تعیین مسیرهای گردشگری با بکارگیری روش کمترین فاصله از بهترین تصمیم نمونه موردی: شهرتاریخی دامغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضوهیات علمی و استاد گروه ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22034/jtd.2021.298448.2410

چکیده

رونق گردشگری و جذب توریست نیازمند برنامه ریزی و هدایت درست مخاطب جهت بهره مندی از حداکثر امکانات و خدمات است. به همین منظور امروزه در جهان برای افزایش ضریب ماندگاری گردشگران، مسئله طراحی مسیرهای گردشگری مطرح شده است. دامغان از جمله شهرهای تاریخی ایران است که دارای ارزشها و پتانسیلهای تاریخی و گردشگری شهری و روستاهایی است. هدف این پژوهش تعیین مسیرهای گردشگری با شناسایی و بهره‌مندی از تمامی شاخص‌ها و ارزش‌های موجود در روستاها و شهر دامغان و در نظر گرفتن طول مسیر گردشگری جهت ارزیابی، امتیازدهی و تعیین بهترین مسیرهای گردشگری و اولویت‌بندی آنها در این منطقه، با بکارگیری روش حل جدید می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش کمی و توصیفی- تحلیلی است. شاخصهای در نظر گرفته شده به روش پیمایش محیطی، مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند که شامل شاخص‌های فرهنگی- تاریخی، طبیعی، مذهبی، کشاورزی، مناسبتی- فصلی، رویدادهای تاریخی و خدمات زیرساختی و طول مسیر است. در نظر گرفتن شاخص طول مسیر، مسئله را به تحلیل، ارزیابی و تصمیم‌گیری چندمعیاره – چند هدفه (با هدف بازدید از بیشترین جاذبه گردشگری با کمترین طول مسیر گردشگری) تبدیل می‌نماید بنابراین در کمی‌سازی داده‌ها از روش حل جدید (همسان‌سازی و کمترین فاصله از بهترین تصمیم) استفاده شده است. نتایج عددی حاکی از آن است که در الویت‌بندی مسیرهای گردشگری پیشنهادی ضریب کمترین فاصله از بهترین تصمیم در بازه‌ی 7688/0-1468/0 قرار دارد، که مسیر شاهرود- دامغان به عنوان رتبه اول و مسیر اصفهان- دامغان در رتبه دوازدهم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

determination of tourism routes using the method of the shortest distance from the best decision Case study: Damghan historical city

نویسندگان [English]

  • khatereh talebi 1
  • mohsen sartipipour, 2
  • mitra azad 3
1 PhD Student, Department of Documentation and Architectural Studies and Restoration, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Asistant professor of ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
3 ,Asistant professor of ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

path length as an effective economic parameter to identify a tourist route by tourist is considered in this paper, which is not considered in previous works about tourist routes determination problem. Considering the path length causes this problem to be converted into a multi-objective multivariable decision making problem because tourist likes paths where there is the maximum number of Tourist Attractions in minimum path length. The introduced problem is more complex than the single-objective multi-variable decision making problem in the solution point of view. The matching technique and the method named "minimum distance from the best decision" are proposed for solving the introduced problem in this paper. Therefore, a new method is used in this paper to find the tourist route where have both the maximum value in different attraction indexes and the minimum path length. The proposed solution method is implemented in the region of Dameghan City, where is a historical city in Semnan steady, to rank all of the paths with the Destination of Damghan. The results show that the proposed method selects the tourist routes where have both the maximum number of tourist attractions and the minimum path length in the Damegan region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Route
  • Ranking
  • Route Length
  • Method of Minimum Distance from the Best Decision
  • city of Damghan