عوامل مؤثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان با تأکید بر تبلیغات الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، مؤسسة آموزش عالی مهر کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار (بازاریابی)، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران .

10.22034/jtd.2021.283976.2336

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر در قصد دیدار گردشگران از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان با تأکید بر تبلیغات الکترونیکی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ هم‌بستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة استاندارد بوده است. روایی پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و روایی محتوا و پایایی پرسش‌نامه و متغیرهای آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه تأیید شد. نمونة آماری پژوهش را 433 نفر از گردشگران ایرانی و خارجی تشکیل دادند که در سال 99 از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان دیدن کردند. با توجه به شیوع بیماری کرونا، پرسش‌نامة پژوهش به‌صورت حضوری یا بعد از گرفتن آدرس پست الکترونیکی، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که تبلیغات الکترونیکی با ضریب استاندارد 73/0 و مقدار t، 276/10 بر بازاریابی دهان‌به‌دهان الکترونیکی، و با ضریب 26/0 و t، 626/4 در تصویر مقصد تأثیر دارد. همچنین تصویر مقصد در نگرش به آن با ضریب 93/0 و t، 341/13 تأثیرگذار است. درنهایت نتایج نشان‌دهندة تأثیرگذاری بازاریابی دهان‌به‌دهان الکترونیکی با ضریب 16/0 و t، 725/3 و نگرش به مقصد با ضریب 81/0 و t، 978/11 در قصد دیدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the intention of tourists to visit the tourist attractions of Kerman province with emphasis on e-Advertising

نویسندگان [English]

  • Saeed Deh Yadegari 1
  • Fatemeh Nourbakhsh 2
  • aida khatebi 3
1 Assistant Professor of Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kermen, Kerman, Iran .
2 Master of Business Administration, Mehr Kerman Higher Education Institute, Kerman, Iran.
3 Master's student in business management (marketing), Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Here, the aim was to study the Factors affecting the intention of tourists to visit the tourist attractions of Kerman province with emphasis on e-marketing. The present study is a descriptive correlation in terms of method of data collection and analysis, and the data collection tool in this study was a standard questionnaire. The validity of the questionnaire was calculated and confirmed using confirmatory factor analysis and content validity. The reliability of the questionnaire and its variables were calculated and confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The statistical sample of the study consisted of 433 Iranian and foreign tourists who visited the tourist attractions of Kerman province in 2020-2021. Due to the prevalence of coronary heart disease, the research questionnaire was distributed and collected in person or after receiving the e-mail address. The results showed that electronic advertising with a coefficient of 0.73 and a value of t, 10.276 has an effect on word of mouth electronic marketing, and with a coefficient of 0.26 and t, 4.626 on the destination image. Also, the image of the destination affects the attitude towards it with 0.93 and t, 13.341. Finally, the results show the effect of word of mouth electronic marketing with 0.16 and t, 3.725 and attitude towards the destination with 0.81 and t, 11.978 with the intention to visit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic tourism
  • Electronic Word of Mouth (e-WOM)
  • Electronic Advertising
  • Intention to visit
  • Destination image
پناهی، حسین، معصوم‌زاده، سارا و رزاقی، سمیه (1396). بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت گردشگری ایران، فصل‌نامة نظریه‌های کاربردی اقتصاد، ۴(2)، ص 142-127.
تقوی سنوکش، ندا و اصغری آژیری، بابک (1398). طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی برای توسعة اکوتوریسم، فصل‌نامة تخصصی پژوهش‌های گردشگری و توسعة پایدار، ۲(۸)، ص ۲۷-۳۲.
حمیدی‌زاده، محمدرضا، قره‌چه، منیژه، هادی‌زاده و اکرم، سلیمی‌پور، سیروس (1395). طراحی و تبیین مدل تأثیر بازاریابی دهان‌به‌دهان بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری و قصد سفر (مطالعة موردی: اصفهان)، مجلة مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۸(۴)، ص 811-832.
حیدری چپانه، رحیم و احمدیان، مهدی (1398). تحلیل روابط ساختاری تصویر مقصد، وفاداری و رضایت گردشگران (مطالعة‌ موردی: کلان‌شهر تبریز)، فصل‌نامة گردشگری شهری، ۶(۴)، ص174-157.
شیرمحمدی، یزدان، جلالیان، سیداسحاق، رضاعلی، منصور و بهرامی، مریم(1398). اثر رضایت ساکنین از مقصد گردشگری بر بازاریابی دهان‌به‌دهان با میانجی‌گری دلبستگی به مکان و تعامل (مورد مطالعه: منطقة گردشگری ماسوله و قلعه رودخان). فصل‌نامة علمی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، ۱۱(۴۱)، ص ۱۶۵-۱۷۸.
طیبی، سیدکمال، جباری، امیر، شاطری، محمدرضا و کوچک‌زاده، میثم (1386). بررسی میزان تأثیر استفاده از اینترنت بر جریان صادرات (مطالعة تجربی 8 کشور منتخب عضو اتحاد «آ.سه.آن + 3 و ایران». فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی ایران. ۷(۳۳)، ص ۱۰۵-128.
علیزاده، محمد و گل خندان، ابوالقاسم (1393). سنجش تأثیر اینترنت بر تجارت خدمات. فصل‌نامة سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س). ۲(۴)، ۱۸۱-۱۵۷.
غفاری، محمد، نعمت‌پور، محمد و عشریه، امید (1397). بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خود پنداره گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد ( مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدیدکننده از پل طبیعت شهر تهران). فصلنامه جغرافیا ( برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9(33)،491-506.
کروبی، مهدی (1398). تأثیر برند گردشگری یزد در ایجاد رضایت و وفاداری گردشگران داخلی. فصل‌نامة گردشگری و توسعه، ۸(۴)، ص ۲۳-27.
کمانداری، محسن، چهارراهی، مسعود و قربانپور، حشمت (1399). پتانسیل‌های اکوتوریسم استان کرمان زمینه برای توسعة گردشگری آینده. جغرافیا و روابط انسانی، ۳(2)، ص 27-42.
کیانی فیض‌آبادی ،زهره(1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مورد مطالعه: شهر کاشان). فصل‌نامة گردشگری شهری، ۵(۴)، ص.۱۰۵-120.
منصوری مؤید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391). ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد. فصل‌نامة علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۱۸)، ص ۱۱۱-190.
نصرالهی وسطی، لیلا، جلیلوند، محمدرضا و فاتح راد، مهدی (1392) تأثیر تبلیغات شفاهی بر تصمیم گردشگران داخلی برای سفر به کشورهای خارجی، نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ۵(۴)، ص 99-120.
Albarq, A. N. (2014). Measuring the impacts of online word-of-mouth on tourists' attitude and intentions to visit Jordan: An empirical study. International Business Research7(1), 14.‏
Chang, J. H., & Wang, S. H. (2019). Different levels of destination expectation: The effects of online advertising and electronic word-of-mouth. Telematics and Informatics36, 27-38.‏
Chen, N. C., Dwyer, L., & Firth, T. (2018). Residents' place attachment and word-of-mouth behaviours: A tale of two cities. Journal of Hospitality and Tourism Management36, 1-11.‏
Doosti, S., Jalilvand, M. R., Asadi, A., Pool, J. K., & Adl, P. M. (2016). Analyzing the influence of electronic word of mouth on visit intention: the mediating role of tourists’ attitude and city image. International Journal of Tourism Cities.‏, 2(2), 137-148.
Lin, C. T., & Huang, Y. L. (2009). Mining tourist imagery to construct destination image position model. Expert Systems with Applications36(2), 2513-2524.‏
Feng, J., & Papatla, P. (2011). Advertising: stimulant or suppressant of online word of mouth?. Journal of Interactive Marketing25(2), 75-84.‏
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Philosophy and Rhetoric 10(2), 130-132.
Flower, E. K., Burns, G. L., Jones, D. N., & McBroom, J. (2021). Does the experience make a difference? Comparing tourist attitudes pre-and post-visit towards the elephant tourism industry. Annals of Tourism Research Empirical Insights2(2), 100025.‏
Foroudi, P., Melewar, S., & Gupta, S. (2014) Linking corporate long, corporate image, and reputation: and examination of consumer perceptions in the financial setting. Journal of Business Research, 67(4), 2269-2281.
, C., Pasiouras, F., & Voulgari, F. (2019). Culture, business environment and SMEs' profitability: Evidence from European Countries. Economic Modelling78, 275-292.‏
Gallarza, M. G, Saura, I. G., & Garcia, H. C. (2002). Destination image towards a conceptual framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56-78.
Gomez, M., Lopez, C., & Molina, A. (2015). A model of tourism destination brand equity: The case of wine tourism destinations in Spain. Tourism management51(1), 210-222.‏
Higgins-Desbiolles, F., Carnicelli, S., Krolikowski, C., Wijesinghe, G., & Boluk, K. (2019). Degrowing tourism: rethinking tourism. Journal of Sustainable Tourism.‏DoI:10.1080?09669582.2019.1601732.
Jalilvand, M. R., Samiei, N., Dini, B., & Manzari, P. Y. (2012). Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach. Journal of destination marketing & management1(1-2), 134-143.‏
Kim, D. J, Kim, W. G, & Hant, J. S. (2007). A perceptual mapping of online travel agencies and preference attributes. Tourism Management, 28, 591-603.
Labanauskaitė, D., Fiore, M., & Stašys, R. (2020). Use of E-marketing tools as communication management in the tourism industry. Tourism Management Perspectives34, 100652.‏
Lee, K. Y., & Choi, H. (2019). Predictors of electronic word-of-mouth behavior on social networking sites in the United States and Korea: Cultural and social relationship variables. Computers in Human Behavior94, 9-18.‏
Leung, X. Y., Bai, B., & Erdem, M. (2017). Hotel social media marketing: a study on message strategy and its effectiveness. Journal of Hospitality and Tourism Technology. 30 3-22.
Li, P., Yang, X., Yang, L. X., Xiong, Q., Wu, Y., & Tang, Y. Y. (2018). The modeling and analysis of the word-of-mouth marketing. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 493, 1-16.
Llodra-Riera, I., Martínez-Ruiz, M. P., Jiménez-Zarco, A. I., & Izquierdo-Yusta, A. (2015). Assessing the influence of social media on tourists’ motivations and image formation of a destination. International Journal of Quality and Service Sciences.‏7(4), 458 – 482.
Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., & Lin, D. (2017). Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data. Habitat international, 68, 99-107.
Mehrad, D., & Mohammadi, S. (2017). Word of Mouth impact on the adoption of mobile banking in Iran. Telematics and Informatics34(7), 1351-1363.‏
Mellinas, J. P., & Reino, S. (2019). eWOM: the importance of reviews and ratings in tourism marketing. In Strategic perspectives in destination marketing (pp. 143-173). IGI Global.‏
Mellinas, J. P., & Reino, S. (2019). eWOM: the importance of reviews and ratings in tourism marketing. In Strategic perspectives in destination marketing (pp. 143-173). IGI Global.‏
Park, S. J., Lee, Y. R., & Borle, S. (2018). The shape of Word-of-Mouth response function. Technological Forecasting and Social Change127, 304-309.‏
Silverman, G. (2001). The Secrets of Word of Mouth Marketing: How to Trigger Exponential Sales through Runaway Word of Mouth. New York: AMACOM.
Su, X., Hooimeijer, P., & Spierings, B. (2021). Why urban setting matters in shaping tourist attitudes towards interaction with residents: Causation or selection in three urban settings. Journal of Destination Marketing & Management22, 100657.‏
Wakefield, L. T, & Bennett, G. (2018). Sports fan experience: Electronic word-of-mouth in ephemeral social media. Sport Management Review, 21(2), 147-159.
WTTC (2021). World Tourism Travel Economic. Available at:https:// www.wttc.org/-/media/ files/ reports/ Economic-impact-research/ documents- 2018/ newleaguetablesummary. pdf.
Zarrad, H., & Debabi, M. (2015). Analyzing the effect of electronic word of mouth on tourists' attitude toward destination and travel intention. International research journal of social sciences4(4), 53-60.‏
Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of destination marketing & management, 8, 326-336