طراحی الگوی دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه فعال حوزه گردشگری در راستای تجاری سازی (مورد مطالعه: جهاددانشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22034/jtd.2022.347756.2630

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه فعال حوزه گردشگری در راستای تجاری سازی است. رویکرد تحقیق به صورت کیفی و روش تحقیق مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌ بنیان یا رویکرد نظام مند اشتراوس و کوربین است جهت گرد آوری اطلاعات پژوهش حاضر از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش اشتراس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفته شده است. نمونه‌گیری به روش نمونه گیری نظری و با استفاده از تکنیک های هدفمند (قضاوتی) و گلوله برفی (زنجیره ای) انجام شده که بر مبنای آن تعداد 16 مصاحبه با مدیران، اعضاء هیئت علمی و خبرگان جهاد دانشگاهی که در هر دو حوزه پژوهش و بهره برداری در سازمانهای فعال حوزه گردشگری دارای تجربه وتخصص هستند، صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ایجاد نظریه داده بنیان، در حوزه دوسوتوانی سازمانی برای سازمان های علمی وفناورانه گردیده که بر مبنای آن معماری فرآیند های دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر بهره گیری از هوشمندی متعهدانه در کنار مهندسی پژوهش و بهره برداری فناورانه، بعنوان عناصر محوری در طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان های علمی و فناورانه فعال حوزه گردشگری در راستای تجاری سازی معرفی گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the organizational Ambidexterity model in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization (Case study: ACECR)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghafary 1
  • Gholam Reza Hashem Zadeh Khorasgani 2
1 PhD student in Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

the aim of the current research is to design a model of organizational ambidexterity in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization. The research approach is qualitative and the research method is based on data-based theorizing or the systematic approach of Strauss and Corbin. Semi-structured interviews were used to collect information in the current research, and Strauss and Corbin method was used to analyze the data. And the paradigm model has been used. Sampling was done by theoretical sampling and using targeted (judgmental) and snowball (chain) techniques, based on which 16 interviews were conducted with managers, faculty members, and academic ACECR experts in both fields of research. And exploitation has taken place in active organizations in the field of tourism that have experience and expertise. The results of the analysis of the data obtained from the interviews during the process of open, central and selective coding led to the creation of a data-based theory in the field of organizational ambivalence for scientific and technological organizations, based on which the architecture of organizational ambivalence processes based on the use of Committed intelligence, along with research engineering and technological exploitation, have been introduced as central elements in the design of the organizational ambivalence model in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational ambidexterity
  • ambidexterity in tourism. Tourism scientific and technological organizations
  • Grounded Theory