الگوی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانهٔ پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدهٔ مدیریت و حسابداری در پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.293002.2382

چکیده

کشور ایران میتواند -- با بهرهگیری از جریان رسانهای خود و تمرکز بر جاذبههای طبیعی، تاریخی، مناظر دیدنی، باستانی و وجود منابع عظیم گردشگری – به ‌جایگاه شایستۀ خود در صنعت گردشگری دست یابد. ازآن‌جایی‌که در تحقیقات پیشین نقش رسانه‌‌ها در توسعۀ گردشگری کمتر معرفی شده است، مسئلۀ اصلی در این پژوهش چگونگی نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی است. هدف از این مقاله شناسایی و ارائۀ مدلی مناسب برای نقش‌آفرینی سازمان صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و، از نظر نوع روش کیفی، از نوع مطالعۀ موردی است. بعد از انتخاب سازمان صداوسیما به‌منزلۀ مورد مطالعاتی، با 13 نفر از افراد متخصص در سازمان صداوسیما در حوزۀ رسانه و گردشگری مصاحبهای براساس چارچوب [1]STAR انجام شد. دادههای جمعآوری‌شده ترانویسی شدند و با استفاده از تحلیل تفسیری و کدگذاری باز در قالب ابعاد و مفاهیم زیرمجموعه دسته‌بندی شدند. درنهایت، الگوی جامع نقش‌آفرینی صداوسیما در توسعۀ گردشگری داخلی در قالب چهار بُعد اصلی ۱) چالشهای محیطی با پنج مفهوم رسانه، جامعۀ میزبان، گردشگران، تسهیلات و خدمات گردشگری؛ ۲) نقشهای رسانه با شش مفهوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی، مدیریتی و خطی‌مشیگذاری؛ ۳) اقدامات رسانهای با سه مفهوم رادیو، تلویزیون و رسانههای اجتماعی و ۴) دولت و پیامدهای اثرگذاری رسانه با شش مفهوم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی، مدیریتی و توزیع جغرافیایی به‌همراه کدهای زیرمجموعه شناسایی شدهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role-playing Model of IRIB in Development of Domestic Tourism

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hajmohammad 1
  • Asadollah Kordnaeij 2
  • Mohammad Mirehei 3
  • Hamidreza Yazdani 4
1 Ph.D Student in Media Management, College of Farabi, University of Tehran, ,Tehran. Iran.
2 Professor, Department of Business Management, School of Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran .
3 Assistant Professor, Department of Public Administration, School of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran .Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Iran can achieve its rightful place in tourism industry by taking advantage of its media flow and focusing on natural and historical attractions, Spectacular, ancient landscapes and existence of huge tourism resources. Since the role of media in development of tourism has been less introduced in previous researches, the main issue in this research is that how Islamic Republic of Iran Broadcasting influences and plays a role in development of domestic tourism. The purpose of this article is to identify and present a suitable model for the Role-Making of Islamic Republic of Iran Broadcasting in development of domestic tourism. The present study is applied in terms of purpose and case study in terms of qualitative method. After selection of Radio and Television Organization as a case study, interviews were conducted with 13 experts in the Radio and Television Organization in the field of media and tourism based on STAR framework. The collected data were transcribed and categorized into sub-dimensions and concepts using interpretive analysis and open coding. Finally, a comprehensive model of Role-Making of IRIB in the development of domestic tourism in term of four main dimensions of environmental challenges with 5 concepts of media, host society, tourists, tourism facilities and services, government; role of media with 6 concepts of economic, cultural, social, Environmental, managerial and policy-making; media actions with 3 concepts of radio, television and social media, and consequences of Media effectiveness with 6 concepts of economic, cultural, social, environmental, managerial and geographical distribution with subset Code is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Role of media
  • IRIB
  • Tourism development
  • STAR framework
  • Case study
جاوید، مجید و اسدی، حسن (1396). نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری ورزشی. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، ۹(4)، ۲۹-۴۲.
حمیدی، الهه (1393). بررسی نقش رسانه‌ها در توسعۀ گردشگری ورزشی. اولین کنگرۀ تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر، ساری، مرکز همایش‌های توسعۀ ایران، 2 و ۵ خرداد.
خدادادی حدادان، پروین و جعفری، علی (1398). نقش رسانه‌های تصویری در گسترش صنعت توریسم سلامت در ایران (مطالعۀ موردی: شهر رامسر). فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ۱۵(۵۴)، ۲۱۵-۲۳۲.
رضاقلی‌زاده، بهنام (١٣٨٩). مروری بر اثرات رسانهها بر گردشگری. فصلنامۀ پژوهشهای ارتباطی، ۱۷(۶۴)، ۱۵۹-۱۸۵.
کاظم پوریان، مجتبی، نظافتی، رامین، مدبر، زهرا و رمضانی پالنگری، میلاد (1394). نقش رسانهها و وسایل ارتباط‌جمعی بر گسترش صنعت گردشگری. اولین کنفرانس بین‌المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری. شیراز، مؤسسۀ عالی علوم و فنّاوری خوارزمی.
گلی، آرمین، قلی‌پور سلیمانی، علی و دل‌افروز، نرگس (1400). قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی آنلاین در توسعۀ مقصد گردشگری قشم با رویکرد تحلیل روایت. فصلنامۀ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۱۰(۱)، ۲۰۳-۲۲۰.
میناوند، محمدقلی (1397). چالشها و راهکارهای تأسیس تلویزیون گردشگری در ایران. مطالعات فرهنگ و ارتباطات، ۱۹(۴۳)، ۳۷-۶۰.
یزدانی، محمدحسن، علیپور، ابراهیم، دشتی، امیرحسام و بیوته، احد (1397). بررسی و ارزیابی نقش رسانهها بر توسعۀ گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر. مطالعات رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، ۱۳(۴۰)، ۲۱-۳۸.
ین، رابرت (۱۳۹۳). تحقیق موردی. علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۹۷-۲۳۵.
Amir, A. F., Pennington-Gray, L., Barbe, D., & Hanafiah, M. H. M. (2018). Exploring National Tourism Organizations’ (NTOs) Use of YouTube to Communicate Information on Destination Safety and Security. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(16), 247-266.
Boley, B., Bynum, J., Evan, J., Kline, C., & Knollenberg, W. (2018). Social return and intent to travel. Tourism Management, 64, 119-128.
Chang, D. Y (2016). A Study of TV Drama Series, Cultural Proximity and Travel Motivation: Moderation Effect of Enduring Involvement. International Journal of Tourism Research, 18, 399-408.
Chen, C. (2016). Social Media and its influence on destination image, tourist satisfaction and behavioral intentions of tourists visiting Shanghai. A Master Thesis Present to Mid-Sweden University, Master of Science, Tourism studies, 15 ECTS.
Cheng, C. X., Duan, X. Y., Yang, Q., & He, Y. S. (2019). Study on Rural Tourism Marketing from the Perspective of New Media. International Conference on Information Technology, Electrical and Electronic Engineering.
Croy, G., Beeton, S., & Frost, W. (2010). International Tourism and Media Conference. Monash University Prato.
Enemuo, O. B., & Amaechi, B. (2015). The Role of Mass Media in Tourism Development in Abia State. Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 11, 44.
Fang, B., Ye, Q., & Law, R. (2016). Effect of sharing economy on tourism industry employment. Annals of Tourism Research, 57(3), 264-267.
Fu, H., Ye, B. H., & Xiang, J. (2016). Reality TV, audience travel intentions, and destination image. Tourism Management, 55, 37-48.
Ghaderi, Z., Hatamifar, P., & Henderson, J. C. (2018). Destination selection by smart tourists: The case of Isfahan. Iran. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(4), 385-394.
Gillham, B. (2000). The Research Interview. London, Rautledge.
Kiralova, A., & Pavlíceka, A. (2015). Development of Social Media Strategies in Tourism Destination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 358-366.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hill, CA: Sage Publications, Inc.
MacKueil, D. (2003). An introduction to theories of social communication, translation Pervez Ejlali, Tehran, Media Research Center Publication, First Edition.
Mason, P. (2015). Tourism impacts, planning and management. Abingdon: Routledge.
Nistor, A., & Nedelea, A. M. (2018). The role of mass-media on tourism development. Revista de Turism-Studii si Cercetari in Tourism, (26).
Pratt, S., & Alizadeh, V. (2018). The economic impact of the lifting of sanctions on tourism in Iran: A computable general equilibrium analysis. Current Issues in Tourism, 21(11), 1221-1238.
Rotariu, I. (2007). Tourism as Mass-media: a suitable global Tool acting locally possible Option to appraise the European Heritage on the 21st Century. Lucian Blaga University of Sibiu.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Terzidoua, M., Stylidisa, D., & Terzidisb, K. (2018). The role of visual media in religious tourists’ destination image, choice, and on-site experience: the case of Tinos, Greece. Journal of Travel and Tourism Marketing, 35(3), 306-319.