ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ

3 جهاد دانشگاهی

4 هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/jtd.2021.309059.2471

چکیده

با وجود اتفاق نظر بر اثربخشی تعالی در توسعه و ارتقای عملکرد فردی و اجتماعی، لیکن تاکنون الگوی گردشـگری تعـالی گـرا، به صورت علمی و جامع تدوین و ارائه نشده است. پژوهش اکتشافی–توسعه ای حاضر، به منظور برطرف نمودن این خلاء و با هدف « ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی» صورت پذیرفته و مبتنی بر روش ترکیبی می باشد. در بخش کیفی از منابع کتابخانه ای و نظرات متخصصین در دسترس در حوزه های گردشگری، معنویت، فرهنگ و روانشناسی به صورت هدفمند، و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون و در بخش کمی نیز از مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردیده است. جهت انجام تحلیلهای آماری نیز از نرم افزارهایMAXQDA، SPSS22 ، LISREL8,8 استفاده شده است. با توجه به یافته ها و الگوی ارائه شده، زیست بوم مکتب گردشگری تعالی گرا، به عنوان زیست بومی آموزشی و غیر رسمی، با روح معنوی، تجلی یافته و در چارچوب ابعاد ارتباطی انسان و با بهره گیری از مؤلفه های معنوی الگو، باعث توسعه و تعمیق گستره شناخت، خودآگاهی، هم آفرینی و تکنیک دهی شده و می تواند یکی از مناسبترین روشهای دستیابی به تعالی پایدار انسانی محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a pattern of transcendental tourism with a communication approach

نویسندگان [English]

  • Hasan Soltan Mohamadi 1
  • manouchehr jahanian 2
  • محمدحسین ایمانی خوشخو 3
  • zahra nadalipour 4
1 Student
2 Head of the Faculty of Tourism
3 Associate Professor
4 elmofarhang
چکیده [English]

Despite the consensus on the effectiveness of excellence in the development and promotion of individual and social performance but so far the model of excellence tourism has not been scientifically and comprehensively developed and presented.The present exploratory-developmental research has been carried out in order to fill this gap and with the aim of " Providing a model of excellence tourism with a communication approach" and is based on a combined method. In the qualitative part library resources and opinions of experts available on tourism, spirituality, culture and psychology are used purposefully, and in the quantitative part a researcher-made questionnaire in the Likert scale has been used.To analyze the qualitative data thematic analysis (theme) and in the quantitative part confirmatory factor analysis (CFA) model and structural equation modeling (SEM) have been used. MAXQDA, SPSS22 and LISREL8.8 software were used for statistical analysis. According to the findings and the presented model, the ecosystem of the transcendental tourism school as an educational and informal ecosystem is manifested with a spiritual spirit and within the framework of human communication dimensions and by using the spiritual components of the model causes the development and deepening the scope of cognition, self-awareness, co-creation and technique can be considered one of the most appropriate ways to achieve sustainable human excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcendental tourism
  • :
  • Components of spirituality: Sustainable excellence:
  • human communication