ارائهٔ الگوی گردشگری تعالی‌گرا با رویکرد ارتباطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، مدرس دانشگاه، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدهٔ گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 استاد دانشکدهٔ گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشکدهٔ گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.309059.2471

چکیده

با وجود اتفاق‌نظر دربارهٔ اثربخشی تعالی در توسعه و ارتقای عملکرد فردی و اجتماعی، تاکنون الگوی گردشـگری تعـالی‌گرا به‌صورت علمی و جامع تدوین و ارائه نشده است. پژوهش اکتشافی - توسعه‌ای حاضر به‌منظور برطرف کردن این خلأ و با هدف «ارائهٔ الگوی گردشگری تعالی‌گرا با رویکرد ارتباطی» انجام شده و مبتنی بر روش ترکیبی است. در بخش کیفی، از منابع کتابخانه‌ای و دیدگاه‌های متخصصان در دسترس در حوزه‌های گردشگری، معنویت، فرهنگ و روان‌شناسی به‌صورت هدفمند و، در بخش کمّی نیز، از پرسش‌نامهٔ محقق‌ساخته در طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در بخش کیفی، از تحلیل مضمون و، در بخش کمّی، از مدل تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. به‌منظور انجام تحلیل‌های آماری نیز از نرم‌افزارهای MAXQDA، SPSS22 و LISREL8,8 استفاده شده است. با توجه به یافته‌ها و الگوی ارائه‌شده، زیست‌بوم گردشگری تعالی‌گرا، به‌مثابهٔ زیست‌بومی آموزشی و غیررسمی، با روح معنوی تجلی یافته و در چهارچوب ابعاد ارتباطی انسان و با بهره‌گیری از مؤلفه‌های معنوی الگو باعث توسعه و تعمیق گسترهٔ شناخت، خودآگاهی، هم‌آفرینی و تکنیک‌دهی شده است و می‌تواند یکی از مناسب‌ترین روش‌های دستیابی به تعالی پایدار انسانی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing The Pattern Of Transcendentalist Tourism With A Communication Approach

نویسندگان [English]

  • Hasan Soltan Mohamadi 1
  • Manouchehr Jahanian 2
  • Mohammad Hossein Imani khoshkhoo 3
  • Zahra Nadalipour 4
1 PhD in tourism and University lecturer, Faculty of Tourism Science, University of Science and Culture, Tehran, Iran .
2 Assistant Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Science, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Tourism Science, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the consensus on the effectiveness of transcendentance in the development and promotion of individual and social performance but so far the model of transcendentalist tourism has not been scientifically and comprehensively developed and presented. The study of the research background shows the dominance of the material view and less effort to explain the spiritual components in tourism with a communication and systemic approach. Communication is the link between man and tourism and is the starting point for understanding spirituality and paying attention to it can play an effective role in a comprehensive explanation of tourism transcendentance. The present exploratory-developmental research has been carried out in order to fill this gap and with the aim of " Providing a model of transcendentalist tourism with a communication approach" and is based on a combined method. In this research, according to the dimensions of human communication, the spiritual components of tourism are identified and their place in human transcendentance is defined systematically and the model of transcendentalist tourism is presented. In the qualitative part library resources and opinions of experts available on tourism, spirituality, culture and psychology are used purposefully, and in the quantitative part a researcher-made questionnaire in the Likert scale has been used. To analyze the qualitative data thematic analysis (theme) and in the quantitative part confirmatory factor analysis (CFA) model and structural equation modeling (SEM) have been used. MAXQDA, SPSS22 and LISREL8.8 software were used for statistical analysis. According to the findings and the presented model, the ecosystem of the transcendentalist tourism as an educational and informal ecosystem is manifested with a spiritual spirit and within the framework of human communication dimensions and by using the spiritual components of the model causes the development and deepening the scope of cognition, self-awareness, co-creation and technique can be considered one of the most appropriate ways to achieve sustainable human transcendence. The transcendentalist tourism focuses on the existence of man and his relationship with the world around him and considers the attainment of knowledge and cognition possible through the transcendentance of communication dimensions and through rational, scientific, obligatory-moral, natural-prescriptive propositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendentalist tourism
  • Components of spirituality
  • Sustainable transcendentance
  • human communication
افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین و بهزادنسب، جانعلی (1383). برنامه‌ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریهٔ برنامه‌ریزی. فصلنامهٔ مدرس علوم انسانی، (۳۲).
ایمانی خوشخو، محمدحسین، شهرابی فراهانی، مهدیه، افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین و شارپلی، ریچارد (1397). ارائهٔ الگوی ادراک معنوی گردشگران فرهنگی کلان‌شهرهای ایران از سفر، مطالعهٔ موردی، رسالهٔ دکتری، دانشگاه علم و فرهنگ.
بیک‌محمدی، حسن، بیک‌محمدی، مهسا، بیک‌محمدی، مهنام و محمودزاده، امیر (1394). مسائل و مشکلات حقوقی جهانگردی در ایران. تهران: انتشارات پارس ضیاء، علم‌آفرین.
خمینی، روح‌اللّه (1368). صحیفهٔ امام، ج 6. تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
خمینی، روح‌اللّه (1380). اداب ‌الصلوة. تهران: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
دهخدا، علی اکبر (1373). لغت‌نامه. تهران: مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
رستگار، عباس علی (1385). ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت، مطالعهٔ موردی: رسالهٔ دکتری، دانشکدهٔ مدیریت، دانشگاه تهران.
رضائیان، علی (1399). اصول مدیریت. تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
روحانی‌نژاد، حسین (1389). تعلیم و تربیت در اسلام. قم: زمزم.
رئوفی، محمود (1389). مؤلفه‌های هویت دینی. مجلهٔ دین و ارتباطات، (37)، ۹۱-۱۱۲.
شفیعی، عباس و خدمتی، ابوطالب (1385). رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی. قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شولتز، دوان (۱۳۸۴). نظریه‌های شخصیت، ترجمهٔ یوسف کریمی و همکاران. تهران: ارسباران.
عزیزی، فریدون (1397). دانشنامهٔ سلامت معنوی اسلامی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
عمید، حسن (1390). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
فرهنگی، علی اکبر (1380). ارتباطات انسانی. تهران: رسا.
گیل، دیوید و ادمز، بریجت (1384). الفبای ارتباطات، ترجمهٔ رامین کریمیان و دیگران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
گیلانی، عبدالرزاق (1387). مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، تصحیح و تنظیم رضا مرندی. تهران: پیام حق.
لاری، ساموور، پورتر، ریچارد و استفانی، لیزا (1394). ارتباطات بین فرهنگ‌ها، ترجمهٔ غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسنی. تهران: انتشارات باز.
مرزبند، رحمت‌اللّه و زکویی، علی اصغر (1391). شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. فصلنامهٔ اخلاق پزشکی، ۶(۲۰)، ۶۹-۹۹.
معتمدی، عبداللّه (1392). سبک زندگی مطلوب براساس دیدگاه ارتباطی (ارتباط انسان با خود، خداوند، دیگران و طبیعت). فصلنامهٔ فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، ۴(۱۳)، 125-142. https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6088
مصباح، علی (1389). واکاوی مفهومی معنویت و مسئلهٔ معنا. فصلنامهٔ اخلاق پزشکی، ۴(۱۴).
مطهری، مرتضی (1385الف). انسان کامل. انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1385ب). مجموعه آثار، ج 24. تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1387). مجموعه آثار، ج 26. تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (1395). مجموعه آثار، ج ۱۵. قم: صدرا.
ملکیان، مصطفی (1382). معنویت، گوهر ادیان، سنت و سکولاریسم. تهران: انتشارات صراط.
نادری، عزت‌اللّه و سیف عراقی، مریم (1371). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. انتشارات بدر.
ناروئی نصرتی، رحیم (1384). معنویت همزاد و همگام انسان، نگاهی دینی روان‌شناختی. فصلنامهٔ معرفت، (87).
واحدیان عظیمی، امیر و رحیمی، ابوالفضل (1392). تبیـین مفهـوم معنویـت: تحلیـل محتـوای قراردادی. مجلهٔ تحقیقات در علوم سلامت، ۲(۱)، ۱۱-۲۰.
Amid, H. (2011). Amid Persian Dictionary. Tehran: Amirkabir Publications. [In Persian]
Azizi, F. (2015). Encyclopedia of Islamic Spiritual Health. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences. [In Persian]
Bek Mohammadi, H., Bek Mohammadi, M., Bek Mohammadi, M., & Mahmoudzadeh, A. (2015). Legal Issues and Problems of Tourism in Iran. Tehran: Pars Zia Publications, Alam Afarin. [In Persian]
Benson, J. (2013). Environmental Ethics an Introduction with Readings. Rotlage.
Cheer, J. M., Belhassen, Y., & Kujawa, J. (2017). The search for spirituality in tourism: Toward a conceptual framework for spiritual tourism. Tourism Management Perspectives, 24, 252-256.
Dehkhoda, A. A. (1994). Dictionary. Tehran: Institute of Publishing and Printing, University of Tehran. [In Persian]
Eftekhari, A. R., & Behzadnasab, J. (2004). Communication Planning, A Critical Approach to Planning Theory. Quarterly Journal of Teacher of Humanities, (32). [In Persian]
Farhangi, A. A. (2001). Human Communications. Tehran: Rasa Publications. [In Persian]
Frankel, V. (1966). Self-transcendence as a human pheonomenon. Journal of Humanistic Psychology, 6, 97-106.
Frankel, V. (1976). Psychotherapy and existeialism. New York: Simon&Schuster.
Freud, S., & Strachey, J. E. (1964). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud.
Gil, D., & Adams, B. (2005). The Alphabet of Communication, Translated by Ramin Karimian et al. Tehran: Center for Media Studies and Research. [In Persian]
Gilani, A. (2008). Mesbah al-Shari'a and the key to the truth, edited by Reza Marandi. Tehran: Payam-e-Haq. [In Persian]
Hinnells, R. (1995). A New Dictionary of Religions. Oxford: Blackwell.
Imani Khoshkhoo, M. H., Shahrabi Farahani, M., Eftekhari, A. R., & Sharpli, R. (2018). Presenting a model of spiritual perception of cultural tourists of Iranian metropolises from travel, case study, doctoral dissertation, University of Science and Culture. [In Persian]
Jackson, D., Doyle, C., Capon, H., & Pringle, E. (2016). Spirituality, spiritual need, and spiritual care: Whate the literature says. Journal of Religion, Spirituality & Aging, 28(4), 281-295.
Khomeini, R. (1989). Sahifa Imam, vol. 6. Tehran: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (PBUH). [In Persian]
Khomeini, R. (2001). Adab al-Salwa. Tehran, Imam Khomeini Publishing House. [In Persian]
Koltko-Rivera, M. (2006). Rediscovering the later version of Maslow's hierarchy of needs: Selftranscendence and opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10(4), 302-317.
Larry, S., Porter, R., & Stephanie, L. (2015). Communication between Cultures, Translated by Gholamreza Kiani Seyed Akbar Mir Hassani. Tehran: Baz Publications. [In Persian]
Lucos, A. (2008). Defining Excellence in Higher Education. The Journal of Higer Education, 46(6), 653-663.
Malekian, M. (2003). Spirituality, the essence of religions, tradition and secularism. Tehran: Sarat Publications. [In Persian]
Marzband, R., & Zakoei, A. A. (2012). Indicators of spiritual health from the perspective of revelatory teachings. Quarterly Journal of Medical Ethics, 6(20), 69-99. [In Persian]
McCarthy, V., & Bockweg, A. (2013). The Role of transcendence in a holistic view of successful aging. Journal of Holistic Nursing, 31(2), 84-93.
Mesbah, A. (2010). Conceptual analysis of spirituality and the problem of meaning. Quarterly Journal of Medical Ethics, 4(14). [In Persian]
Motahari, M. (2006a). The Perfect Man. Tehran: Sadra Publications. [In Persian]
Motahari, M. (2006b). Collection of Works, Vol. 24. Tehran: Sadra Publications. [In Persian]
Motahari, M. (2008). Collection of Works, Vol. 26. Tehran: Sadra Publications. [In Persian]
Motahari, M. (2016). Collection of works, Vol. 15. Qom: Sadra. [In Persian]
Motamedi, A. (2013). Desirable lifestyle based on communication perspective (human relationship with himself, God, others and nature). Cultural Quarterly of Counseling and Psychotherapy, 4(13), 125-142. https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6088 [In Persian]
Naderi, E., & Seif Iraqi, M. (1992). Research methods and how to evaluate it in the humanities. Tehran: Badr Publications. [In [Persian]
Naroui Nosrati, R. (2005). The twin spirituality of human beings, a religious-psychological view. Maaref Quarterly, (87). [In Persian]
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications.
Rastegar, A. A. (2006). Presenting and explaining the motivational model based on spirituality, a case study: PhD thesis, Faculty of Management, University of Tehran. [In Persian]
Raufi, M. (2010). Components of Religious Identity. Journal of Religion and Communication, (37), 91-112. [In Persian]
Reed, P. G. (1991). Self-transcendence and mental health in oldest-old adults. Nursing Research, 40(1), 5-11.
Reed, P. G. (2003). The theory of self-transcendence. In M. J. Smith & P. R. Liehr (Eds.), Middle range theory for nursing (pp. 145-165). New York: Springer.
Reed, P. G. (2009). Demystifying self-transcendence for mental health nursing practice and research. Archives of Psychiatric Nursing, 23(5), 397-400.
Rezaian, A. (2020). Principles of Management. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). [In Persian]
Rouhani Nejad, H. (2010). Education in Islam. Qom: Zamzam. [In Persian]
Schultz, D. (2005). Personality theories, translated by Yusuf Karimi and colleagues. Tehran: Arsbaran. [In Persian]
Shafiei, A., & Khedmati, A. T. (2006). Organizational behavior with an Islamic approach. Qom: Publishing House and University Research Center. [In Persian]
Sharpley, R. (2016). Tourism and Spirituality: An Evolving Relationship. International Journal of Tourism, Culture and Spirituality (IJTCS), 1(1), 8-24. https://doi.org/10.22133/ijts.2016.43074
Sheldon, P. J. (2020). Designing tourism experiences for inner transformation. Annals of Tourism Research, 83, 102935. Vahedian Azimi, A., & Rahimi, A. (2013). Explaining the Concept of Spirituality: Contractual Content Analysis. Journal of Research in Health Sciences, 2(1), 11-20. [In Persian]
Wilkinson, T. (2007). The Lost Art of Being Happy: Spirituality for Sceptics. Findhorn Press.