طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- معصومه لعل سازگار (دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی (مدیریت تطبیقی و توسعه)، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/jtd.2021.288940.2360

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار می باشد. جامعه آماری در پژوهش کیفی، شامل خبرگان و متخصصین در سازمان گردشگری و در پژوهش کمی، کارکنان ستادی سازمان‌های گردشگری در تهران و استان مازندران می‌باشد. روش نمونه‌گیری در بخش مطالعه کیفی هدفمند و در بخش کمی تصادفی طبقه ای می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، مرور متون، ادبیات مربوطه و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه مصاحبه و پرسشنامه است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شده و طی آن تلاش شد خبرگان علاوه بر دانش نظری، تجربه عملی نیز داشته باشند. رواسازی مقیاس اندازه‌گیری بر پایه "وابسته به محتوا" و "وابسته به سازه" بررسی و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ ارزیابی می‌شود. در این پژوهش جهت تبیین روابط ساختاری عوامل توسعه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه پایدار از تکنیک دیمتل، از آزمون دالالا استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که براساس تکنیک دالالا مهم‌ترین مولفه از دید خبرگان شاخص رقابت‌پذیری می‌باشد و نیز براساس تکنیک معادلات ساختاری مشخص شد که تمام عوامل شناسایی شده تاثیر معناداری بر توسعه صنعت گردشگری دارند و در نهایت مدل نهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of Iran's tourism industry with a sustainable development approach

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Laal Sazgar 1
  • Asadollah Mehrara 2
  • Mohammad Reza Bagherzadeh 2
  • Seyyed Mahdi Alvani 3
1 PhD Candidate, Department of Public Administration (Adaptive management and development), Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Professor, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for the development of Iran's tourism industry with a sustainable development approach. The statistical population in qualitative research includes experts and specialists in the tourism organization and in quantitative research, the staff of tourism organizations in Tehran and Mazandaran province. The sampling method is purposive in the qualitative study section and stratified in the quantitative random section. The method of data collection in this research is based on library studies, review of texts, relevant and field literature and data collection tools through interviews and questionnaires. Purposeful non-probabilistic sampling was used to select the interviewees, during which the experts tried to have practical experience in addition to theoretical knowledge. The validity of the measurement scale is based on "content-dependent" and "structure-dependent" and its reliability is evaluated based on Cronbach's alpha. In this study, Dalala test has been used to explain the structural relationships between the factors of development of Iran's tourism industry with the approach of sustainable development using the Demetel technique. The results show that according to the Dalala technique, the most important component is the competitiveness index from the experts' point of view. Also, based on the structural equation technique, it was found that all identified factors have a significant impact on the development of tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Tourism Industry Development
  • Sustainable Development
  • Ecological Indicators
  • Environmental Index
  • Environmental Competitiveness Index