کاربرد رگرسیون کلاس پنهان در بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری پزشکی داخلی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

10.22034/jtd.2022.312396.2494

چکیده

گردشگری پزشکی از جمله صنایع پررونق در جهان می‌باشد که رابطه زیادی با تعاملات فرهنگی و توسعه اقتصادی داشته و علاوه بر این دارای مزایای سیاسی نیز می‌باشد. این نوع از گردشگری با هدف درمان و استفاده از امکانات و همچنین بهره‌مندی از پتانسیل کادر درمانی مقصد صورت می-گیرد. کشور ما ایران و شهر مشهد نیز دارای پتانسیل بالایی در زمینه این نوع از گردشگری می باشند. در این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد، به بررسی تاثیر شاخص‌های اثرگذار پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق رگرسیون کلاس پنهان می باشد که متغیر وابسته آن تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد است. این مدل توسط نرم افزار استاتا 16 تخمین زده شده و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران پزشکی شهر مشهد در سال 1399 بوده است که 150 نفر از آنها بطور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. مطابق نتایج این مطالعه افزایش کیفیت خدمات پزشکی و افزایش کیفیت خدمات شهری باعث افزایش تقاضای گردشگری پزشکی شهر مشهد می‌گردد. کیفیت زیرشاخصهای خدمات پزشکی و عوامل شهری نیز بطور جداگانه توسط گردشگران ارزیابی گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Latent Class Regression in the Study of Factors affecting the Demand for Domestic Medical Tourism in Mashhad

نویسنده [English]

  • fatemeh rahmani
Faculty member of Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) of Khorasan Razavi –Tourism Economic Department, Iran
چکیده [English]

Medical tourism is one of the Thriving industries in the world, which has a great relationship with cultural interactions and economic development, and in addition, has political benefits. The purpose of this type of tourism is to use the facilities and benefit from the potential of medical staff in the destination. Our country Iran and Mashhad city also have high potential in this type of tourism. In this study, to investigate the factors affecting the demand for medical tourism in Mashhad, the effect of effective indicators has been investigated. The model used in this research is Latent class regression, the dependent variable of which is the demand for medical tourism in Mashhad. This model is estimated by Stata 16 software and the required information is collected through a questionnaire. The statistical population of this study was medical tourists in Mashhad in 2020, 150 of these tourists were randomly selected as a sample. According to the results of this study, increasing the quality of medical services and increasing the quality of urban services will increase the demand for medical tourism in Mashhad. The quality of medical services sub-indices and urban factors sub-indices have also been evaluated separately by tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand
  • Medical Tourism
  • Mashhad
  • Latent Class Regresion