شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان گردشگری نسبت به کارآفرینی پایدار گردشگری با استفاده از روش کیو (مورد مطالعه: استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گردشگری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

2 دانشیار‌دانشکده‌علوم‌گردشگری،‌دانشگاه‌علم‌و‌فرهنگ

10.22034/jtd.2022.295572.2394

چکیده

کارآفرینی اگرچه مکانیزم کسب منفعت اقتصادی است، اما به‌دلیل ظهور مفهوم توسعه پایدار به عنوان مسئله‌ای حیاتی و اثرگذار بر نظام جهانی، اشاره می‌شود به اینکه کارآفرینی نباید صرفاً مبتنی بر تولید ثروت باشد. بنابراین، فعالیتهای اقتصادی گردشگری نیازمند مشارکت بالایی از کارآفرینان پایدار است. با توجه به ظهور مفهوم کارآفرینی پایدار و الزام کارآفرینان صنعت گردشگری به سوی کارآفرینی پایدار، این پژوهش با هدف شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به کارآفرینی پایدارگردشگری انجام شد. چارچوب فلسفی این پژوهش، پارادایم تفسیری–‌اثبات گرایی است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از نوع پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری پژوهش خبرگان کارآفرینی پایدار گردشگری استان همدان بودند که به صورت نمونه‌گیری گلوله‌برفی شناسایی شدند و از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند مبتنی بر روش کیو، داده های لازم از آنها گردآوری شد. با تجزیه و تحلیل داده ها، 36 گزاره استخراج گردید که با تکمیل جدول کیو به وسیله خبرگان پژوهش و تحلیل آنها با روش تحلیل عاملی اکتشافی، ذهنیت افراد هرگروه، شناسایی و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش به دو الگوی ذهنی کارآفرینان نسبت به کارآفرینی پایدار گردشگری یعنی الگوی کیفیت زندگی و اشتغال پایدار و الگوی نوآوری، دانش و نگرش پایدار منجر شد. با توجه به دو الگوی ذهنی پژوهش، کارآفرینی پایدار گردشگری از طریق توانمندسازی ذینفعان و ظرفیت‌سازی محیطی در جهت ایجاد اشتغال پایدار، هم‌چنین توسعه نوآوری‌های تأثیرگذار در عرصه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی منجر‌به افزایش ثروت و رفاه در جامعه می شود و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the mental patterns of Tourism Entrepreneurs Towards Sustainable Tourism Entrepreneurship using Q Method (Case study: Hamadan province)

نویسندگان [English]

  • golnoush jabbari 1
  • seyed Saeed Hashemi 2
1 Department of Tourism, Faculty of Management, University of Science and Art, Yazd Iran.
2 Associate Professor, Department of Tourism Planning, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture.
چکیده [English]

The emergence of the concept of sustainable development as an urgent issue affecting the current global system, it has been argued that entrepreneurship should not be based solely on wealth creation. Tourism is one of the economic sectors in which high participation in the field of sustainable entrepreneurs is required. In this regard, the emergence of the concept of sustainable entrepreneurship and the obligation of entrepreneurs in the tourism industry to sustainable entrepreneurship has led this study to identify and categorize the mentality of entrepreneurs towards sustainable tourism entrepreneurship. The methodology of the research was applied in terms of objectives, exploratory in nature, and mixed-method research. 13 sustainable tourism entrepreneurs in Hamedan province were selected as the target population by snowball sampling and were interviewed semi-structured based on the Q method, and 36 propositions were extracted. Then, by completing the Q table by research experts and analyzing the data obtained by exploratory factor analysis, the mentality of individuals in each group was identified, analyzed, and examined. The results of this study include two mental models of entrepreneurs towards sustainable tourism entrepreneurship, including quality of life model and sustainable employment; and a pattern of innovation, sustainable knowledge, and attitude; identified. Therefore, according to two mental patterns of research, sustainable tourism entrepreneurship through the empowerment of stakeholders and environmental capacity to create sustainable employment, both the development of innovative innovations in the economic, social, and environmental arena leads to an increase in wealth and welfare in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrepreneurs'
  • Mental, Sustainable Entrepreneurship, Tourism Industry, Q Method