بنیان های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری

2 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد علامه طباطبایی

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jtd.2021.302264.2436

چکیده

حاکمیت منطق صفر و یکی نسبت به گردشگری انبوه و جایگزین، به نفی کامل یکی و تایید کامل و شتابزده‌ی دیگری انجامیده است. این نوع نگرش در عمل دو روی سکه‌ی ساده انگاری در تبیین و تجویز الگوی توسعه پایدار گردشگری را تشکیل می‌دهد. تلاش برای معرفی جلوه‌های پایداری در گردشگری انبوه در این تحقیق، به نوعی دیدن نیمه پر لیوان است تا بجای زدن مهر بطلان بر آن، با رویکردی واقع گرایانه جنبه‌های پایداری در گردشگری انبوه شکل و ترویج پیدا کند. مقاله با رویکرد فراترکیب، روش تحلیل مضمون و با هدف شناسایی بنیان‌های فلسفی در دو بخش چیستی و چرایی تقویت پایداری در گردشگری انبوه تدوین شد. در این تحقیق 704 کد، 79 مضمون پایه و 37 مضمون سازمان دهنده، ذیل 8 مضمون فراگیر احصاء و دسته بندی شدند. در ارتباط با چیستی گردشگری انبوه پایدار، پنج مضمون فراگیرِ "پایداری به عنوان یک پیوستار"، پایداری به عنوان مفهومی فراگیر"، "ریشه های تئوریک شکل گیری گردشگری انبوه پایدار"، "عدم ترجیح الگوی توسعه بزرگ یا کوچک مقیاس گردشگری" و "هم گرایی یا واگرایی گردشگری انبوه با جایگزین" انتزاع شدند. در رابطه با چرایی گردشگری انبوه پایدار، سه مضمون فراگیرِ "رشد فزاینده گردشگری همزمان از دو بعد عرضه و تقاضا"، "دلایل توجه وتامل مجدد به گردشگری انبوه" و "محدودیت‌های الگوی گردشگری جایگزین" احصاء شدند. انتظار می‌رود تبیین بن‌مایه-های پایداری در گردشگری انبوه نگرش محققان و برنامه ریزان کشور را نسبت به رابطه پایداری با گردشگری انبوه تغییر دهد و ظرفیت‌های پنهان آن را برای توسعه پایدار آشکار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

philosophical foundations for sustainability reinforcement of mass tourism

نویسندگان [English]

  • Moslem Shojaei 1
  • Mahmood Ziaee 2
  • Shams Sadat Zahedi 3
  • Seyed Ali Hosseini 4
1 Allame Tabataba'i University, Faculty of management and accounting
2 Professor of Allame tabatabae'i University
3 Professor of Allame Tabatabae'i University
4 Assistant professor of Allame Tabatabae'i University
چکیده [English]

The prevailing impression is that mass tourism and alternative tourism are polar opposites. Zero-one thinking has led to a complete rejection of mass tourism in favor of the other. We argue that this is just another overly simplistic stance towards the sustainable development of tourism. With focusing on sustainability aspects of mass tourism, we are, realistically, seeing the glass as half full rather than half empty and stressing the need to improve the sustainability of mass tourism. We used the meta-synthesis technique and thematic analysis to identify the philosophical foundations for reinforcement sustainability of mass tourism, trying to answer two fundamental questions, "what is it" and "why it is important". 704 basic codes, 79 basic themes, and 37 organizing themes were classified into 8 global themes. For the "what is sustainable mass tourism” question, five global themes of “sustainability as a continuum”, “sustainability as a comprehensive concept”, "theoretical roots of sustainable mass tourism formation", "small scale tourism development model does not have priority over large scale model and vice versa", "convergence or divergence of mass and alternative tourism" and for the "why it is important" question, three global themes of "increasing growth of tourism simultaneously on supply and demand sides", "reasons for re-considering mass tourism", and "limitations of the alternative tourism model" were identified. We argue that explaining foundations of sustainability in mass tourism, would change the prevailing impression of tourism academics and planners about the relationship between sustainability and mass tourism and reveals its hidden potentials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Mass Tourism
  • Alternative Tourism
  • Sustainable Mass Tourism