تحلیل ارزشمندی و چرخه زیست میراث گردشگری شهرستان شوش دانیال (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران hmousavi15@kashanu.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طبیعت‌گردی، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان،

10.22034/jtd.2020.205461.1854

چکیده

شهرستان شوش دانیال(ع) به‌عنوان یکی از مناطق برخوردار از جاذبه‌های گردشگری متعدد دارای پتانسیل مطلوب برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارزشمندی میراث گردشگری این منطقه بااستفاده‌از روش اصلاح‌شده پری‌یرا و ارزیابی چرخه زیست آنها ازطریق مدل باتلر و شاخص رنجش داکسی است. برای تحلیل ارزشمندی پرسشنامه‌ای بر مبنای گویه‌های مدل اصلاح‌شده پری‌یرا تدوین و در سطح نخست معیار علمی در قالب توانمندی‌های ذاتی-اکتسابی (حداکثر امتیاز 5/5) و تکمیلی (حداکثر امتیاز 5/4) و معیار مدیریت در قالب توانمندی‌های بهره‌وری (حداکثر امتیاز 7) و حفاظت (حداکثر امتیاز 3) ارزیابی شد. چرخه زیست محوطه‌های گردشگری ازطریق مدل باتلر طی مراحل اکتشاف، مشارکت، رشد، بلوغ و رکود، و واکنش رفتاری جوامع انسانی براساس شاخص رنجش داکسی طی موارد علاقه‌مندی، بی‌تفاوتی، رنجش و خصومت بررسی گردید. نتایج نشان داد محوطه‌های حرم دانیال نبی (ع) (35/63 درصد، بلوغ و علاقه‌مندی)، منطقه حفاظت شده کرخه (7/60 درصد، اکتشاف و علاقه‌مندی)، قلعه شوش (5/60 درصد، رشد و علاقه‌مندی)، چغازنبیل (95/57 درصد، رشد و علاقه‌مندی)، تپه‌های باستانی شوش (9/57 درصد، رشد و بی‌تفاوتی) و آرامگاه دعبل خزاعی (56 درصد، مشارکت و علاقه‌مندی) رتبه 1 تا 6 توسعه گردشگری را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل تپه‌های باستانی هفت تپه (65/45 درصد، اکتشاف و بی‌تفاوتی) و منطقه جنگی فتح المبین (15/44 درصد، بلوغ و بی‌تفاوتی) به دلیل اینکه امتیاز آنها زیر متوسط (50 درصد) است نیاز به تقویت نقاط قوت و فرصت و رفع نقاط ضعف و تهدیدهای احتمالی دارد. این رتبه‌ها نشان‌دهنده اهمیت و بهره‌وری متناسب با پتاسیل این محوطه‌های گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Valuable and Life Cycle of Tourism Heritage in Shoush Danial (AS)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hojjat Mousavi 1
  • Khadijeh Mousavi 2
  • Sedighe Kiani 3
1 Assistant Professor of Geography and Ecotourism Department , Faculty of Natural Resources and Geosciences, University of Kashan, Kashan, Iran. hmousavi15@kashanu.ac.ir +983155913225
2 MSc Student of Ecotourism, Department of Geography and Ecotourism, Faculty of Natural Resources and Geosciences, University of Kashan, Kashan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography and Ecotourism, Faculty of Natural Resources and Geosciences, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Shoush Danial (AS) city as one of the areas with many tourist attractions has desired potential for tourism planning and development. Therefore, purpose of this research is to analyze value of tourism heritage of this region using modified Periera and assessing their life cycles through Butler’s model and Doxey’s irritation index. For valuation analysis, a questionnaire based on modified Periera was compiled that at first level, the scientific criterion was in form of inherent capability (maximum of 5.5) and complementary capability (maximum of 4.5) and management criterion in the form of productivity capability (maximum 7) and protection capability (maximum 3). Life cycles of tourist through Butler’s model during the stages of exploration, involvement, development, consalidation and stagnation, and behavioral responses of human societies based on the Doxey’s irritation index were studied in cases of interest, indifference, agitation and hostility. Results showed that sites of Danial Shrine (63.35%, consalidation and interest), Karkheh protected area (60.7%, exploration and interest), Shoosh castle (60.5%, development and interest), Choghazanbil (57.95%, development and interest), the Shoush ancient hills of (57.9%, development and indifference) and Dea’abel Khozaie tomb (56%, involvement and interest) ranked from 1 to 6 tourism development. In contrast, the haft tappe ancient hills (45.65%, exploration and indifference) and Fath-al-Mobin battlefield (44.15%, consalidation and indifference), because their value is below average (50%), need to support the strengths and opportunities and eliminate the weaknesses and threats. These rankings indicate the importance and productivity of these tourist sites proportionate of their potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Heritage
  • Modified Periera
  • Life Cycle
  • Irritation Index
  • Shoush Danial (AS)