اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران hmousavi15@kashanu.ac.ir

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم، گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22034/jtd.2023.376552.2709

چکیده

ضرورت پرداختن به گردشگری خوراک، اهمیت بسیار بالایی در توسعه گردشگری دارد. هدف ازاین پژوهش اثرسنجی غذاهای بومی برتوسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهران است که از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. بدین منظور ابزار پرسشنامه محقق ساخته با چهار شاخص توزیع مکانی رستوران‌ها، فضای داخلی، غذای بومی و جذابیت انگیزشی گردشگری که روایی آن از طریق صوری و پایایی آن با آلفا کرونباخ ۸۵۹/0 تاییدشد، مورد بهره‌گیری قرارگرفت. پرسشنامه با نمونه‌گیری تصادفی توسط ۳۵۰ گردشگر و ۲۵۰ مدیر رستوران سنتی در سال ۱۴۰۰ تکمیل گردید. تحلیل داده‌ها نیز ازطریق آزمون‌های Tتک نمونه‌ای، LSD و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که در شاخص توزیع مکانی، عامل نزدیکی رستوران‌های سنتی به جاذبه‌های تاریخی با بارعاملی 56/0 و رعایت توزیع مکانی رستوران‌ها با بارعاملی ۳/۰، به‌ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری را دارند. از نظر شاخص غذای بومی، متغیر جذابیت غذا با بارعاملی 67/0 بیشترین و استفاده از غذاهای بومی شهر تهران در رستوران‌ با بارعاملی ۱۸/۰ کمترین اثر را دارند. از نظر شاخص فضای داخلی، القای حس آرامش با بارعاملی 57/0 بیشترین و شناخت گردشگران از غذاهای بومی با بارعاملی ۱۰/۰ کمترین تاثیر را دارد. از نظر شاخص جذابیت انگیزشی گردشگری، تنوع در تهیه و سرو غذاهای بومی با بارعاملی 67/0 بیشترین تاثیر و به اشتراک گذاشتن تجربه سرو غذای محلی با دیگران با بارعاملی ۴۴/۰ از اهمیت کمتری برخوردارند. در نتیجه می‌توان بیان نمود که وجود غذاهای بومی در رستوران‌های سنتی شهر تهران در جهت رونق صنعت گردشگری خورک بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of native foods on the development of gastronomy tourism in traditional restaurants of Tehran City

نویسندگان [English]

  • Sayyed Hojjat Mousavi 1
  • Leila Shahrokhi Yegane 2
  • Sedighe Kiani Salmi 3
1 Assistant Professor of Geography and Tourism Department , Faculty of Natural Resources and Geosciences, University of Kashan, Kashan, Iran. hmousavi15@kashanu.ac.ir +983155913225
2 MSc Graduate of Ecotourism, Department of Geography and Tourism, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Geography and Tourism, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
چکیده [English]

The food and gastronomy tourism is very important in the development of tourism. The purpose of this research is to measure the effectiveness of native foods on the development of food tourism in traditional restaurants in Tehran, which is practical in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. Questionnaire was completed by random sampling by 350 tourists and 250 traditional restaurant managers in 1400 year. Data analysis was done through one-sample t-test, LSD and structural equation modeling. Results showed that in spatial distribution index , the factor of traditional restaurants proximity to historical attractions with value 0.56 and respect for restaurants spatial distribution with value 0.3 have the highest and lowest effects, respectively. In terms of native food index, the variable of food attractiveness has the highest effect with value 0.67, and the usage of local foods of Tehran in a restaurant has the lowest effect with value 0.18. In terms of the indoor space index, inducing a relaxation sense with value 0.57 has the highest effect, and tourists' knowledge from local foods has the lowest effect with value 0.10. In terms of tourism motivational attractiveness, diversity in preparing and serving native foods with value 0.67 has the greatest impact and sharing the experience of serving local food with others with value 0.44 is less important. As a result, it can be stated that existence of native foods in traditional restaurants of Tehran is very effective in the development of gastronomy tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastronomy Tourism
  • Native Food
  • Tourism Development
  • Traditional Restaurants
  • Tehran City