پدیدۀ عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/jtd.2021.302790.2441

چکیده

طی دههٔ اخیر مطالعات مربوط به عشق در حوزهٔ گردشگری و مهمان‌نوازی روندی صعودی داشته است. اکنون زمان آن رسیده است که نگاهی کلی به وضعیت این پژوهش‌ها ‌و یافته‌ها‌ و رویکردهای کلی آن‌ها‌ بشود. ازآنجاکه این پژوهش با هدف سازمان‌دهی و تحلیل ادبیات موجود عشق در حوزهٔ گردشگری و مهمان‌نوازی برای شناسایی وضعیت تحقیقات انجام‌‌شده در این عرصه است، از روش فراترکیب و تجزیه‌وتحلیل محتوای موضوعی برای مطالعهٔ تطبیقی و کتاب‌شناختی با رویکرد مرور نظام‌مند استفاده شده است. بدین‌منظور، پژوهش‌های مرتبط در 3 پایگاه ملی و 9 پایگاه اطلاعات خارجی بین سال‌های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ برای مقالات فارسی و سال‌های ۱۹۸۴-۲۰۲۱ برای مقالات لاتین جست‌وجو و شناسایی شدند و 83 پژوهش حاصل این جست‌وجو بود که، پس از کنترل و بررسی پژوهش‌ها‌ توسط پژوهشگران، تعداد 67 مقالهٔ چاپ‌شده در مجلات معتبر برای این پژوهش استفاده شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین مقالات در این حوزه در مجلهٔ مدیریت گردشگری با تعداد ۵ مقالهٔ لاتین و در فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه با تعداد 3 مقالهٔ فارسی به چاپ رسیده است. همچنین، براساس تحلیل مقالات، مشخص شد که پژوهشگران بیشتر به رضایت از مقصد، تجربهٔ مقصد و تصویر ذهنی مقصد به‌منزلهٔ پیشایندها‌ و همچنین وفاداری به مقصد، نیات بازدید مجدد از مقصد و تبلیغات شفاهی مقصد به‌منزلهٔ پیامدهای مهم توجه کرده‌اند. علاوه بر این، بیشتر مطالعات انجام‌شده با رویکرد کمّی ‌و با روش پیمایشی انجام شده است که لازم است به پژوهش‌های کیفی و ترکیبی بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Phenomenon of Destination Love: A systematic literature review and future research directions

نویسندگان [English]

  • Abas Falahnezhad 1
  • Mohamadali Abdolvand 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 3
  • Mohsen Khounsiavash 4
1 Ph.D. Student in Marketing Management, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor. Business Management Dept., Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor. Mathematics Dept., Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Over the past decade, studies of love in the field of tourism and hospitality have been on the rise, now it is time to take a general overview of the status of these studies and their findings and general approaches. Since this study aims to organize and analyze the existing literature on love in the field of tourism and hospitality to identify the status of research in this field, the meta-synthesis method and thematic content analysis have been used for the comparative and bibliographic study with a systematic review approach. For this purpose, the related research was identified and identified in 3 national databases and 9 foreign information databases in the period of 2017-2021 for Persian articles and 1984-2021 for Latin articles, 83 research was the result of the search, which was used after controlling and evaluating research by researchers 67 published articles invalid magazines for this research. The research results show that most articles in this field have been published in the Journal of Tourism Management with 5 Latin articles and in the Journal of Tourism and Development with 3 Persian articles. Also, based on the analysis of articles, it was found that destination Satisfaction, destination experience, and destination image as antecedents and destination Loyalty, Revisit intention, and word of mouth (WOM) as the most important consequences have been considered by researchers. In addition, most of the studies have been done with a quantitative approach and survey method, which requires more attention to qualitative and mixed research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer-brand Relationships
  • Brand Love
  • Tourism
  • Hospitality
  • Destination Love
تقدیر، ملیحه، غیور باغبانی، سیدمرتضی و رجوعی، مرتضی (1396). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت‌پذیری و عشق به برند در هتل‌های پنج‌ستارهٔ شهر مشهد. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 6(4)، ۱۲۱-۱۳۸.
رضایی حاجی‌آبادی، جواد، محمدشفیعی، مجید و کاظمی، علی (1399). تأثیر تجربهٔ برند مقصد گردشگری بر خلق مشترک ارزش با تمرکز بر نقش میانجی عشق به برند مقصد. فصلنامهٔ علمی‌ مدیریت برند، 7(4)، ۸۹-۱۱۸.
غفوریان شاگردی، امیر، غیورباغبانی، سیدمرتضی و هروی چمنی، تکتم (1399). بررسی رابطه اصالت برند و عشق به برند با توجه به نقش نیاز به منحصر بفرد بودن در هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 10(2)، ۱-۱۳.
محمدشفیعی، مجید، طبائیان، ریحانه‌السادات و توکلی، هدی (1397). تأثیر تجربهٔ خاطره‌انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت‌یابی مشتری با برند؛ مطالعهٔ گردشگران اصفهان. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، 7(3)، ۱۲۷-۱۴۱.
مکی‌زاده، وحید، مکی‌زاده، بصیرا و شراعی، فاطمه (1396). بررسی ابعاد و پیامدهای نفرت مصرف‌کننده از برند. همایش ملی مدیریت،اقتصاد، اقتصاد مقاومتی.
Abrar, K. (2019). Impact of Customerization and Customer Engagement on Brand Love with the Mediating role of Brand Performance: Evidence from Hotel Industry of Pakistan. Sukkur IBA Journal of Management and Business–SIJMB, 6(1), 66-86.
Ahuvia, A. C. (2005). Beyond the Extended Self: Loved Objects and Consumers’ Identity Narratives. Journal of Consumer Research, 32(1), 84-171.
Albert, N., & Valett-Florence, P. (2010). Measuring the love feeling for a brand using interpersonal love item. Journal of Marketing Development and Cometitiveness, 5(1), 57-63.
Alexander, M., Chuan Chen, C., MacLaren, A., & O'Gorman, K. D. (2010). Love motels: oriental phenomenon or emergent sector? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 194-208.
Alnawas, I., & Altarifi, S. (2016). Exploring the role of brand identification and brand love in generating higher levels of brand loyalty. Journal of Vacation Marketing, 22(2), 111-128.
Amaro, S., Barroco, C., & Antunes, J. (2020). Exploring the antecedents and outcomes ofdestination brand love. Journal of Product & Brand Management, 30(3), 433-448.
Andriotis, K., Foroudi, P., & Marvi, R. (2020). Heritage destination love. Qualitative Market Research, 24(2), 240-259.
Ardyan, E., & Susanti, A. (2018). The Effect of City Brand Love on Tourist based City Brand Equity: City Branding Study in Indonesia. International Journal of Asian Business and Information Management, 9(3), 44-60.
Arkonsuo, I. R., & Leppiman, A. (2015). Young consumers and their brand love. International Journal of Business and Social Research, 5(10), 33-44.
Aro, K., Suomi, K., & Saraniemi, S. (2018). Antecedents and consequences of destination brand love - A case study from Finnish Lapland. Tourism Management, 67, 71-81.
Bagozzi, R. P., Batra, R., & Ahuvia, A. C. (2014). Brand love: construct validity, managerial utility, and new conceptual insights. Working paper, University of Michigan, Ann Arbor, MI.
Bagozzi, R. P., Batra, R., & Ahuvia, A. C. (2017). Brand love: development and validation of a practical scale. Marketing Letters, 28(1), 1-14.
Baloglu, S. (2001). An investigation of a loyalty typology and the multidestination loyalty of international travelers. Tourism Analysis, 6(1), 41-52.
Batra, R., Ahuvia, A. C., & Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. Journal of Marketing, 76(2), 1-16.
Bigne, E., Andreu, L., Perez, C., & Ruiz, C. (2020). Brand love is all around: loyalty behaviour, active and passive social media users. Current Issues in Tourism, 22, 1-18.
Bouchon, F., & Rauscher, M. (2019). Cities and tourism, a love and hate story; towards a conceptual framework for urban overtourism management. International Journal of Tourism Cities, 5(4), 598-619.
Bryan, T., & Sutrisno, D. S. (2021). The Impact of Brand Love on Consumer Repurchase Intention Mediated by Brand Equity in the Case of Starbucks Indonesia. iBuss Management, 9(2).
Çakıroğlu, A. D., Önder, L. G & Eren B. A. (2020). Relationships between brand experience, customer satisfaction, brand love and brand loyalty: airline flight service application. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(3), 888-898.
Carroll, B. A., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Marketing Letters, 17(2), 79-89.
Chen, N., Wang, Y., Li, J., Wei, Y., & Yuan, Q. (2020). Examining structural relationships among night tourism experience, lovemarks, brand satisfaction, and Brand Loyalty on Cultural Heritage Night in South Korea. Sustainability, 12(17), 6723.
Christou, P. A. (2018). Exploring agape: Tourists on the island of love. Tourism Management, 68, 13-22.
Fahmi, T. M., & Zaki, H. S. (2018). Drivers and outcomes of brand hate in the tourism sector. Journal of the Faculty of Tourism and Hotels-University of Sadat City, 2(2), 130-150.
Faizan, A., Seden, D., Muslim, A., Kashif, H., & Kisang, R. (2021). Brand anthropomorphism, love and defense: does attitude towards social distancing matter? The Service Industries Journal, 37, 1-26.
Farhat, Z., & Chaney, D. (2020). Introducing destination brand hate: an exploratory study. Current Issues in Tourism, 1-17.
Farnum, J., Hall, T., & Kruger, L. E. (2005). Sense of place in natural resource recreation and tourism: An evaluation and assessment of research findings. Portland: USDA Pacific Northwest Research Station.
Fetscherin, M. (2014). What type of relationship do we have with loved brands? Journal of Consumer Marketing, 31(6/7), 430-440.
Filep, S., & Matteucci, X. (2020). Love in Tourist Motivation and Satisfaction. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(6), 1-9.
Filieri, R., Yen, D. A., & Yu, Q. (2021). #I Love London: An exploration of the declaration of love towards a destination on Instagram. Tourism Management, 85(10), 104291.
Finfgeld-Connett, D. (2006). Meta-synthesis of presence in nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(6), 708-714.
Foroudi, P., & Marvi, R. (2020). SOME LIKE IT HOT: The Role of Identity, Website, Co-Creation Behavior on Identification and Love. European Journal of International Management. https://eprints.mdx.ac.uk/31020.
Godfrey, J. (1984). I love New York. Tourism Management, 5(2), 148-149.
Grégoire, Y., Tripp, T., & Legoux, R. (2009). When customer love turns into lasting hate: The effects of relationship strength and time on customer revenge and avoidance. Journal of Marketing, 73(6), 18-32.
Hammitt, W. E., Kyle, G. T., & Oh, C. O. (2009). Comparison of place bonding models in recreation resource management. Journal of Leisure Research, 41(1), 57-72.
Han, H., Yu, J., & Kim, W. (2019a). Environmental corporate social responsibility and the strategy to boost the airline’s image and customer loyalty intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36, 371-383.
Han, H., Yu, J., Chua, B.L., Lee, S., & Kim, W. (2019b). Impact of core-product and service-encounter quality, attitude, image, trust and love on repurchase. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(4), 1588-1608.
Han, H., Yu, J., & Lee, H. (2020). Lovemarks and effect of in-flight product performance on airline passengers' purchase intention. Social Behavior and Personality: an international journal, 48(4), 1-10.
Hegner, S. M., Fenko, A., & Teravest, A. (2017). Using the theory of planned behaviour to understand brand love. Journal of Product & Brand Management, 26(1), 26-41.
Huang, T. L., & Liu, B. S. C. (2021). Augmented reality is human-like: How the humanizing experience inspires destination brand love. Technological Forecasting & Social Change, 170, 1-10.
Jamrozy, U., & Walsh, J. A. (2008). “Destination and Place Branding: a Lost Sense of Place? Tourism, Recreation and Sustainability: Linking Culture and the Environment”, 2nd Edition, Edited by Stephen F. McCool and R. Moisey, pp.131-141, CAB International, ISBN 9781845934705, UK.
Johnson, A. R., Matear, M., & Thomson, M. (2011). A coal in the heart: Self-relevance as a post-exit predictor of consumer anti-brand actions. Journal of Consumer Research, 38(1), 108-125.
Junaid, M., Hussain, K., Asghar, M. M., Javed, M. & Hou, F. (2020a). An investigation of the diners’ brand love in the value co-creation process. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 172-181.
Junaid, M., Hussain, K., Akram, U., Asghar, M. M., Zafar, S., & Hou, F. (2020b). Brand love: the emotional bridge between tourists’ perceived value and well-being. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(12), 1328-1341.
Karimi, F., & Ruhollahi, M. A. (2019). The effect of customer experience on customer engagement with the moderating role of brand love (Case study: Customers of hotels in Isfahan City). South Asian Journal of Marketing & Management Research, 9(9), 4-12.
Kim, H. K., Lee, M., & Lee, Y. W. (2005). Developing a scale for measuring brand relationship quality. Asia Pacific Advances in Consumer Research, 6, 118–126.
Kim, J., & Kim, I. (2018). Moral imagination, Parasocial brand love, and customer citizenship behavior: Travelers’ relationship with sponsoring airline brands in the United States. Sustainability, 10(12), 4391.
Kourtit, K., Neuts, B., Nijkamp, P., & Wahlström, M. H. (2020). A Structural Equation Model for Place-based City Love: An Application to Swedish Cities. International Regional Science Review, 44(3/4), 432-465.
Kourtit, K., Nijkamp, P., & Östh, J. (2021). My Home Is My Castle Assessment of City Love in Sweden. International Journal of Information Management, 58(2), 1-17.
Kwon, E., & Mattila, A. S. (2015). The effect of self–brand connection and self-construal on brand lovers’ word of mouth (WOM). Cornell Hospitality Quarterly, 56(4), 427-435.
Lee, K., & Hyun, S. (2016). The effects of perceived destination ability and destination brand love on tourists’ loyalty to post-disaster tourism destinations: The case of Korean tourists to Japan. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(5), 613-627.
Lee, J. S., Kim, J., Hwang, J., & Cui, Y. G. (2021). Does love become hate or forgiveness after a double deviation? The case of hotel loyalty program members. Tourism Management, 84, 1-11.
Lightfoot, H., Baines, T., & Smart, P. (2013). The servitization of manufacturing: A systematic literature review of interdependent trends. International Journal of Operations and Production Management, 33(11/12), 1408-1434.
Linan, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: Citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933.
Liu, C. R., Wang, Y. C., Chiu, T. H. & Chen, S. P. (2018). Antecedents and outcomes of lifestyle hotel brand attachment and love: the case of Gen Y. Journal of Hospitality Marketing and Management, 27(3), 281-298.
Loureiro, S. M. C., Gorgus, T., & Kaufmann, H. R. (2017). Antecedents and outcomes of online brand engagement: The role of brand love on enhancing electronic-word-of-mouth. Online Information Review, 41(7), 985-1005.
Lv, X., & Wu, A. (2021). The role of extraordinary sensory experiences in shaping destination brand love: an empirical study. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38(2), 179-193.
Lykoudi, D. M., Zouni, G., & Tsogas, M. M. (2020). Self-love emotion as a novel type of love for tourism destinations. Tourism Geographies, 1-22.
Manthiou, A., Kang, J., Hyun, S.S, & Fu, X.X. (2018). The impact of brand authenticity on building brand love: An investigation of impression in memory and lifestyle-congruence. International Journal of Hospitality Management, 75, 38-47.
McKibbon, A. (2006). Systematic reviews and librarians. Library Trends, 55(1), 202-215.
Mody, M., & Hanks, L. (2020). Consumption authenticity in the accommodations industry: the keysto brand love and brand loyalty for hotels and Airbnb. Journal of Travel Research, 59(1), 173-189.
Mohammad Shafiee, M. M., Foroudi, P., & Tabaeeian, R. A. (2021). Memorable Experience, Tourist-Destination Identification and Destination Love. International Journal of Tourism Cities, 7(2), 1-26.
Morgan, N., Pritchard, A., & Pride, R. (2004). Destination Branding –Creating the Unique Destination Proposition. (2ndEd). Oxford: Butterworth-Heinemann.
Nguyen, B., Choudhury, M. M., & Melewar, T. C. (2015). An integrated model of firms’ brand likeability: antecedents and consequences. Journal of Strategic Marketing, 23(2), 122-140.
Parahoo, K. (1997). Nursing Research: Principles, Process and Issues. Hampshire. MacMillan Press.
Pittaway, L., Robertson, M., Munir, K., Denyer, D., & Neely, A. (2004). Networking and innovation: A systematic review of the evidence. International Journal of Management Reviews, 5(3-4), 137-168.
Polat, A. S., & Çetinsöz, B. C. (2021). The Mediating Role of Brand Love in the Relationship Between Consumer-Based Brand Equity and Brand Loyalty: a Research on Starbucks. Journal of Tourism and Services, 22(12), 150-167.
Prayag, G., S. Hosany, S. & Odeh, K. (2013). The Role of Tourists’ Emotional Experiences and Satisfaction in Understanding Behavioral Intentions. Journal of Destination Marketing & Management, 2(2), 118-127.
Putri, W. R. I. A., & Gde, S. I. P. (2021). The role of brand love mediates the influence of brand experience and self-expressive brand on brand loyalty: a case study on Starbucks consumers in Denpasar. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 114(6), 182-189.
Reysen, S. (2005). Construction of a new scale: The Reysen likability scale. Social Behavior and Personality: An International Journal, 33(2), 201-208.
Rodrigues, P., & Costa, P. (2017). The Effect of the Consumers Perception of CSR in Brand Love. 12th Global Brand Conference of the Academy of Marketing, Sweden.1-11.
Rodrigues, P., Borges, A. P., & Vieira, E. P. (2020). Corporate social responsibility image and emotions for the competitiveness of tourism destinations. Journal of Place Management and Development, https://doi.org/10.1108/JPMD-01-2020-0005.
Rosenbaum, M. S. (2009). Restorative service escapes: Restoring directed attention in third places. Journal of Service Management, 20(2), 173-191.
Rosita, N. H., & Ratnandika, Y. (2019). Brand love and brand jealousy mediating electronic word of mouth on online hotel reservation intention. The International Journal of Organizational Innovation, 11(4), 150-161.
Sadeque, S., Swapan, M.S.H., Roy, S.K. & Ashikuzzaman, M. (2021). City brand love: modelling and resident heterogeneity analysis. Journal of Product & Brand Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JPBM-05-2020-2899.
Salant, P., & Dillman, D. A. (1994). How to conduct your own survey. Hoboken, NJ: Wiley.
Sarkar, A. (2019). Validating a theoretical model for hotel brand love amongst young Indian tourists. Journal of Administrative and Business Studies, 5(4), 228-243.
Schwarz, N. (1999). Self-reports: How the questions shape the answers. American Psychologist, 54(2), 93-105.
Seyyedamiri, N., Hamedanian Pour, A., Zaeri, E., & Nazarian, A. (2021). Understanding Destination Brand Love using Machine Learning and Content Analysis method. Current Issues in Tourism, DOI: 10.1080/13683500.2021.1924634.
Shen, Y., Huang, S., Choi, H. S. C., & Morrison, A. M. (2021). Does brand love matter to casual restaurants? A multi-group path analysis. Journal of Hospitality Marketing & Management, 30(5(, 630-654.
Shin, M., & Back, K. J. (2019). Effect of Cognitive Engagement on the Development of Brand Love in a Hotel Context. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(2), 328-350.
Sikandar, M. D. I., & Ahmed, Q. M. (2019). Impact of Social Media Marketing on Brand Love: Promoting Loyalty in the restaurant Landscape of Pakistan. Online Journal of Communication and Media Technologies, 9(4), e201927.
Singh, S. (2002). Love, anthropology and tourism. Annals of Tourism Research, 29(1), 261-264.
Song, M., Lee, W.S., & Moon, J. (2020). Antecedents and consequences of Southwest Airlines' brand love. International Journal of Tourism and Hospitality Research, 34(4), 25-34.
Sreejesh, S., Sarkar, J. G., Sarkar, A., Eshghi, A., & Anusree, M. R. (2018). The impact of other customer perception on consumer-brand relationships. Journal of Service Theory and Practice, 28(2), 130-146.
Sternberg, R. (1997). Construct validation of a triangular love scale. European Journal of Social Psychology, 27(3), 313–335.
Strandberg, C., & Styven, M. E. (2019). What’s love got to do with it? Place brand love and viral videos. Internet Research, 30(1), 23-43.
Swanson, K. (2015). Place brand love and marketing to place consumers as tourists. Journal of Place Management and Development, 8(2), 142-146.
Swanson, K. (2017). Destination brand love: managerial implications and applications to tourism businesses. Journal of Place Management and Development, 10(1), 88-97.
Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222.
Tranfield, D., Denyer, D., Marcos, J., & Burr, M. (2004). Co-producing management knowledge. Management Decision, 42(3/4), 375-386.
Trivedi, J., & Sama, R. (2020). Determinants of consumer loyalty towards celebrity-owned restaurants: The mediating role of brand love. Journal of Consumer Behaviour, 1–14. https://doi.org/10.1002/cb.1903.
Tsai, S. P. (2011). Strategic relationship management and service brand marketing. European Journal of Marketing, 45(7/8), 1194-1213.
Tsai, S. P. (2014). Love and satisfaction drive persistent stickiness: investigating international tourist hotel brands. International Journal of Tourism Research, 16(6), 565-577.
Wang, Y. C., Ryan, B., & Yang, C. E. (2018). Employee brand love and love behaviors: Perspectives of social exchange and rational choice. International Journal of Hospitality Management, 77, 458-467.
Wang, Y.C., Qu, H., & Yang, J. (2019). The formation of sub-brand love and corporate brand love in hotel brand portfolios. International Journal of Hospitality Management, 77, 375-384.
Williams, D. R., & Vaske, J. J. (2003). The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a psychometric approach. Forest Science, 49(6), 830-840.
Winer, R. S. (1999). Experimentation in the 21st century: The importance of external validity. Journal of the Academy of Marketing Science, 27, 349-358.
Xu, Z., & Zhang, J. (2016). Antecedents and consequences of place attachment: A comparison of Chinese and Western urban tourists in Hangzhou, China. Journal of Destination Marketing & Management, 5(2), 86-96.
Yıldız, T., & Türk, B. (2020). Experience, Personality, and love effect on loyalty for coffee houses. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(61), 3033-3041.
Yoon, Y., & Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model. Tourism Management, 26(1), 45-56.
Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective, and conative loyalty. Tourism Management, 31(2), 274-284.
Zarantonello, L., Formisano, M., & Grappi, S. (2016). The relationship between brand love and actual brand performance: Evidence from an international study. International Marketing Review, 33(6), 806-824.
Zhang, H., Xu, H., & Gursoy, D. (2020). The effect of celebrity endorsement on destination brand love: A comparison of previous visitors and potential tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 1-14.