طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jtd.2022.325175.2552

چکیده

شناخت عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا به توسعهٔ گردشگری غذا در ایران کمک میکند؛ زیرا از این طریق میتوان پاسخهای رفتاری گردشگران را در آینده کشف و برنامههای راهبردی مناسب را تدوین کرد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان به‌منزلهٔ یکی از مقاصد گردشگری غذا در کشور با استفاده از روش تحقیق کیفی و نظریهٔ دادهبنیاد کلاسیک است. با توجه به اهداف کاربردی تحقیق، جامعهٔآماری شامل خبرگان گردشگری، بازاریابی، کارآفرینان و فعالان عرصهٔ غذا هستند که حداقل پنج سال سابقه‌‌کار مفید و فعالیت مستمر در این بخش دارند. انتخاب این نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انجام شد و مصاحبههای نیمه‌ساختاریافته با طرح پنج سؤال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبهٔ دهم ادامه یافت. تحلیل دادهها در سه مرحلهٔ کدگذاری باز، انتخابی و نظری به استخراج 201 مفهوم، 10 مقولهٔ فرعی و 3 مقولهٔ اصلی از تلفیق و طبقهبندی مفاهیم منجر شد. الگوی تحقیق مبتنی بر فرایند کدگذاری دادههای کیفی با رهیافت کلاسیک گلیزر ترسیم شد. بر مبنای مدل، از یک طرف، خصوصیات غذا (کیفیت و ایمنیغذا، جذابیت غذا و فرهنگ غذایی) و، از طرف دیگر، خصوصیات محیط گردشگری غذا (تبلیغات و اطلاعرسانی، وضعیت رستورانها و وضعیت بازارهای محلی) خصوصیات شخصی گردشگران (تداعیمقصد گردشگریغذا، تجربهٔ مقصد گردشگری غذا، دلبستگی به مقصد گردشگری غذا و رضایت از مقصد گردشگری غذا) را تحتتأثیر قرار میدهند. درنهایت، خصوصیات شخصی گردشگران غذا در تمایلات رفتاری گردشگران برای سفر اثرگذار است. علاوه بر این، میتوان گفت که تمایلات رفتاری میتواند مستقیماً تحتتأثیر خصوصیات غذا و محیط گردشگری غذا قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Model of Factors Affecting The Behavioral Intentions Of Food Tourists In Guilan Province Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alizadeh jurkuyeh 1
  • Narges Delafrooz 2
  • Mahmoud Shabgu monsef 1
  • Yalda Rahmati ghofrani 1
1 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Understanding the factors affecting the behavioral intentions of food tourists helps to develop food tourism in Iran, because in this way, behavioral responses of tourists can be discovered in the future and appropriate strategic plans can be developed. Therefore, the purpose of study is to design a model of factors affecting the behavioral intentions of food tourists in Guilan as one of the tourism destinations in the country using qualitative methods and classic grounded theory. According to the applied objectives of the research, the population includes tourism experts, marketers, entrepreneurs and food activists who have at least 5 years of useful experience and continuous activity. The selection of samples was done using purposive sampling method and semi-structured interviews with five general questions continued until saturation was achieved in the tenth interview. Data analysis in three stages of open, selective and theoretical coding led to the extraction of 201 concepts, 10 sub-categories and finally 3 main categories. Based on the proposed model, the characteristics of food (quality and safety, attractiveness and food culture) and on the other hand, the characteristics of tourism environment (advertising and information, the status of restaurants and local market situation); they influence the personal characteristics of tourists (food destination association, experience, attachment and satisfaction). Finally, the personal characteristics of food tourists influence tourists' behavioral intentions to travel. In addition, it can be said that behavioral intentions can be directly affected by food characteristics and food tourism environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Food tourism
  • Behavioral intentions
  • Guilan province
  • Grounded theory
احمدی‌زاد، آرمان، کفچه، پرویز و رستمی، احسان (1400). پیامدهای مشارکت مشتری به‌منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۱۰(۳)، ۲۲۹-۲۴۵.
امین، معصومه (1394). بررسی نقش غذا در ارزیابی گردشگری غذا و جذب توریسم، اولین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان.
باسامی، احمد، علم بیگی، امیر و مرادی، مصطفی (1399). تأثیر ارزش مصرف غذای محلی بر قصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: مناطق نمونهٔ گردشگری روستایی اورامانات در استان کردستان). فصلنامهٔ علوم ترویج و آموزش کشاورزی، ۱۶(۲)، ۱۶۳-۱۸۰.
باشکوه اجیرلو، محمد، رحیمی کلور، حسین، زارعی، قاسم و حاجی حیدری، فهیمه (۱۳۹۵). بررسی رفتار گردشگر در رابطه با خوراک سنتی با تأکید بر نظریهٔ اقدام منطقی‌شده، سومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
باقرسلیمی، سعید و لاریجانی، سحر (1397). نقش ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با غذای گردشگران در رضایت و وفاداری آنان. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۷(۴)، ۱۳۴-۱۵۲.
بهبودی، امید، رجوعی، مرتضی، زارعی، عظیم و شجاعی باغینی، گلنار (1397). طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۷(۴)، ۶۱-۸۲.
پورسعید، محمدمهدی، طاهری آزاد، فاطمه و جهانشاهی، مرضیه (1400). بررسی تأثیر ارزش‌های چندگانهٔ مصرف غذاهای محلی ایران بر قصد گردشگران به بازدید مجدد و توصیه به دیگران. مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۶(۵۶)، ۳۴۱-۳۸۰.
جعفری مهرآبادی، مریم، اکبری، مجید، عطایی، فرزانه و رازقی، فرزانه (1396). مدل‌یابی ساختاری - تفسیری عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری غذا (نمونهٔ موردی: شهر رشت). مطالعات برنامهریزی سکونتگاههای انسانی (چشمانداز جغرافیایی۱۲(۴۰)، ۶۹۸-۶۸۱.
رحمان سرشت، حسین و هرندی، عطاءاللّه (1396). مدلی برای کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی با استفاده از استراتژی تئوری داده‌بنیاد کلاسیک. فصلنامهٔ پژوهشهای مدیریت عمومی، ۱۰(۳۷)، ۲۹-۵۸.
سعیدا اردکانی، سعید، الحسینی المدرسی، سید مهدی، حسینی، فریده‌‌سادات و پزشکی نجف‌آبادی، فرشته (1398). چگونگی اثر ویژگی‌ها، پیامدها و ارزش‌ها در قالب ساختار شناختی بر نیات رفتاری. دوفصلنامهٔ کاوشهای مدیریت بازرگانی، ۱۱(۲۲)، ۳۰۳-۲۸۳.
طهماسبی، اصغر، فیروزیان اصل، یوسف و قاسمی وسمه‌جانی، ابوطالب (1400). تحلیل فضایی جاذبه‌های گردشگری غذا (موردمطالعه: استان مازندران). فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۱۰(۳)، ۱۱۷-۱۲۹.
کریمی علویجه، محمدرضا، اصلانی افراشته، امیر و نائلی، مریم (1398). کاوشی بر تبیین پیشایندها (پیش‌زمینه‌ها) و پیامدهای رضایت از تجربهٔ سفر گردشگران سالمند. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۴(۵۴)، ۱-۳۴.
معتمدی مهر، اکبر و مصداقی، حسین (1390). جغرافیای تغذیه، رویکردی نوین در گردشگری شرق گیلان. چشمانداز جغرافیایی (مطالعات انسانی۶(۱۵)، ۱۲۰-۱۳۷.
Ahmadizad, A., Kafche, P., Rostami, E. (2021). The Consequences of Customer Involvement to Creating New Products in Tourism Industry. Journal of tourism and development, 10(3), 229-245. [In Persian]
Amin, M. (2015). Investigating the role of food in evaluating food tourism and attracting tourism. The first international conference and the fourth national conference on tourism, geography and sustainable environment, Hamedan. [In Persian]
Baqersalimi, S., & Larijani, S. (2018). The role of food-related personality traits in tourists on their satisfaction and loyalty. Tourism and Development Quarterly, 7(4), 152-134. [In Persian]
Basami, A., Alambeigi, A., & Moradi, M. (2021). The Impact of Local Food Consumption Value on Tourists’ Behavioral Intention: The Case of Oramanat Rural Tourism Areas in Kurdistan Province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 16 (2), 163-180. [In Persian]
Bashokuh Ajirloo, M., Rahimi Klor, H., Zarei, Q., & Haji Heydari, F. (2016). A Study of Tourist Behavior in Relation to Traditional Food with Emphasis on Rational Action Theory. Third International Conference on New Approaches in the Humanities. [In Persian]
Behbudi, O., Rajoui, M., Farming, M., & Shojaei Baghini, G. (2018). Designing a model for evaluating marketing performance criteria in the Iranian tourism industry. Tourism and Development Quarterly, 7(4), 82-61. [In Persian]
Berbel-Pineda, J. M., Palacios-Florencio, B., Ramírez-Hurtado, J. M., & Santos-Roldán, L. (2019). Gastronomic experience as a factor of motivation in the tourist movements. International Journal of Gastronomy and Food Science, 18(2), 1-12.
Björk, P., & Kauppinen-Räisänen, H. (2016). Exploring the multi-dimensionality of travelers' culinary-gastronomic experiences. Curr. Issues Tourism, 19(12), 1260–1280.
Bu, Y., Parkinson, J., & Thaichon, P. (2020). Digital content marketing as a catalyst for e-WOM in food tourism. Australasian Marketing Journal (AMJ), 29(2), 142-154.
Chang, M., Kim, H. H., & Kim, D. (2018). The Effect of Food Tourism Behavior on Food Festival Visitor’s Revisit Intention. Sustainability Journal, 10(10), 1-15.
Chavarria, L. C. T., & Phakdee-Auksorn, P. (2017). Understanding international tourists' attitudes towards street food in Phuket, Thailand. Tourism Managment Prospectives., 21, 66-73.
Choe, J. Y. J., & Kim, S. S. (2018). Effects of tourists’ local food consumption value on attitude, food destination image, and behavioral intention. International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.
Ellis, A., Park, E., Kim, S., & Yeoman, I. (2018). What is food tourism? Tourism Management, 68, 250-263.
Fernández, J., Cerro, A., & Mogollón, J. (2019). Potential of olive oil tourism in promoting local quality food products: A case study of the region of Extremadura, Spain Heliyon, 5(10), 1-20.
Fountain, J., Cradock-Henry, N., Buelow, F., & Rennie, H. (2020). Agrifood tourism, rural resilience, and recovery in a postdisaster context: insights and evidence from Kaikoura-Hurunui, New Zealand. Tourism Analysis, 26(2-3), 135-149.
Fountain, J. (2021). The future of food tourism in a post-COVID-19 world: insights from New Zealand. Journal of Tourism Futures, 8(2), 220-233.
Ghanem, M. S. (2019). The Behavioral Intention of Tourists toward Local Foods: An Applied Research on the Local Foods Served in Egyptian Siwa Oasis. Journal of Service Science and Management, 12, 714-741.
Hall, C. M. (2020). Improving the recipe for culinary and food tourism? The need for a new menu. Tourism Recreation Research, 45(2), 284-287.
Han, H., & Hyun, S. S. (2017). Impact of hotel-restaurant image and quality of physical-environment, service, and food on satisfaction and intention. International Journal of Hospitality Management, 63, 82-92.
Horng, J. S., Liu, C. H., Chou, H. Y., & Tsai, C. Y. (2012). Understanding the impact of culinary brand equity and destination familiarity on travel intentions. Tourism Management, 33, 815-824.
Jafari Mehrabadi, M., Akbari, M., Ataiee, F., & Razeqi, F. (2017). Structural-interpretive modeling of factors affecting the development of food tourism (Case study: Rasht). Planning Studies of Human Settlements (Geographical Perspective), 12(40), 698-681. [In Persian]
Jeaheng, Y., & Han, H. (2020). Thai street food in the fast growing global food tourism industry: Preference and behaviors of food tourists. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 641-655.
Karimi Alavijeh, M. R., Aslani Afrashteh, A., & Naeli, M. (2019). Explanation of Antecedents and Consequences of the Satisfaction of Elderly Tourists’ Travel Experience. Tourism Management Studies, 14(45), 1-34. [In Persian]
Lai, I. K. W. (2020). An examination of satisfaction on word of mouth regarding Portuguese foods in Macau: Applying the concept of integrated satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 100-110.
Lee, T. H. (2009). A structural model to examine how destination image, attitude, and motivation affect the future behavior of tourists. Leisure Sci., 31(3), 215-236.
Leri, I., & Theodoridis, P. (2019). The effects of the winery visitor experience on emotions, satisfaction and on post-visit behaviour intentions. Tourism Review, 74(3), 480-502.
Levitt, Jamie A., Meng, F., Zhang, P., & DiPietro, R. B. (2017). Examining factors influencing food tourist intentions to consume local cuisine. Tourism and Hospitality Research, 19(3), 1-14.
Lim, X. J., Ng, S. I., Chuah, F., Cham, T. H., & Rozali, A. (2019). I see, and I hunt: The link between gastronomy online reviews, involvement and behavioural intention towards ethnic food. British Food Journal, 122(6), 1777-1800.
Mejia, C., Hua, N., Wei, W., & Wang, Y. (2018). The promise of the 2016 USA-China tourism year: strategies to boost tourism exchange. J. Dest. Mark. Manag., 8, 423-425.
Motamedimehr, A., & Mesdaghi, H. (2011). Nutrition geography a modern approach in eastern Guilan tourism. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 6(15), 120-137. [In Persian]
Okumus, B., Koseoglu, M. A., & Ma, F. (2018). Food and gastronomy research in tourism and hospitality: A bibliometric analysis. International Journal of Hospitality Management, 73, 64-74.
Okumus, B. (2021). Food tourism research: a perspective article. Tourism Review, 76(1), 38-42.
Ongsakul, V., Ali, F., Wu, C., Duan, Y., Cobanoglu, C., & Ryu, K. (2021). Hotel website quality, performance, telepresence and behavioral intentions. Tourism Review, 76(3), 681-700.
Poursaeed, M., Taheri azad, F., & Jahanshahi, M. (2022). Investigating the effect of multiple consumption values of Iranian local food on the intention of tourists to revisit and recommend to others. Tourism Management Studies, 16(56), 341- 380. [In Persian]
Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists’ emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Travel Research, 56(1), 41-54.
Rahman, M. S., Zaman, M. H., Hassan, H., & Wei, C. C. (2018). Tourist’s preferences in selection of local food: perception and behavior embedded model. Tourism Review, 73(1), 111-132.
Rahman Seresht, H., & Harandi, A. (2017). A model for strategic control of corporate governance using the classical data theory strategy. Quarterly Journal of Public Management Research, 10(37), 29-58. [In Persian]
Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Mawardi, I., & Kirana, K. C. (2021). Emotional experience on behavioral intention for halal tourism. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 864-881.
Rousta, A., & Jamshidi, D. (2019). Food tourism value: Investigating the factors that influence tourists to revisit. Journal of Vacation Marketing, 9(3), 73-95.
Saeida Ardekani, S., Alhosseini Almodarresi, S. M., Hosseini, F. S., & Pezeshki, F. (2020). [The effects of attributes, consequences and values in the form of a cognitive structure on behavioral intentions. Journal of Business Administration Researches, 11(22), 283-303. [In Persian]
Soltani, M., Soltani Nejad, N., Taheri Azad, F., Taheri, B., & Gannon, M. J. (2021). Food consumption experiences: a framework for understanding food tourists’ behavioral intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(1), 75-100.
Tahmasebi, A., Firoziyan Asl, Y., & Ghasemi vasmejani, A. (2021). Spatial Analysis of Food Tourism Attractions Case Study of Mazandaran Province. Journal of tourism and development, 10(3), 117-129. [In Persian]
Teng, C. C., & Lu, C. H. (2016). Organic food consumption in Taiwan: Motives, involvement, and purchase intention under the moderating role of uncertainty. Appetite, 105, 95-105.
Ting, H., Fam, K. S., Hwa, J. C. J., Richard, J. E., & Xing, N. (2019). Ethnic food consumption intention at the touring destination: The national and regional perspectives using multi-group analysis. Tourism Management, 71, 518-529.
Tsai, C. T. S., & Wang, Y. C. (2017). Experiential value in branding food tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 6(1), 56-65.
Widjaja, D. C., Jokom, R., Kristanti, M., & Wijaya, S. (2020). Tourist behavioral intentions towards gastronomy destination: evidence from international tourists in Indonesia. International Journal of Tourism and Hospitality Research, 31(3), 376-392.