تأثیر شاخص‌های خوشبختی لگاتوم در توسعهٔ گردشگری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکدهٔ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار بازاریابی، گروه مدیریت، واحد بوئین‌زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین‌زهرا، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

10.22034/jtd.2023.333614.2585

چکیده

صنعت گردشگری یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشورهای توسعهیافته است که در دستیابی آن‌ها‌ به رشد اقتصادی بالاتر و ایجاد اشتغال بیشتر نقش مهمی ایفا کرد‌ه است. از سویی، افزایش خوشبختی مردمان کشور میزبان و تقویت روحیهٔ کارآفرینانه در آن‌ها‌ میتواند به درک بهتر فرصتهای کسبوکار و پذیرایی مناسب از گردشگران بینالمللی و ایجاد سفر خاطرهانگیز برای آن‌ها‌ کمک کند و جذابیت آن کشور به‌مثابهٔ مقصد گردشگری را نزد گردشگران بینالمللی بیفزاید. در این خصوص، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخصهای نهگانه خوشبختی مؤسسهٔ لگاتوم در صنعت گردشگری بینالمللی در کشورهای منتخب منطقهٔ منا (شمال افریقا و خاورمیانه) می‌پردازد که اغلب از اقتصاد تک‌محصولی رنج میبرند و توسعهٔ گردشگری بینالمللی میتواند آن‌ها‌ را در رهایی از این وضعیت و دستیابی به توسعهٔ اقتصادی متوازن یاری رساند. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیمیافته برای دورهٔ زمانی ۲۰۰۷-2018 برآورد شد که نتایج نشان داد کلیهٔ شاخصهای خوشبختی شامل کارآفرینی و فرصت، اقتصاد، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادیهای فردی، سرمایهٔ اجتماعی و محیط زیست با ضرایب متفاوت و در سطوح اطمینان گوناگون در توسعهٔ گردشگری بینالمللی در کشورهای منتخب منطقهٔ منا تأثیر مثبت و معناداری دارند. البته، ضریب تخمینی شاخص ایمنی و امنیت از دیگر شاخصها بزرگ‌تر و ضریب تخمینی آموزش از دیگر شاخصها کوچک‌تر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Legatum Happiness Indicators on Development of International Tourism

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Samaneh Ahmadi Yousef 3
  • Samineh Ghasemifar 4
1 Professor of Economics, Department of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Marketing, Department of Management, Buin zahra Branch, Islamic Azad University, Iran.
3 MA in Entrepreneurship Management, Department of Entrepreneurship Management Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran.
4 Assistant Professor of Economics, Faculty of Management, Economy and Accunting, Hormozgan University, Bandarabbas, Iran.
چکیده [English]

The tourism industry is one of the main pillars of the economy of developed countries, which has played an important role in achieving higher economic growth and creating more employment. On the other hand, increasing the happiness of the people of the host country and strengthening the entrepreneurial spirit in them can help to better understand business opportunities and the proper reception of international tourists and create a memorable trip for them and the attractiveness of that country as Increase the tourist destination for international tourists. In this regard, the present study examines the effect of the nine indicators of happiness of the Legatum Institute on the international tourism industry in selected countries of the Mena region (North Africa and the Middle East) that often suffer from a single product economy and the development of tourism between The international community can help them get out of this situation and achieve balanced economic development. For this purpose, the research model was estimated using the panel data approach and the generalized method of moments (GMM) for the period 2007-2018, which showed that all indicators of happiness, including entrepreneurship and opportunity, economy, governance, education, Health, safety and security, personal freedom, social capital and environment with different coefficients and at different levels of confidence have a positive and significant effect on the development of international tourism in selected countries of the Mena region. Of course, the estimated coefficient of safety and security index was higher than other indicators and the estimated coefficient of education was smaller than other indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Tourism
  • Happiness
  • Entrepreneurship and Opportunity
آزادخانی، پاکزاد و عبدالهی‌پور، زهرا (1397). نقش فعالیت‌های کارآفرینی در توسعهٔ گردشگری شهر ایلام. فصلنامهٔ فرهنگ ایلام، ۱۹(60 و 61)، ۱۳۰-۱۵۴. https://www.farhangeilam.ir/article_90092.html?lang=en
ابراهیم‌پور، حبیب، بابایی، یاور و سخندان، الناز (1396). بررسی تأثیر سرمایهٔ اجتماعی بر مشارکت در توسعهٔ گردشگری پایدار با نقش میانجی اثرات گردشگری (مطالعهٔ موردی: شهر سرعین). فصلنامهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۶(22)، ۱۱۸-۱۴۳. https://doi.org/10.22080/jtpd.2017.1712
امین رشتی، نارسیس، فهیمی فر، فاطمه و صیامی عراقی، ابراهیم (1388). عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری در منطقهٔ مرکز، جنوب و غرب آسیا. اقتصاد مالی، 3(8)، 116-129. https://doi.org/20.1001.1.25383833.1388.3.8.6.1
باقری شبستری، بنفشه‌سادات و کشاورزنیا، نگین (1396). نقش کارآفرینی زنان در توسعهٔ صنعت گردشگری. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، 7-8 تیرماه. https://elmnet.ir
بسته‌نگار، مهرنوش و حسنی، علی (1397). رواداری؛ راهبردی معنوی یا معنویتی راهبردی در توسعهٔ گردشگری خلاق. ماهنامهٔ باغ نظر، ۱۵(۶۰)، ۳۷-۵۰. https://doi.org/10.22034/bagh.2018.62764
تقدیسی، احمد، تقوایی، مسعود و پیری، سیامک (1391). تحلیلی بر نگرش جامعهٔ میزبان به اثرات اجتماعی - فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو. فصلنامهٔ برنامهریزی فضایی، ۲(۱)، ۱۲۱-۱۴۰. https://doi.org/20.1001.1.22287485.1391.2.1.7.7
تقوی، مهدی و قلی‌پور سلیمانی، علی (1388). عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران. فصلنامهٔ پژوهشنامهٔ اقتصادی، ۹(۳)، ۱۵۷-۱۷۲. https://joer.atu.ac.ir/article_2890.html?lang=en
تمیزی، علیرضا و شهبازی، ساناز (1397). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۷(۴)، ۱-۱۷. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.118442.1334
زیاری، کرامت‌اللّه، اشنویی، امیر و مولایی قلیچی، محمد (1393). سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM (مطالعهٔ موردی: کلان‌شهر شیراز). فصلنامهٔ گردشگری شهری، ۱(۱)، ۱-۱۵. https://doi.org/10.22059/jut.2014.53140
سنایی‌مقدم، سروش، رحمانی، بیژن، مریدسادات، پگاه و طاهری، نبی‌اللّه (1399). مدل‌سازی اثرات کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران در نواحی روستایی (مطالعهٔ موردی: بخش مرکزی شهرستان دنا). فصلنامهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۹(۳۳)، ۴۷-۷۰. https://doi.org/10.22080/jtpd.2020.18286.3239
شاه‌آبادی، ابوالفضل و سیاح، علی (1392). تأثیر زیرساخت‌های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل دیتا مقایسهٔ تطبیقی کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته. فصلنامهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۲(۷)، ۲۵-۴۳. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_588.html
شاه‌آبادی، ابوالفضل و مهری تلیابی، فریبا (1395). تأثیر نهاد حکمرانی کشور میزبان بر درآمد گردشگری کشورهای درحال‌توسعهٔ منتخب. فصلنامهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۵(۱۶)، ۸-۳۰. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1234
شاه‌آبادی، ابوالفضل، مهری تلیابی، فریبا و امیدی، وحید (1399). تأثیر شاخص نهادی ریسک سیاسی بر جذب گردشگران خارجی در کشورهای حوزهٔ منا. مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۵(۵۱)، ۲۲۹-۲۵۱. https://doi.org/10.22054/tms.2020.6181.1141
فلیحی، نعمت و جعفرزاده، بهروز (1390). بررسی عوامل مؤثر بر توریسم: تلفیق روش‌های اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی. فصلنامهٔ اقتصاد مالی، ۵(۱۴)، ۵۱-۸۸. https://doi.org/20.1001.1.25383833.1390.5.14.3.4
فلیحی پیربستی، نعمت و رهبری‌نژاد، شیرین (1391). خوشبختی و بهره‌وری نیروی کار در ایران: رویکرد اقتصادسنجی و سیستم دینامیکی. فصلنامهٔ اقتصاد توسعه و برنامهریزی، ۱(۱)، ۱-۲۴. https://doi.org/20.1001.1.22516263.1391.1.1.1.8
کروبی، مهدی، قادری، اسماعیل و پرهامی، سروش (1398). ارتباط بین ترس از جرم و بی‌نظمی محلی با وفاداری گردشگران خارجی به مقصد (گرایش به اقامت مجدد) در بافت تاریخی شهر شیراز. فصلنامهٔ رفاه اجتماعی، ۱۹(۷۲)، 353-323. URL:http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3319-fa.html
کیانی، اکبر و درویشی، حسین (1392). نقش چشم‌اندازهای طبیعی و تاریخی بر جذب گردشگر و توسعهٔ گردشگری شهری (مطالعهٔ موردی: شهر درهٔ شهر). اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا، همدان: انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، 23 بهمن‌ماه. https://elmnet.ir/article
محمدی، اسفندیار، پورشوهانی، فاطمه و آزادخانی، پاکزاد (1394). بررسی نقش سرمایهٔ اجتماعی شهروندان در جذب گردشگر (مطالعهٔ موردی: شهروندان ایلام). فصلنامهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۴(۱۲)، ۹۳-۱۰۶. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1057.html
محمدی، تیمور، کریمی، مجتبی، نجارزاده، نگین و شاه‌کرم اوغلی، معصومه (۱۳۸۹). عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامهٔ اقتصاد مالی، ۴(۱۰)، ۱۱۴-۱۴۲.  https://doi.org/20. 1001.1.25383833.1389.4.10.6.2
نجار نهاوندی، مریم و کمال‌الدینی، ناهید (1398). عوامل مؤثر در تمایل به گردشگری با تأکید بر نقش امنیت ذهنی گردشگران (مطالعهٔ موردی: شهرستان بم). فصلنامهٔ برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، ۱۸(۶۹)، ۴۱-۵۵. https://doi.org/10.22080/jtpd.2019.14121.2843
نسترن بروجنی، الهام و نسترن بروجنی، ایمان (1393). ارتباط عوامل اقتصادی با شادکامی و تمایلات گردشگری ورزشی در کوهنوردان استان تهران. همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی، تهران، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، 27-26 اسفندماه. https://elmnet.ir/article
ویسی، هادی (1396). بررسی سیاست‌گذاری صنعت گردشگری در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامهٔ مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، ۷(۲۵)، ۹۳-۱۱۲. http://sspp.iranjournals.ir/article_29728.html?lang=en
یاوری، کاظم، رضاقلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، مهدیه، آقایی، مجید و مصطفوی، سید محمد حسن (1993). تأثیر مخارج توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامهٔ تحقیقات اقتصادی، ۳۲(۲)، ۲۲۱-۲۴۴. https://doi.org/20.1001.1.00398969.1389.45.2.10.3
Akrivos, C., Reklitis, P., & Theodoroyiani, M. (2014). Tourism entrepreneurship and the adoption of sustainable resources. The Case of Evritania Prefecture. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 378–382.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.056
Aliyeva, G. (2015). Impacts of educational tourism on local community: The case of gazimagusa, North Cyprus. Master of Science in Tourism Management. Eastern Mediterranean University, Faculty of Tourism.  http://hdl.handle.net/11129/2258
Amin Rashti, N., Fahimifar, F., & Siami Araghi, E. (2009). The Effective Factors Analysis on Tourism Industry in Middle, South and West Asia. Financial Economics, 3(8), 116-129. https://doi.org/20.1001.1.25383833.1388.3.8.6.1 [In Persian]
Andrinos, M., Juarez, L., & Metaxas, T. (2020). The impact of Greece as a safe tourism destination (STD) in tourist psychology: Evidence from Spain. Journal of Scientific & Technical Research, 30(4), 23571-23576. https://doi.org/10.26717/BJSTR.2020.30.004983
Azadkhani, P., & Abdullahipur, Z. (2019). The Role of Entrepreneurial Activities in Tourism Development in Ilam City. Ilam Culture, 19(60 and 61), 130-154. https://www.farhangeilam.ir/article_90092.html?lang=en [In Persian]
Bagheri Shabestri, B., & Keshavarznia, N. (2016). The role of women's entrepreneurship in the development of the tourism industry. National Conference of New Research in Management, Economics and Human Sciences, Kazerun, Islamic Azad University, Kazerun Branch, July 8-7. https://elmnet.ir [In Persian]
Balaguer, J., & Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case. Applied Economics, 34, 877-884. https://doi.org/10.1080/00036840110058923
Bastenegar, M., & Hassani, A. (2018). Tolerance; a Spiritual Strategy or a Strategic Spirituality in Development of Creative Tourism. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 15(60), 38-50. https://doi.org/10.22034/bagh.2018.62764 [In Persian]
Cai, Z., Wang, Q., & Liu, G. (2014). Modeling the natural capital investment on tourism industry using a predator-prey model. Advances in Computer Science and its Applications, 26(4), 751-756. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41674-3_107
EbrahimPour, H., Babaei, Y., & Sokhandan, E. (2017). Examining the Role of Social Capital on the Participation of Host Communities in the Sustainable Tourism Development with the Mediator Role of Tourism Effects (Case Study: Sareyn). Journal of Tourism Planning and Development, 6(22), 118-143. https://doi.org/10.22080/jtpd.2017.1712 [In Persian]
Erdonmez, E. (2009). The effect of media on citizens' fear of crime in Turkey. University of North Texas University of North Texas. https://eric.ed.gov/?id=ED535581
Ergen, E., & Yavuz, E. (2017). Empirical analysis of the relationship between tourist flows and exchange rate volatility: ARDL Method. International Journal of Economics and Innovation, 3(1), 35-46. https://www.acarindex.com/pdfler/acarindex-b5cad06a-4f24.pdf
Falihi, N., & Jafarzadeh, B. (2012). Factors affecting tourism: combining econometric methods and dynamic systems. Financial Economics, 5(14), 53-90. https://doi.org/20.1001.1.25383833.1390.5.14.3.4 [In Persian]
Falihi-Pirbasti, N., & Rahbari-Nezhad, S. (2012). Happiness and Productivity of Labor in Iran: Econometric Method and Systems Dynamic Approaches. Bi-quarterly Journal of development economics and planning, 1(1), 1-24. https://doi.org/20.1001.1.22516263.1391.1.1.1.8 [In Persian]
Gregori, M., & Pajic, A. K. (2016). The impact of small and medium entrepreneurship on tourism development in the Republic of Croatia. Journal of Business Paradigms, 1(1), 85-94. http://journal.par.hr/archives/send/3-vol1no1/6-the-impact-of-small-and-medium-entrepreneurship-on-tourism-development-in-republic-of-croatia
Hajiyeva, L., & Teymurova, V. (2019). Analysis of the impact human capital on tourism development in Azerbaijan. Conference: 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Socio Economic Problems of Sustainable Development, At Azerbaijan, UNEC. https://www.researchgate.net/publication/331302210_ANALYSIS_OF_THE_IMPACT_OF_THE_HUMAN_CAPITAL_ON_TOURISM_DEVELOPMENT_IN_AZERBAIJAN
Hamarneh, I. I., & Jeřábek, M. P. (2018). The impact of the security situation on tourism in the countries of the former Yugoslavia. Security & Future, 2(3), 111-115. https://stumejournals.com/journals/confsec/2018/3/111
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House. http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2017/03/The-Death-and-Life-of-Great-American-Cities_Jane-Jacobs-Complete-book.pdf
Ivanov, S. (2017). Impacts of political instability on the tourism industry in Ukraine. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9(1), 100-127. https://doi.org/10.1080/19407963.2016.1209677
Jovanovic, S., & Ilic, I. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of southeast Europe. Ecoforum, 5(1), 288-294. https://core.ac.uk/reader/236086330
Karoubi, M., Ghaderi, E., & Parhami, S. (2019). The Relationship between Fear of Crime and Local Disorder with Loyalty to Destination among Foreign Tourists in the Historical Context of Shiraz. REFAHJ, 19(72) :323-353. URL:http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3319-fa.html [In Persian]
Kayani, A., & Darvishi, H. (2012). The role of natural and historical landscapes on tourist attraction and urban tourism development (case study of Dareh Shahr city). The first national conference on tourism management, nature tourism and geography, Hamadan: Hegmataneh Environmental Assessment Association, 23rd of February. https://elmnet.ir/article [In Persian]
Kim, Y. R., Saha, S., Vertinsky, I., & Park, C. (2018). The impact of national institutional quality on international tourism inflows: A cross-country evidence. Tourism Analysis, 23(4), 533-551. https://doi.org/10.3727/108354218X15391984820503
Kurmanaliyeva, A., Rysbekova, S., Duissenbayeva, A., & Izmailov, I. (2014). Religious tourism as a sociocultural phenomenon of the present "The unique sense today is a universal value tomorrow. This is the way religions are created and values are made. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 958-963. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.534
Lee, C., & Hallak, R. (2020). Investigating the effects of offline and online social capital on tourism SME performance: A mixed-methods study of New Zealand entrepreneurs. Tourism Management, 80, 104128. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104128
Liu, J., Qu, H., Huang, D., Chen, G., Yue, X., Zhao, X., & Liang, Z. (2014). The role of social capital in encouraging residents' pro-environmental behaviors in community-based ecotourism. Tourism Management, 41(1), 190-201. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.08.016
Mohammadi, T., karimi, M., Najarzadeh, N., & Shahkaram Oghli, M. (2010). Factors affecting demand for tourism in Iran. Financial Economics, 4(10), 114-142. https://doi.org/20. 1001.1.25383833.1389.4.10.6.2 [In Persian]
Mohammadi, E., Pourshahani, F., & Azadkhani, P. (2015). The Role of Social Capital of the Citizens of Ilam Province in Attracting Tourists. Journal of Tourism Planning and Development, 4(12), 93-106 http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1057.html [In Persian]
Najar Nahavandi, M., & Kamaledini, N. (2019). Effective factors on tourism tendency with emphasis on the role of tourists' mental security (case study of Bam). Journal of Tourism Planning and Development, 8(29), 41-55. https://doi.org/10.22080/jtpd.2019.14121.2843 [In Persian]
Nastern Borujeni, E., & Nastern Borujeni, I. (2013). The relationship of economic factors with happiness and sports tourism tendencies in climbers of Tehran province. National Conference of Sports Management Scientific Association, Tehran, Iran Sports Management Scientific Association, March 26-27. https://elmnet.ir/article [In Persian]
Ng, Y. K. (1997). A case for happiness, cardinalism, and interpersonal comparability. Economic Journal, 107(445), 1848-1858. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.42881
Nicholson, D. F. (2010). Disadvantaged neighborhoods and fear of crime: Does family structure matter. The University of Oklahoma.
Nilsson, P. K. (2018). Impact of cultural heritage on tourists. The heritagization process. Athens Journal of Tourism, 5(1), 35-54. https://doi.org/10.30958/ajt.5.1.3
Oswald, A. J. (1997). Happiness and economic performance. Economic Journal, 107(445), 1815-1831. https://EconPapers.repec.org/RePEc:wrk:warwec:478
Perman, K., & Mikinac, K. (2014). Effectiveness of education processes in tourism and hospitality in the Republic of Croatia. Tourism and Hospitality Industry confpap05, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management. https://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/THI/Paper May2014_616to630.pdf (application/pdf)
Romanova, G., Romanov, S., Popov, A., & Kushevsckaya, R. (2016). Tourism education in the tourism industry as a key to competitiveness. International Review of Management and Marketing, 6(S1), 107-113. https://econjournals.com/index.php/irmm/article/download/1885/pdf
Sanaeimoghadam, S., Rahmani, B., Moridsadat, P., & Taheri, N. A. (2020). Modeling the Impacts of Environmental Quality on Tourism Destinations on Tourist Satisfaction in Rural Areas Case study: Central part of Dena city. Journal of Tourism Planning and Development, 9(33), 47-70. https://doi.org/10.22080/jtpd.2020.18286.3239 [In Persian]
Shahabadi, A., & Sayyah, A. (2014). An Investigation on the Effects of Economic Infrastructure on Tourism: Panel Data Approach. Journal of Tourism Planning and Development, 2(7), 25-43. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_588.html [In Persian]
Shahabadi, A., & Mehry Telyabi, F. (2016). The Effects Institutions on Income Tourism in the Selected Developing Countries. Journal of Tourism Planning and Development, 5(16), 8-30. http://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1234.html [In Persian]
Shahabadi, A., Mehri Telyabi, F., & Omidi, V. (2020). The Effect of Political Institutional Risk Index on the Attraction of Foreign Tourists in the MENA Countries. Tourism Management Studies, 15(51), 229-251. https://doi.org/10.22054/tms.2020.6181.1141 [In Persian]
Shahbaz, M., Benkraiem, R., Miloudi, R., & Tiwari, A. K. (2018). Tourism-induced financial development in Malaysia: New evidence from the tourism development index. Tourism Economics, 24(1), 2-26. https://doi.org/10.1177/1354816618806123
Shopova, I., Grigorova, Z., & Timareva, S. (2017). The impact of culture and history on tourism: Case study of Trakia tourist region. Conference: V International Scientific-Practical Conference «Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience» At: Stavropol, Russia. https://www.researchgate.net/publication/316788454_The_Impact_Of_Culture_And_History_On_Tourism_Case_Study_of_Trakia_Tourist_Region
Sterling, S. R., & Orr, D. (2001). Sustainable education: Re-visioning learning and change (Vol. 6). Totnes: Green Books for the Schumacher Society. www.scirp.org/journal/ce
Tang, C. F. (2018). The impacts of governance and institutions on inbound tourism demand: evidence from a dynamic panel data study. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(10), 1000-1007. https://doi.org/0.1080/10941665.2018.1513052
Taghavi, M., & Gholipoor Soleymani, A. (2009). Factors Effecting the Growth of Tourism Industry in Iran. Economics Research, 9(34), 157-172. https://joer.atu.ac.ir/article_2890.html?lang=en [In Persian]
Taghdisi, A., Taghvaei, M., & Piri, S. (2012). Analytic attitude Host Community Social effects - cultural tourism Dalahoo Township. Spatial Planning, 2(1), 121-140. https://doi.org/20.1001.1.22287485.1391.2.1.7.7 [In Persian]
Tamizi, A., & Shahbazi, S. (2019). Check effect the volatility exchange rate on the tourism sector Iran. Journal of Tourism and Development, 7(4), 1-17. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.118442.1334 [In Persian]
Tomasi, S., Paviotti, G., & Cavicchi, A. (2020). Educational turism and local development: The role of universities. Sustainability, 12, 6766. https://doi.org/10.3390/su12176766
Veicy, H. (2018). The study of Tourism Industry in National Basic Laws of Islamic Republic of Iran. Strategic Studies of public policy, 7(25), 93-112. http://sspp.iranjournals.ir/article_29728.html?lang=en [In Persian]
Webster, C., & Ivanov, S. (2016). Political ideologies as shapers of future tourism development. Journal of Tourism Futures, 2(2), 109-124. https://doi.org/10.1108/JTF-05-2015-0029
Yang, C. H., Lin, H. L., & Han, C. C. (2010). Analysis of international tourist arrivals in China: The role of World Heritage sites. Tourism Management, 31(6), 827-837. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.08.008
Yavari, K., Rezagholizadeh, M., Aghaei, M., & Mostafavi, S. M. H. (2010). The Effect of Tourism on Economic Growth: The Case of OIC Member Countries. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 45(2). https://doi.org/20.1001.1.00398969.1389.45.2.10.3 [In Persian]
Zamparini, L., Vergori, A. S., & Arima, S. (2017). Assessing the determinants of local tourism demand: A simultaneous equations model for the Italian provinces. Tourism Economics, 23(5), 981–992. https://doi.org/10.1177/1354816616656423
Ziyari, K., Oshnooei, A., & Molaei Qelichi, M. (2014). Measuring tourist satisfaction with the quality of hotel services using the CSM index Case Study: Shiraz. Urban Tourism, 1(1), 1-15. https://doi.org/10.22059/jut.2014.53140 [In Persian]