تأثیر نگرانی‌های محیط‏زیستی در تمایلات رفتاری گردشگران در مقصد ساحلی رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گردشگری، گروه میراث فرهنگی، دانشکدهٔ میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران، نوشهر، مازندران، ایران

2 دانش ‏آموختهٔ کارشناسی ارشد مدیریت بازگانی ــ گرایش بازاریابی، مؤسسهٔ آموزش عالی سمنگان، آمل، مازندران، ایران.

10.22034/jtd.2022.296287.2400

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرانی‌های محیط‌زیستی گردشگران در تمایلات رفتاری آن‌ها به مقصد ساحلی رامسر است. جامعهٔ آماری پژوهش را گردشگرانی تشکیل دادند که در تابستان 1398 از سواحل شهر رامسر بازدید کردند. حجم نمونه، براساس دستورالعمل کاستلو و آزبورن، 260 نفر محاسبه شد و افراد نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه بود. روایی پرسش‌نامه براساس آزمون روایی صوری (نظرهای استادان و خبرگان) و نیز روایی همگرا مبتنی بر سنجش واریانس استخراج‌شده ارزیابی و تأیید شد. به‌علاوه، پایایی پرسش‌نامه براساس آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ارزیابی شد و مشخص شد که متغیرها پایایی مناسبی دارند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS3 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرانی‌های محیط‌زیستی در نگرش محیط‌زیستی گردشگران و عملکرد محیط‌زیستی مقصد اثر دارد. علاوه بر آن، نگرش محیط‌زیستی گردشگران در عملکرد محیط‌زیستی مقصد تأثیرگذار است. همچنین، نگرانی‌های محیط‌زیستی، نگرش محیط‌زیستی گردشگران و عملکرد محیط‌زیستی مقصد در رضایت گردشگران اثر دارد. درنهایت، مشخص شد که نگرش محیط‌زیستی گردشگران، عملکرد محیط‌زیستی مقصد و رضایت گردشگران در تمایلات رفتاری‌ آن‌ها مؤثر است. با توجه به یافته‌ها، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هرچه میزان رویکرد محیط‌زیستی مدیریت مقصد ساحلی رامسر بیشتر شود، گردشگران تمایلات رفتاری مثبت بیشتری به آن‌جا نشان می‌دهند. بر همین اساس، به‌منظور بهبود روند موجود در مقصد رامسر پیشنهادهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Concerns on the Behavioral Intentions of Tourists at the Ramsar Coastal Destination

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadi 1
  • Ghasem Sharifi 2
1 Associate Professor of Tourism Management, Department of Cultural Heritage, Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, Mazandaran University, Nowshahr, Mazandaran, Iran
2 Graduated from Master of Business Administration-Marketing, Samangan Institute of Higher Education, Amol, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

This study has tried to investigate the effect of Tourist’s Environmental Concerns on loyalty to Ramsar’s beaches. The statistical population of the study consisted of tourists who visited the beaches of Ramsar in the summer of 1398. Based on the instructions of Costello and Osborne, the sample size was calculated 260 people and the sample people were selected by randomly available methods. The research tool was a questionnaire and content validity was measured using the opinions of professors and experts and Cronbach's alpha was used to assess the initial reliability. The convergent validity of the questionnaire was assessed through extracted variance (AVE) and combined reliability (CR) and the variables have validity and reliability. PLS software was used for analysis. The results showed that environmental concerns affect the environmental attitude of tourists and the environmental performance of the destination. In addition, the environmental attitude of tourists and the environmental performance of the destination are influential. Also, environmental concerns, tourists 'environmental attitudes and the environmental performance of the destination affect tourists' satisfaction. Tourists' environmental attitude, destination environmental performance and tourist satisfaction affect tourist loyalty. Confirmation of all research hypotheses indicates the fact that tourists' environmental concerns affect their loyalty to the beaches of Ramsar. Then, suggestions were made to improve the existing trend in the destination

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Tourist
  • Environmental Destination
  • Satisfaction
  • Behavioral Intentions
  • Ramsar Coastal Destination
شاطریان، محسن، کیانی سلمی، صدیقه و میرداداشی، سیده زهرا (1398). مدل‌سازی نقش دانش، نگرش و ارزش‌های محیط‌زیستی گردشگران در بروز رفتارهای سازگار با محیط (نمونهٔ موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر قم). فصلنامهٔ علوم محیطی، ۱۷(۲)، ۲۰۷-۲۲۸.
صالحی، صادق، قدمی، مصطفی و همتی گویمی، زهرا (1391). بررسی رفتارهای محیط‌زیستی در بین گردشگران ساحلی (مطالعهٔ موردی: گردشگران ساحلی شهر بوشهر در ایام نوروز). برنامهریزی و توسعهٔ گردشگری، 1(1)، 35-58.
محمدی، حسین و میرتقیان ‌رودسری، سیدمحمد (1398). نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی - سازگاری در برابر تغییر اقلیم. گردشگری و توسعه، 8(1)، 65-81.
مرکز آمار ایران (1396). گزیدهٔ نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی.
میرتقیان‌ رودسری، سیدمحمد و خراسانی، محمدامین (1398). آسیب‌شناسی مطالعات گردشگری در فصلنامهٔ پژوهش‌های روستایی: کاربست تحلیل محتوا. پژوهشهای روستایی، 10(2)، 328-359.
میرتقیان ‌رودسری، سیدمحمد (1398). آسیب‌شناسی کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گردشگری ایرانی. گردشگری و توسعه، 8(3)، 124-146.
Arshada, M., Abidb, G., & Khanc, M. M. (2020). Impact of Employee’s Environmental Concern on Ecological Green Behaviour: Mediation Mechanism of Employee Customer Oriented OCB and Organisational Commitment. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(12), 614-633.
Balsalobre-Lorente, D., Leitão, N. C., Driha, O. M., & Cantos-Cantos, J. M. (2021). The Impact of Tourism and Renewable Energy Use Over Economic Growth in Top 10 Tourism Destinations. In Strategies in Sustainable Tourism, Economic Growth and Clean Energy (pp. 1-14). Springer, Cham.
Campos-Soria, J. A., Núñez-Carrasco, J. A., & García-Pozo, A. (2021). Environmental Concern and Destination Choices of Tourists: Exploring the underpinnings of country heterogeneity. Journal of Travel Research, 60(3), 532-545.
ÇavuĢoğlu, S., Demirağ, B., Jusuf, E., & Gunardi, A. (2020). the effect of attitudes toward green behaviors on green image, green customer satisfaction and green customer loyalty. GeoJournal of Tourism and Geosites, 33(4), 1513-1519.
Fuhrmann-Riebel, H., D'Exelle, B., & Verschoor, A. (2021). The role of preferences for pro-environmental behavior among urban middle class households in Peru. Ecological Economics, 180, 106850.
Goffi, G., Cladera, M., & Pencarelli, T. (2019). Does sustainability matter to package tourists? The case of large‐scale coastal tourism”. International Journal of Tourism Research, 21(4), 544-559.
Han, H., Yu, J., & Kim, W. (2019). Environmental corporate social responsibility and the strategy to boost the airline’s image and customer loyalty intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(3), 371-383.
Hao, F., & Song, L. (2019). Environmental Concern in China: A Multilevel Analysis”. Chinese Sociological Review, 52(1), 1-26.
Jones, P., Wynn, M., Hillier, D., & Comfort, D. (2017). The sustainable development goals and information and communication technologies. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 1(1), 1-15.
Juvan, E., & Dolnicar, S. (2014). The attitude–behavior gap in sustainable tourism. Annals of Tourism Research, 48, 76-95.
Kim, M. J., & Hall, C. M. (2020). Can sustainable restaurant practices enhance customer loyalty? The roles of value theory and environmental concerns. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 127-138.
Kim, M. S., & Stepchenkova, S. (2020). Altruistic values and environmental knowledge as triggers of pro-environmental behavior among tourists. Current Issues in Tourism, 23(13), 1575-1580.
Lee, Y. K., Lee, C. K., Choi, J., Yoon, S. M., & Hart, R. J. (2014). Tourism's role in urban regeneration: examining the impact of environmental cues on emotion, satisfaction, loyalty, and support for Seoul's revitalized Cheonggyecheon stream district. Journal of Sustainable Tourism, 22(5), 726-749.
Lee, C., & Lim, S. Y. (2020). Impact of environmental concern on Image of Internal GSCM practices and consumer purchasing behavior. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(6), 241-254.
Lee, S. W., & Xue, K. (2020). A model of destination loyalty: Integrating destination image and sustainable tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(4), 393-408.
Lee, C. C., & Chen, M. P. (2021). Ecological footprint, tourism development, and country risk: International evidence. Journal of Cleaner Production, 279, 123671.
Merli, R., Preziosi, M., Acampora, A., Lucchetti, M. C., & Ali, F. (2019). The impact of green practices in coastal tourism: An empirical investigation on an eco-labelled beach club. International Journal of Hospitality Management, 77, 471-482.
Mustapha, M., Fatin, Z. Z., & Khairil, W. A. (2020). Enhancing sustainability through implementation of balanced scorecard: A case study of beach resorts. Journal of Sustainability Science and Management, 15(1), 136-147.
Mustonen, N., Karjaluoto, H., & Jayawardhena, C. (2016). Customer environmental values and their contribution to loyalty in industrial markets. Business Strategy and the Environment, 25(7), 512-528.
Ozcan, B., Bozoklu, S., & Khan, D. (2021). Tourism Sector and Environmental Quality: Evidence from Top 20 Tourist Destinations. In Strategies in Sustainable Tourism, Economic Growth and Clean Energy (pp. 39-66). Springer, Cham.
Patwary, A. K., Omar, H., & Tahir, S. (2021). The impact of perceived environmental responsibility on tourists' intention to visit green hotel: the mediating role of attitude. GeoJournal of Tourism and Geosites, 34(1), 9-13.
Preziosi, M., Tourais, P., Acampora, A., Videira, N., & Merli, R. (2019). The role of environmental practices and communication on guest loyalty: Examining EU-Ecolabel in Portuguese hotels. Journal of Cleaner Production, 237, 117659.
Salehi, S., Ghadami, M., & Hemmati Gouyomi, Z. (2012). A study of Environmental Behaviors among Coastal Tourists (A case Study of Coastal Tourists in Bushehr City during New Year Holiday). Journal of Tourism Planning and Development, 1(1), 35-58.
Shaterian, M., Kiani Salmi, S., & Mirdadashi Kari, S. (2019). Modeling the role of knowledge, attitude and environmental values of tourists in showing environment-friendly behaviors (case study: tourists of Qum). Environmental Sciences, 17(2), 207-228.
Sultan, M. T., Sharmin, F., Badulescu, A., Stiubea, E., & Xue, K. (2021). Travelers’ Responsible Environmental Behavior towards Sustainable Coastal Tourism: An Empirical Investigation on Social Media User-Generated Content. Sustainability, 13(1), 56.
Wong, I. A., Ruan, W. J., Cai, X., & Huang, G. I. (2021). Green-Induced tourist equity: the cross-level effect of regional environmental performance. Journal of Sustainable Tourism, 29(7), 1043-1062.
Wu, H. C., & Cheng, C. C. (2017). What drives green advocacy? A case study of leisure farms in Taiwan. Journal of Hospitality and Tourism Management, 33, 103-112.
Zhu, M., Hu, X., Lin, Z., Li, J., Wang, S., & Wang, C. (2020). Intention to adopt bicycle-sharing in China: introducing environmental concern into the theory of planned behavior model. Environmental Science and Pollution Research, 27(33), 41740-41750