الگوی تعامل پایدار سیاست و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طاطبایی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

4 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/jtd.2021.311886.2489

چکیده

میراث فرهنگی ازجمله مهم‌ترین منابع گردشگری است که امروزه در سرتاسر دنیا توسط گردشگران فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این منبع گردشگری برای کمک به توسعه گردشگری فرهنگی، نیاز به تعامل با بخش‌های بسیاری دارد. یکی از این بخش‌ها که برای موفقیت گردشگری فرهنگی نیاز به تعامل بالایی با میراث فرهنگی دارد، عرصه سیاست است. از این منظر، این مقاله در نظر دارد به‌منظور توسعه گردشگری فرهنگی در کشور، به بررسی تعامل بین سیاست و میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران بپردازد و عواملی را که می‌توانند منجر به تعامل بهینه این دو مؤلفه شوند، با بهره بردن از مصاحبه با خبرگان و کمک گرفتن از اسناد و مدارک مرتبط، استفاده از روش تحلیل مضمون و درنهایت تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA به‌صورت یک الگو استخراج کند. نتایج حاصل این تحقیق، نشان می‌دهند که عوامل تعامل ساز را می‌توان در قالب دو مقوله حوزه سازمانی میراث فرهنگی و حوزه فراسازمانی میراث فرهنگی طبقه‌بندی کرد. حوزه سازمانی شامل دو بعد تفسیر میراث و بعد بهبود سازمانی و حوزه فراسازمانی شامل سه بعد ایدئولوژی محور، بعد سیاست محور و بعد فرهنگ محور می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of sustainable interaction between politics and cultural heritage in the cultural tourism development of Islamic republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadreza salehipour 1
  • akbar pourfaraj 2
  • seyed mojtaba mahmoudzadeh 3
  • ahmad golmohammadi 4
1 Department of tourism management, Management and accounting faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Department of tourism management, Management and accounting faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Department of tourism management, Management and accounting faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 associate professor of law and political science allameh tabatabai university
چکیده [English]

Cultural tourism is one of the most favorite kinds of tourism in the world and different countries are establishing too many plans to develop it. The development of cultural tourism depends on the interaction of many components. Politics affects the ingredients and process of cultural tourism and Cultural heritage is the constructive source of cultural tourism. In this regard, they need to be highly interacted for the success of cultural tourism. From this point of view and to cultural tourism development in Iran, this article aims to assess the interaction between politics and cultural heritage in the Islamic republic of Iran and elicit factors can lead to optimized interaction between these components as a pattern. So researches tried to attain these factors by using of thematic analysis: interview with experts and related documents. Results shows that interactive factors can be classified as organizational area of cultural heritage and ultra-organizational area of cultural heritage. Organizational area includes heritage interpretation dimension and organizational enhancement dimension. Ultra-organizational area includes ideology based dimension, politics based dimension and culture based dimension. Also ultra-organizational area is more important than Organizational area in the creation and improvement of this interaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • interaction
  • politics
  • cultural heritage
  • development
  • cultural tourism