تأثیر شاخص های خوشبختی لگاتوم بر توسعه گردشگری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

4 پسادکتری اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

10.22034/jtd.2023.333614.2585

چکیده

صنعت گردشگری یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته است که در دستیابی آنها به رشد اقتصادی بالاتر و ایجاد اشتغال بیشتر نقش مهمی ایفا نموده است. از سویی، افزایش خوشبختی مردمان کشور میزبان و تقویت روحیه کارآفرینانه در آنها می‌تواند به درک بهتر فرصت‌های کسب‌وکار و پذیرایی مناسب از گردشگران بین‌المللی و ایجاد سفر خاطره‌انگیز برای آنها کمک نماید و جذابیت آن کشور به عنوان مقصد گردشگری را نزد گردشگران بین‌المللی بیفزاید. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شاخص‌های نه‌گانه خوشبختی موسسه لگاتوم بر صنعت گردشگری بین‌المللی در کشورهای منتخب منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه) پرداخته که اغلب از اقتصاد تک محصولی رنج می‌برند و توسعه گردشگری بین‌المللی می‌تواند آنها را در رهایی از این وضعیت و دستیابی به توسعه اقتصادی متوازن یاری رساند. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای دوره زمانی 2018-2007 برآورد گردید که نتایج نشان داد، کلیه شاخص‌های خوشبختی شامل کارآفرینی و فرصت، اقتصاد، حکمرانی، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی‌های فردی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست با ضرایب متفاوت و در سطوح اطمینان مختلف بر توسعه گردشگری بین‌المللی در کشورهای منتخب منطقه منا تأثیر مثبت و معناداری دارند. البته، ضریب تخمینی شاخص ایمنی و امنیت از دیگر شاخص‌ها بزرگتر و ضریب تخمینی آموزش از دیگر شاخص‌ها کوچکتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Legatum Happiness Indicators on Development of International Tourism

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Samaneh Ahmadi Yousef 3
  • Samineh Ghasemifar 4
1 Alzahra University
2 Department of Management, Buin Zahra Branch, Islamic Azad University, Buin Zahra, Iran
3 MA in Entrepreneurship Management, Department of Entrepreneurship Management Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran
4 Postdoctoral Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The tourism industry is one of the main pillars of the economy of developed countries, which has played an important role in achieving higher economic growth and creating more employment. On the other hand, increasing the happiness of the people of the host country and strengthening the entrepreneurial spirit in them can help to better understand business opportunities and the proper reception of international tourists and create a memorable trip for them and the attractiveness of that country as Increase the tourist destination for international tourists. In this regard, the present study examines the effect of the nine indicators of happiness of the Legatum Institute on the international tourism industry in selected countries of the Mena region (North Africa and the Middle East) that often suffer from a single product economy and the development of tourism between The international community can help them get out of this situation and achieve balanced economic development. For this purpose, the research model was estimated using the panel data approach and GMM for the period 2007-2018, which showed that all indicators of happiness, including entrepreneurship and opportunity, economy, governance, education, Health, safety and security, personal freedom, social capital and environment with different coefficients and at different levels of confidence have a positive and significant effect on the development of international tourism in selected countries of the Mena region. Of course, the estimated coefficient of safety and security index was higher than other indicators and the estimated coefficient of education was smaller than other indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Tourism
  • Happiness
  • Entrepreneurship and Opportunity