ارایه الگوی توسعه گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مؤلفه های انگیزشی جذب گردشگران در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ تهران

2 دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ

10.22034/jtd.2021.283498.2327

چکیده

با افزایش آگاهی گردشگران، باید خدمات خاصی را ارائه کرد تا بتوان نیازهای مسافران کنونی را تامین نمود. گردشگری رویداد، گونه‌ای نوین از صنعت گردشگری است. بازار گردشگری رویداد را مسافرانی تشکیل می‌دهند که برای دیدن رویدادها به سفر می‌روند .رویدادها در بین سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد گردشگری در جهان قرار دارند و مدیران مقاصد گردشگری دریافته‌اند که باید جاذبه‌های نو را به مجموعه داشته‌های گردشگری مقاصد بیافزایند تا شمار بازدیدکنندگان مطابق خواسته‌ها و اهداف در نظر گرفته شده‌ی گردشگری به پیش رود. در این بین، کشورمان با توجه به جغرافیا و آداب و رسوم منحصر‌به‌فرد خود، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در زمینه‌ی گردشگری رویداد دارد. در تحقیق حاضر سؤال اصلی محقق این است که الگوی توسعه‌ی گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناسایی مؤلفه‌های انگیزشی در بین گردشگران چگونه است؟ محقق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر گردشگری رویدادمحور پرداخته است که در نهایت 5 مؤلفه و 34 زیرمؤلفه در بُعد الزامات که ناظر بر الزامات راهبردی به‌ منظور جهت‌دهی اقدامات دستگاه‌های ذی ‌نقش، انجمن‌های علمی، آژانس‌های مسافرتی و... می‌باشد، بُعد زمینه‌ساز که ناظر بر عواملی است که زیرساخت‌ها جهت عملیاتی نمودن فرآیندهای جذب گردشگر در سطوح مختلف گردشگری را ایجاد می-نماید و بُعد تسهیل‌گر که ناظر بر عواملی است که پیشبرد اهداف، راهبردها برنامه‌ریزی شده در راستای توسعه گردشگری را تسهیل می‌سازد. نتایج نشان می‌دهد که بُعد الزامات دارای مؤلفه‌های مدیریت راهبردی و سیاست‌گذاری، عوامل مدیریتی، بُعد بسترساز دارای مؤلفه‌های ساختار سازمانی و فرهنگ‌سازی و بُعد تسهیل‌گر دارای مؤلفه‌های فناوری اطلاعات قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Event-based Tourism Development Model based on Recognizing the Motivational Components of Attracting Tourists in the Country

نویسندگان [English]

  • Sahar Sheikhooni 1
  • manouchehr jahanian 2
1 دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران
2 Head of the Faculty of Tourism
چکیده [English]

With the expansion of tourism and increasing the awareness of tourists, special services must be provided to meet the needs of current travelers.Event tourism market consists of travelers who travel to see events or experience participating in events. Events are among the fastest growing segments of tourism in the world, and managers have realized that there must be new, exciting attractions. Add the unrivaled to increase the number of applicants to visit those destinations in accordance with the desired goals., Iran has potential capacities in the field of tourism due to its unique climate, geography and customs.In the present study, the main question is what is the development model of event-based tourism based on the identification of motivational components among tourists? the researcher has identified the components affecting event-oriented tourism.There are 5 components and 34 sub-components in the dimension of requirements that govern strategic decisions in order to orient and strategic alignment. All the actions of the relevant agencies are the ground-breaking dimension that oversees the factors that affect the infrastructure, and the institutional context. Creates formal work to operationalize tourist attraction processes at different levels of tourism, and facilitates the oversight of factors that advance the goals, and activities planned for tourism development through the creation of tools. Facilitates and facilitates the need. The results show that the requirements dimension has components of strategic management and policy-making, managerial factors, the bedrock dimension has components of organizational structure and culture and the facilitator dimension has components of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Event based Tourism"
  • Template"
  • Requirements"
  • Infrastructure"
  • , "
  • Facilitator"