بررسی تأثیر نقش منابع انسانی بر درآمد پایدار گردشگری با متغیر میانجی برند شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشتۀ مدیریت دولتی، دانشگاه قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکدة مدیریت دانشگاه آزاد قائمشهر، قائمشهر، ایران .

10.22034/jtd.2021.290938.2374

چکیده

درآمد پایدار شهری یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش ‌روی مدیران شهری است؛ ولی با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیت‌های مالیِ به‌وجودآمده این چالش روزبه‌روز بیشتر می‌شود. همچنین امروزه گردشگری شهری یکی از ارکان اصلی و محرک اقتصادی بسیاری از شهرهاست که نقش مهمی در اشتغال، درآمـد و حفاظـت زیرسـاخت‌هـا و خـدمات عمومی شهری برعهده دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیران شهری است که به‌منزلۀ عامل انسانی می‌تواند بر کسب درآمد پایدار گردشگری، با درنظرگرفتن متغیر میانجی برند شهری، اثرگذار باشد. جامعۀ آماری در این پژوهش را مدیران شهرداری در دو سطح عالی و عملیاتی، اعضای شورای شهر و مسئولان ادارۀ میراث مرتبط با بخش گردشگری در شهرستان‌های بخش مرکزی استان مازندران تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای انجام شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسش‌نامه است. برای بررسی روایی پرسش‌نامه از روایی محتوایی، تحلیل عاملی، روایی همگرایی و افتراقی استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ بیش از70 /۰ به‌دست آمد. برای تعیین درجۀ تناسب مدل مفهومی از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که روابط مثبت ومعنی‌داری بین متغیرهای مدل وجود دارد. همچنین نقش میانجی‌گری برند شهری نیز تأیید شده و مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the impact of the role of human resources on sustainable tourism income with city brand mediating variables

نویسندگان [English]

 • bahram ebrahimi 1
 • Mojtaba Tabari 2
1 Ph.D. Candidate in public administration, Faculty of Management University of gaemshahr, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of managment, gaemshahr azad University, gaemshahr, Iran .
چکیده [English]

Investigate the impact of income is one of the most important challenges facing city managers, but on the other hand, with the increasing need for public services in cities and financial constraints, this challenge is increasing day by day. On the other hand, today, city tourism is one of the main pillars and economic stimulus of many cities that plays an important role in employment, income and protection of urban infrastructure and public services. Therefore, the purpose of this study is Investigate the impact of the role of city managers that as a human factor can affect the sustainable income of tourism by considering the mediating variable of city brand. The statistical population in this study included municipal managers at both senior and operational levels, members of the city council and officials of the heritage department related to the tourism sector in Cities in the central part of Mazandaran province. Sampling was done by cluster sampling method. Data collection tools are questionnaires.in order to evaluate the validity of the questionnaire, content validity, factor analysis, convergent and discriminant validity were used. Cronbach's alpha value was more than 0.70. To determine the degree of fit of the conceptual model, the structural equations modeling method has been used. Findings showed that there were positive and significant relationships between model variables and the role of city brand mediation was also confirmed and the claimed model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human resources
 • sustainable tourism income
 • city brand
 1. آخوندی، عباس و هادی زنوز، بهروز (1384). طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران. شرکت مدیریت خدمات ایرانیان، تهران: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران.

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (1397). جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ٢٠١٧. تهران: معاونت بررسی‌های اقتصادی بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران.

  احمدی، پرویز، باباشاهی جبار و خداشناس، لیلا (1390). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و کارآفرینی (پژوهشی پیرامون کارکنان شرکت داده‌ورزی سداد). پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، ۱(۳)، 1-22.

  اسدی، اسماعیل و حبیب‌پور، اسدالله (1394). بررسی تطبیقی ویژگی‌های کارآفرینان در مکتب اسلام و منابع علمی. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی.

  بهاری، نادر، آقازاده، هاشم، روشندل اربطانی، طاهره و صدقی، شهرام (1396). طراحی الگوی برندسازی برای توسعۀ کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی). توسعۀ کارآفرینی، ۱۰(۲)، 240-۲۲۱.

  حیدری چیانه، رحیم (1393). ارزیابی برنامه‌ریزی صنعت توریسم در ایران. پایان‌نامۀ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه تبریز، دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی.

  خاکپور، براتعلی، اجزاشکوهی، محمد و رجب‌زاده شاندیز، جواد (1393). نقش گردشگری بر افزایش درآمد پایدار در شهرداری شاندیز. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشتۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد.

  خرمی، آسیه (1393). بررسی تأثیر و اهمیت ویژگی‌های کارآفرینان بر ایجاد و توسعۀ اشتغال. دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت‌پذیری. ساری،  مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران.

  خنیفر، حسین، مقیمی، سیدمحمد، جندقی، غلامرضا، طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1388). شناخت شخصیت مدیران، لازمۀ مدیریت رفتار سازمانی (مطالعۀ موردی: مدل پنج‌عاملی شخصیت (Big-5) در دانشگاه علوم پزشکی قم). مدیریت سلامت، ۱۲(۳۷)، 56-۴۹.

  دینی، کیت (1391). یادسازی شهری، نظریه و موارد. ترجمۀ محمدرضا رستمی، تهران: انتشارات تبلور.

  ساجدی‌نژاد، آرمان و محمدی، علیرضا (1392). بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان و مقایسۀ آن با دانشجویان کشور. دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه تهران.

  سروستان، نرگس و عزیزی‌نژاد، حسین (1397). مروری بر روان‌شناسی کارآفرینی و بررسی نقش آن در کسب‌وکار. پیشرفت‌های نوین در روا‌‌نشناسی، علوم تربیتی و آموزش وپرورش، دوره اول، شماره 1)، 39-۲۶.

  سعیدی کیا، مهدی (1386). اصول و مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات کیا.

  شیری، اردشیر، خلدشرفی، صبریه، دهقانی سلطانی، مهدی و یاسینی، علی (1394). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولیگری مدیران در سازمان‌های دولتی شهر کرمانشاه. مدیریت سازمان‌های دولتی، ۳(۱۱)، 114-۹۷.

  عبیدی‌زادگان، شیرین و حاجیلو، مهران (1395). بررسی نقش گردشگری شهری در ایجاد فرصتهای پنهان درآمدزایی شهرداری تهران. اولین همایش بین‌المللی اقتصاد شهری (با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل). تهران، انجمن اقتصاد اسلامی ایران.

  علا، اسرافیل، حاتمی، جواد، احمدی، امینه و آقاجانی، حسنعلی (1398). تبیین عوامل محیطی اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین در حوزۀ گردشگری. برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، ۸(۳۱)، 179-۱۶۳.

  محمدی، امین و علائی، حبیبه (1390). ارزیابی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران زن مدارس. مجموعه‌مقالات برگزیدۀ اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور. تهران: دانشگاه تهران.

  مرادی، حوریه، بیژنی، مسعود، کرمی، غلامحسین و فلاح حقیقی، نگین (1391). ارزیابی مقایسه‌ای ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر نگرش‌های کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان). فصل‌نامۀ آموزش مهندسی ایران، ۱۴(۵۳)، 81-۶۵.

  مروت، حبیب، سالم، علی اصغر و خادم نعمت‌الهی، محبوبه (۱۳۹۷). شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری خارجی، پژوهشنامه اقتصادی، ۱۸(۶۹)، 275-۳۰۶.

  مسعودنیا، آناهیتا، ربیعی، علی و مؤمنی، منصور (1393). بررسی و تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر برند شهری در شهر تهران و ارائه راهکار مناسب. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گروه بازرگانی بین‌الملل، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه پیام نورتهران غرب.

  منوریان، عباس، ابوئی اردکان، محمد، پورموسوی، سیدموسی و رحیمیان، اشرف (1392) مدل فرآیندی برندسازی شهری برای کلان شهرهای ایران. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2(13)، ۴۱-63.

  نوین‌نام، غلام‌عباس، شکرکن، حسین و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1380). بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری مدیران. علوم تربیتی و روانشناسی، ۸(۳-۴)، ۸۷-106.

  وحیدزادگان، فریبا و زنگی‌آبادی، علی (1399). ارزیابی منظر شهری به‌منظور تبیین برند گردشگری شهر نمونه، مورد مطالعه: کلان شهر اصفهان، فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، ۱۰(۳۶)، 28- 47.

  یونسی‌فر، سیدمحمد و مشرف جوادی، محمدحسین (1393). تأثیر ویژگی شخصیتی کارآفرینان بر بهره‌وری نیروی انسانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد. مدیریت بهداشت و درمان، ۵(۴)، 62-۵۵.

  Aaker, D. (1996). Building Strong Brands–The Free Press. A Division of Simon & Schuster. Inc./D. Aaker.–NY.

  Altuntaş, G., Semerciöz, F., Mert, A., & Pehlivan, Ç. (2014). Industry forces, competitive and functional strategies and organizational performance: Evidence from restaurants in Istanbul, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences150, 300-309.

  Anholt, S. (2006). The Anholt-GMI city brands index: How the world sees the world's cities. Place branding2(1), 18-31.

  Ashworth, G., & Kavaratzis, M. (2009). Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand management16(8), 520-531.

  Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness-of-fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606.

  Braun, E., Kavaratzis , M., & Zenker, S. (2010). My city–my brand: the role of residents in place branding. In 50th European Regional Science Association Congress, Jonkoping; Sweden.                                                                                 Braun, E., Kavaratzis , M., & Zenker, S. (2010). My city–my brand: the role of residents in place branding. In 50th European Regional Science Association Congress, Jonkoping; Sweden.

  Castrogiovanni, G. J., Urbano, D., & Loras, J. (2011). Linking corporate entrepreneurship and human resource management in SMEs. International Journal of Manpower.

  Colloquium, B. D. (2008). The Relationship between Brand Image Strategy and Financial Performance: An Analysis of the Role of Corporate Reputation.

  Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. Journal of personality disorders6(4), 343-359.

  Frese, M. (2009). Towards a psychology of entrepreneurship—an action theory perspective. Foundations and Trends® in Entrepreneurship5(6), 437-496.

  George, J.M., & Jones, G.R. (1999). Organizational behavior. London: McGraw-Hill.

  Gow, I. D., Kaplan, S. N., Larcker, D. F., & Zakolyukina, A. A. (2016). CEO personality and firm policies (No. w22435). National Bureau of Economic Research.

  Hankinson, G. (2001). Location branding: A study of the branding practices of 12 English cities. Journal of Brand Management9(2), 127-142.

  Hanna, S., & Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management model. Journal of marketing management27(5-6), 458-476.

  Huczynski, A, & Buchanan, D. (2000). Organizational behavior: an introductory text. New York: Prentice-Hall.

  Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria versus New Alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.

  Huse, M., Neubaum, D. O., & Gabrielsson, J. (2005). Corporate innovation and competitive environment. The International Entrepreneurship and Management Journal1(3), 313-333.

  Jameson, J., & O'Donnell, P. (2015). The entrepreneurial university: A unifying theme for TU4Dublin.

  Järvisalo, S. (2012). How to build successful city brands?-Case Munich, Berlin & Hamburg. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47992/City%20brands.pdf?se

  Judd, D.R., & Faintein, S. (2014). The TOURIST CITY. New Haven: Yale University Press.

  Kavaratzis, Mihalis, and Gregory J. Ashworth. "City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick?." Place branding 2, no. 3 (2006): 183-194.

  Kavaratzis, M., & Ashworth, G. J. (2005). City branding: an effective assertion of identity or a transitory marketing trick?. Tijdschrift voor economische en sociale geografie96(5), 506-514.

  Khoshkam, M., Marzuki, A., & Al-Mulali, U. (2016). Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development. Tourism Management54, 96-106..

  Kim, H. B., Kim, W. G., & An, J. A. (2003). The effect of consumer‐based brand equity on firms’ financial performance. Journal of consumer marketing20(4), 335-351.

  Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Bishop, J. W. (2005). Managers’ corporate entrepreneurial actions and job satisfaction. The International Entrepreneurship and Management Journal1(3), 275-291.

  Lober, D. J. (1998). Pollution prevention as corporate entrepreneurship. Journal of organizational change management.

  Mohajerani, P., & Miremadi, A. (2012). Customer satisfaction modeling in hotel industry: A case study of Kish Island in Iran. International Journal of Marketing Studies4(3), 134.

  Montoro-Sa´nchez, A., & Soriano D. R. (2011). Human resource management and corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 32(1), 6-13.

  Raubo, A. N. N. A. (2010). Citybranding and its impact on city’s attractiveness for external audiences. Erasmus University.

  Sánchez, A. A., Marín, G. S., & Morales, A. M. (2015). The mediating effect of strategic human resource practices on knowledge management and firm performance. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa24(3), 138-148.

  Sandvik, I. L., & Sandvik, K. (2003). The impact of market orientation on product innovativeness and business performance. International journal of Research in Marketing20(4), 355-376.

  Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human resource management review13(2), 257-279.

  Stylidis, D., & Terzidou, M. (2014). Tourism and the economic crisis in Kavala, Greece. Annals of tourism research44, 210-226.

  Tansel, A.T. (2010). The Effect of Human Resource Marketing and Manufacturing Performance on Financial Performance. Journal of Global Strategic Management, 7, 112-128.

  Tenenhaus, M., Amato, S., & Vinzi, V. E. (2004) A Global Goodness-of-Fit Index for PLS Structural Equation Modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, 1, 739-742.

  1. R. Ministry of Culture and Tourism (2007). Tourism Strategy of Turkey – 2023. Ankara: The General Directorate of Investment and Establishments.

  UNWTO. (2019). International Tourism Highlights, World Tourism Organization, Madrid, Spain. Retrieved from https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152

  Uysal, Ü. E. (2015). Urban Tourism in İstanbul: Urban regeneration, mega-events and city marketing and branding. Publications of the Department of Social Research 2015: 6 Social and Public Policy.

  Wang, S., & Chen, X. (2020). Recognizing CEO personality and its impact on business performance: Mining linguistic cues from social media. Information & Management57(5), 103173.

  Wang, Y. J., Wu, C., & Yuan, J. (2010). Exploring visitors' experiences and intention to revisit a heritage destination: The case for Lukang, Taiwan. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism11(3), 162-178.

  Winfield-Pfefferkorn, J. (2005). Exploring city branding and the importance of brand image. Master of Arts in Advertising Design at the Graduate School of Syracuse University.

  WTTC. (2019). Travel & Tourism Economic Impact 2019, World Travel and Tourism Council, UK. Retrieved from https://ambassade-ethiopie.fr/onewebmedia/Tourism-WTTC Global-Economic-Impact-Trends-2019.pdf

  Yang, S., Isa, S. M., Ramayah, T., Blanes, R., & Kiumarsi, S. (2020). The effects of destination brand personality on Chinese tourists' revisit intention to Glasgow: an examination across gender. Journal of International Consumer Marketing32(5), 435-452.

  Young, Y. E. (2012). City branding and urban tourism: a case study of Seoul and Taipei. In 6th Conference of the International Forum on Urbanism (IFoU): TOURBANISM, Barcelona, 25-27 gener (pp. 1-10). International Forum on Urbanism..

  Zhang, L., & Zhao, S. X. (2009). City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing. Cities26(5), 245-254.