طراحی مدل عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

10.22034/jtd.2022.325175.2552

چکیده

شناخت عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران غذا، به توسعه گردشگری غذا در ایران کمک می کند، زیرا از این طریق میتوان پاسخ‌های رفتاری گردشگران را در آینده کشف و برنامه‌های راهبردی مناسب را تدوین نمود. بنابراین، هدف این پژوهش، طراحی مدل عوامل اثرگذار بر تمایلات‌ رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان یکی از مقاصد گردشگری غذا در کشور با استفاده از روش تحقیق کیفی و نظریه داده‌بنیاد کلاسیک است. با توجه به اهداف کاربردی تحقیق، جامعة‌آماری خبرگان گردشگری، بازاریابی، کارآفرینان و فعالان عرصه غذا هستند که حداقل از 5 سال سابقه‌کاری و فعالیت مستمر در این بخش برخوردارند. انتخاب نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام پذیرفت و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با طرح پنج سوال کلی تا تحقق اشباع‌نظری در مصاحبه دهم ادامه یافت. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و نظری منجر به استخراج 201 مفهوم، 10 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی از تلفیق و طبقه‌بندی مفاهیم شد. الگوی تحقیق مبتنی بر فرآیند کدگذاری داده‌های کیفی با رهیافت کلاسیک گلیزر ترسیم شد. بر مبنای مدل، از یک‌طرف، خصوصیات غذا (کیفیت و ایمنی‌غذا، جذابیت‌غذا و فرهنگ‌غذایی) و از طرف‌دیگر، خصوصیات‌محیط گردشگری غذا (تبلیغات و اطلاع‌رسانی، وضعیت رستوران‌ها و وضعیت بازارهای محلی)؛ خصوصیات‌شخصی گردشگران (تداعی‌مقصد گردشگری‌غذا، تجربه مقصد گردشگری غذا، دلبستگی به مقصد گردشگری غذا و رضایت از مقصد گردشگری غذا) را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در نهایت، خصوصیات‌شخصی گردشگران غذا، بر تمایلات‌ رفتاری گردشگران برای سفر اثرگذار است. علاوه براین، می‌توان گفت که تمایلات‌ رفتاری می‌تواند به-صورت مستقیم، تحت‌تاثیر خصوصیات‌غذا و محیط گردشگری غذا قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of factors affecting the behavioral intentions of food tourists in Guilan province using grounded theory

نویسندگان [English]

  • ebrahim alizadeh jurkuyeh 1
  • narges delafrooz 2
  • mahmoud shabgu monsef 2
  • yalda rahmati ghofrani 3
1 PhD Student in Business Management (Marketing), Department of Business Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor of Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor of Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Understanding the factors affecting the behavioral intentions of food tourists helps to develop food tourism in Iran, because in this way, behavioral responses of tourists can be discovered in the future and appropriate strategic plans can be developed. Therefore, the purpose of study is to design a model of factors affecting the behavioral intentions of food tourists in Guilan as one of the tourism destinations in the country using qualitative methods and classic grounded theory. According to the applied objectives of the research, the population includes tourism experts, marketers, entrepreneurs and food activists who have at least 5 years of useful experience and continuous activity. The selection of samples was done using purposive sampling method and semi-structured interviews with five general questions continued until saturation was achieved in the tenth interview. Data analysis in three stages of open, selective and theoretical coding led to the extraction of 201 concepts, 10 sub-categories and finally 3 main categories. Based on the proposed model, the characteristics of food (quality and safety, attractiveness and food culture) and on the other hand, the characteristics of tourism environment (advertising and information, the status of restaurants and local market situation); they influence the personal characteristics of tourists (food destination association, experience, attachment and satisfaction). Finally, the personal characteristics of food tourists influence tourists' behavioral intentions to travel. In addition, it can be said that behavioral intentions can be directly affected by food characteristics and food tourism environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Food tourism
  • Behavioral intentions
  • Guilan province
  • Grounded theory