عوامل مؤثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه های گردشگری استان کرمان با تأکید بر تبلیغات الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران

2 موسسه آموزش عالی مهر کرمان، کرمان، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22034/jtd.2021.283976.2336

چکیده

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قصد دیدار گردشگران از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان با تأکید بر بازاریابی الکترونیکی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و روایی محتوا محاسبه و تایید شد. پایایی پرسشنامه و متغیرهای آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را 433 نفر از گردشگران ایرانی و خارجی تشکیل دادند که در سال 99 از جاذبه‌های گردشگری استان کرمان دیدن کردند. با توجه به شیوع بیماری کرونا، پرسشنامه پژوهش به صورت حضوری یا بعد از گرفتن آدرس پست الکترونیکی توزیع و جمع آوری شد. نتایج نشان داد که، تبلیغات الکترونیکی با ضریب استاندارد 73/0 و مقدار t، 276/10 بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، و با 26/0 و t، 626/4 بر تصویر مقصد، تأثیر دارد. همچنین تصویر مقصد بر نگرش نسبت به آن با 93/0 و t، 341/13 تاثیر گذار است. در نهایت نتایج نشان دهنده تاثیر گذاری بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی با 16/0 و t،725/3 و نگرش نسبت به مقصد با 81/0 و t، 978/11 بر قصد دیدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the intention of tourists to visit the tourist attractions of Kerman province with emphasis on e-Advertising

نویسندگان [English]

  • Saeed Deh Yadegari 1
  • fatemeh nourbakhsh 2
  • aida khatebi 3
1 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman , kerman, iran
2 Mehr Kerman Higher Education Institute, Kerman, Iran
3 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Here, the aim was to study the Factors affecting the intention of tourists to visit the tourist attractions of Kerman province with emphasis on e-marketing. The present study is a descriptive correlation in terms of method of data collection and analysis, and the data collection tool in this study was a standard questionnaire. The validity of the questionnaire was calculated and confirmed using confirmatory factor analysis and content validity. The reliability of the questionnaire and its variables were calculated and confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The statistical sample of the study consisted of 433 Iranian and foreign tourists who visited the tourist attractions of Kerman province in 2020-2021. Due to the prevalence of coronary heart disease, the research questionnaire was distributed and collected in person or after receiving the e-mail address. The results showed that electronic advertising with a coefficient of 0.73 and a value of t, 10.276 has an effect on word of mouth electronic marketing, and with a coefficient of 0.26 and t, 4.626 on the destination image. Also, the image of the destination affects the attitude towards it with 0.93 and t, 13.341. Finally, the results show the effect of word of mouth electronic marketing with 0.16 and t, 3.725 and attitude towards the destination with 0.81 and t, 11.978 with the intention to visit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic tourism
  • Electronic Word of Mouth (e-WOM)
  • Electronic Advertising
  • Intention to visit
  • Destination image