شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jtd.2022.319008.2530

چکیده

فقدان سرمایه‌گذاری کافی در صنعت گردشگری، رشد و توسعة این صنعت را با دشواری مواجه کرده است. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذار در صنعت گردشگری در استان اردبیل به‌منزلة یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقیق کیفی و نظریة داده‌بنیاد نظام‌مند است. با توجه به اهداف کاربردی تحقیق، جامعة آماری شامل مدیران و مسئولان ادارة کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، فعالان و سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل عرصة گردشگری و خبرگان دانشگاهی هستند که دست‌کم از پنج سال سابقة کاری در سمت‌های مرتبط با مدیریت گردشگری، سرمایه‌گذاری و بازاریابی برخوردارند. انتخاب این نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با طرح پنج سؤال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبة 25 ادامه یافت. تحلیل داده‌ها در سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 54 مفهوم، 18 مقولة فرعی و درنهایت 7 مقولة اصلی از تلفیق و طبقه‌بندی مفاهیم شد. برمبنای الگوی پیشنهادی، تمایل به سرمایه‌گذاریِ سرمایه‌گذاران به‌منزلة مقوله‌محوری؛ محیط گردشگری و مدیریت جذب سرمایه‌گذاری درحکم شرایط علّی؛ کیفیت زیرساخت‌های گردشگری به‌منزلة شرایط زمینه‌ای؛ عوامل اجتماعی حاکم در منطقه به‌منزلة شرایط مداخله‌گر؛ اقدامات حمایت‌کننده درحکم راهبرد و درنهایت تقویت جایگاه گردشگری به‌نمزلة پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Modelling of Effective factors in Attracting Investor in Tourism Industry (Case Study: Ardabil Province)

نویسندگان [English]

  • Arash Farhoudi 1
  • Seyed Mahmoud Shabgoo Monsef 2
  • Ali Gholipour Soleymani 3
1 Ph.D. Student of Business Administration (Marketing). Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor of Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran .
3 Assistant Professor of Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Lack of sufficient investment in the tourism industry has made the growth and development of this industry difficult. Therefore, the purpose of this study is to identify and model the factors affecting the attraction of investors in the tourism industry in Ardabil province as one of the most visited tourism destinations in the country using qualitative research methods and systematic grounded theory. According to the applied objectives of the research, the population includes managers and officials of the general directorate of cultural heritage, handicrafts and tourism of the province, potential and actual activists and investors in the field of tourism and university experts are with at least 5 years of experience in related to tourism management, investment and marketing. The selection of these samples was done using purposive sampling method and semi-structured interviews with 5 general questions were continued until the realization of saturation in interview 25. Data analysis in three stages of open, axial and selective coding led to the extraction of 54 concepts, 18 sub-categories and finally 7 main categories from the integration and classification of concepts. Based on the proposed model, the investment intention of investors as a core category; tourism environment and investment attraction management as causal conditions; The quality of tourism infrastructure as a context conditions; social factors of prevailing in the region as Interferer conditions; supportive practices are considered as a strategy and finally strengthening the position of tourism as a result of the implementation of strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Investment
  • Investment in Tourism
  • Ardabil Province
  • Grounded Theory
افراخته، حسن، رهنمایی، محمدتقی، طهماسبی، اصغر و ایمنی قشلاق، سیاوش (1395). تحلیل نابرابری­های فضایی در توسعۀ منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل). فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، ۵(۷)، ۱۰۷-128.
جعفری، نرگس، نجارزاده، محمد و شالبافیان، علی اصغر (1399). ارائۀ چارچوبی برای شناسایی موانع جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربردی از تحلیل مضمون در صنعت هتل. فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، ۹(۱)، ۱۳۰-151.
رحمانی، فاطمه و رهنما، علی (1395). بررسی عوامل مؤثر در سرمایه­گذاری در بخش گردشگری شهر شیراز. سومین کنفرانس بین­المللی مدیریت و اقتصاد، مشهد.
سیادت، سعیده، امینی، محمدتقی، پرهیزگار، محمدمهدی و سالار، جمشید (1398). طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک با رویکرد خودکنترلی برمبنای نظریه­پردازی داده­بنیاد. فصل‌نامۀ مدیریت سازمان­های دولتی، ۸(۱)، 32-11.
شاه­آبادی، ابوالفضل، نظیری، محمدکاظم و جمشیدی، امیر (1399). تأثیر فضای کسب‌وکار بر سرمایه­گذاری کشورهای منتخب منطقۀ منا. فصل‌نامۀ مدیریت کسبوکارهای بین­المللی، ۳(۲)، ۶۱-۸۰.
شاه­زیدی، مهری، موحدی، سحر و باقری، نفیسه (1399). شناسایی مهم‌ترین مسائل گردشگری شهر اصفهان. دوفصلنامۀ مطالعات اجتماعی گردشگری، ۸(۱۵)، 220-193.
قیم اعلایی، کیوان، اسماعیل‌پور، حسن، سعیدنیا، حمیدرضا و حق‌شناس، فریده (1397). ارائۀ مدل مفهومی مدیریت تجربۀ مشتریان از وابستگی به برند براساس نظریۀ داده‌بنیاد. مجلۀ مدیریت بازاریابی، 37، ۱۹-۳۶.
متانی، مهرداد و امیری، محمدرضا (1397). بررسی نقش سرمایه­گذاری و طرح­های عمرانی در توسعۀ صنعت گردشگری مازندران (مطالعۀ موردی: شهرستان سوادکوه). فصل‌نامۀ نگرش­های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی)، ۱۰(۳)، 203-۲۱۹.
نصرتی، مهدی (1396). نقشۀ راه جذب و تشویق سرمایه­گذاری خارجه در استان تهران. ادارۀ کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، مرکز خدمات سرمایه­گذاری استان تهران.
ویسی، هادی (1396). بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران. فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، ۷(۲۵)، ۹۳-112.
Afrakhteh, H., Rahnemaie, M.T., Tahmasebi, A., & Imeni gheshlagh, S. (2016). Analysis of Spatial Inequalities in Tourism Resource Development (Study: Ardabil Province). Journal of tourism and development, 5(1), 107-128. 10.22034/JTD.2020.110382 [In Persian]
Akron, S., Demir, E., Díez-Esteban, J. M., & García-Gomez, C. D. (2020). Economic policy uncertainty and corporate investment: Evidence from the US hospitality industry. Tourism Management, Vol. 77, In press. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104019
Assaf, A., Josiassen, A., & Agbola, F. (2015). Attracting international hotels: Locational factors that matter most. Tourism Management, Vol. 47, 329–340. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.10.005
Cró, Susana., Martins, António Miguel. (2020). Foreign Direct Investment in the tourism sector: The case of France. Tourism Management Perspectives, Vol. 33, 20 November 2019 (Cover date: January 2020), Article 100614. In press. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100614
Demir, Ender., Gozgor, Giray., Paramati, Sudharshan Reddy. (2020). To what extend economic uncertainty effects tourism investments? Evidence from OECD and non-OECD economies. Tourism Management Perspectives, Vol. 36, 23 October 2020, (Cover date: October 2020), Article 100758. In press. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100758
Falk, M. (2016). A gravity model of foreign direct investment in the hospitality industry. Tourism Management, Vol. 55, 225–237. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.02.012
Ghayemalaee, K., Esmailpour, H., Saeednia, H., Haghshenas, F. (2019). Presentation of Conceptual Model of Customer Experience Management of Brand Relation Based on Foundation Data. Journal of Marketing Management, Vol. 13, Issue 39, 19-36. Theory. https://jomm.srbiau.ac.ir/article_15000.html?lang=en [In Persian]
Hadian, Ma., Jabbari, A., Mousavi, H., Sheikhbardsiri, H. (2021). Medical tourism development: A systematic review of economic aspects. International Journal of Healthcare Management, Vol. 14, Issue 2, 576-582. 10.1080/20479700.2019.1677977
Jafari, N., Najjarzadeh, M., & Shalbafian, A. A. (2020). Providing a Framework for Identifying the Challenges of Attract Foreign Direct Investment in Iran: Applying of Theme Analysis in Hotel Industry. Journal of Tourism and Development, 9(1), 130-151. 10.22034/JTD.2020.187360.1749 [In Persian]
Kristjánsdóttir, H. (2016). Foreign direct Investment in the Hospitality Industry in Iceland and Norway, in comparison to the Nordics and a Range of Other OECD countries. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 16, Issue 4, 395–403. https://doi.org/10.1080/15022250.2015.1108864
Kristjánsdóttir, H. (2016). Foreign direct Investment in the Hospitality Industry in Iceland and Norway, in comparison to the Nordics and a Range of Other OECD countries. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 16, Issue 4, 395–403. https://doi.org/10.1080/15022250.2015.1108864
Le Hoang Ba, H., Nguyen Thi Thu, PH., Ngo Chi, T., Le Huy, C., Hoang Thanh, H. (2020). Solutions to attract investment capital for tourism development: Evidence from Vietnam economy. Accounting, Vol. 6, 209–214. 10.5267/j.ac.2019.10.002
Li, X., Huang, S., Song, C. (2017). China's outward foreign direct investment in tourism. Tourism Management, Vol. 59, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.07.007
Matani, M., & Amiri, MR. (2017). Investigating the Role of Investment and Development Projects in the Development of Mazandaran Tourism Industry (Case Study: Savadkuh County). Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography (Human Geography), 10(3), 219-203. http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_543343.html [In Persian]
Merith, A. I., Masud, M. M., & Ching, G. H. (2020). Predominant factors affecting community’s willingness to invest in tourism industry. SARJANA, Vol. 35, No. 235(2), 52-67. https://ejournal.um.edu.my/index.php/SARJANA/article/view/28308
Nosrati, M. (2016). The role of attracting and encouraging foreign investment in Tehran province. General Department of Economic Affairs and Finance of Tehran Province, Tehran Province Investment Services Center. http://investintehran.ir [In Persian]
Paramati, S. R., Alam, M. S., & Lau, C. K. M. (2018). The effect of tourism investment on tourism development and CO2 emissions: empirical evidence from the EU nations. Journal of Sustainable Tourism, 26(9), 1587-1607.‏
Rahmani, F., & Rahnama, A. (2020). Investigating the factors affecting investment in the tourism sector of Shiraz. Third International Conference on Management and Economics, Mashhad. https://civilica.com/doc/59713 / [In Persian]
Shahabadi, A, Naziri, M. K., & Jamshidi, A. (2020). The Effect Doing Business on Investment in the Selected Countries MENA. Journal of International Business Administration, 3(2), 61-80. 10.22034/JIBA.2020.10747 [In Persian]
Shahzeidi, M., Movahedi, S., & Bagheri, N. (2020). Exploring the Greatest Tourism Problems in Isfahan. Social studies in tourism, 15(8), 193-220. http://journalitor.ir/en/Article/35881 [In Persian]
Siadat, S., Amini, M. T., Parhizgar, M. M., & Salar, J. (2019). Designing and Explaining the Model of Strategic Control with Self-Controlling Approach Based on Data-Based Theorizing. Quarterly Journal of Public Organizations Management, 8(1), 11-32. 10.30473/IPOM.2019.42938.3370 [In Persian]
Sokhanvar, A. (2019). Does foreign direct investment accelerate tourism and economic growth within Europe? Tourism Management Perspectives, Vol. 29, 86–96. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.10.005
Sokhanvar, A. (2019). Does foreign direct investment accelerate tourism and economic growth within Europe? Tourism Management Perspectives, Vol. 29, 86–96. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.10.005
Spencer, A. J., & McBean, L. M. (2020). Alignment of tourism investment to the SDGs in Jamaica: An exploratory study. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 12(3), 261-274.‏
Spencer, A. J., & McBean, L. M. (2020). Alignment of tourism investment to the SDGs in Jamaica: An exploratory study. Worldwide Hospitality and Tourism Themes12(3), 261-274.‏ https://doi.org/10.1108/WHATT-02-2020-0010
Su, X. (2020). Simulation of economic development of tourism industry based on FPGA and machine learning. Microprocessors and Microsystems, Available online 24 November 2020. In press. https://doi.org/10.1016/j.micpro.2020.103523
Veicy, H. (2018). The study of Tourism Industry in National Basic Laws of Islamic Republic of Iran. Strategic studies of public policy Journal, 7(25), 93-112. http://sspp.iranjournals.ir/article_29728_en.html [In Persian]