ارائة الگوی موانع اقتصادی توسعة گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی ، عضو هیئت علمی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.290100.2368

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را دست‌اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور شامل می‌شوند؛ که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (14 مصاحبه با 14 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر می-باشد. از بین 220 نمونه پژوهش، 179 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله‌ها در قالب 48 کد مفهومی و 6 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مقولة اصلی پژوهش (به ترتیب مکان‌یابی، امکانات، جمعیت شناختی، انسانی، اقتصادی و جمعیت شناختی) از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می-باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of economic barriers to the development of sports tourism in Iran with a combined approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolghadr 1
  • Ali Mohamad Safaniya 2
  • Aboalfazl Farahani 3
  • Jamshid Hemati 4
1 PhD in Sports Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University,, Tehran, Iran
2 Professor of Sports Management, Faculty Member, Research Sciences Branch.Islamic Azad University, , Tehran, Iran
3 Professor of Sports Management, Faculty Member of Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Sports Management, Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to present a model of economic barriers to the development of sports tourism in Iran with a combined approach. The present study in terms of purpose is Applied, in terms of Research Methods is Sequential exploratory mix and collection method was a survey. The statistical population in the qualitative sector includes sports tourism professionals in the country. These individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the subject of research (14 interviews with 14 people and continued to the point of theoretical saturation). The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 220 research samples, 179 correct questionnaires were analyzed. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 48 concept codes and 6 main categories. In the quantitative part, it was found that all 6 main categories of research (location, facilities, demographic, human, economic and demographic, respectively) have a good fit, so the research model has a sufficient fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • sporting event
  • development
  • sporting tourism