تأثیر انگیزه و تجربه بر واکنش هیجانی در گردشگری تاریک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22034/jtd.2023.378442.2712

چکیده

هدف: گردشگری تاریک بعد خاصی از گردشگری است که تأثیر جنبه‌های منفی مقصد گردشگری بر جذب یا دفع گردشگر را مورد بررسی قرار می‌دهد. وجود فرصت‌های متعدد (مانند باتلاق‌ها، مناطق کوهستانی، بیابان‌ها) و تهدیدهای مختلف (مانند: عملکرد ضعیف در مقابل مشکلات داخلی، حمایت ایران از کشورهای مسلمان و مخالفت با ابرقدرتها) ضرورت توجه به این موضوع را ایجاب نموده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی واکنش هیجانی در فضای گردشگری تاریک در ایران با توجه به نقش تجربه و انگیزه پایه‌ریزی گردیده است.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکرد کاربردی و به روش توصیفی از نوع پیمایشی طراحی گردیده است. جامعه آماری پژوهش کلیه گردشگران خارجی مراجعه کننده به شهر یزد در پاییز 1398 می‌باشد، که طی نمونه 170 نفره به صورت تصادفی مورد نظرسنجی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و به شیوه پیمایشی بوده است.

یافته‎ها: با توجه به تأیید روایی و پایایی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری و برازش و کیفیت مناسب مدل، نتایج نشان داد که انگیزه بر تجربه؛ تجربه بر واکنش هیجانی؛ و انگیزه بر واکنش هیجانی تاثیر معنی داری می‌گذارند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این تحقیق برای طرح‌ریزی و اجرای رویکردهای جدید توسعه صنعت گردشگری ایران مفید خواهد بود و به مدیران و بازاریابان را در راستای فرهنگ‌سازی بین المللی و بهبود عملکرد بازاریابی گردشگری کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Motivation and Experience on Emotional Response in Iran's Dark Tourism

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Hataminasab
Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Originality/Value: The results of this study will be useful for designing the new approaches in development of tourism industry of Iran and will help managers and marketers toward international cultural foundating and improving tourism marketing performance.

Purpose: Dark tourism is a special dimension of tourism that examines the impact of the negative aspects of a tourist destination tourist attraction or repulsion. The special conditions of tourism and the negative political propaganda of the West are among the factors that have necessitated attention to this issue. This study was designed to survey the model of emotional response in the dark tourism environment in Iran based on the role of experience and motivation and with a practical approach and a descriptive survey method.

Methodology: The statistical population is all foreign tourists referring to the city of Yazd in the fall of 2019, in 170 responders that randomly selected. Considering the validity and reliability of the measurement and structural models and the appropriate fit and quality of the model

Findings: The results showed that the motivation to experience; Experience on emotional response; and motivation has a significant effect on emotional

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark Tourism
  • Motivation
  • Experience
  • Emotional Response
  • Yazd