تأثیر انگیزه و تجربه در واکنش هیجانی در گردشگری تاریک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22034/jtd.2023.378442.2712

چکیده

هدف: گردشگری تاریک بُعد خاصی از گردشگری است که تأثیر جنبه‌های منفی مقصد گردشگری در جذب یا دفع گردشگر را بررسی می‌کند. وجود فرصت‌های متعدد (مانند باتلاق‌ها، مناطق کوهستانی، بیابان‌ها) و تهدیدهای گوناگون (مانند عملکرد ضعیف در مقابل مشکلات داخلی، حمایت ایران از کشورهای مسلمان و مخالفت با ابرقدرت‌ها) ضرورت توجه به این موضوع را به وجود آورده است. این پژوهش با هدف بررسی الگوی واکنش هیجانی در فضای گردشگری تاریک در ایران با توجه به نقش تجربه و انگیزه پایه‌ریزی شده است.
روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش با رویکرد کاربردی و به روش توصیفی از نوع پیمایشی طراحی شده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل کلیهٔ گردشگران خارجی مراجعه‌کننده به شهر یزد در پاییز 1398 است که طی نمونهٔ 170نفره به‌صورت تصادفی نظرسنجی شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه و به ‌شیوهٔ پیمایشی بوده است.
یافته‌ها: با توجه به تأیید روایی و پایایی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری و برازش و کیفیت مناسب مدل، نتایج نشان داد که انگیزه در تجربه، تجربه در واکنش هیجانی و انگیزه در واکنش هیجانی تأثیر معنی‌داری می‌گذارند.
اصالت/ارزش افزودهٔ علمی: نتایج این تحقیق برای طرح‌ریزی و اجرای رویکردهای جدید توسعهٔ صنعت گردشگری ایران مفید خواهد بود و به مدیران و بازاریابان برای فرهنگ‌سازی بین‌المللی و بهبود عملکرد بازاریابی گردشگری کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Motivation and Experience on Emotional Response in Iran's Dark Tourism

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Hataminasab
Associate Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Originality/Value: The results of this study will be useful for designing the new approaches in development of tourism industry of Iran and will help managers and marketers toward international cultural foundating and improving tourism marketing performance.

Purpose: Dark tourism is a special dimension of tourism that examines the impact of the negative aspects of a tourist destination tourist attraction or repulsion. The special conditions of tourism and the negative political propaganda of the West are among the factors that have necessitated attention to this issue. This study was designed to survey the model of emotional response in the dark tourism environment in Iran based on the role of experience and motivation and with a practical approach and a descriptive survey method.

Methodology: The statistical population is all foreign tourists referring to the city of Yazd in the fall of 2019, in 170 responders that randomly selected. Considering the validity and reliability of the measurement and structural models and the appropriate fit and quality of the model

Findings: The results showed that the motivation to experience; Experience on emotional response; and motivation has a significant effect on emotional

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark Tourism
  • Motivation
  • Experience
  • Emotional Response
  • Yazd
آزادخانی، پاکزاد و یوسفی، سمانه و یوسفی، زینب (1392).گردشگری سیاه و فضاهای آن در ایران به‌منزلهٔ گردشگری مدرن، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان. https://civilica.com/doc/248296/
بشری، هاتف، سجاد، شیری و هدایت، صحرایی (1394). چرا انسان واکنش متفاوتی به تجربه‌های حسی مشابه نشان می‌دهد: یک تعامل هیجان - شناخت. مجلهٔ علوم اعصاب شفای خاتم، ۴(۱)، ۶۷-۷۶. https://shefayekhatam.ir/article-1-903-fa.html
تقدیسی، احمد، کریمیان، تقی، حاجیلو، مهدی و رحمانی سریاست، مجید (۱۳۹۴). گردشگری جنگ و بررسی گرایش گردشگران ورودی به مناطق جنگی (مورد مطالعاتی: خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه). نشریهٔ مطالعات راهبری بسیج، ۱۸(۶۸)، ۱۶۲-۱۳۵. https://bjcp.ir/browse.php?a_id=305&sid=1&slc_lang=fa
حسینی‌پور، سیداحسان، رضایی دولت‌آبادی، حسین و کاظمی، علی (1395). بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر بر نیت سفر گردشگری مذهبی و نحوهٔ تأثیر آن‌ها (شهر قم). مطالعات مدیریت گردشگری، 11(36)، 109-124. https://tms.atu.ac.ir/article_7250.html
حیدرزاده، کامبیز و جوان‌بخت، آرزو (1394). بررسی تأثیر ادراکات محیط خرید بر هیجانات مصرفی، ارزش درک‌شده و تمایلات رفتاری گردشگران. مجلهٔ مدیریت بازاریابی، 10(27)، ۱۶-۱. . https://journals.srbiau.ac.ir/article_6991.html
خالقی، عقیل (1392). پتانسیل گردشگری تلخ در ایران، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، تهران. https://civilica.com/doc/248054/
خداپناهی، محمدکریم (1401). انگیزش و هیجان. تهران: سمت.
دهدشتی شاهرخ، زهره و فیاضی، مرتضی (1396). مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری. تهران: مهکامه. https://samt.ac.ir/fa/book/1304/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 https://mahkameh.com/index.php?route=product/product&product_id=85
رجبی‌مقدم، نیلوفر (1392). ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه و رضایت گردشگران جنگ (مطالعهٔ موردی: موزهٔ جنگ خرمشهر)، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، دانشکدهٔ گردشگری، سمنان. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5a6493aa926a760d723454625eceaa91
زیدی، مونا (1391). بررسی پتانسیل توسعهٔ اقتصادی گردشگری سیاه در ایران با تأکید بر گردشگری ظواهر مهیب، اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین، همدان. https://civilica.com/doc/195785/
علیپور، وحیده، نیرومند، محسن و منصوری، علی (1395). بررسی تأثیر تجربهٔ برند مقاصد گردشگری بر تمایلات رفتاری گردشگران (موردمطالعه: استان اردبیل). کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=61432
Alipour, V., Niroomand, M., & Mansouri, A. (2018). Investigating the Impact of Tourism Destination Brand Experience on Tourist Behavioral Attitudes, Fifth International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting, St. Petersburg, Russia. https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=61432 [In Persian]
Aynalem, S., Birhanu, K., & Tesefa, S. (2016). Employment Opportunities and Challenges in Tourism and Hospitality Sectors. Journal of Tourism & Hospitality, 5(6), 1-5. https://www.longdom.org/open-access/employment-opportunities-and-challenges-in-tourism-and-hospitalitysectors-2167-0269-1000256.pdf
Azadkhani, P., Yousefi, S., & Yousefi, Z. (2013). Dark tourism and its spaces in Iran as modern tourism, the first national conference on tourism, geography and sustainable environment, Hamedan. https://civilica.com/doc/248296/ [In Persian]
Bashari, H., Shiri. S., & Sahraei, H. (2016). Why Human React Differently to the Same Sensory Experiences: An Emotion-Cognition Interaction. Shefaye Khatam, 4(1), 67-76. https://shefayekhatam.ir/article-1-903-fa.html [In Persian]
Bigley, J. D., Lee, C. K., Chon, J., & Yoon, Y. (2010). Motivations for war-related tourism: A case of DMZ visitors in Korea. Tourism Geographies, 12(3), 371-394. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2010.494687
Biran, A., & Buda, D. (2018). Unravelling fear of death motives in dark tourism. In P. R. Stone, R. Hartmann, T. Seaton, R. Sharpley, & L. White (Eds.), Handbook of Dark Tourism, 515–532. https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-47566-4_21
Bittner, M. (2011). Dark Tourism Evaluation of Visitors Experience after Visiting Thanatological Tourist Attractions. Turizam, 15(4), 148-158. https://doaj.org/article/33af339705754077a0b4acf25ae38105
Blossom, D. (2001). Theoretical, Methodological & analytical Methods for Exploring Emotional Episodes: Applications to Consumption Emotions & Emotional Satisfaction. Dissertation, 22-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10211/125472
Boateng, H., Abednego, F. O., & Robert, E. H. (2018). Dark tourism: Exploring tourist's experience at the Cape Coast Castle, Ghana. Tourism Management Perspectives, 27, 104–110. https://daneshyari.com/article/preview/7422518.pdf
Bolan, P., & Simone-Charteris, M. (2018). Shining a digital light on the dark”: Harnessing online media to improve the dark tourism experience. In P. R. Stone, R. Hartmann, T. Seaton, R. Sharpley, & L. White (Eds.), The Palgrave handbook of dark tourism studies, 727–746. https://link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-47566-4_30
Buitrago, R. R. E., & Camargo, M. I. B. (2021). Institutions, institutional quality, and international competitiveness: Review and examination of future research directions. Journal of Business Research, 128, 423–435. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.024.
Centre for Health Protection (2019). Life Expectancy at Birth (Male and Female), 1971-2020. Retrieved from HKSAR, Centre for Health Protection. https://www.chp.gov.hk/en/statistics/data/10/27/111.html
Cui, R., Cheng, M., Xin, S., Hua, C., & Yao, Y. (2020). International tourists’ dark tourism experiences in China: The case of the memorial of the victims of the Nanjing Massacre. Current Issues in Tourism, 23(12), 1493–1511. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1707172.
Dehdashti Shahrogh, Z., & Fayazi, M. (2011). Marketing Management in Tourism Industry. Tehran: Mahkameh Publications. https://mahkameh.com/index.php?route=product/product&product_id=85 [In Persian]
Edensor, T. (2005) Mediating William Wallace: Audio- visual technologies, in David Holms, Virtual Globalization, Virtual spaces/ Tourist spaces. New York: Routledge.
Frey, B. S., & Jegen, R. (2001). Motivational Interactions: Effects on Behaviour, Interactions sociales et comportements économiques. Social Interactions and Economic Behavior, 63, 131-153. https://doi.org/10.2307/20076299
Hansen, T., Jensen, J. M., & Solgaard, H. S. (2004). Predicting Online Grocery Buying Intention: A Comparison of the Theory of Reasoned Action and The Theory of Planned Behavior. International Journal of Information Management, 24(6), 539-550. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2004.08.004
Harding, T. S., Mayhew, M. J., Finelli, C. J., & Carpenter, D. D. (2014). The Theory of Planned Behavior as A Model of Academic Dishonesty in Engineering and Humanities Undergraduates. Ethics & Behavior, 17(3), 255-279. https://doi.org/10.1080/10508420701519239
Heidarzadeh, K., & Javanbakht, A. (2015). Investigating the effect of shopping environment perceptions on consumer emotions, perceived value and behavioral tendencies of tourists. Journal of Marketing Management, 27, 1-17. https://journals.srbiau.ac.ir/article_6991.html [In Persian]
Hosseinipour, S. E., Rezaei Dolatabadi, H., & Kazemi, A. (2016). Investigating the factors of traction and drift affecting the intention of religious tourism travel and how they affect (Qom city). Tourism Management Studies Quarterly Journal, 11(36), 109-124. https://tms.atu.ac.ir/article_7250.html [In Persian]
Kang, E. J., Scott, N., Lee, T. J., & Ballantyne, R. (2012). Benefits of visiting a 'dark tourism' site: the case of the Jeju Peace Park, Korea. Tourism Management, 33, 257-265. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.03.004
Khaleghi, A. (2013). Dark tourism potential in Iran, the first national conference on tourism, geography and sustainable environment, Hamedan. https://civilica.com/doc/248054/ [In Persian]
Khodapanahi, M. K. (2016). Motivation and Excitement. Tehran: Samt. https://samt.ac.ir/fa/book/1304/%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88-D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86 [In Persian]
Light, D. (2017). Progress in dark tourism: An uneasy relationship with heritage tourism, Tourism Management, 61, 275-301. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.01.011
Martin, A. J., & Steinbeck, K. (2017). The role of puberty in students' academic motivation and achievement. Learning and Individual Differences, 53(1), 37-46. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.11.003
Mohammadi Hasel, K., & Besharat, M. A. (2011). Relationship of Perfectionism and Hardiness to Stress-Induced Physiological Responses. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 113-1118. https://www.sciencedirect.com/sdfe/reader/pii/S1877042811018489/pdf
Pickman, L. L., Gelkopf, M., & Greene, T. (2021). Do positive and negative emotional reactions during war predict subsequent symptomatology? A prospective experience sampling study. Journal of Anxiety Disorders, (84), 102492. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2021.102492
Podoshen, J. S. (2013). Dark tourism motivations: Simulation, emotional contagion and topographic comparison. Tourism Management, 35, 263-271. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.08.002
Rajabi Moghadam, N. (2014). Evaluation of effective factors in motivating and satisfying war tourism. Master Thesis, Semnan University, Faculty of Tourism. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5a6493aa926a760d723454625eceaa91 [In Persian]
Rajasekaram, K., Hewege, C., Rathnasiri, P, & Chamila, R. (2022). Tourists’ experience in dark tourism: a systematic literature review and future research directions, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 27(2), 206-224. https://doi.org/10.1080/10941665.2022.2046118
Rucińska, D. (2016). Natural Disaster Tourism as a Type of Dark Tourism, International Journal of Humanities and Social Sciences, 10(5), 1458-1462. https://doi.org/10.5281/zenodo.1124107
Stone, P. R. (2006). A dark tourism spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. Tourism, 54(2), 145-160. https://works.bepress.com/philip_stone/4/
Strange, C., & Kempa, M. (2003). Shades of dark tourism, Alcatraz and Robben Island. Tourism Research, 30(2), 386-405. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00102-0
Taqdisi, A., Karimian, T., Hajiloo, M., & Rahmani M. (2015). Sacred Defense Tourism and Investigating the Tendency of Incoming Tourists to War Zones, Basij Strategic Studies Quarterly, 18(68), 135-162. https://bjcp.ir/browse.php?a_id=305&sid=1&slc_lang=fa [In Persian]
Urry, J. (2005). The Consuming of Place. Discourse, Communication and Tourism. 19-27. https://doi.org/10.21832/9781845410216-004
Vermaak, M., & de Klerk, H. M. (2016). Fitting room or selling room? Millennial female consumers‟ dressing room experiences. International Journal of Consumer Studies, 41(1), 11-18. https://doi.org/10.1111/ijcs.12294
World Tourism Organization (WTO) (2018). World Tourism Barometer, 3(2), 96. https://documents1.worldbank.org/curated/ar/286111585730747980/pdf/Second-Edition.pdf
Yan, B. J., Jie Zhang, H. L., Zhang, S. J., & Lu, Y. R. (2016). Investigating the motivationeexperience relationship in a dark tourism space: A case study of the Beichuan earthquake relics, China. Tourism Management, 53, 108-121. https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2015.09.014
Zeidi, M. (2013). Investigating the potential of economic development of dark tourism in Iran with emphasis on terrible appearances tourism, the first national conference on tourism and nature tourism in Iran, Hamedan. https://civilica.com/doc/195785/ [In Persian]