طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری با توجه به تجاری‌سازی (موردمطالعه: جهاددانشگاهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.347756.2630

چکیده

دوسوتوانی سازمانی در حوزهٔ گردشگری از مفاهیم جدید به شمار می‌رود و به توانایی بالقوهٔ سازمان‌هایی در حوزهٔ گردشگری اشاره دارد که به‌صورت مؤثر در مدیریت کسب‌وکار امروز و مقابله با تقاضای فردای درحال‌تغییر فعال هستند. سازمان دوسوتوان در حوزهٔ گردشگری سازمانی است که نیازمند سازمان‌دهی برای استفاده از روش‌های اکتشاف و بهره‌برداری موفقیت‌آمیز است، به‌طوری که به تحقیق و توسعه در این حوزه می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری با توجه به تجاری‌سازی است. رویکرد تحقیق به‌صورت کیفی و روش تحقیق مبتنی بر نظریه‌پردازی داده‌‌بنیان یا رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین (1997) است. به‌منظور گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش اشتراوس و کوربین (1997)‌ و مدل پارادایمی بهره گرفته شده است. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با استفاده از تکنیک‌های هدفمند (قضاوتی) و گلوله‌برفی (زنجیره‌ای) انجام شده که، بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران، اعضای هیئت‌علمی و خبرگان جهاد دانشگاهی که در هر دو حوزهٔ پژوهش و بهره‌برداری در سازمان‌های فعال حوزهٔ گردشگری دارای تجربه وتخصص هستند، انجام شده است. نتایج تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ایجاد نظریهٔ داده‌بنیان در حوزهٔ دوسوتوانی سازمانی برای سازمان‌های علمی و فنّاورانه منجر شده که، بر مبنای آن، معماری فرایند‌های دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر بهره‌گیری از هوشمندی متعهدانه، در کنار مهندسی پژوهش و بهره‌برداری فنّاورانه، به‌منزلهٔ عناصر محوری در طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی در سازمان‌های علمی و فنّاورانهٔ فعال حوزهٔ گردشگری در راستای تجاری‌سازی معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing The Organizational Ambidexterity Model in Scientific And Technological Organizations Active In The Field of Tourism in The Direction of Commercialization (Case Study: ACECR)

نویسندگان [English]

  • Ali Ghafary 1
  • Gholam Reza Hashem Zadeh Khorasgani 2
1 PhD student in Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Organizational ambidexterity in the field of tourism is one of the new concepts; it refers to the potential ability of organizations in the field of tourism that are active in managing today's business and dealing with the changing demand of tomorrow. A multi-skilled organization in the field of tourism is an organization that needs to be organized in order to use successful exploration and exploitation methods. As it deals with research and development in this field, the aim of the current research is to design a model of organizational ambidexterity in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization. The research approach is qualitative and the research method is based on data-based theorizing or the systematic approach of Strauss and Corbin. Semi-structured interviews were used to collect information in the current research, and Strauss and Corbin method was used to analyze the data. And the paradigm model has been used. Sampling was done by theoretical sampling and using targeted (judgmental) and snowball (chain) techniques, based on which 16 interviews were conducted with managers, faculty members, and ACECR experts in both fields of research and exploitation has taken place in active organizations in the field of tourism that have experience and expertise in the mentioned organization. the results of the analysis of the data obtained from the interviews during the process of open, central and selective coding led to the creation of a data-based theory in the field of organizational ambivalence for scientific and technological organizations, based on which the architecture of organizational ambivalence processes based on the use of Committed intelligence, along with research engineering and technological exploitation, have been introduced as central elements in the design of the organizational ambivalence model in scientific and technological organizations active in the field of tourism in the direction of commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational ambidexterity
  • ambidexterity in tourism
  • Tourism scientific and technological organizations
  • Grounded Theory
Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2009). Exploitation-exploration tensions and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation. Organization science, 20(4), 696-717. https://doi.org/10.1287/orsc.1080.0406
Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2010). Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design companies. Long range planning, 43(1), 104-122. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.08.003
Asif, M. (2017). Exploring the antecedents of ambidexterity: a taxonomic approach. Management Decision, 55(7), 1489-1505. DOI:10.1108/MD-12-2016-0895
Atuahene-Gima, K. (1996). Market orientation and innovation. Journal of Business Research, 35(2), 93-103. DOI: 10.1016/0148-2963(95)00051-8
Beckman, C. M. (2006). The Influence of Founding Team Company Affiliations on Firm Behavior. Academy of Management Journal, 49(4), 741-758. DOI: 10.5465/AMJ.2006.22083030
Buhalis, D., & Licata, M. C. (2002). The future eTourism intermediaries. Tourism management, 23(3), 207-220. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00085-1
Burgess, N., Strauss, K., Currie, G., & Wood, G. (2015). Organizational ambidexterity and the hybrid middle manager: The case of patient safety in UK hospitals. Human Resource Management, 54(S1), s87-s109. DOI: 10.1002/hrm.21725
Cantarello, S., Martini, A., & Nosella, A. (2012). A multi‐level model for organizational ambidexterity in the search phase of the innovation process. Creativity and innovation management, 21(1), 28-48. DOI:10.1111/j.1467-8691.2012.00624.x
Chen, Y. (2017). Dynamic ambidexterity: How innovators manage exploration and exploitation. Business Horizons, 60(3), 385-394. DOI: 10.1016/j.bushor.2017.01.001
Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: opportunities and barriers. Long range planning, 43(2-3), 354-363. DOI: 10.1016/j.lrp.2009.07.010
Christofi, M., Vrontis, D., & Cadogan, J. W. (2021). Micro-foundational ambidexterity and multinational enterprises: a systematic review and a conceptual framework. International Business Review, 30(1), 101625. DOI: 10.1016/j.ibusrev.2019.101625
Denison, D. R., Hooijberg, R., & Quinn, R. E. (1995). Paradox and performance: Toward a theory of behavioral complexity in managerial leadership. Organization science, 6(5), 524-540. DOI: b1714508.0001.001
Farjoun, M. (2010). Beyond dualism: Stability and change as a duality. Academy of management review, 35(2), 202-225. DOI: abs/10.5465/amr.35.2.zok202
Flick, U. (2004). Triangulation in qualitative research. A companion to qualitative research, 3, 178-183.
Flickinger, M., Gruber-Mücke, T., & Fiedler, M. (2013). The linkage between human resource practices and organizational ambidexterity: An analysis of internal labor market dynamics in a port-of-entry context. Journal of Business Economics, 83(8), 923-946. DOI: 10.1007/s11573-013-0671-7
Floyd, S. W., & Lane, P. J. (2000). Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal. Academy of management review, 25(1), 154-177. DOI: abs/10.5465/amr.2000.2791608
Fu, H., Chen, W., Huang, X., Li, M., & Köseoglu, M. A. (2020). Entrepreneurial bricolage, ambidexterity structure, and new venture growth: Evidence from the hospitality and tourism sector. International Journal of Hospitality Management, 85, 102355. DOI: 10.1016/j.ijhm.2019.102355
Gianzina-Kassotaki, O. (2017). Ambidexterity and leadership: a multilevel analysis of the aerospace and defense organizations (Doctoral dissertation, University of Warwick).
Gibson, C. B., & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 47, 209-226. DOI: abs/10.5465/20159573
Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., ... & Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond COVID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism, 22, 187-203. DOI: 10.1007/s40558-020-00181-3
Guiver, J., & Stanford, D. (2014). Why destination visitor travel planning falls between the cracks. Journal of Destination Marketing & Management, 3(3), 140-151. DOI: 10.1016/j.jdmm.2013.11.005
Gupta, A., Pistorius, T., & Vijge, M. J. (2016). Managing fragmentation in global environmental governance: the REDD+ Partnership as bridge organization. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 16, 355-374. https://doi.org/10.1007/s10784-015-9274-9
Huang, J., & Kim, H. J. (2013). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: The case of LG Electronics. The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922-943. https://doi.org/10.1080/09585192.2012.743471
Jansen, J. J., Tempelaar, M. P., Van den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2009). Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms. Organization science, 20(4), 797-811. DOI: abs/10.1287/orsc.1080.0415
Kassotaki, O., Paroutis, S., & Morrell, K. (2019). Ambidexterity penetration across multiple organizational levels in an aerospace and defense organization. Long Range Planning, 52(3), 366-385. DOI: 10.1016/j.lrp.2018.06.002
Khanagha, S., Volberda, H., & Oshri, I. (2014). Business model renewal and ambidexterity: structural alteration and strategy formation process during transition to a C loud business model. R&D Management, 44(3), 322-340. DOI: abs/10.1111/radm.12070
Kiss, A. N., Libaers, D., Barr, P. S., Wang, T., & Zachary, M. A. (2020). CEO cognitive flexibility, information search, and organizational ambidexterity. Strategic Management Journal, 41(12), 2200-2233. DOI: abs/10.1002/smj.3192
Koryak, O., Lockett, A., Hayton, J., Nicolaou, N., & Mole, K. (2018). Disentangling the antecedents of ambidexterity: Exploration and exploitation. Research Policy, 47(2), 413-427. DOI: 10.1016/j.respol.2017.12.003
Levinthal, D., & March, J. (1993). Myopia of learning. Strategic Management Journal, 14, 95-112. DOI: abs/10.1002/smj.4250141009
Li, Z., Gao, Q., Shen, K., & Zhang, J. (2018). The effect of executive incentives on FDI ambidexterity: Evidence from Chinese multinational enterprises. Chinese Management Studies, 12(4), 756-773. DOI: 10.1108/CMS-01-2018-0383/full/html
Lin, Z., Yang, H., & Demirkan, I. (2007). The performance consequences of ambidexterity in strategic alliance formations: Empirical investigation and computational theorizing. Management science, 53(10), 1645-1658. DOI: abs/10.1287/mnsc.1070.0712
Lin, H. E., & McDonough III, E. F. (2011). Investigating the role of leadership and organizational culture in fostering innovation ambidexterity. IEEE Transactions on engineering management, 58(3), 497-509. DOI: 10.1109/TEM.2010.2092781
Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y., & Veiga, J. F. (2006). Ambidexterity and performance in small-to medium-sized firms: The pivotal role of top management team behavioral integration. Journal of management, 32(5), 646-672. DOI: abs/10.1177/0149206306290712
Luger, J., Raisch, S., & Schimmer, M. (2018). Dynamic balancing of exploration and exploitation: The contingent benefits of ambidexterity. Organization Science, 29(3), 449-470. DOI: abs/10.1287/orsc.2017.1189
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization science, 2(1), 71-87. DOI: abs/10.1287/orsc.2.1.71
Martínez-Pérez, Á., García-Villaverde, P. M., & Elche, D. (2016). The mediating effect of ambidextrous knowledge strategy between social capital and innovation of cultural tourism clusters firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(7), 1484-1507. DOI: 10.1108/IJCHM-08-2014-0405/full/html
Masri, N. W., You, J. J., Ruangkanjanases, A., Chen, S. C., & Pan, C. I. (2020). Assessing the effects of information system quality and relationship quality on continuance intention in e-tourism. International journal of environmental research and public health, 17(1), 174. https://doi.org/10.3390/ijerph17010174
McCarthy, I. P., & Gordon, B. R. (2011). Achieving contextual ambidexterity in R&D organizations: a management control system approach. R&d Management, 41(3), 240-258. DOI: abs/10.1111/j.1467-9310.2011.00642.x
McGill, M. E., Slocum Jr, J. W., & Lei, D. (1992). Management practices in learning organizations. Organizational dynamics, 21(1), 5-17. DOI: 10.1016/0090-2616(92)90082-X
Mihalache, M., & Mihalache, O. R. (2016). Organizational ambidexterity and sustained performance in the tourism industry. Annals of Tourism Research, 56, 142-144. DOI: 10.1016/j.annals.2015.10.011
Miron-Spektor, E., Ingram, A., Keller, J., Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2017). Microfoundations of organizational paradox: paradox mindset, limited resources and tensions. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 10930). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. DOI: 10.1016/j.annals.2015.10.011
O’Reilly Iii, C. A., & Tushman, M. L. (2008). Ambidexterity as a dynamic capability: Resolving the innovator's dilemma. Research in organizational behavior, 28, 185-206. https://doi.org/10.1016/j.riob.2008.06.002
O'Reilly III, C. A., & Tushman, M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future. Academy of management Perspectives, 27(4), 324-338. https://doi.org/10.5465/amp.2013.0025
Ossenbrink, J., Hoppmann, J., & Hoffmann, V. H. (2019). Hybrid ambidexterity: How the environment shapes incumbents’ use of structural and contextual approaches. Organization Science, 30(6), 1319-1348. DOI: abs/10.1287/orsc.2019.1286
Pelagio Rodriguez, R., Hechanova, M., & Regina, M. (2014). A study of culture dimensions, organizational ambidexterity, and perceived innovation in teams. Journal of technology management & innovation, 9(3), 21-33. DOI: 10.4067/S0718-27242014000300002
Puranam, P., Singh, H., & Zollo, M. (2006). Organizing for innovation: Managing the coordination-autonomy dilemma in technology acquisitions. Academy of Management journal, 49(2), 263-280. https://doi.org/10.5465/amj.2006.20786062
Ragazou, K., Passas, I., Garefalakis, A., & Dimou, I. (2022). Investigating the Research Trends on Strategic Ambidexterity, Agility, and Open Innovation in SMEs: Perceptions from Bibliometric Analysis. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(3), 118. DOI: 10.3390/joitmc8030118
Raisch, S., & Birkinshaw, J. (2008). Organizational ambidexterity: Antecedents, outcomes, and moderators. Journal of Management, 34, 375-409. DOI: abs/10.1177/0149206308316058
Raisch, S., & Tushman, M. L. (2016). Growing new corporate businesses: From initiation to graduation. Organization Science, 27(5), 1237-1257. DOI: abs/10.1287/orsc.2016.1081
Seraphin, H., Sheeran, P., & Pilato, M. (2018). Over-tourism and the fall of Venice as a destination. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 374-376. DOI: 10.1016/j.jdmm.2018.01.011
Siriwardhana, Y., De Alwis, C., Gür, G., Ylianttila, M., & Liyanage, M. (2020). The fight against the COVID-19 pandemic with 5G technologies. IEEE Engineering Management Review, 48(3), 72-84. DOI: 10.1109/EMR.2020.3017451
Smith, W. K., & Tushman, M. L. (2005). Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams. Organization science, 16(5), 522-536. DOI: abs/10.1287/orsc.1050.0134
Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing. Academy of management Review, 36(2), 381-403. DOI: abs/10.5465/amr.2009.0223
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.Tuan, L. T. (2022). Tourism employee ambidexterity: The roles of servant leadership, job crafting, and perspective taking. Journal of Hospitality and Tourism Management, 51, 53-66. DOI: 10.1016/j.jhtm.2022.02.019
Tushman, M. L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California management review, 38(4), 8-29. https://doi.org/10.2307/41165852
Úbeda-García, M., Claver-Cortés, E., Marco-Lajara, B., & Zaragoza-Sáez, P. (2016). Toward organizational ambidexterity in the hotel industry: The role of human resources. Cornell Hospitality Quarterly, 57(4), 367-378. DOI: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ijchm-06-2017-0326/full/html
Van der Zwan, P., Thurik, R., Verheul, I., & Hessels, J. (2016). Factors influencing the entrepreneurial engagement of opportunity and necessity entrepreneurs. Eurasian Business Review, 6, 273-295. https://doi.org/10.1007/s40821-016-0065-1
Vo Thanh, T., Seraphin, H., Okumus, F., & Koseoglu, M. A. (2020). Organizational ambidexterity in tourism research: A systematic review. Tourism Analysis, 25(1), 137-152. DOI: 10.3727/108354220X15758301241701
Voss, G. B., & Voss, Z. G. (2013). Strategic ambidexterity in small and medium-sized enterprises: Implementing exploration and exploitation in product and market domains. Organization Science, 24(5), 1459-1477. DOI: 10.1287/orsc.1120.0790
Wang, C. L., & Rafiq, M. (2014). Ambidextrous organizational culture, Contextual ambidexterity and new product innovation: a comparative study of UK and C hinese high‐tech Firms. British Journal of management, 25(1), 58-76. DOI: abs/10.1111/j.1467-8551.2012.00832.x
Wei, Z., Yi, Y., & Guo, H. (2014). Organizational learning ambidexterity, strategic flexibility, and new product development. Journal of Product Innovation Management, 31(4), 832-847. DOI: abs/10.1111/jpim.12126
Wilden, R., Hohberger, J., Devinney, T. M., & Lavie, D. (2018). Revisiting James March (1991): whither exploration and exploitation? Strategic Organization, 16(3), 352-369. DOI: 10.1177/1476127018765031
Zhang, Y. (2022). A Case Study of Digital Innovation Organization Readiness: Hidden Cost for Ambidexterity Performance. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2022, No. 1, p. 12003). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management. DOI: abs/10.5465/AMBPP.2022.30