تاثیر نگرانی‌های محیط زیستی بر تمایلات رفتاری گردشگران در مقصد ساحلی رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، مازندران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ ارشد مدیریت بازگانی- گرایش بازاریابی، مؤسسه آموزش عالی سمنگان، آمل، مازندران، ایران

10.22034/jtd.2022.296287.2400

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نگرانی‌های محیط‌زیستی گردشگران بر تمایلات رفتاری آن‌ها به مقصد ساحلی رامسر است. جامعه آماری پژوهش را گردشگرانی تشکیل دادند که در تابستان 1398 از سواحل شهر رامسر بازدید نمودند. حجم نمونه بر اساس دستورالعمل کاستلو و آزبورن 260 نفر محاسبه شد و افراد نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه بر اساس آزمون روایی صوری (نظرات اساتید و خبرگان) و نیز روایی همگرا مبتنی بر سنجش واریانس استخراج شده (AVE) ارزیابی و تایید شد. به علاوه پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) ارزیابی شده و مشخص گردید که متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار هستند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرانی‌های محیط‌زیستی بر نگرش محیط‌زیستی گردشگران و عملکرد محیطزیستی مقصد اثر دارد. علاوه بر آن نگرش محیط‌زیستی گردشگران بر عملکرد محیطزیستی مقصد تاثیرگذار است. هم‌چنین نگرانی‌های محیط‌زیستی، نگرش محیط‌زیستی گردشگران و عملکرد محیطزیستی مقصد بر رضایت گردشگران اثر دارد. در نهایت مشخص شد که نگرش محیط‌زیستی گردشگران، عملکرد محیطزیستی مقصد و رضایت گردشگران بر تمایلات رفتاری‌ آنها موثر است. با توجه به یافته‌ها، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هر چه میزان رویکرد محیط‌زیستی مدیریت مقصد ساحلی رامسر، بیشتر شود، گردشگران، تمایلات رفتاری مثبت بیشتری نسبت به آنجا از خود نشان می‌دهند. بر همین اساس، به جهت بهبود روند موجود در مقصد رامسر، پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Concerns on the Behavioral Intentions of Tourists at the Ramsar Coastal Destination

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Ghasem Sharifi 2
1 Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Mazandaran, Iran.
2 Graduated from Master of Business Administration - Marketing, Samangan Institute of Higher Education, Amol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

This study has tried to investigate the effect of Tourist’s Environmental Concerns on loyalty to Ramsar’s beaches. The statistical population of the study consisted of tourists who visited the beaches of Ramsar in the summer of 1398. Based on the instructions of Costello and Osborne, the sample size was calculated 260 people and the sample people were selected by randomly available methods. The research tool was a questionnaire and content validity was measured using the opinions of professors and experts and Cronbach's alpha was used to assess the initial reliability. The convergent validity of the questionnaire was assessed through extracted variance (AVE) and combined reliability (CR) and the variables have validity and reliability. PLS software was used for analysis. The results showed that environmental concerns affect the environmental attitude of tourists and the environmental performance of the destination. In addition, the environmental attitude of tourists and the environmental performance of the destination are influential. Also, environmental concerns, tourists 'environmental attitudes and the environmental performance of the destination affect tourists' satisfaction. Tourists' environmental attitude, destination environmental performance and tourist satisfaction affect tourist loyalty. Confirmation of all research hypotheses indicates the fact that tourists' environmental concerns affect their loyalty to the beaches of Ramsar. Then, suggestions were made to improve the existing trend in the destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Tourist
  • Environmental Destination
  • Satisfaction
  • Behavioral Intentions
  • Ramsar Coastal Destination