چالش‌های توسعهٔ گردشگری روستایی با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (موردمطالعه: روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

4 مدیر نهاد آبادانی و پیشرفت شهرستان لنده.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد تهران – جنوب، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.348334.2632

چکیده

در دنیای امروز، یکی از عوامل مهم برای توسعهٔ روستاها، کاهش فقر و محرومیت‌زدایی از چهرهٔ روستا گردشگری روستایی است که ابزاری قدرتمند برای پیشرفت و توسعهٔ اقتصادی روستا و کاهش مهاجرت است، اما همواره در مسیر توسعه با چالش‌ها و موانعی مواجه بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌های توسعهٔ گردشگری روستایی در شهرستان لنده با بهره جستن از رویکرد نگاشت‌شناختی فازی انجام شد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی است و، از نظر ماهیت، آمیختهٔ اکتشافی است. جامعهٔ موردمطالعهٔ پژوهش را خبرگان آگاه به مسائل گردشگری شهرستان و دارای سوابق کاری بالا و استادان دانشگاه تشکیل می‌دهند. برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش نگاشت‌شناختی فازی، با انجام جلسات گروهی، چالش‌های موردنظر استخراج و شناسایی شدند. یافته‌ها نشان دادند که نگاشت‌شناختی چالش‌های گردشگری روستایی شامل 48 عنصر‌ است. تحلیل نگاشت به‌کمک FCMaper نشان داد که این عناصر شامل 23 عنصر معمولی، 14 عنصر فرستنده و 11 عنصر دریافت‌کننده‌ هستند. نتایج به‌دست‌آمده از نگاشت نشان‌دهندهٔ این است که عنصر استفادهٔ نادرست وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها در فعالیت‌های غیرمرتبط، با داشتن بیشترین درجهٔ ورودی، اثرپذیر‌ترین عنصر نگاشت و عنصر نبود جادهٔ مناسب ارتباطی در طول مسیرهای هدف گردشگری، با داشتن بیشترین درجهٔ خروجی، اثرگذارترین عنصر نگاشت موردمطالعه هستند. همچنین، تحلیل‌ها نشان‌ می‌دهند که عنصر نبود جادهٔ مناسب ارتباطی در طول مسیرهای هدف گردشگری، با داشتن بیشترین درجهٔ ورودی و خروجی، مرکزی‌ترین عنصر نگاشت شناخته‌ شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند درک و فهم افراد درخصوص ابعاد جدید این حوزه و چالش‌های پیش‌روی گردشگری روستایی را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying The Challenges of Rural Tourism Development with A Fuzzy Cognitive Mapping Approach (Lendeh Tourism Target Villages)

نویسندگان [English]

  • Amin Nikbakht 1
  • Moslem Bagheri 2
  • Ferdosi Shahram 3
  • Ali Nikbakht 4
  • Alireza Ghezel 5
1 M.A. of Marketing Management, Department of management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Faculty member of Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Head of the Development Institution of Lendeh city, Iran.
5 Master of Economics student, Azad University, Tehran-South, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and evaluate the challenges of rural tourism development in Lande city using fuzzy cognitive mapping approach. The study population consists of experts who are aware of the tourism issues of the city and have high work experience and university professors. To collect information using fuzzy cognitive mapping method, in the first step after identifying the research problem and selecting experts with the necessary knowledge, the experts' mind map was extracted during group intellectual meetings and continued until theoretical saturation was achieved. The responses were then categorized by the group facilitator based on the identified dimensions. The findings show that the cognitive mapping for rural tourism challenges includes 48 elements. Mapping analysis using FCMaper shows that these elements include 23 normal elements, 14 transmitter elements, and 11 receiver elements. The results obtained from mapping show that the element of incorrect use of loans and bank facilities in unrelated activities with having the highest input level is the most effective mapping element and the lack of proper communication road along tourist destination routes with having the highest output level is the most effective mapping element. Are study. Centrality is another indicator that shows the intensity of the effect of the elements and is obtained from the sum of inputs and outputs. Analyzes show that the element of lack of proper communication road along the target tourist routes with the highest degree of entry and exit is the most central element of mapping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • rural tourism
  • fuzzy cognitive mapping
احمدی، منیژه (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی نواحی روستایی استان زنجان. فصلنامهٔ علمی برنامه‌ریزی منطقهای. ۸(۲۹)، ۷۹-۹۲. http://jzpm.marvdasht.iau.ir/m/article_2776.html?lang=en
اسدپور کردی، مریم، امیرنژاد، حمید، ناصری اوجاکی، سید هادی و شیرزادی لسکوکلایه، سمیه (1401). بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت. گردشگری و توسعه، ۱۱(۱)، ۲۱۱-۲۲۴. doi: 10.22034/jtd.2021.252734.2151
امینی کاشانی، امین و علی الحسابی، مهران (1400). برنامه‌ریزی توسعهٔ گردشگری روستایی مبتنی بر اکوتوریسم پایدار (موردپژوهی: ناحیهٔ کجور در استان مازندران). گردشگری و توسعه، ۱۰(۴)، ۸۹-۱۱۱. doi: 10.22034/jtd.2021.263523.2217
جاجرمی‌زاده، محسن، دهدارزاده، بهناز و نیکبخت، امین (1400). ارائهٔ الگوی توسعهٔ کارآفرینی گردشگری روستایی در استان فارس با استفاده از روش فراترکیب. برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۱۰(۳۹)، ۱۶۳-۱۹۶. doi: 10.22080/jtpd.2021.18543.3263
عینالی، جمشید، فراهانی، حسین، عباسی، فریبا و بیگدلی، اعظم (1400). واکاوی چالش‌های کالبدی توسعهٔ گردشگری روستایی با استفاده از نظریهٔ بنیانی (مطالعهٔ‌ موردی: روستاهای هدف گردشگری استان زنجان). برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۱۰(۳۷)، ۱۵۳-۱۸۴. doi: 10.22080/jtpd.2021.20216.3408
محمودزاده، سید مجتبی و ارجمندیان، ساناز (1396). شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در گردشگری روستایی (مطالعهٔ موردی: روستای آب اسک). برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۶(۲۰)، ۱۳۱-۱۴۹. doi: 10.22080/jtpd.2017.1491
مهدیان بروجنی، محسن و احمدوند، مصطفی (1393). واکاوی موانع و چالش‌های توسعهٔ گردشگری روستایی در منطقهٔ دنا؛ دیدگاه جامعهٔ میزبان. جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای، ۴(۱۰)، ۱۱۳-۱۲۸. doi: 10.22111/gaij.2014.1482
Ahmadi, M. (2018). The Analysis of the Factors Affecting the Development of Cultural Tourism and its Effects on Economic Sustainability: A Case study on the Rural Areas of Zanjan Province. Regional Planning, 8(29), 79-92. http://jzpm.marvdasht.iau.ir/m/article_2776.html?lang=en [in Persian]
Amini kashani, A., & Alalhesabi, M. (2021). Rural tourism development planning based on sustainable ecotourism Case study of Kojoor area in Mazandaran province. Journal of Tourism and Development, 10(4), 89-111. doi: 10.22034/jtd.2021.263523.2217 [in Persian]
Asadpourkordi, M., amirnejad, H., Naseri Ojaki, S. H., & Shirzadi Laskookalayeh, S. (2022). Investigating the development of Iran's tourism industry with emphasis on the efficiency of this industry. Journal of Tourism and Development, 11(1), 211-224. doi: 10.22034/jtd.2021.252734.2151 [in Persian]
Ayhan, Ç. K., Taşlı, T. C., Özkök, F., & Tatlı, H. (2020). Land use suitability analysis of rural tourism activities: Yenice, Turkey. Tourism Management, 76, 103949.‏ doi.org/10.1016/j.tourman.2019.07.003
Azar, A., & Dolatabad, K. M. (2019). A method for modelling operational risk with fuzzy cognitive maps and Bayesian belief networks. Expert Systems with Applications, 115, 607-617.
Bendiab, K., Shiaeles, S., Boucherkha, S., & Ghita, B. (2019). FCMDT: A novel fuzzy cognitive maps dynamic trust model for cloud federated identity management. Computers & Security, 86, 270-290. doi.org/10.1016/j.cose.2019.06.011
Boháč, A., & Drápela, E. (2022). Overtourism Hotspots: Both a Threat and Opportunity for Rural Tourism. European Countryside, 14(1), 157-179.‏ 10.2478/euco-2022-0009
Boroujeni, M., & Ahmadvand, D. (2014). Analysis of Barriers and Challenges to Development of Rural Tourism in Dena Region: The Host Community's Perspective. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 4(10), 113-128. doi: 10.22111/gaij.2014.1482 [in Persian]
Camilleri, M. A. (2018). The tourism industry: An overview. Travel marketing, tourism economics and the airline product, 3-27.‏ ISBN : 978-3-319-49848-5
Einali, J., Farahani, H., Abbasi, F., & Bigdeli, A. (2021). Analysis of the physical challenges of tourism development in rural areas using grounded theory Case study; Tourism villages of Zanjan province. Journal of Tourism Planning and Development, 10(37), 153-184. doi: 10.22080/jtpd.2021.20216.3408 [in Persian]
Feng, N., Wei, F., Zhang, K. H., & Gu, D. (2018). Innovating rural tourism targeting poverty alleviation through a multi-Industries integration network: The case of Zhuanshui village, Anhui province, China. Sustainability, 10(7), 2162.‏ doi.org/10.3390/su10072162
Fong, S. F., Lo, M. C., Songan, P., & Nair, V. (2017). Self-efficacy and sustainable rural tourism development: Local communities’ perspectives from Kuching, Sarawak. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(2), 147-159. doi.org/10.1080/10941665.2016.1208668
Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism Management, 63, 223-233. doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003
Giddy, J. K., Rogerson, C. M., & Rogerson, J. M. (2022). RURAL TOURISM FIRMS IN THE COVID-19 ENVIRONMENT: SOUTH AFRICAN CHALLENGES. Geo Journal of Tourism and Geosites, 41(2), 343-353.‏ DOI 10.30892/gtg.41202-836
Hassan, T. H., Salem, A. E., & Abdelmoaty, M. A. (2022). Impact of Rural Tourism Development on Residents’ Satisfaction with the Local Environment, Socio-Economy and Quality of Life in Al-Ahsa Region, Saudi Arabia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 4410. doi.org/10.3390/ijerph19074410
Hosseini Kahnooj, S. R., Sojasi Qeidari, H., Anabestani, A., & Shahdadi, A. (2022). Identifying the Challenges Facing the Development of Rural Tourism Entrepreneurial Business Ecosystem (Case Study: Sarduiyeh District in Jiroft Coun-ty). Journal of Rural Research, 12(4), 700-715.‏ doi.org/ 10.22059/jrur.2021.313069.1573
Jajarmizadeh, M., Dehdarzade, B., & nikbakht, A. (2022). Presenting the Model of Rural Tourism Entrepreneurship Development in Fars Province Using the Meta-Synthesis Method. Journal of Tourism Planning and Development, 10(39), 163-196. doi: 10.22080/jtpd.2021.18543.3263 [in Persian]
Jia, Z., Jiao, Y., Zhang, W., & Chen, Z. (2022). Rural tourism competitiveness and development mode, a case study from chinese township scale using integrated multi-source data. Sustainability, 14(7), 4147.‏ doi.org/10.3390/su14074147
Kortoci, Y., & Kortoci, M. (2017). The assessment of the rural tourism development in the Valbona Valley National Park. Tourism Economics, 23(8), 1662-1672. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354816617716742
Kosko, B. (1986). Fuzzy cognitive maps. International Journal of Man-Machine Studies, 24(1), 65-75. doi.org/10.1016/S0020-7373(86)80040-2
Kumar, S., & Valeri, M. (2021). Understanding the relationship among factors influencing rural tourism: a hierarchical approach. Journal of Organizational Change Management, 35(2), 385-407. doi: 10.1108/JOCM-01-2021-0006
Lane, B., Kastenholz, E., & Carneiro, M. J. (2022). Rural Tourism and Sustainability: A Special Issue, Review and Update for the Opening Years of the Twenty-First Century. Sustainability, 14(10), 6070.‏ doi.org/10.3390/su14106070
Lopez Llantuy, N. K. (2022). Crisis and Revitalization of Rural Tourism in the Appalachian Region in Ohio In the Midst of the Pandemic: The Perspective of Key Stakeholders.‏ https://scholarworks.umass.edu/ttra
Lun, L. M., Pechlaner, H., & Volgger, M. (2016). Rural tourism development in mountain regions: Identifying success factors, challenges and potentials. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(4), 389-411.‏ doi.org/10.1080/1528008X.2015.1096754
Mahmoudzadeh, S. M., & Arjmandian, S. (2017). Identifying and Ranking of the Entrepreneurial Opportunities in Rural Tourism (Case Study; Ab Ask Village). Journal of Tourism Planning and Development, 6(20), 131-149. doi: 10.22080/jtpd.2017.1491 [In Persian]
McComb, E. J., Boyd, S., & Boluk, K. (2017). Stakeholder collaboration: A means to the success of rural tourism destinations? A critical evaluation of the existence of stakeholder collaboration within the Mournes, Northern Ireland. Tourism and Hospitality Research, 17(3), 286-297. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1467358415583738.
Moric, I. (2013). The role and challenges of rural tourism development in transition countries: Montenegro experiences. Turizam, 17(2), 84-95.‏ DOI: 10.5937/Turizam1302084M
Papageorgiou, E. I., & Stylios, C. D. (2008). Fuzzy cognitive maps. Handbook of Granular computing, 123, 755-775. https://kic.uoi.gr/
Park, D. B., & Yoon, Y. S. (2011). Developing sustainable rural tourism evaluation indicators. International journal of tourism research, 13(5), 401-415. doi.org/10.1002/jtr.804
Pesonen, J. (2011). Tourism marketing in facebook: Comparing rural tourism SME’s and larger tourism companies in Finland. In Information and communication technologies in tourism, 2011 (pp. 537-546). Springer, Vienna.
Poczeta, K., Kubus, L., & Yastrebov, A. (2019). Analysis of an evolutionary algorithm for complex fuzzy cognitive map learning based on graph theory metrics and output concepts. BioSystems, 179, 39-47. doi.org/10.1016/j.biosystems.2019.02.010
Puerto, E., Aguilar, J., López, C., & Chávez, D. (2019). Using multilayer fuzzy cognitive maps to diagnose autism spectrum disorder. Applied Soft Computing, 75, 58-71. doi.org/10.1016/j.asoc.2018.10.034
Rahab, N., & Hariyadi, S. I. (2022). COLLABORATION BASED RURAL TOURISM DEVELOPMENT, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES: A CASE STUDY IN BANYUMAS REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA. In Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed (Vol.11, No. 1).‏
Ramli, M., Basri, H., Junaidi, M. A., Rahadi, I., & Pauzi, M. H. (2022). Rural tourism: Activities and challenges. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(7), 2774-2780.‏ P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-220
Rogerson, C. M., & Sixaba, Z. (2022). The Limits of Rural Tourism in COVID-19 South Africa: Perceptions from ‘Left Behind’Rural Spaces.‏ African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 11(1), 362-378. https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_25_11_1_362-378.pdf
Rosalina, P. D., Dupre, K., & Wang, Y. (2021). Rural tourism: A systematic literature review on definitions and challenges. Journal of Hospitality and Tourism Management, 47, 134-149.‏ doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.03.001
Salmeron, J. L., Mansouri, T., Moghadam, M. R. S., & Mardani, A. (2019). Learning fuzzy cognitive maps with modified asexual reproduction optimisation algorithm. Knowledge-Based Systems, 163, 723-735. doi.org/10.1016/j.knosys.2018.09.034
Sari, N. M., Nugroho, I., Julitasari, E. N., & Hanafie, R. (2022). The Resilience of Rural Tourism and Adjustment Measures for Surviving The COVID-19 Pandemic: Evidence from Bromo Tengger Semeru National Park, Indonesia. Forest and Society, 6(1), 67-83.‏ http://dx.doi.org/10.24259/fs.v6i1.18054
Singh, K., Gantait, A., Puri, G., & Swamy, A. (2016). Rural tourism: need, scope and challenges in Indian context. Hospitality and tourism: challenges, innovation, practices and product. Adhyayan Publishers and Distributors, New Delhi. doi:10.2139/ssrn.3804010
Situmorang, R., Trilaksono, T., & Japutra, A. (2019). Friend or Foe? The complex relationship between indigenous people and policymakers regarding rural tourism in Indonesia. Journal of Hospitality and Tourism Management, 39, 20-29.‏ doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.02.001
Skład, A. (2019). Assessing the impact of processes on the Occupational Safety and Health Management System’s effectiveness using the fuzzy cognitive maps approach. Safety Science, 117, 71-80. doi.org/10.1016/j.ssci.2019.03.021
Tirado Ballesteros, J. G., & Hernández Hernández, M. (2021). Challenges facing rural tourism management: A supply-based perspective in Castilla-La Mancha (Spain). Tourism and Hospitality Research, 21(2), 216-228.‏ https://doi.org/10.1177/1467358420970611
Vergini, E. S., & Groumpos, P. P. (2016). A new conception on the fuzzy cognitive maps method. IFAC-PapersOnLine, 49(29), 300-304. doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.11.083
Wang, L., Liu, Q., Dong, S., & Soares, C. G. (2019). Effectiveness assessment of ship navigation safety countermeasures using fuzzy cognitive maps. Safety Science, 117, 352-364. doi.org/10.1016/j.ssci.2019.04.027
Wijijayanti, T., Agustina, Y., Winarno, A., Istanti, L. N., & Dharma, B. A. (2020). Rural tourism: A local economic development. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 14(1), 5-13.
You, Y. (2022). Service-Oriented Architecture-Guided Information Service System for Design and Implementation of Rural Tourism. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, 1-9. doi.org/10.1155/2022/1480862