پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک های سلامت اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه لامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/jtd.2022.333348.2582

چکیده

گردشگری پزشکی یک موضوع نسبتاً جدید است. علیرغم وجود مطالعات بسیار در حوزه سلامت در ایران، مطالعه چندانی در حوزه بازار گردشگری پزشکی صورت نگرفته است هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک های سلامت اصفهان است. روش پژوهش کاربردی و آمیخته از نوع کیفی و کمی است در پژوهش کیفی با انجام روش کدگذاری به روش تم به مدل نظری رسیده و سپس از طریق روش دیمتل و تحلیل شبکه فازی متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر احصا شده است. یافته ها نشان داد که بیش‌ترین وزن مربوط به بعد «هزینه‌های سفر» است با وزنی برابر با 193/0 . در بین معیارها «هزینه جراحی» است که اولویت اول را کسب کرد. معیارهای «فاصله از مبدأ» اولویت دوم، «پکیج‌های کامل توریستی و درمانی» اولویت سوم، «هزینه‌های حمل‌ونقل» اولویت چهارم و «هماهنگی بین کادر درمان» اولویت پنجم و «هزینه دارو» اولویت ششم در بین 36 معیارها کسب کردند که تقریباً 21% از وزن کل معیارها را به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت بسیار این معیارها است. نتیجه گیری : متغیرهای اثرگذار شامل فناوری و تجهیزات درمان، کیفیت خدمات و جاذبه‌های گردشگری، شرایط فرهنگی و متغیرهای اثرپذیر شامل هزینه‌های سفر، کارکنان و فرآیند درمان، تبلیغات و بازاریابی بوده که اثرگذارترین آنها متغیر تکنولوژی و تجهیزات درمان و اثرپذیرترین آنها متغیر هزینه‌های سفر است . نوآوری تحقیق در روش استفاده از روش دیمتل و تحلیل شبکه فازی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History of attracting medical tourists in Isfahan health towns

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ardeshir Tajzadeh Namin 1
  • Mona Salimi 2
  • Amirreza Tajzadeh Namin 3
1 Tourism management, Faculty of management and accounting, Allameh Tabatabai' University
2 Master Student of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
3 Medical student, majoring in medical sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Medical tourism is a relatively new topic.Despite the existence of many studies in the field of health in Iran, not much study has been done in the field of medical tourism market.The purpose of this study is to investigate the antecedents of attracting medical tourists in Isfahan health towns.The research method is applied and mixed qualitatively and quantitatively.In qualitative research, by performing the coding method using the theme method, the theoretical model is reached and then through Demetel method and fuzzy network analysis, effective and efficient variables are calculated. The results showed that the highest weight is related to the "travel expenses" dimension with a weight of 0.193. Among the criteria is "surgery cost", which placed at the first rank. Among 36 criteria, "distance from the origin" was in the second priority, "complete tourist and medical packages" in the third priority, "transportation costs" the fourth priority, "coordination between medical staff" the fifth priority, and "drug cost" in the sixth priority, all of which possessed approximately 21% of the total weight of the criteria, showing the great importance of these criteria. The effective variables include technology and treatment equipment, quality of services and tourist attractions, as well as cultural conditions. On the other hand, the affected variables include travel costs, staff and treatment process, advertising and marketing. The most effective variables are technology and treatment equipment variables and the most affected is the travel costs variables. The research innovation was in the method of using Demetel method and fuzzy network analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Medical Tourism
  • Health Town
  • Isfahan