دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 32، مهر 1401 
طراحی مدل توسعهٔ صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعهٔ پایدار

صفحه 1-17

10.22034/jtd.2021.288940.2360

معصومه لعل سازگار؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده؛ سید مهدی الوانی


طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضۀ خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها)

صفحه 19-37

10.22034/jtd.2021.276233.2291

حمید زادمهر؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ مهناز حسین زاده؛ سید حسین حسینی


طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران با رویکرد داده‌بنیاد

صفحه 149-164

10.22034/jtd.2021.260560.2195

ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ سیامک میکائیلی کیوی؛ رضا علیزاده سولا


پدیدۀ عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده

صفحه 165-188

10.22034/jtd.2021.302790.2441

عباس فلاح نژاد؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزانی؛ محسن خون سیاوش


الگوی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی

صفحه 189-206

10.22034/jtd.2021.293002.2382

فاطمه حاج محمد؛ اسدالله کردنائیج؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی


بنیان‌های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

صفحه 291-313

10.22034/jtd.2021.302264.2436

محمود ضیائی؛ مسلم شجاعی؛ شمس السادات زاهدی؛ سید علی حسینی


طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

صفحه 333-350

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی