طراحی مدل پارادایمی رفتار کارآفرینی بومگردی زنان روستایی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه توسعه کشاورزی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.304775.2450

چکیده

کارآفرینی بومگردی یکی از روش‌های توانمندسازی زنان روستایی با اتکاء به ظرفیت و پتانسیل محلی منطقه زندگی محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل اصلی در رفتار کارآفرینی بومگردی زنان روستایی استان فارس با استفاده از روش نظریه داده بنیاد می‌باشد. جامعه مشارکت کننده این پژوهش از صاحبنظران و متخصصان حوزه زنان روستایی و کارآفرینی در دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری ، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و صاحبنظرانی از سایر سازمانهای وزارت جهادکشاورزی و زنان کارآفرین روستایی تشکیل شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند ، 27 نفر از صاحبنظران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.ابزار تحقیق بر پایه مصاحبه ‌های عمیق و نیمه ساختارمند بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA22 انجام شد. بر اساس مصاحبه‌های انجام گرفته 493مفهوم، 15 مقوله محوری شناسایی شدند که در قالب مدل پارادیمی 6 بعد استراوش و کوربین جایگذاری شدند. با بررسی دقیق این مقوله‌ها، مقوله‌های اصلی رفتار کارآفرینی بومگردی با سه مقوله فرعی (فردی، اجتماعی و اقتصادی)، شرایط علی با دو مقوله فرعی(عوامل بیرونی و درونی)، شرایط زمینه‌ای با دو مقوله فرعی(سیاست های کلان در جهت حمایت از کسب و کارهای بومگردی و وجود امنیت قابل قبول برای گردشگران)،شرایط مداخله گر با سه مقوله فرعی(پذیرش فرهنگی، سرمایه اجتماعی، رویکرد چند کارکردی بومگردی)، راهبردها با سه مقوله فرعی (توانمندسازی زنان روستایی در زمینه گردشگری روستایی و عشایری، برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها، حمایت از زنان کارآفرین در حوزه بومگردی) و پیامدها با دو مقوله (مثبت و منفی ) دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a paradigmatic model of eco-tourism entrepreneurial behavior of rural women in Fars province

نویسندگان [English]

 • Sahar Aghdasi 1
 • Maryam Omidi Najafabadi 2
 • Seyed Jamal Farajollah Hosseini 3
1 Department of Economics.Agricultural Extension and Edcation.Science and Research Branch.Islamic Azad University.Tehran.Iran
2 Department of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Economics, Agricultural Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ecotourism entrepreneurship is one of the methods of empowering rural women by relying on the local capacity and potential of the living area. The purpose of this study is to identify the main factors in entrepreneurial behavior ecotourism rural women in Fars province using Grounded theory. The participating population of this study consists of experts and specialists in the field of rural women and entrepreneurship in the Office of Development of Agricultural Activities of Rural and Nomadic Women, Fars Province Jihad Agricultural Organization and other experts from the Ministry of Jihad Agriculture and Rural Women Entrepreneurs. Using purposive sampling method, 27 experts were selected as a statistical sample. The research tool was based semi-structured interviews. Data of analysis of the study was conducted through employing the software MAXQDA-10. Based on interviews with 493 concepts, 15 central categories were identified, which were placed in the form of a 6-dimensional paradigm model of Strauss and Corbin. By carefully examining these categories, the main categories of ecotourism entrepreneurial behavior with three sub-categories(Individual, social and economic), Causal conditions with two sub-categories (external and internal factors), context conditions with two sub-categories (macro policies to support eco-tourism businesses and acceptable security for tourists), Intervention conditions with three sub-categories (cultural acceptance, social capital, multifunctional ecotourism approach), Strategies with three sub-categories (empowerment of rural women in the field of rural and nomadic tourism, holding exhibitions and festivals, supporting women entrepreneurs in the field of ecotourism) and Outcomes were categorized into two categories (positive and negative).

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Ecotourism Entrepreneurial Behavior"
 • Rural and Nomadic Women"
 • ,"
 • Fars Province"
 • , "
 • Basic Theory"
 • ."
 • Entrepreneurship"