بررسی سطح ادراک گردشگران از مخاطرات مقاصد روستایی و عوامل مؤثر در آن (مطالعهٔ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jtd.2022.301175.2426

چکیده

صنعت گردشگری، در کنار مزایا و منافع خود، با مخاطرات و فرایندهای تهدیدکننده‌ای روبه‌رو است که، در صورت عدم‌مدیریت، با افول مزایای این صنعت مواجه خواهیم شد. یکی از مهم‌ترین راه‌های مدیریت مخاطرات مقاصد گردشگری ارتقای ادراک گردشگران از مخاطرات محیطی پیش از سفر است. مقالهٔ حاضر به بررسی و پاسخ به این سؤال پرداخته که ادراک گردشگران از مخاطرات نواحی روستایی در چه سطحی است و چه عواملی در این ادراک تأثیرگذارند. برای این منظور، از روش‌شناسی توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. حجم نمونهٔ تحقیق شامل 267 گردشگر روستایی روستاهای هدف گردشگری شهرستان گرگان است که براساس فرمول کوکران با جامعهٔ آماری نامعلوم تعیین شده است. داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسش‌نامه با استفاده از آزمون‌های آماری مقایسهٔ میانگین، آزمون‌های هم‌بستگی و تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه‌وتحلیل شدند. براساس نتایج، از بین ابعاد سازندهٔ متغیر ادراک ریسک مخاطرات (شناختی، احساسی و عملکردی) در بین گردشگران، بُعد احساسی بیشترین و بُعد عملکردی کمترین مقدار را دارد. همچنین، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر در ادراک خطر گردشگران به چهار محور شناخت مقصد، عوامل زیرساختی و فیزیکی مقصد، شرایط و توانایی‌های فردی و دریافت‌های اجتماعی از محیط قابل‌دسته‌بندی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Tourists' Perception of The Risks of Rural Destinations And The Factors Affecting It (Case Study: Tourism Target Villages of Gorgan Township)

نویسنده [English]

  • tahereh sadeghloo
Assistant Professor, Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The tourism industry, in addition to its advantages as one of the spatial objects, is facing risks and threatening processes that will face a decline in the benefits of this industry if not managed.  One of the most important ways to manage the risks of tourist destinations and maintain the destination is to improve tourists' perception of environmental risks before the trip. The present article examines and analyzes the risk perception indicators of environmental hazards of tourists in rural areas with descriptive-analytical methodology. The statistical population includes 267 rural tourists in the tourism target villages of Gorgan County. The collected data were analyzed using mean comparison tests, correlation tests, and heuristic factor analysis. According to the results, among the constructive dimensions of the risk perception variable (cognitive, emotional and functional) among tourists, the emotional dimension has the highest and the functional dimension has the lowest value. In addition, using exploratory factor analysis, the factors affecting tourists' risk perception could categorized into four factor; destination recognition, infrastructural and physical factors of destination, individual conditions and abilities, and social perceptions of the environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Environmental hazards
  • Risk perception
  • Travel decision
  • Gorgan Township
Alavi, A., Ramezannejad, Y., Fatahi, A., & Khalifeh, E. (2016). Spatial zone of Rural Settlements Expose to Environmental Disasters by Using Multi-criteria Decision-Making Techniques VIKOR (Case Study: Talesh County). Regional Planning, 5(20), 125-136.
Amir, A. F., Ismail, M. N. I., & See, T. P. (2015). Sustainable Tourist Environment: Perception of international women travelers on safety and security in Kuala Lumpur. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 168, 123-133. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.218
Artuğer, S. (2015). The effect of risk perceptions on tourists’ revisit intentions. European Journal of Business and Management, 7(2), 36-43.
Aschauer, W. (2010). Perception of tourists at risky destinations, A model of pcychological influence factors. Tourism Review, 65(2), 4-20.
Asgarizadeh, Z., Rafieian, M., & Dadashpoor, H. (2018). The Role of Risk Perception on Risk Mitigation Behaviors (Case Study: Earthquake in Tehran). Emergency Management, 6(2), 57-68.
Ashtari Mehrjerdi, A. (2004). Natural Tourism and Sustainable Development. Jihad Magazine, (26), 78-74.
Berdychevsky, L., & Gibson, H. J. (2015). Phenomenology of young women’s sexual risk-taking in tourism. Tourism Management, 46, 299-310. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.07.008
Brunt, P., Mawby, R., & Hambly, Z. (2000). Tourist Victimization and the Fear of Crime on Holiday. Tourism Management, 21(4), 417-424. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00084-9
Cahyanto, I., Wiblishauser, M., Pennington-Gray, L., & Schroeder, A. (2016). The dynamics of travel avoidance: The case of Ebola in the US. Tourism Management Perspectives, 20, 195-203. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2016.09.004.
Campbell, M., & Goodstein, R. (2001). The Moderating Effect of Perceived Risk on Consumers Evaluations of Product Incongruity: Preference for the Norm. Journal of Consumer Research, 28(3), 439-449. https://doi.org/10.1086/323731
Carr, N. (2001). An exploratory study of gendered differences in young tourist’s perception of danger within London. Tourism Management, 22(5), 565-570. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00014-0
Cetinsoz, B. C., & Ege, Z. (2013). Impact of perceived risks on tourists revisit intentions. Anatolia–An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(2), 173-187. https://doi.org/10.1080/13032917.2012.743921
Chang, S. Y. (2009). Australians' holiday decisions in China: A study combining novelty-seeking and risk-perception behaviors. Journal of China Tourism Research, 5(4), 364-387. https://doi.org/10.1080/19388160903382533
Cui, F., Liu, Y., Chang, Y., Duan, J., & Li, J. (2016). An overview of tourism risk perception. Natural Hazards, 82, 643-658. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2208-1.
Cutter, S., & Emrich, C. (2016). Social Vulnerability to Natural Hazards in Brazil. International Journal of Disaster Risk Science, 7, 111-122. https://doi.org/10.1007/s13753-016-0090-9
Dowling, G., & Staelin, R. (1994). A Model of Perceived Risk and intended Risk–Handling Activity. Journal of Consumer Research, 21(1), 34-119. https://doi.org/10.1086/209386
Egbali, N., Bakhshandea, A., Khalil, S., & Ali, S. (2010). Investigation challenges and guidelines development of rural tourism–A case study of rural Semnan Province. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 3(2), 61-75.
Faraji Sabokbar, H. A., Salmani, M., & Aiashi, A. (2014). Risck Level Assessing in Tourism Developing Process (Case Study: Khorram Abad County). Jouranl of Geography and Environmental Hazards, 2(6), 123-140.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Addison-wesley. Publishing company, USA.
Floyd, D. L., Prentice-Dunn, S., & Rogers, R. W. (2000). A meta-analysis of research on protection motivation theory. Journal of Applied Social Psychology, 30(2), 407-429. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2000.tb02323.x
Floyd, M. F., & Pennington-Gray, L. (2004). Profiling risk perceptions of tourists. Annals of Tourism Research, 31(4), 1051-1054. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.03.011
Fuchs, G., & Reichel, A. (2011). An exploratory inquiry into destination risk perception and risk reduction strategies of first time vs repeat visitors to a highly volatile destination. Tourism Management, 32(2), 266-276. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.01.012
Gibson, H., & Yiannakis, A. (2002). Tourist roles: Needs and the adult life course. Annals of Tourism Research, 29(2), 358-383. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00037-8
Hall, W. D., Carter, L., & Morley, K. I. (2003). Addiction, neuroscience and ethics. Addiction, 98(7), 867-870. doi: 10.1046/j.1360-0443.2003.00400.x
Han, J., Nunes, J., & Dreze, X. (2010). Signaling Status with Luxury Goods: The Role of Brand Prominence. Journal of Marketing, 74(4), 15-30. https://doi.org/10.1509/jmkg.74.4.015
Hasan, M. K., Ismail, A. R., & Islam, M. F. (2017). Tourist risk perceptions and revisit intention: A critical review of literature. Cogent Business & Management, 4(1), 1-21. https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1412874
Heydari, Z., Badri, S., & Salmani, M. (2016). The Attitude of Local Community towards the Perceived Risks of Agri-tourism Development (Case Study: The City of Tonekabon). Journal of Tourism Planning and Development, 5(18), 8-32.
Horvat, S., & Došen, D. (2013). Perceived Risk Influence on the Consumer Attitude to Private Labels in the Product’s Life Cycle Growth STAGE. Economic and Business Review, 15(4), 91-267. Doi:10.15458/2335-4216.1190
Huang, J., Edwards, C. S., Ruff, S. W., Christensen, P. R., & Xiao, L. (2013). A new method for the semiquantitative de-termination of major rock-forming minerals with thermalinfrared multispectral data: application to THEMIS infrareddata. Journal of Geophysical Research: Planets, 118(7), 2146-2152.
Kapuscinski, G. (2014). The effects of news media on leisure tourists’ perception of risk and willingness to travel: with specific reference to events of terrorism and political instability. Bournemouth University for the degree of Doctor of Philosophy.
Khoshnevis, E., & Esmaeili, A. (2017). The Contribution of Risk Perception Based on Components of Driving Behavior in Tehran's High-Risk Drivers. Journal of Police Medicine, 5(5), 321-330.
Khoshravesh, S., Taymoori, P., Abdolmaleki, S., Khomand, P., Pavara, M. (2016). Awareness, risk perception, and protective behaviors in regard to multiple sclerosis among people in Sanandaj. Kurdestan university of medical science, 21(1),10-20.
Lee, C. K., Song, H. J., Bendle, L. J., Kim, M. J., & Han, H. (2012). The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: A model of goal-directed behavior. Tourism Management, 33(1), 89-99. https:// doi.org/10.1016/j.tourman.2011.02.006
Leggat, P. A., Brown, L. H., Aitken, P., & Speare, R. (2010). Level of concern and precaution taking among Australians regarding travel during pandemic (H1N1) 2009: Results from the 2009 Queensland social survey. Journal of Travel Medicine, 17(5), 291-295. https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2010.00445.x
Lepp, A., Gibson, H., & Lane, C. (2011). Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism website. Tourism Management, 32(3), 675-684. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.05.024
Marine-Roig, E. (2017). Measuring Destination Image through Travel Reviews in Search Engines. Sustainability: Special Issue on Mobile Technology and Smart Tourism Development, 9(8), 1425. https://doi.org/10.3390/su9081425
Matias, A., Nijkamp, P., & Neto, P. (2007). Advances in modern tourism. Physika-Verlag, Heidelberg.
Moreira, P. (2008). Stealth risks and catastrophic risks: On risk perception and crisis recovery strategies. Journal of Travel & Tourism Marketing, 23(2-4), 15-27. https://doi.org/10.1300/J073v23n02_02
Muhoho–Minni, P., & Lubbe, B. (2017). The Role of the media in constructing a destination image: the Kenya experience. South African Journal for communication Theory and Research, 43(1), 58-79. https://doi.org/10.1080/02500167.2016.1226915
Murthy, E. K. (2008). Introduction to Tourism and Hospitality ethics. India: ABD Publishers.
Neuburger, L., & Egger, R. (2021). Travel risk perception and travel behavior during the COVID-19 pandemic 2020: a case study of the DACH region. Journal of Current Issues in Tourism, 24(7), 1003-1016. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1803807
Park, K., & Reisinger, Y. (2010). Differences in the perceived Influence of Natural Disasters and Travel Risk on International Travel. Tourism Geographies, 12(1), 1-24. https://doi.org/10.1080/14616680903493621
Perpiña, L., Prats, L., & Camprubi, R. (2017). Investigating Perceived Risks in International Travel. Tounismos, 12(2), 101-128.
Pine, R., & McKercher, B. (2004). The impact of SARS on Hong Kong’s tourism industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(2), 139-143. https://doi.org/10.1108/09596110410520034
Qi, C. X., Gibson, H. J., & Zhang, J. J. (2009). Perceptions of risk and Travel Intentions: The Case of chine and the Beijing Olympic Games. Journal of sport and Tourism, 14(1), 43-67.
Raja'i, A. H. (1382). Application of natural geography in urban and rural planning. Tehran: SAMT (University Books Publications) Publications.
Ranjbarian, B., Emami, A., & Salim, S. (2015). Identifying Perceived Risks of Potential Tourists about Iran as a Tourism Destination (Mixed Method Approach). Journal of Tourism Planning and Development, 3(11), 53-75.
Reisinger, Y., & Mavondo, F. (2005). Travel Anxiety and Intentions to Travel Internationally: Implication of Travel Risk Perception. Journal of travel Research, 43(3), 212-225. https://doi.org/10.1177/0047287504272017
Renn, o. (1992). Concept of Risk: A classification. In Social Theories of Risk (pp. 53-79). Westport, CT: Praeger.
Renn, O. (2008). Risk Governance: Coping with Uncertainty in a Complex World. Published by Routledge. ISBN 9781844072927
Richter, L. (2003). International tourism and its global health consequences. Journal of Travel Research, 41(4), 340-347. https://doi.org/10.1177/0047287503041004002
Rindrasih, E. (2018). Tourists Perceived Risk and Image of Destinations Prone to Natural Disasters: The Case of Bali and Yogyakarta, Indonesia. Journal humaniora, 30(2), 192-203. https://doi.org/10.22146/jh.32239
Schmidt, M. (2004). Investigating risk perception: a short introduction. Loss of agro-biodiversity in Vavilov centers, with a special focus of genetically modified organisms (GMOs), edited by: Schmidt, M., Ph. D. Thesis, Vienna.
Schroeder, A., Pennington-Gray, L., Kaplanidou, K., & Zhan, F. (2013). Destination risk perceptions among U.S. Residents for London as the host city of the 2012 Summer Olympic Games. Tourism Management, 38, 107-119. https://doi.org/ 10.1016/j.tourman.2013.03.001
Schusterschitz, C., Schütz, H., & Wiedemann, P. M. (2010). Looking for a safe haven after fancy thrills: A psychometric analysis of risk perception in alpine tourist destinations. Journal of Risk Research, 13(3), 379-398. https://doi.org/10.1080/13669870903134949
Seddighi, H. R., Nuttall, M. W., & Theocharous, A. L. (2001). Does cultural background of tourists influence the destination choice? An empirical study with special reference to political instability. Tourism Management, 22(2), 181-191. https:// doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00046-7
Shani, A., & Wang, Y. C. (2011). Destination image development and communication. In Destination marketing and management: Theories and applications (pp. 130-148). Wallingford UK: CABI.
Sharghi, A., Matouf, S., & Asadi, S. (1396). Analysis of the role of risk perception on environmental behavior during earthquakes in Ganj Ali Khan and Kerman Bazaar. Iranian Islamic City Studies Quarterly, 7(28), 85-77.
Sharifi-Tehrani, M., & Esfandiar, K. (2018). Risk Perception and Tourism Experiences among Pilgrims. In Quality Services and Experiences in Hospitality and Tourism Bridging Tourism (pp. 41-57). doi/10.1108/S2042-144320180000009004/full/html
Sharifpour, M., Walters, G., & Ritchie, B. W. (2014). Risk perception, prior knowledge, and willingness to travel: Investigating the Australian tourist market’s risk perceptions towards the Middle East. Journal of Vacation Marketing, 20, 111-123. https://doi.org/10.1177/1356766713502486
Sharpley, R. (2002). Rural Tourism and the Challenged of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Management, 23(3), 233-344. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00078-4
Shunli, G., Huang, S., & Huang. Y. (2009). Rural Tourism Development in chine. International Journal of Tourism Research, 11(5), 439-450. Doi:10.1002/jtr.712
Sjöberg, L. (2000). Specifying Factors in Radiation Risk Perception. Journal of Psychology, 41(2), 169-174. Doi: 10.1111/1467-9450.00184
Sjöberg, L., Moen, B. E., & Rundmo, T. (2004). Explaining risk perception. An evaluation of the psychometric paradigm in risk perception research. Norwegian University of Science and Technology, C Rotunde Publication.
Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280-285. Doi: 10.1126/science.3563507
Slovic, P., Monahan, J., & MacGregor, D. M. (2000). Violence risk assessment and risk communication: The effects of using actual cases, providing instructions, and employing probability vs. frequency formats. Law and Human Behavior, 24, 271-296. doi: 10.1023/a:1005595519944.
Sonmez, S., & Graefe, A. (1998). Determining future travel behavior from past travel experience and perceptions of risk and safety. Journal of Travel Research, 37(2), 172-177. DOI:10.1177/004728759803700209
Sönmez, S. F., & Graefe, A. R. (1998). Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25(1), 112-144. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8
Yang, E. C. L., Sharif, S. P., & Khoo-Lattimore, C. (2015). Tourists Risk Perception of risky destination: The Case of Sabah is eastern. Tourism and Hospitality Research, 15(3), 1-16. DOI: 10.1177/1467358415576085
Yanni, E. A., Marano, N., & Han, P. (2010). Knowledge, attitudes, and practices of US travelers to Asia regarding seasonal influenza and H5N1 avian influenza prevention measures. Journal of Travel Medicine, 17(6), 374-381. https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2010.00458.x