ارائۀ الگوی موانع اقتصادی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران .

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.290100.2368

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگوی موانع اقتصادی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوۀ گردآوری پیمایشی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی را دست‌اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور تشکیل می‌دهند. این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (چهارده مصاحبه با چهارده نفر که تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعۀ آماری بخش کمّی را همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر تشکیل دادند. از بین 166 نمونۀ پژوهش، 150 پرسش‌نامۀ صحیح تحلیل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله‌ها در قالب 31 کد مفهومی و 5 مقولۀ اصلی استخراج شدند. در بخش کمّی نیز هر 5 مقولۀ اصلی پژوهش (سرمایه‌گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حمایتی و تشویقی و هزینه‌ای) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه پیشنهاد می‌شود با ایجاد سیاست‌های خصوصی‌سازی و همچنین کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه‌های گردشگری ورزشی زمینۀ لازم برای توسعه و گسترش مسائل اقتصادی در حوزۀ گردشگری ورزشی را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of economic barriers to the development of sports tourism in Iran with a combined approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolghadr 1
  • Ali Mohamad Safaniya 2
  • Aboalfazl Farahani 3
  • Jamshid Hemati 4
1 Professor of Sports Management, Department of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran. Iran
2 Professor of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Sports Management, Payame Noor University, Tehran, Iran;
4 Assistant Professor of Sports Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of presenting a model of economic barriers to the development of sports tourism in Iran with a combined approach. In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with consecutive exploratory type and survey collection method. The statistical population in the qualitative sector includes those involved in sports tourism in the country; these individuals were purposefully selected as standard criteria for qualitative interviews on the subject of research (14 interviews with 14 people and continued until theoretical saturation). The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 166 research samples, 150 correct questionnaires were analyzed. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 31 concept codes and 5 main categories. In the quantitative part, it was found that all 5 main categories of research (investment, macroeconomics, microeconomics, support and incentives and costs) have a good fit. Relevant managers are suggested to provide the necessary ground for the development and expansion of economic issues in the field of sports tourism by creating privatization policies and also reducing government ownership in the field of sports tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroeconomics
  • Sporting Event
  • Investment
  • Cost
جلایری، شیوا و جعفری، ثانی (1401). چالش های آموزش در مناطق دارای خرده فرهنگ در دوران بحران کوید19: تجارب زیسته معلمان بومی. همایش ملی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا.
خادم، امیررضا و مومنی پیری، سجاد (1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سوق‌دهنده، جلب‌کننده و بازدارندۀ گردشگری ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش و گردشگری استان اصفهان. پژوهشنامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 16(31)، ۱-۲۱.
خدابخش‌زاده، امین، قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل (1399). طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعۀ گردشگری ورزشی ایران. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 9(2)، 41-50.
خیرانی، عطیه (1393). بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات ‌وبسایت‌ها و وبلاگ‌های گردشگری ایرانی در انتخاب مقصد گردشگران جوان (مطالعۀ موردی: گردشگران جوان استان تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
زبردست، محمدعلی، سلطان حسینی، محمد و سلیمی، مهدی (1399). ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری ورزشی ایران از طریق کیفیت تجربۀ گردشگری. فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 9(2)، 11-22.
سبحانی، عباس، اندام، رضا، بحرالعلوم، حسن و فرجی، رسول (1400). تدوین الگوی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی ایران با رویکرد نظریۀ داده بنیاد. مدیریت و توسعه ورزش،10(1)، 2-13.
سرلاب، رقیه، علیپور نادینلوئی، زهرا و دهقانپوری، حوریه (1399). مطالعۀ پیش‌بینانۀ توسعۀ گردشگری ورزشی استان آذربایجان‌ شرقی براساس ابعاد گردشگری. مطالعات بازاریابی ورزشی. 1(4)، 97-115.
کریمی، حامد، آمره، محمد، حسنوند، ایمان و سیف‌پور، کاظم (1399). راهبردهای توسعۀ گردشگری ورزشی. علوم حرکتی و رفتاری، 3(3)، 361-371.
کیوانی هفشجانی، زهرا، صفانیا، علی‌محمد، پورکیانی، محمد و باقریان فرح‌آبادی، محسن (1399). تبیین مدل ساختاری-تفسیری توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران. فصل‌نامۀ علوم ورزش، 12(40)، 101-117.
Andrades, L., & Dimanche, F. (2017). Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges. Tourism management62, 360-376.
Belias, D., Velissariou, E., Kyriakou, D., Vasiliadis, L., Aspridis, G., Mantas, C., & Koustelios, A. (2018). Greece as a sports tourism destination. Innovative approaches to tourism and leisure, 507-519.
Bianchi, R. (2018). The political economy of tourism development: A critical review. Annals of Tourism Research, 70, 88-102.
Carasuk, R., Becken, S., & Hughey, K. F. (2016). Exploring values, drivers, and barriers as antecedents of implementing responsible tourism. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(1), 19-36.
Chang, M. X., Choong, Y. O., & Ng, L. P. (2020). Local residents’ support for sport tourism development: the moderating effect of tourism dependency. Journal of Sport & Tourism24(3), 215-234.
Dodds, R., & Butler, R. (2009). Barriers to implementing sustainable tourism policy in mass tourism destinations. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25162/.
Dogra, R., & Gupta, A. (2012). Barriers to community participation in tourism development: Empirical evidence from a rural destination. South Asian Journal of Tourism and Heritage5(1), 219-142.
Gannon, M., Rasoolimanesh, S. M., & Taheri, B. (2021). Assessing the mediating role of residents’ perceptions toward tourism development. Journal of Travel Research60(1), 149-171.
Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2011). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414–433.
Henderson, J. C. (2006). Tourism in Dubai: Overcoming barriers to destination development. International Journal of Tourism Research8(2), 87-99.
Hinch, T., & Ito, E. (2018). Sustainable sport tourism in Japan. Tourism Planning & Development15(1), 96-101.‏
Hodeck, A., Eckert-Lindhammer, D., & dos Santos, L. C. F. (2018). Expectation and perceived experience of Rio 2016: The perspective of Latin American Stakeholders. In 9th international sport business symposium, 231-241.
Liu, C., Dou, X., Li, J., & Cai, L. A. (2020). Analyzing government role in rural tourism development: An empirical investigation from China. Journal of Rural Studies79, 177-188.
Raad, N. G. (2019). A strategic approach to tourism development barriers in Iran. Journal of Tourism & Hospitality8(3), 410.
Sharpley, R. (2020). Tourism, sustainable development and the theoretical divide: 20 years on. Journal of sustainable tourism28(11), 1932-1946.
Watanabe, Y., Gilbert, C., Aman, M. S., & Zhang, J. (2018). Attracting international spectators to a sport event held in Asia: the case of Formula One Petronas Malaysia Grand Prix. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 19(2), 194-216.
Xue, L., Kerstetter, D., & Hunt, C. (2017). Tourism development and changing rural identity in China. Annals of Tourism Research66, 170-182.