شناسایی چالش‌های توسعه گردشگری روستایی با رویکرد نگاشت شناختی فازی (روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز- دانشکده گردشگری و هتلداری

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

4 مدیر نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده

5 کارشناسی ارشد اقتصاد

10.22034/jtd.2022.348334.2632

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی چالش‌های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان لنده با بهره جستن از رویکرد نگاشت شناختی فازی انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را خبرگان آگاه به مسائل گردشگری شهرستان و دارای سوابق کاری بالا و اساتید دانشگاه تشکیل می‌دهند. برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، در اولین گام بعد از مشخص شدن مسئله پژوهش و انتخاب خبرگان دارای دانش لازم، نقشه ذهنی خبرگان طی جلسات گروهی فکری استخراج و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس پاسخ‌ها توسط تسهیلگر گروه براساس بعدهای مشخص شده دسته‌بندی گردید.یافته ها نشان داده است که نگاشت‌شناختی علی چالش های گردشگری روستایی شامل 48 عنصر است. تحلیل نگاشت به‌کمک FCMaper نشان داده که این عناصر شامل 23 عنصر معمولی، 14 عنصر فرستنده و 11 عنصر دریافت‌کننده هستند. نتایج بدست آمده از نگاشت، نشان دهنده این است که عنصر استفاده نادرست وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها در فعالیت‌های غیرمرتبط با داشتن بیشترین درجه ورودی اثرپذیری‌ترین عنصر نگاشت و عنصر نبود جاده مناسب ارتباطی در طول مسیرهای هدف گردشگری با داشتن بیشترین درجه خروجی، اثرگذارترین عنصر نگاشت مورد مطالعه هستند. مرکزیت شاخص دیگری است که نشان‌دهنده شدت اثرگذاری عناصر را نشان می‌دهد و از مجموع ورودی‌ها و خروجی‌ها به دست می‌آید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که عنصر نبود جاده مناسب ارتباطی در طول مسیرهای هدف گردشگری با داشتن بیشترین درجه ورودی و خروجی مرکزی‌ترین عنصر نگاشت شناخته‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the challenges of rural tourism development with a fuzzy cognitive mapping approach (Lendeh tourism target villages)

نویسندگان [English]

  • Amin Nikbakht 1
  • Moslem Bagheri 2
  • Ferdosi Shahram 3
  • Ali Nikbakht 4
  • Alireza Ghezel 5
1 M.Sc. in Business Management, Shiraz University
2 Shiraz University - Faculty of Tourism and Hospitality
3 Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
4 Head of the Development Institution of Lendeh city
5 Master of Economics student
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and evaluate the challenges of rural tourism development in Lande city using fuzzy cognitive mapping approach. The study population consists of experts who are aware of the tourism issues of the city and have high work experience and university professors. To collect information using fuzzy cognitive mapping method, in the first step after identifying the research problem and selecting experts with the necessary knowledge, the experts' mind map was extracted during group intellectual meetings and continued until theoretical saturation was achieved. The responses were then categorized by the group facilitator based on the identified dimensions. The findings show that the cognitive mapping for rural tourism challenges includes 48 elements. Mapping analysis using FCMaper shows that these elements include 23 normal elements, 14 transmitter elements, and 11 receiver elements. The results obtained from mapping show that the element of incorrect use of loans and bank facilities in unrelated activities with having the highest input level is the most effective mapping element and the lack of proper communication road along tourist destination routes with having the highest output level is the most effective mapping element. Are study. Centrality is another indicator that shows the intensity of the effect of the elements and is obtained from the sum of inputs and outputs. Analyzes show that the element of lack of proper communication road along the target tourist routes with the highest degree of entry and exit is the most central element of mapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural tourism
  • fuzzy cognitive mapping