ارزیابی شاخص‌های برند در برندسازی جاذبه‌های ملموس گردشگری مورد مطالعه: شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گردشگری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران-تهران. ایران

2 دانشیار گروه گردشگری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای گردشگری، دانشگاه زنجان،زنجان، ایران

10.22034/jtd.2023.363609.2667

چکیده

چکیده

امروزه در شهرها از استراتژی‌های بازاریابی مقصد به منظور جذب تعداد بیشتر بازدیدکننده استفاده می‌شود. از مهمترین این استراتژی‌ها می-توان به برندسازی با استعانت از نشانه‌ها و نمادهای برجسته‌ یک شهر اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت جایگاه برندسازی در توسعه گردشگری شهری با روش توصیفی- تحلیلی به شناسایی معیارها و شاخص‌های اثرگذار جهت تبدیل شدن یک نماد شهری به یک برند گردشگری پرداخته است. بر اساس مبانی نظری و مرور ادبیات، شاخص‌های اصلی تأثیرگذار در برندسازی جاذبه‌های ملموس شهر تبریز شناسایی و استخراج گردیدند. سپس با استفاده از روش دلفی فازی، عوامل شناسایی‌شده غربال‌گری شدند. در مرحله بعد، مقایسات زوجی تشکیل گردید و برای پاسخ‌گویی به کارشناسان و خبره‌گان حوزه گردشگری به تعداد 15 نفر ارسال گردید. پس از دریافت پاسخ‌های خبره‌گان، تعداد 250 گردشگر در دسترس، مورد مصاحبه قرار گرفتند و پرسشنامه‌های ‌آ‌ن‌ها با بکارگیری روش AHP موردارزیابی قرار گرفت و وزن معیارها تعیین شد. سپس گزینه‌ها توسط روش TOPSIS رتبه‌بندی گردید و عنصر مناسب جهت معرفی به عنوان برند گرشگری شهر تبریز انتخاب شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به معیارهای چندگانه در نظر گرفته شده از نظر کارشناسان، مسجد کبود در رتبه اول، ارگ علیشاه در رتبه دوم، مقبرةالشعرا در رتبه سوم، عمارت شهرداری در رتبه چهارم، عمارت ائل‏گلی در رتبه پنجم و در نهایت برج یانقین با کمترین امتیاز در رتبه پایانی قرار دارد.

کلید واژه‌ها: گردشگری شهری، برندسازی گردشگری، شاخص‌های برند، شهر تبریز، جاذبه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of brand indicators in branding of tangible tourist attractions Case study: Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Zhaleh Hashemzadeh 1
  • Akbar Pourfaraj 2
  • Tahereh Ashtiani 3
  • Mortaza Karami 4
1 PH.D student of Tourism , Faculty of Geography -Tehran University, Tehran. Iran
2 . Associate Professor of Tourism Department, Faculty of Management and Accounting Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Ph.D Student of Tourism, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran
4 M.A. graduated student of Tourism Geography, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Nowadays, destination marketing strategies are used in cities in order to attract more tourists. One of the most important of these strategies can be mentioned branding using prominent signs and symbols of a city. The aim of present research is investigating importance of branding in development of urban tourism, this research has identified effective criteria and indicators for transformation of an urban symbol into a tourism brand with a descriptive-analytical method. Based on theoretical foundations and literature review, main influential indicators in branding tangible attractions of Tabriz city were identified and extracted. Then, using the fuzzy Delphi method, identified factors were screened. In next step, pairwise comparisons were made and sent to 15 experts and experts in field of tourism to answer. After receiving the experts' answers, 250 available tourists were interviewed and their questionnaires were evaluated using AHP method and weights of criteria were determined. Then options were ranked by TOPSIS method and appropriate element was selected to be introduced as tourism brand of Tabriz. Results of research indicate that according to multiple criteria considered by the experts, Blue Masque is the first place, Arg-e-Alishah is the second place, Maqbar al-Shoara is the third place, Municipal Building is the fourth place, El-goli Building is the Fifth and finally, Yanqin Tower is the last rank with the lowest score.Keywords: urban tourism, tourism branding, brand indicators, Tabriz city, attraction

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban tourism
  • tourism branding
  • brand indicators
  • Tabriz city
  • attraction