نقش یادگیری حاصل از گردشگری کودکان بر توسعه پایدار گردشگری: نقش تعدیل‌گر ویژگی های جمعیت شناختی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 مربی مدیریت گردشگری، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 3. کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه جامع علمی و کاربردی مدیریت صنعتی، اردبیل، ایران

10.22034/jtd.2021.300771.2423

چکیده

آموزش و یادگیری عنصر کلیدی برای داشتن جامعه پایدار می‌باشد که در این میان کودکان بالاترین پتانسیل را برای دریافت آموزش‌های مؤثر دارند. فضاهای گردشگری طراحی شده مناسب با ابعاد وجودی کودک می تواند نقش استادی مناسب را برای تجربه کردن و آموختن درس های بزرگ زندگی با دیگر جذابیت ها داشته باشد. فضاهای دوستدار کودک به طور عمده به دنبال ایجاد بستری مناسب در محیط های گردشگری برای سرگرمی و تفریح، آموزش و پرورش، رشد فکری و اجتماعی این افراد می باشد. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش یادگیری حاصل از گردشگری کودکان بر توسعه پایدار گردشگری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دارای فرزند می باشد و نمونه‌ها از بین گردشگران شهر مشهد که فرزندان آن‌ها بین 6 تا 12 سال سن داشتند انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش برای یادگیری بر فواید یادگیری برای کودکان تاثیر مثبت دارد. انگیزش برای یادگیری بر رفتارهای محافظت از محیط‌زیست کودکان تاثیر مثبت دارد. فواید یادگیری برای کودکان بر رفتارهای محافظت از محیط‌زیست کودکان تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Learning of Children's Tourism in Sustainable Tourism Development: The Moderating Role of Family Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnezhad Nouri 1
  • Vali Nemati 2
  • Maryam Fani 3
  • somayeh saebnia 4
1 Assistant Professor of Business Administration, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Tourism Management Instructor, Department of Public Administration and Tourism Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MSc. of Tourism Management. Department of Public Administration and Tourism Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 MSc. of Business Management. Department of Management, Comprehensive Scientific and Applied University of Industrial Management, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Education and learning is a key element to having a sustainable society in which children have the highest potential for effective education. Properly designed tourism spaces with the dimensions of the child's existence can play the role of a suitable teacher to experience and learn great life lessons with other attractions. Child-friendly spaces mainly seek to create a suitable environment in tourism environments for entertainment and recreation, education, intellectual and social development of these people. Therefore, the present study was conducted to investigate the role of learning from children's tourism on sustainable tourism development. The statistical population of the study includes all parents with children and the samples were selected from tourists in Mashhad whose children were between 6 and 12 years old. The sample size was obtained using Cochran's formula equal to 384 people who were selected based on available non-random sampling method. A standard questionnaire was used to measure the variables. The validity of the questionnaire was diagnostic, convergent and divergent and the reliability of the questionnaire was assessed with Cronbach's alpha coefficient. The research model was tested based on structural equation method and LISREL software. The results showed that motivation to learn has a positive effect on learning benefits for children. Motivation to learn has a positive effect on children's environmental protection behaviors. Benefits of learning for children have a positive effect on children's environmental protection behaviors Demographic characteristics of the family (including child gender, education level, parents,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child tourism
  • child learning
  • sustainable tourism
  • environmental protection behavior