پیش نمایی پیامدهای تغییر اقلیم در توسعهٔ گردشگری سواحل جنوب (جزیرهٔ کیش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، پسادکتری اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدهٔ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدهٔ جغرافیا و برنامهریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22034/jtd.2023.380876.2725

چکیده

پیش‌نمایی تأثیرات تغییر اقلیم در شرایط اقلیم گردشگری جزیرهٔ کیش به‌منزلهٔ مقصد اول گردشگری سیاحتی و رویدادمحور کشور، که سهم مناسبی در بازار گردشگران داخلی و اقتصاد ملی دارد، در افق آینده ضروری است. بدین‌منظور، عملکرد هفت مدل گردش سیاره‌ای (GCMs) براساس نمرهٔ مهارت (SS) ارزیابی شد و درنهایت دو مدل ACCESS-CM2 و CNRM-CM6-1 به‌منزلهٔ GCMهای مناسب منطقهٔ مطالعاتی انتخاب شدند. در ادامه، اثر سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در بخش گردشگری جزیرهٔ کیش براساس کاربرد شاخص اقلیم گردشگری (TCI) بررسی و از روش مقیاس‌گذاری خطی (LS) برای تصحیح خطای شبیه‌سازی مدل‌های GCM استفاده شد. نتایج نشان داد پارامترهای مؤثر در برآورد شاخص TCI تغییرات چشمگیری در آینده خواهند داشت، به‌طوری ‌که میانگین دما در دورهٔ پایه از 27/25 به 63/29 و 33/30 درجهٔ سلسیوس به‌ترتیب تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در چشم‌انداز 2050-2069 خواهد رسید. افزون بر دما، تغییرات افزایشی بارش و رطوبت نسبی در منطقه موجب می‌شود بازه‌های زمانی گردشگری در اقلیم آینده در جزیرهٔ کیش تغییر کند: به این ترتیب که در شرایط فعلی ماه‌های فوریه و مارس وضعیت ایدئال بهترین زمان‌های گردشگری جزیرهٔ هستند، حال ‌آن‌که در چشم‌انداز آینده تنها ماه فوریه شرایط ایدئال را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، وضعیت کمی نامطلوب در دورهٔ فعلی شامل چهار ماه ژوئن، ژوئیه، اوت و سپتامبر می‌شود که این امر به‌مرور در آینده هشت ماه سال را در بر خواهد گرفت. بنابراین، پرداختن به موضوع تغییر اقلیم در حوزهٔ گردشگری برای تدوین برنامه‌های توسعهٔ آتی کشور با محوریت تغییر اقلیم مسئله‌ای بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Projection Influences Of Climate Change On Tourism Development On The Southern Coast (Kish Island)

نویسندگان [English]

  • Faeze Shoja 1
  • Mohsen Hamidianpour 2
1 Postdoctoral Researcher in Climatology, Department of Physical Geography, University of Tehran, Teheran, Iran.
2 Associate Professor in Climatology, Department of Physical Geography, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Kish is the first tourist destination that has a good share in the market of local tourists and the national economy. Therefore, it is essential to project the impact of climate change on the tourism climate of Kish Island in the future. Therefore, the performance of 7 general circulation models (GCMs) was evaluated based on skill score (SS). Two models, ACCESS-CM2 and CNRM-CM6-1, were selected as suitable GCMs for the study area. Then, SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios were analyzed on the tourism sector of Kish Island based on the Tourism Climate Index (TCI). Linear scaling (LS) method was used to correct the bias of GCM models. The results showed that the parameters effective in calculating the TCI index will have significant changes in the future; So that the average temperature from 25.27 in the base period reaches 29.63 and 30.33 degrees Celsius under the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios, respectively, in the period 2050-2069. In addition to temperature, the increasing changes in precipitation and relative humidity in the study area will change the periods of tourism in the future climate in Kish Island: for example, in the current condition, the months of February and March in the "ideal" category are the best periods for tourism in the island, while in the future outlook shows an "ideal" situation only in February. On the other hand, the relatively unfavorable conditions in the current period include 4 months of June, July, August, and September, but in the future, it will cover up to 8 months of the year. Therefore, studying the issue of climate change in the field of tourism is very important in formulating the future development plans of the country with the focus on climate change. Therefore, studying the issue of climate change in the field of tourism is a significant issue in the codification of future development plans of the country with a focus on climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • CMIP6
  • 7th development plan
  • SSP scenarios
  • Tourism Climate Index
آروین، عباسعلی (1399). بررسی توریسم شهرستان فریدون‌شهر تحت شرایط تغییر اقلیم. فصلنامهٔ علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(۴)، ۲۷۷-۲۸۶. https://doi.org/10.22034/jest.2020.30164.3869
باباییان، ایمان (1401). چگونه تغییر اقلیم می‌تواند برنامهٔ هفتم توسعه را بی‌اثر کند؟ روزنامهٔ شرق، https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-865696
بارانی، نادر و کرمی، آیت‌اللّه (1398). تحلیل روند سالانهٔ پارامترهای اقلیمی دما و بارش در نواحی ده‌گانهٔ زراعی - اکولوژیکی ایران. فصلنامهٔ علوم محیطی، 17(۴)، ۷۵-۹۰. https://doi.org/10.29252/envs.17.4.75
بن شمس، آمنه، گندمکار، امیر، عطایی، هوشمند و صابری، حمید (1399). بررسی روند تغییرات دمایی و اقلیم آسایش گردشگری جزایر قشم و کیش در عصر گرمایش جهانی. فصلنامهٔ جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)، 10(2-3)، ۷۴۱-۷۶۵.
پوراحمد، احمد، دربان آستانه، علیرضا، زنگنه شهرکی، سعید و پورقربان، شیوا (1399). ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر زیست‌پذیری شهری جزیرۀ کیش. پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 8(1)، ۱-۲۲. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2019.260659.927
حمیدیان‌پور، محسن و شجاع، فائزه (1۴01). مقدمهای بر روشها و شگردهای مدلسازی اقلیم و تغییر اقلیم. سیستان و بلوچستان: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
سبحانی، پروانه و اسماعیل‌زاده، حسن (1399). تأثیر تغییر اقلیم بر گردشگری در مناطق تحت حفاظت (موردشناسی: منطقهٔ شکارممنوع الوند). فصلنامهٔ جغرافیا و آمایش شهری - منطقهای، 10(37)، ۶۵-۹۰. https://doi.org/10.22111/gaij.2020.5887
شجاع، فائزه و حمیدیان‌پور، محسن (1۴00). پیش‌نمایی پیامدهای تغییر اقلیم بر الگوهای زمانی گردشگری در منطقهٔ ساحلی چابهار، پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس، تهران.
عسگری، الهه، باعقیده، محمد، کامیار، اصغر، انتظاری، علیرضا و حسینی، مجید (1399). چشم‌انداز تغییرات اقلیم‌شناختی دما و بارش محدودهٔ CORDEX جنوب آسیا (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز دز). جغرافیا و توسعهٔ ناحیهای، 18(1)، ۲۲۵-۲۵۲. https://doi.org/10.22067/geography.v18i1.84891
فرزانه، مهسا، ملبوسی، شراره و حمیدیان‌پور، محسن (1۴01). پیش‌نگری متغیرهای اقلیمی استان سیستان و بلوچستان تحت شرایط سناریوهای واداشت تابشی RCP. پژوهشهای اقلیم‌شناسی، 1۴01(۵۱)، ۱۲۹-۱۴۸
کریمی، زهرا، نظری‌پور، حمید و خسروی، محمود (1396). تأثیرات بالقوهٔ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران برپایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری. جغرافیا و برنامهریزی محیطی، 28(1)، ۲۱-۳۴. https://doi.org/10.22108/gep.2017.97874
مریانجی، زهره (1397). بررسی تغییرات اقلیمی و روند دما در جزیرهٔ کیش در طی دورهٔ ۱۹۷۶-۲۰۱۷. بیستمین همایش صنایع دریایی، تهران.
Arvin, A. A. (2020). An Investigation in Tourism of Fereydounshahr under the Climate Change conditions. Journal of Environmental Science and Technology, 22(4), 277-286. https://doi.org/10.22034/jest.2020.30164.3869 [In Persian]
Asgari, E., Baaghideh, M., Kamyar, A., Entezari, A., & Hosseini, M. (2020). An Overview of Climate Changes of Temperature and Precipitation in the CORDEX Range of South Asia (Case Study: Dez Watershed). Journal of Geography and Regional Development, 18(1), 225-252. https://doi.org/10.22067/geography.v18i1.84891 [In Persian]
Babaian, I. (2022). How can climate change make the 7th development plan ineffective? Shargh newspaper. https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-865696 [In Persian]
Barani, N., & Karami, A. (2019). Annual trend analysis of climate parameters of temperature and precipitation in decuple agroecology regions of Iran. Environmental Sciences, 17(4), 75-90. https://doi.org/10.29252/envs.17.4.75 [In Persian]
Benshams, A., Gandomkar, A., Ataei, H., & Saberi, H. (2020). Investigating the trend of temperature and tourism climate comfort of Qeshm and Kish islands in Global Warming Age. Geography (Regional Planning), 10(2-3), 741-765. [In Persian]
Bucton, B. G. B., Shrestha, S., Kc, S., Mohanasundaram, S., Virdis, S. G., & Chaowiwat, W. (2022). Impacts of climate and land use change on groundwater recharge under shared socioeconomic pathways: A case of Siem Reap, Cambodia. Environmental Research, 113070. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113070
Byrne, M. P., & O’Gorman, P. A. (2018). Trends in continental temperature and humidity directly linked to ocean warming. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(19), 4863-4868. https://doi.org/10.1073/pnas.1722312115
Carrillo, J., González, A., Pérez, J. C., Expósito, F. J., & Díaz, J. P. (2022). Projected impacts of climate change on tourism in the Canary Islands. Regional Environmental Change, 22(2), 61. https://doi.org/10.1007/s10113-022-01880-9
de Freitas, C. R. (2003). Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector. international Journal of Biometeorology, 48(1), 45-54. https://doi.org/10.1007/s00484-003-0177-z
Demiroglu, O. C., Saygili-Araci, F. S., Pacal, A., Hall, C. M., & Kurnaz, M. L. (2020). Future Holiday Climate Index (HCI) performance of urban and beach destinations in the Mediterranean. Atmosphere, 11(9), 911. https://doi.org/10.3390/atmos11090911
Ebi, K. L., Hallegatte, S., Kram, T., Arnell, N. W., Carter, T. R., Edmonds, J., ... & Zwickel, T. (2014). A new scenario framework for climate change research: background, process, and future directions. Climatic Change, 122(3), 363-372. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0912-3
Ekström, M., Grose, M. R., & Whetton, P. H. (2015). An appraisal of downscaling methods used in climate change research. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 6(3), 301-319. https://doi.org/10.1002/wcc.339
El-Masry, E. A., El-Sayed, M. K., Awad, M. A., El-Sammak, A. A., & Sabarouti, M. A. E. (2022). Vulnerability of tourism to climate change on the Mediterranean coastal area of El Hammam–EL Alamein, Egypt. Environment, Development and Sustainability, 24(1), 1145-1165. https://doi.org/10.1007/s10668-021-01488-9
Falk, M., & Lin, X. (2018). Sensitivity of winter tourism to temperature increases over the last decades. Economic Modelling, 71, 174-183. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.12.011
Fang, G. H., Yang, J., Chen, Y. N., & Zammit, C. (2015). Comparing bias correction methods in downscaling meteorological variables for a hydrologic impact study in an arid area in China. Hydrology and Earth System Sciences, 19(6), 2547-2559. https://doi.org/10.5194/hess-19-2547-2015
Farzaneh, M., Malboosi, S., & Hamidianpour, M. (2022). Prediction of climatic variables in Sistan and Baluchestan province under the conditions of RCP radiation induction scenarios. Journal of Climate Research, 1401(51), 129-148. [In Persian]
Friedrich, J., Stahl, J., Hoogendoorn, G., & Fitchett, J. M. (2020). Exploring climate change threats to beach tourism destinations: application of the hazard–activity pairs methodology to South Africa. Weather, Climate, and Society, 12(3), 529-544. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-19-0133.1
Giannakopoulos, C., Kostopoulou, E., Varotsos, K. V., Tziotziou, K., & Plitharas, A. (2011). An integrated assessment of climate change impacts for Greece in the near future. Regional Environmental Change, 11(4), 829-843. https://doi.org/10.1007/s10113-011-0219-8
Grimm, I. J., Alcântara, L., & Sampaio, C. A. C. (2018). Tourism under climate change scenarios: impacts, possibilities, and challenges. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, 12, 01-22. https://doi.org/10.7784/rbtur.v12i3.1354
Hamidianpour, M., & Shoja, F. (2022). Introduction to methods and techniques of climate and climate change modeling, University of Sistan and Baluchestan Press. [In Persian]
Hamilton, J. M., Maddison, D. J., & Tol, R. S. (2005). Effects of climate change on international tourism. Climate research, 29(3), 245-254.
Higham, J., & Hall, C. M. (2005). Making tourism sustainable: the real challenge of climate change. Tourism, recreation and climate change, 301-307. https://doi.org/10.21832/9781845410056-023
Holthuijzen, M., Beckage, B., Clemins, P. J., Higdon, D., & Winter, J. M. (2022). Robust bias-correction of precipitation extremes using a novel hybrid empirical quantile-mapping method. Theoretical and Applied Climatology, 1-20. https://doi.org/10.1007/s00704-022-04035-2
IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis, the Working Group I contribution to the Sixth Assessment Report. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/
Karimi, Z., Nazaripour, H., & Khosravi, M. (2017). Potential Impacts of Climate Change on Tourism in South Beaches of Iran based on Climate Tourism Information Scheme. Geography and Environmental Planning, 28(1), 21-34. https://doi.org/10.22108/gep.2017.97874 [In Persian]
Katavoutas, G., Founda, D., Kitsara, G., & Giannakopoulos, C. (2021). Climate Change and Thermal Comfort in Top Tourist Destinations—The Case of Santorini (Greece). Sustainability, 13(16), 9107. https://doi.org/10.3390/su13169107
Lafon, T., Dadson, S., Buys, G., & Prudhomme, C. (2013). Bias correction of daily precipitation simulated by a regional climate model: a comparison of methods. International journal of climatology, 33(6), 1367-1381. https://doi.org/10.1002/joc.3518
Leal Filho, W. (2022). Will climate change disrupt the tourism sector?. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 14(2), 212-217. https://doi.org/10.1108/IJCCSM-08-2021-0088
Lim Kam Sian, K. T. C., Wang, J., Ayugi, B. O., Nooni, I. K., & Ongoma, V. (2021). Multi-decadal variability and future changes in precipitation over Southern Africa. Atmosphere, 12(6), 742. https://doi.org/10.3390/atmos12060742
López-Dóriga, U., Jiménez, J. A., Valdemoro, H. I., & Nicholls, R. J. (2019). Impact of sea-level rise on the tourist-carrying capacity of Catalan beaches. Ocean & Coastal Management, 170, 40-50. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.12.028
Ludwig, F., Greuell, J. W., van Vliet, M. T. H., Roudier, P., Grillakis, M., Tobin, I., ... & Lincke, D. (2015). Maps showing the climate change impacts, at 1.5 and 2° C For the Water, Energy, and Tourism each sector and for coastal impacts. Deliverable report for EU FP7 project Impact2C, Wageningen University.
Mahmoud, D., Gamal, G., & Abou El Seoud, T. (2019). The potential impact of climate change on Hurghada city, Egypt, using tourism climate index. Geo Journal of Tourism and Geosites, 25(2), 496-508. https://doi.org/10.30892/gtg.25218-376
Maryanaji, Z. (2018). Investigating climate changes and temperature trend in Kish Island during the period of 1976-2017. 20th Marine Industries Conference, Tehran. [In Persian]
Matzarakis, A. (2007). Assessment method for climate and tourism based on daily data. Developments in tourism climatology, 1, 1-7.
Mieczkowski, Z. (1985). The tourism climatic index: a method of evaluating world climates for tourism. Canadian Geographer/Le Géographe Canadien, 29(3), 220-233. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1985.tb00365.x
Miralha, L., Muenich, R. L., Scavia, D., Wells, K., Steiner, A. L., Kalcic, M., ... & Kirchhoff, C. J. (2021). Bias correction of climate model outputs influences watershed model nutrient load predictions. Science of the Total Environment, 759, 143039. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143039
Pedde, S., Harrison, P. A., Holman, I. P., Powney, G. D., Lofts, S., Schmucki, R., ... & Bullock, J. M. (2021). Enriching the Shared Socioeconomic Pathways to co-create consistent multi-sector scenarios for the UK. Science of the Total Environment, 756, 143172. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143172
Pintassilgo, P., Rossello, J., Santana-Gallego, M., & Valle, E. (2016). The economic dimension of climate change impacts on tourism: The case of Portugal. Tourism Economics, 22(4), 685-698. https://doi.org/.1177/1354816616654242
Pourahmad, A., Darban Astaneh, A., Zanganeh Shahraki, S., & Pourghorban, S. (2020). Evaluating and analyzing the Effective Factors on the urban livability of Kish Island. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 8(1), 1-22. https://doi.org/10.22059/jurbangeo.2019.260659.927 [In Persian]
Shijin, W., Xinggang, M., & Jia, X. (2022). A Review of the Impacts of Climate Change on Tourism in the Arid Areas: A Case Study of Xinjiang Uygur Autonomous Region in China. Advances in Meteorology, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/8768542
Shoja, F., & Hamidianpour, M. (2022). Projection the Impacts of Climate Change on Temporal Patterns of Tourism in the Coastal Region of Chabahar. Fifth International Conference on Persian Gulf Oceanography, Tehran. [In Persian]
Smith, K. (1990). Tourism and climate change. Land use policy, 7(2), 176-180. https://doi.org/10.1016/0264-8377(90)90010-V
Smith, T., & Fitchett, J. M. (2020). Drought challenges for nature tourism in the Sabi Sands Game Reserve in the eastern region of South Africa. African Journal of Range & Forage Science, 37(1), 107-117. https://doi.org/10.2989/10220119.2019.1700162
Sobhani, P., & Esmaeilzadeh, H. (2020). The Impact Of Climate Changes On Tourism In Protected Areas (Case Study: Alvand No-Hunting Area). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 10(37), 65-90. https://doi.org/10.22111/gaij.2020.5887 [In Persian]
Steiger, R., & Scott, D. (2020). Ski tourism in a warmer world: Increased adaptation and regional economic impacts in Austria. Tourism Management, 77, 104032. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104032
Valizadeh, M., & Khoorani, A. (2022). The impact of climate change on the outdoor tourism with a focus on the outdoor tourism climate index (OTCI) in Hormozgan province, Iran. Theoretical and Applied Climatology, 1-8. https://doi.org/10.1007/s00704-022-04248-5
Van Ruijven, B. J., Levy, M. A., Agrawal, A., Biermann, F., Birkmann, J., Carter, T. R., ... & Schweizer, V. J. (2014). Enhancing the relevance of Shared Socioeconomic Pathways for climate change impacts, adaptation and vulnerability research. Climatic Change, 122(3), 481-494. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0931-0
Wolf, F., Filho, W. L., Singh, P., Scherle, N., Reiser, D., Telesford, J., ... & Kovaleva, M. (2021). Influences of climate change on tourism development in small pacific island states. Sustainability, 13(8), 4223. https://doi.org/10.3390/su13084223
Yu, D. D., Li, S., & Guo, Z. Y. (2020). Evaluating the tourist climate comfortable period of China in a changing climate. Advances in Meteorology, 2020, 1-11. https://doi.org/10.1155/2020/8886316
Zia, A., Bomblies, A., Schroth, A. W., Koliba, C., Isles, P. D., Tsai, Y., ... & Van Houten, J. (2016). Coupled impacts of climate and land use change across a river–lake continuum: insights from an integrated assessment model of Lake Champlain’s Missisquoi Basin, 2000–2040. Environmental Research Letters, 11(11), 114026. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/11/114026