شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.22034/jtd.2022.319008.2530

چکیده

چکیدهفقدان سرمایه گذاری کافی در صنعت گردشگری، رشد و توسعه این صنعت را با دشواری مواجه ساخته است. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در صنعت گردشگری در استان اردبیل به عنوان یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقیق کیفی و نظریه داده بنیاد سیستماتیک است. با توجه به اهداف کاربردی تحقیق، جامعة آماری شامل مدیران و مسئولین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، فعالان و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل عرصه گردشگری و خبرگان دانشگاهی هستند که حداقل از 5 سال سابقه کاری در سمت های مرتبط با مدیریت گردشگری، سرمایه گذاری و بازاریابی برخوردارند. انتخاب این نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام پذیرفت و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح 5 سوال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه 25 ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 54 مفهوم، 18 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی از تلفیق و طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل پیشنهادی، تمایل به سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران به عنوان مقوله محوری؛ محیط گردشگری و مدیریت جذب سرمایه گذاری به عنوان شرایط علی؛ کیفیت زیرساخت های گردشگری به عنوان شرایط زمینه ای؛ عوامل اجتماعی حاکم در منطقه به عنوان شرایط مداخله گر؛ اقدامات حمایت کننده به عنوان راهبرد و سرانجام تقویت جایگاه گردشگری به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Modelling of Effective factors in Attracting Investor in Tourism Industry (Case Study: Ardabil Province)

نویسندگان [English]

  • Arash Farhoudi 1
  • Seyed Mahmoud Shabgoo Monsef 2
  • Ali Gholipour Soleymani 2
1 Ph.D. Student of Business Administration (Marketing) Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 , Assistant Professor of Department of Business Administration , Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract

Lack of sufficient investment in the tourism industry has made the growth and development of this industry difficult. Therefore, the purpose of this study is to identify and model the factors affecting the attraction of investors in the tourism industry in Ardabil province as one of the most visited tourism destinations in the country using qualitative research methods and systematic grounded theory. According to the applied objectives of the research, the population includes managers and officials of the general directorate of cultural heritage, handicrafts and tourism of the province, potential and actual activists and investors in the field of tourism and university experts are with at least 5 years of experience in related to tourism management, investment and marketing. The selection of these samples was done using purposive sampling method and semi-structured interviews with 5 general questions were continued until the realization of saturation in interview 25. Data analysis in three stages of open, axial and selective coding led to the extraction of 54 concepts, 18 sub-categories and finally 7 main categories from the integration and classification of concepts. Based on the proposed model, the investment intention of investors as a core category; tourism environment and investment attraction management as causal conditions; The quality of tourism infrastructure as a context conditions; social factors of prevailing in the region as Interferer conditions; supportive practices are considered as a strategy and finally strengthening the position of tourism as a result of the implementation of strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Investment
  • Investment in Tourism
  • Ardabil Province
  • Grounded Theory