ارائه یک الگوی نوآوری در گردشگری به عنوان یک صنعت بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی و کارآفرینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.299981.2417

چکیده

مطالعات مربوط به نوآوری در گردشگری حتی در کشورهای توسعه یافته، بیشتر طی سه سال اخیر موردتوجه قرار گرفته و بررسی و توسعه الگوهای نوآوری در این حوزه کمتر موردتوجه بوده است. از این رو، توجه به گردشگری و نوآوری در این حوزه که یکی از استعدادهای ایران برای افزایش درآمدهای ملی است، از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است. این تحقیق با هدف توسعه یک الگوی نوآوری در صنعت گردشگری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت‏های فعال و نوپای (استارتاپ‏ها) گردشگری تبریز به تعداد 130 نفر تشکیل داده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی-اکتشافی است. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران ۹۷ نمونه بدست آمد. با مطالعه ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق، عوامل موثر بر نوآوری در گردشگری شناسایی و با نظر خبرگان صنعت و دانشگاه (پنل خبرگان)، مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید. داده‏های گردآوری‏شده از طریق پرسش‌نامه محقق‏ساخته به عنوان ابزار تحقیق، با روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تجزیه ‏و تحلیل شد. یافته-ها نشان داد عوامل سرمایه انسانی، مشارکت، تامین مالی و فناوری اطلاعات بر نوآوری در گردشگری اثر معنادار دارد. همچنین، دو متغیر تعدیل‌گر اندازه شرکت و محیط کلان صنعت، بر رابطه بین این عوامل و نوآوری در گردشگری، تاثیر مثبت و منفی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an innovation model in tourism as an international industry

نویسندگان [English]

  • Amin Habibirad 1
  • Fereshteh Valipour 2
  • Saeed Safari 1
1 Department of Industrial and Entrepreneurship, Shahed University, Tehran, Iran
2 Human Science Faculty, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Studies on tourism innovation, even in developed countries, have received more attention in the last three years. Meanwhile, the study and development of innovation models in this area has received less attention. Therefore, paying attention to tourism and innovation in this field, which is one of Iran's potentials to increase national incomes, is of great importance and necessity. This study purpose is developing a model of innovation in tourism industry. The statistical population of the research is 130 managers of active and start-up companies of Tabriz. This research is applied in terms of purpose and descriptive-exploratory in terms of method. Sample size calculated using Cochran's relation of 97. By studying the literature and research background, the factors affecting innovation in tourism identified and the conceptual model of research via expert panel (industry and university experts), was designed. Data collected through researcher-made questionnaire as research tool were analyzed by confirmatory factor analysis and structural equation modeling by partial least squares method. Findings showed that the factors of human capital, participation, financing and information technology have a significant effect on innovation in tourism. Also, two variables adjusting the size of the company and the macro-industrial environment had a positive and negative effect on the relationship between these factors and innovation in tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • innovation
  • innovation in services
  • innovation in marketing
  • structural equation modeling
  • model development