بررسی سطح ادراک گردشگران از مخاطرات مقاصد روستایی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jtd.2022.301175.2426

چکیده

صنعت گردشگری در کنار مزایای خود به عنوان یکی از عینیتهای فضایی، با مخاطرات و فرایندهای تهدیدکننده‌ای رو به رو می‌باشد که در صورت عدم مدیریت با افول مزایای این صنعت مواجه خواهند شد. یکی از مهمترین راههای مدیریت مخاطرات مقاصد گردشگری، ارتقای ادراک گردشگران از مخاطرات محیطی پیش از سفر است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل شاخص‌های ادراک ریسک مخاطرات محیطی گردشگران در مناطق روستایی با روش شناسی توصیفی- تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری شامل 267 گردشگر روستایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان می‌باشد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از آزمونهای آماری مقایسه میانگین، آزمونهای همبستگی، و تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس نتایج، از بین ابعاد سازنده متغیر ادراک ریسک مخاطرات (شناختی، احساسی و عملکردی) در بین گردشگران، بعد احساسی با مقدار 21/3 بیشترین و بعد عملکردی با مقدار 08/3 کمترین مقدار را داراست. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل موثر بر ادراک خطر گردشگران به 4 محور شناخت مقصد، عوامل زیرساختی و فیزیکی مقصد، شرایط و توانایی های فردی و دریافتهای اجتماعی از محیط قابل دسته بندی است. در نهایت یافته ها نشان می دهد که ادراک خطر به ویژه در شرایط اپیدمی کرونا تاثیر زیادی بر تصمیم سفر و برنامه ریزی آنها داشته است و تا حد زیادی سبب تغییر مقصد، نوع محل اقامت، و یا وسایل نقلیه مورد استفاده برای مسافرت شده است و در تعدادی از گردشگران به تعویق زمان گردشگری نیز انجامیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the tourists' perception of the risks of rural destinations and the factors affecting it (Case study: tourism target villages of Gorgan township)

نویسنده [English]

  • tahereh sadeghloo
department of literature and human science , Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The tourism industry, in addition to its advantages as one of the spatial objects, is facing risks and threatening processes that will face a decline in the benefits of this industry if not managed. This industry will face. One of the most important ways to manage the risks of tourist destinations and maintain the destination is to improve tourists' perception of environmental risks before the trip. The present article examines and analyzes the risk perception indicators of environmental hazards of tourists in rural areas with descriptive-analytical methodology. The statistical population includes 267 rural tourists in the tourism target villages of Gorgan County. The collected data were analyzed using mean comparison tests, correlation tests, and heuristic factor analysis. According to the results, among the constructive dimensions of the risk perception variable (cognitive, emotional and functional) among tourists, the emotional dimension with a value of 3.21 has the highest and the functional dimension with a value of 3.08 has the lowest value. Also, using exploratory factor analysis, the factors affecting tourists' risk perception were categorized into 4 axes of destination recognition, infrastructural and physical factors of destination, individual conditions and abilities, and social perceptions of the environment. Finally, the findings show that the perception of risk, especially in the case of covid19 pandemics, has a great impact on travel decisions and their planning, and has greatly changed the destination, type of accommodation, or vehicles used for travel. In some tourists, tourism time has also been delayed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Environmental hazards
  • Risk perception
  • Travel decision
  • Gorgan Township