ارائهٔ الگوی توسعهٔ گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناخت مؤلفه‌‏های انگیزشی جذب گردشگران در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدهٔ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.283498.2327

چکیده

با گسترش و رشد گردشگری و افزایش آگاهی مسافران و گردشگران، باید خدمات ویژه و محصولات خاصی برای تأمین نیازهای مسافران کنونی ارائه شوند. گردشگریِ رویداد گونه‌ای نوین از صنعت گردشگری است. بازار گردشگری رویداد را مسافرانی تشکیل میدهند که برای دیدن رویدادها یا تجربهٔ شرکت در رویدادها به سفر می‌روند. رویدادها اشکال متنوعی را شامل میشوند. جشنواره‌ها و رویدادها در زمرهٔ سریعترین بخشهای درحال‏ رشد گردشگری در جهان به شمار می‏‌روند و مدیران مقاصد گردشگری دریافته‌اند که باید جاذبه‌های نو، هیجان انگیز، بکر و بی رقیب را به مجموعهٔ داشته‌‏های گردشگری مقاصد خود بیفزایند تا شمار متقاضیان بازدید از آن مقاصد مطابق خواسته‌ها و اهداف درنظرگرفته ‏شدهٔ گردشگری باشد. در این بین، کشورمان، با توجه به اقلیم، جغرافیا و آداب‏ ورسوم منحصربه فرد خود، ظرفیت های بالقوه‌ای در زمینهٔ گردشگری رویداد دارد. ‏بدین‏ منظور، در تحقیق حاضر، سؤال اصلی محقق این است: چه الگویی می‏توان برای توسعهٔ گردشگری رویدادمحور مبتنی بر شناسایی مؤلفههای انگیزشی در بین گردشگران ارائه داد؟ محقق، با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا، به شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گردشگری رویدادمحور پرداخته است. درنهایت، ۵ مؤلفه و 3۴ زیرمؤلفه در بُعد الزامات که ناظر بر تصمیمات و الزامات راهبردی به ‏منظور جهت‌دهی، همسویی و همراستایی کلیهٔ اقدامات دستگاههای ذی‏نقش، انجمن های علمی، فرهنگ سراها، آژانس های مسافرتی و غیره است، بُعد زمینه ساز که ناظر بر عواملی است که زیرساختها، زمینه‌های اجرایی و سازوکارهای رسمی برای عملیاتی کردن فرایندهای جذب گردشگر در سطوح گوناگون گردشگری را ایجاد میکند و بُعد تسهیلگر که ناظر بر عواملی است که پیش برد اهداف، راهبردها و فعالیتهای برنامه ریزی ‏شده درخصوص توسعهٔ گردشگری را از طریق ایجاد ابزارهای مورد نیاز تسهیل و هموار می سازد ارائه می ‏کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بُعد الزامات دارای مؤلفه های مدیریت راهبردی و سیاستگذاری، عوامل مدیریتی، بُعد زمینه ‏ساز دارای مؤلفه‌های ساختار سازمانی و فرهنگ‌سازی و بُعد تسهیلگر دارای مؤلفه‌های فنّاوری اطلاعات است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Event-based Tourism Development Model based on Recognizing the Motivational Components of Attracting Tourists in the Country

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Jahanian 1
  • Sahar Sheikhooni 2
1 Assistant Professor of the Faculty of Tourism Science, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the expansion of tourism and increasing the awareness of tourists, special services must be provided to meet the needs of current travelers.Event tourism market consists of travelers who travel to see events or experience participating in events. Events are among the fastest growing segments of tourism in the world, and managers have realized that there must be new, exciting attractions. Add the unrivaled to increase the number of applicants to visit those destinations in accordance with the desired goals., Iran has potential capacities in the field of tourism due to its unique climate, geography and customs.In the present study, the main question is what is the development model of event-based tourism based on the identification of motivational components among tourists? the researcher has identified the components affecting event-oriented tourism.There are 5 components and 34 sub-components in the dimension of requirements that govern strategic decisions in order to orient and strategic alignment. All the actions of the relevant agencies are the ground-breaking dimension that oversees the factors that affect the infrastructure, and the institutional context. Creates formal work to operationalize tourist attraction processes at different levels of tourism, and facilitates the oversight of factors that advance the goals, and activities planned for tourism development through the creation of tools. Facilitates and facilitates the need. The results show that the requirements dimension has components of strategic management and policy-making, managerial factors, the bedrock dimension has components of organizational structure and culture and the facilitator dimension has components of information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event based Tourism"
  • Template"
  • Requirements"
  • Infrastructure"
  • "
  • Facilitator"
ابراهیم ‏زاده، عیسی (1392). تحلیلی بر انگیزهٔ گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعهٔ موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات). فصلنامهٔ مطالعات شهری، ۴(۳)، ۱-۱۰.
بذرافشان، مرتضی (139۴). درآمدی بر صنعت گردشگری. تهران: انتشارات مهکامه.
جلیلیان، نگار، کروبی، مهدی و قادری، اسماعیل (۱۳۹۸). امکان‏سنجی توسعهٔ گردشگری رویداد و تأثیر آن بر تعدیل فصلی بودن مقصدهای گردشگری (مطالعهٔ موردی: شهر همدان). نشریهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۴(۴۵)، ۳۵-۵۶.
سرمد، زهره (1396). روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.
رحیمی مقدم، علی و موسوی، رضا (1392). شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر توسعهٔ گردشگری. کنفرانس ملی مدیریت گردشگری.
کریمی، مسعود (139۴). ارائهٔ الگوی گردشگری الکترونیک کنفرانس مدیریت گردشگری عمومی.
کیانی، زهره (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (مورد مطالعه: شهر کاشان). فصلنامهٔ گردشگری شهری، ۵(۴)، ۱۰۵-۱۲۰.
ماتیوس، داگ (1393). مدیریت و طراحی رویدادهای ویژه، ترجمهٔ دکتر روزبه میرزایی و راحله ملکی. تهران: نشر ترمه.
میرزایی، روزبه (139۵). گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعهٔ اقتصادی پایدار در جوامع محلی. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی و بین‏المللی انجمن جغرافیای ایران، ۱۴(۴۹)، ۴۱-۶۰.
نظری، محسن، قادری، زاهد و فضلوی، فروزنده (139۴). بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران. مدیریت دولتی، ۷(۴)، 13.
Abbas, J., Mubeen, R., Iorember, P. T., Raza, S., & Mamirkulova, G. (2021). Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. Current Research in Behavioral Sciences, 2, 100033.
Alonso, O., Rose, D. E., & Stewart, B. (2008, December). Crowdsourcing for relevance
evaluation. In SIGIR forum (Vol. 42, No. 2, pp. 9-15).
Baum, T., & Lundtorp, S. (2001). Seasonality in tourism: An introduction. In Seasonality in tourism (pp. 1-4). Routledge.
Page, S. J., & Connell, J. (2020). Event tourism. In Tourism (pp. 568-588). Routledge..
Connell, J., Page, S. J., & Meyer, D. (2015). Visitor attractions and events: Responding to seasonality. Tourism Management,46, 283-298.
Crouch, G. I., & Ritchie, J. R. Brent. (1997). Convention site selection research: A review, conceptual model, and propositional framework.  Journal of Convention & Exhibition Management, 1 (1), 49-69.
Cuccia, T., & Rizzo, I. (2011). Tourism seasonality in cultural destinations: Empirical evidence from Sicily. Tourism Management, 32(3), 589-595.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414.
Ekinil, G., Petrenko, A., Davydova, E. (2021). Event museum events as a factor in increasing the tourist attractiveness of the Rostov region. In E3S Web of Conference (Vol. 273, p. 09025). EDP Sciences.
Frost, W., & Laing, J. (2017). Understanding international exhibition, trade fairs and industrial events: Concepts, trends and issues. In Exhibition, Trade Fairs and Industrial Events (pp. 1-20). Routledge.
Getz, D., & Page, S. J. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events. Routledge.
Goldner, C.R. (1989). Tourism-A vital force for peace. Tourism Management, 10(2), 166-168, 1989.
Lee, C., Bergin-Seers, S., Galloway, G., O’Mahony, B., & McMurray, A. (2008). Seasonality in the tourism industry: Impacts and strategies. Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
Mahoney, E., Sun, J., & Kim, K. (2008). Roles of motivation and activity factors in predicting satisfaction: Exploring the Korean cultural festival market. Tourism Analysis, 13 (4), 413-425.
Thompson, M. (2020). Farmers' markets and tourism: Identifying tensions that arise from balancing dual roles as community events and tourist attractions. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 1-9.
Wilson, J., Arshad, N., Shaw, E., & Pret, T. (2017). Expanding the domain of festival research: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 19(2), 195-213.