پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.333348.2582

چکیده

گردشگری پزشکی موضوع نسبتاً جدیدی است. علی‌رغم وجود مطالعات بسیار در حوزهٔ سلامت در ایران، مطالعهٔ چندانی در حوزهٔ بازار گردشگری پزشکی انجام نشده است. هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای جذب گردشگران پزشکی در شهرک‌های سلامت اصفهان است. روش پژوهش کاربردی و آمیخته از نوع کیفی و کمّی است. در پژوهش کیفی، با انجام روش کدگذاری، به روش تم، مدل نظری به دست آمده و سپس، از طریق روش دیمتل و تحلیل شبکهٔ فازی، متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر احصا شده است. یافته‌ها نشان دادند که بیشترین وزن، با وزنی برابر با 193/0، مربوط به بعد «هزینه‌های سفر» است. در بین معیارها، «هزینهٔ جراحی» اولویت اول را کسب کرد. معیارهای «فاصله از مبدأ» اولویت دوم، «پکیج‌های کامل توریستی و درمانی» اولویت سوم، «هزینه‌های حمل‌ونقل» اولویت چهارم و «هماهنگی بین کادر درمان» اولویت پنجم و «هزینهٔ دارو» اولویت ششم در بین 36 معیار را کسب کردند که تقریباً 21 درصد از وزن کل معیارها را به خود اختصاص دادند و این نشان از اهمیت فراوان این معیارها است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای اثرگذار شامل فنّاوری و تجهیزات درمان، کیفیت خدمات و جاذبه‌های گردشگری، شرایط فرهنگی و متغیرهای اثرپذیر شامل هزینه‌های سفر، کارکنان و فرایند درمان، تبلیغات و بازاریابی بوده که اثرگذارترین آن‌ها متغیر فنّاوری و تجهیزات درمان و اثرپذیرترین آن‌ها متغیر هزینه‌های سفر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents of Attracting Medical Tourists in The Health Towns of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ardeshir Tajzadeh Namin 1
  • Mona Salimi 2
  • Amirreza Tajzadeh Namin 3
1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Master's student in Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Medical student of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Medical tourism is a relatively new topic. Despite the existence of many studies in the field of health in Iran, not much study has been done in the field of medical tourism market. The purpose of the present study is to investigate the antecedents of attracting medical tourists in the health towns of Isfahan. Applied and mixed research method of qualitative and quantitative type. In the qualitative research, a theoretical model was obtained by coding, using the theme method, and then the influential and influential variables were counted through the Dimtel method and Fuzzy network analysis. The findings showed that the highest weight, with a weight equal to 0.193, is related to the "travel expenses" dimension. Among the criteria, "cost of surgery" got the first priority. The criteria of "Distance from origin" is the second priority, "Complete tourist and treatment packages" is the third priority, "Transportation costs" is the fourth priority, "Coordination between the treatment staff" is the fifth priority, "Drug cost" is the sixth priority among 36 criteria, which is approximately 21%. They accounted for the percentage of the total weight of the criteria and this shows the great importance of these criteria. The results of the research show that the effective variables include technology and treatment equipment, quality of services and tourist attractions, cultural conditions and effective variables include travel costs, staff and treatment process, advertising and marketing, the most effective of which is the variable of technology and treatment equipment, and the most effective of them is the variable of travel costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • medical tourism
  • Salamat town
  • Isfahan
آقاجانی، امیر (1398). پیشایندهای تصویر برند بیمارستان و ارتباط آن با نیت رفتاری گردشگر پزشکی با تأکید بر گردشگران داخلی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مهریز.
ایزدی، مرتضی، ایوبیان، علی و نصیری، طه (1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید. مجلهٔ طب نظامی، ۱۴(۲)، 69-75.
باصولی، مهدی، درخش، سعیده و اسعدی، میرمحمد (1400). شاخص‏های فرهنگی جذب گردشگران سلامت: مدل‌سازی ساختاری تفسیری. فرهنگ و ارتقای سلامت، 5(1)،‏ 72-82.
جعفری، سیدمحمدباقر، جندقی، غلامرضا و رفیعی، سحر (1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی. مدیریت اطلاعات سلامت، 15(۶۰)، ۸۳-۸۹.
حسینی، سیده سمیه و تقوایی، مسعود (1400). تدوین و ارزیابی شاخص‌‏های گسترش دهکده‌‏های سلامت با رویکرد توسعه‌ی گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‏سازی خدمات در ایران (مطالعهٔ کیفی و کمّی). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53(3)، 10۳۴-۱۰۱۵.
سعیدبخش، سعید، کاظمی، علی، نعمت‌بخش، محمدعلی و رنجبریان، بهرام (1399). طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی گردشگری پزشکی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سیستم‌های پیشنهاددهنده‏. تحقیقات بازاریابی نوین، 10(۳۷)، ۱۰۵-۱۲۸.
قربانخانی، سمیه، رحیمی نیک، اعظم و علیقلی، منصوره (1400). ارائهٔ مدل جذب گردشگر پزشکی در بیمارستان‏های علوم پزشکی شهر تهران. مدیریت پرستاری، 10(1)،‏ 35-49.
کرمی، فریبا، بیاتی خطیبی، مریم و طالب‌زاده شوشتری، علی (1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری پزشکی با تأکید بر گردشگران داخلی (نمونهٔ موردمطالعه: شهر مشهد). جغرافیا و توسعهٔ ناحیه‌ای، 14(27)، 109-128.
گودرزی، مجید، تقوایی، مسعود و زنگی‌آبادی، علی (1393). توسعهٔ گردشکری پزشکی داخلی در شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 11(4)، 485-496.
Aghajani, A. (2019). Prerequisites of the hospital brand image and its relationship with the behavioral intentions of the medical tourist with emphasis on domestic tourists (Case study: Isfahan Health Settlement). M.Sc. Thesis, Payame Noor University of Mehriz. [in Persian]
Awadzi, W., & Panda, D. (2006). Medical Tourism: Globalization and the marketing of medical services. Consortium Journal of Hospitality & Tourism, 11(1).
Basoli, M., Derakhsh, S., & Asadi, M. (2022). Cultural indicators of health tourist attraction: Interpretive structural modeling. Culture and Health Promotion, 5(1), 72-82. http://ijhp.ir/article-۱-۳۹۲-fa.html [in Persian]
Bookman, M. (2007). Medical Tourism in Developing Countries. Springer. https://doi.org/10.1057/9780230605657
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. DOI:10.1191/1478088706qp063oa
Cham, T. H., Lim, Y. M., Sia, B. C., Cheah, J. H., & Ting, H. (2021). Medical tourism destination image and its relationship with the intention to revisit: A study of Chinese medical tourists in Malaysia. Journal of China Tourism Research, 17(2), 163-191. DOI:10.1080/19388160.2020.1734514
Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and… surgery. Tourism Management, 27(6), 1093-1100. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.11.005
Garcia, A. G., & Besinga, C. A. (2006). Challenges and opportunities in the Philippine medical tourism industry. The SVG Review, 4(1), 41-55.
Ghorbankhani, S., Rahimi Nik, A., & Dehdashti Shahrokh, Z. (2022). Presenting a model for attracting medical tourists in medical sciences hospitals in Tehran. Nursing Management, 10(1), 35-49. [in Persian].
Goodarzi, M., Taghvaei, M., & Zangiabadi, A. (2014). Development of domestic medical tourism in Shiraz. Health Information Management. 11(4), 485-496. [in Persian]
Hall, C. M. (2011). Health and medical tourism: a kill or cure for global public health? Tourism Review, 66(1/2), 4-15. https://doi.org/10.1108/16605371111127198
Hosseini, S., & Taghvaei, M. (2022). Development and evaluation of indicators for the development of health villages with the approach of medical tourism development in order to integrate services in Iran (qualitative and quantitative study). Human Geography Research, 53(3), 1015. doi: 10.22059/jhgr.2020.300901.1008107-1034 [in Persian]
Izadi, M., Ayubian, A., & Nasiri, T. (2012). The situation of health tourism in Iran: Opportunity or Threat. Journal of Military Medicine, 14(2), 69-75. http://militarymedj.ir/article-1-1004-fa.html [in Persian]
Jafari, S., Jandaghi, G., & Rafiei, S. (2017). Identify and prioritize the factors affecting the selection of a medical tourism destination. Health Information Management, 15(60). DOI: 10.22122/him.v15i2.3020 [in Persian]
Kar, S. (2018). Evaluation and selection of medical tourism sites: A rough analytic hierarchy process based multi‐attributive border approximation area comparison approach. Expert Systems, 35(1), e12232. DOI:10.1111/exsy.12232
Karami, F., Bayati Khatibi, M., & Talebzadeh Shoushtari, A (2016). Identifying and prioritizing the factors affecting the development of medical tourism with emphasis on domestic tourists (Case study: Mashhad). Geography and Regional Development, 14(27), 109-128. DOI: 10.22067/geography.v14i2.49871 [in Persian]
Marlowe, J., & Sullivan, P. (2007). Medical tourism: the ultimate outsourcing. Human Resource Planning, 30(2), 8-10.
Robinson, D., Newman, S. P., & Stead, S. M. (2019). Community perceptions link environmental decline to reduced support for tourism development in small island states: A case study in the Turks and Caicos Islands. Marine Policy, 108, 103671. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103671
Roy, J., Chatterjee, K., Bandyopadhyay, A., & Kar, S. (2018). Evaluation and selection of medical tourism sites: A rough analytic hierarchy process based multi‐attributive border approximation area comparison approach. Expert Systems, 35(1), e12232. https://doi.org/10.1111/exsy.12232
Saeed Bakhsh, S., Kazemi, A., Nematbakhsh, M. A., & Ranjbarian, B. (2020). Designing an e-marketing model for medical tourism in the Islamic Republic of Iran, with the approach of proposing systems. New Marketing Research, 10(37), 128-105. doi: 10.22108/nmrj.2020.119729.1923 [in Persian]
Wang, J. H., Feng, H., & Wu, Y. (2020). Exploring key factors of medical tourism and its relation with tourism attraction and re-visit intention. Cogent Social Sciences, 6(1), 1746108. https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1746108