گفتمان گردشگری در ایدئولوژی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکتری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2022.338038.2600

چکیده

در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت نقش رهبران در فرایند سیاست‌گذاری، به تحلیل دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در عرصهٔ گردشگری پرداخته شده است. روش تحقیق به‌شیوهٔ کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد نظریهٔ دادهبنیاد کلاسیک بوده است. پس از انجام تحلیل با رویکرد نظریهٔ داده‌بنیاد کلاسیک، گفتمان گردشگری مبتنی بر ایدئولوژی مقام معظم رهبری تبیین شد. ابعاد این مدل عبارت هستند از «جاذبههای طبیعی و فرهنگی، منابع منحصربهفرد، مسیر انتقال و حملونقل گردشگری به‌منزلهٔ "عوامل پیشران"»، «توسعهٔ جغرافیامند و بازاریابی مقصد به‌منزلهٔ "هماهنگسازها"»، «توانمندسازی حرفهای و علمی و نیز کیفیسازی و استانداردسازی خدمات به‌منزلهٔ "چارچوبسازها"» و «تعالی و پایداری به‌منزلهٔ "پیامد"». بارزترین دیدگاه مقام معظم رهبری درخصوص گردشگری «در اولویت بودن موضوع گردشگری در توسعه» است. علاوه بر این، تأکید یکپارچهٔ رهبری بر «توجه به همهٔ نقاط و منابع بالقوهٔ گردشگری» حکایت از دیدگاه نظاممند و فعالانهٔ ایشان و حاکمیت بر توسعهٔ گردشگری است. لذا، توجه به دیدگاههای ایشان، نه‌تنها چگونگی مواجه و اولویتگذاری در عرصهٔ سیاستگذاری گردشگری را به‌خوبی تبیین میکند، بلکه توصیههایی کاربردی در عرصهٔ را عمل نیز ارائه میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tourism Discourse in the Ideology of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari
Ph.D. Candidate, Department of Tourism Management, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the present study, given the importance of the role of leaders in the policy-making process, Analyzes the views of the Supreme Leader in the field of tourism policy. The methodology of the research was according to content analysis based on the Classical Grounded Theory approach. After the analysis through classical grounded theory, explained the model of Tourism status in the process of policy based on the views of the Supreme Leader. Dimensions of this model, Including Natural and cultural attractions, unique resources, transit routes, and tourism Transport as “Driving Factors”, Development based on geography and destination marketing as “Synchronizers”, scientific and practical empowerment, and qualification and standardization of services as “Framework Makers” and excellence and sustainability as “Consequences”. The most prominent view of the Supreme Leader on tourism is “The priority of the issue of tourism". In addition, his integrated emphasis on “the consideration of all potential of destinations and sources of tourism” reflects Supreme Leaders’ systematic and proactive approach and govern to development of tourism. Therefore, pay attention to his views, not only how to deal with this phenomenon in the field of tourism policy, but also provides practical recommendations in the field of action

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader
  • Tourism Discourse
  • Policy Making
  • Leader's Thought
  • Classical Grounded Theory
حیدری چیانه، رحیم، رضاطبع ازگمی، خدیجه، سلطانی، ناصر و معتمدی مهر، اکبر (1392). تحلیلی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران. برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۲(۵)، 11-31.
داناییفرد، حسن و امامی، سیدمجتبی (1386). راهبردهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی دادهبنیاد. اندیشهٔ مدیریت راهبردی، ۱(۲)، 69-97.
زاهدی، شمسالسادات (1379). تحلیلی بر تبعات توسعهٔ صنعت جهانگردی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول۵(۲۰)، ۴۸-۲۹.
شالبافیان، علیاصغر (1392). گردشگری از نگاه مقام معظم رهبری، گزارش کارشناسی دفتر مطالعات فرهنگی (گروه میراث فرهنگی و گردشگری)، شمارهٔ مسلسل (13089). تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
ضرغامبروجنی، حمید و صداقت، مریم (1396). الگوی پارادایمیک توسعهٔ پایدار گردشگری (مبتنی بر استقرای دادهبنیاد از بیانات مقام معظم رهبری). پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، ۷(۱۶)، 167-208.
علمی مقدم، مصطفی (1396). واکاوی اهمیت به گردشگری در رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، مشهد، ایران، 16 شهریور.
علویان، مرتضی و موسوی، سیدصالح (1398). مؤلفههای سیاستگذاری نظام اسلامی بر مبنای اندیشهٔ سیاسی مقام معظم رهبری. معرفت، ۸(۲۸)، 55-64.
غنیپور، فاطمه، غنیپور، پروانه و دولتآبادی فراهانی، زینب (1394). منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و ابلاغیهٔ سند اقتصاد مقاومتی راهبرد توسعهٔ گردشگری، اولین کنفرانس بینالمللی هنر، صنایع دستی و گردشگری، مؤسسهٔ عالی علوم و فنّاوری خوارزمی، شیراز، ایران، 24 دی‌ماه.
کریمی امیرکیاسر، فروغ (1397). بخش سفر و گردشگری ایران در سال 2017 و آثار آن بر اقتصاد. تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی.
Alaviyan, M., & Mousavi, S. S. (2020). The Components of the Policy Making of Islamic System in the Supreme Leader’s Political Thought. Ma’rifat, 28(8), 55-64. [In Persian]
Danaiefard, H., & Emami, S. M. (2008). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded Theory. Sterategic Management Thought, 1(2), 69-97. [In Persian]
Edgell, D. L., Allen, M. D., Smith, G., & Swanson, J. (2008). Tourism Policy and Planing yesterday, today and tomorrow. Routledge.
Elmi Moghaddam, M. (2017). Analyzing the importance of tourism in the guidelines of the Supreme Leader. International conference on modern researches in management, economics and tourism industry capability in development, Mashhad, September 7. [In Persain]
Ghanipour, F., Ghanipour, P., & Dolat-abadi Farahani, Z. (2016). The intentions of the Supreme Leader and the proclamation of the tourism development strategy of the resistance economy document. The first international conference of art, handicrafts and tourism, Khwarazmi Institute of Science and Technology, Shiraz, Iran, January 14. [In Persian]
Hall, C. M., & Jenkins, J. M. (1995). Tourism and public policy. New York: Routledge
Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a Grounded Theory Approach: A Comparison of Glaser and Strauss. International Journal of Nursing Studies, 41(2), 141-150.
Heidari Chianeh, R., Rezatab, S. K., Soltani, N., & Motamedimehr, A. (2013). An Analysis of Tourism Policy Making in Iran. Journal of Tourism Planning and Development, 2(5), 11-32. [In Persian]
Joppe, M. (2018). Tourism policy and governance: Quo vadis? Tourism Management Perspectives, 25, 201-204.
Karimi Amirkiasar, F. (2018). Iran's travel and tourism sector in 2017 and its effects on the economy. Tehran: Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Deputy of Economic Surveys.
Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? Journal of Destination Marketing & Management, 6(4), 277-285.
Rupsiene, L., & Pranskuniene, R. (2010). The Variety of Grounded Theory: Different Versions of the Same Method or Different Methods. Social Sciences, 4(70), 7-19.
Shalbafian, A. A. (2013). Tourism from the Supreme Leader's point of view. Expert report of Cultural Studies Office (Cultural Heritage and Tourism Group), Serial No. (13089). Tehran: Islamic Council Research Center. [In Persian]
Simeons, R. H., Davis, B. W., Chapman, R. J., & Sager, D. D. (1974). Policy Flow Analysis: A Conceptual Model for Comparative Public Policy Research. Western Political Quaterly, 27(3), 457-168.
Webster, C., & Ivanov, S. (2016). Political ideologies as shapers of future tourism development. Journal of Tourism Futures, 2(2), 109-124,
World Economic Forum (WEF) (2013). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013: Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation, Geneva, Italy, (Accessed On November 27, 2021). https://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
World Economic Forum (WEF) (2015). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015: Growth through Shocks, Geneva, Italy, (Accessed on November 27, 2021). https://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Report_2015.pdf
World Economic Forum (WEF) (2017). The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017: Paving the way for a more sustainable and inclusive future, Geneva, Italy, (Accessed on November 27, 2021). http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf
World Economic Forum (WEF) (2019) The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019: Travel and Tourism at a Tipping Point, Geneva, Italy, (Accessed on November 27, 2021). https://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
World Tourism Organization (UNWTO) (2018). Tourism Highlight 2017, (Accessed on November 27, 2021). https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876
World Tourism Organization (UNWTO) (2020). Tourism back to 1990 levels as arrivals fall by more than 70%, (Accessed on November 27, 2021). https://www.unwto.org/news/tourism-back-to-1990-levels-as-arrivals-fall-by-more-than-70
World travel and tourism council (WTTC) (2021). IRAN, 2021 Annual Research: Key Highlights, (Accessed on November 27, 2021). https://wttc.org/Research/Economic-Impact/moduleId/704/itemId/132/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
Zahedi, S. O. S. (1999). Tourism Development Consequences, A System Approach. Management Studies in Development and Evolution, 5(20), 29-48. [In Persian]
Zargham Brojenei, H., & Sedaghat, M. (2018). The Model of Paradigm Permanent Tourism Development (Based on Data-Based Induction from Statements by the Supreme Leader). Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of the Islamic, 7(16), 167-208. [In Persian]