بررسی تاثیر نقش منابع انسانی بر درآمد پایدار گردشگری با متغیرمیانجی برند شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه قائمشهر، قائمشهر، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد قائمشهر، قائمشهر، ایران.

10.22034/jtd.2021.290938.2374

چکیده

درآمد پایدار شهری یکی از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران شهری است ولی با افزایش نیاز به خدمات عمومی در شهرها و محدودیتهای مالی به وجود آمده از سوی دیگر، این چالش روز به روز بیشتر می شود . از طرفی امروزه گردشگری شهری نیز یکی از ارکان اصلی و محرک اقتصادی بسیاری از شهرهاست که نقش مهمی در اشتغال، درآمـد و حفاظـت زیرسـاخت هـا و خـدمات عمومی شهری بر عهده دارد. لهذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر نقش مدیران شهری می باشد که به عنوان عامل انسانی می تواند بر روی کسب درآمد پایدارگردشگری با در نظر گرفتن متغیر میانجی برند شهری اثرگذار باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران شهرداری در دو سطح عالی و عملیاتی، اعضای شورای شهر و مسئولان اداره میراث مرتبط با بخش گردشگری در شهرستان های بخش مرکزی استان مازندران بودند. نمونه گیری به روش خوشه ای صورت گرفت. ابزارگردآوری پرسشنامه است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، تحلیل عاملی، روایی همگرایی و افتراقی استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ بیش از 0.70 بدست آمد. جهت تعیین درجه تناسب مدل مفهومی از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها نشان داد که روابط مثبت و معنی داری بین متغیرهای مدل وجود داشته و نقش میانجی گری برند شهری نیز مورد تایید قرار گرفت و مدل مورد ادعا از برازش مناسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the impact of the role of human resources on sustainable tourism income with city brand mediating variables

نویسندگان [English]

  • bahram ebrahimi 1
  • mojtaba tabari 2
1 Ph.D. Candidate in public administration, Faculty of Management University of gaemshahr, Iran
2 Associate Prof., Faculty of management, qaemshahr azad University, qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Investigate the impact of income is one of the most important challenges facing city managers, but on the other hand, with the increasing need for public services in cities and financial constraints, this challenge is increasing day by day. On the other hand, today, city tourism is one of the main pillars and economic stimulus of many cities that plays an important role in employment, income and protection of urban infrastructure and public services. Therefore, the purpose of this study is Investigate the impact of the role of city managers that as a human factor can affect the sustainable income of tourism by considering the mediating variable of city brand. The statistical population in this study included municipal managers at both senior and operational levels, members of the city council and officials of the heritage department related to the tourism sector in Cities in the central part of Mazandaran province. Sampling was done by cluster sampling method. Data collection tools are questionnaires.in order to evaluate the validity of the questionnaire, content validity, factor analysis, convergent and discriminant validity were used. Cronbach's alpha value was more than 0.70. To determine the degree of fit of the conceptual model, the structural equations modeling method has been used. Findings showed that there were positive and significant relationships between model variables and the role of city brand mediation was also confirmed and the claimed model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • sustainable tourism income
  • city brand