طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضۀ خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی/ تحقیق در عملیات دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران .

2 دکتری تخصصی و دانشیار مدیریت صنعتی/ تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکتری تخصصی و دانشیار مهندسی سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دکتری تخصصی و دانشیار مدیریت صنعتی/ تحقیق در عملیات دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.276233.2291

چکیده

صنعت گردشگری در جهان از منابع مهم درآمد است و به دلیل ارزآوری بالای گردشگری ورودی، تمرکز بر این حوزه می‌تواند سهم گردشگری را در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش دهد. ازاین‌رو، در این تحقیق به بررسی صنعت گردشگری ایران پرداخته و تلاش شده تا حوزه‌های گوناگون خدمات گردشگری، نظیر گردشگری سلامت، زیارتی، فرهنگی و تفریحی پوشش داده شود. با توجه به وجود ابعاد و تأثیرات گوناگون و ذی‌نفعان متعدد دخیل در توسعة گردشگری، که به پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه منجر شده، به‌منظور تحلیل این صنعت از متدولوژی پویایی‌شناسی سیستم‌ها استفاده شده است. در نرم‌افزار ونسیم مدلی توسعه داده شد تا بتوان تحت چهار سناریوی تسهیل صدور ویزا برای گردشگران، بسیج کلیة امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور ـ اعم از خصوصی و دولتی ـ تولید گستردة واکسن کرونا یا واردات آن و رفع محدودیت‌های گردشگری حاصل از این ویروس و افزایش ظرفیت‌های سرویس‌های مختلف گردشگری، نتایج اجرای سیاست‌ها را به بحث گذاشت. نتایج نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت به‌تنهایی مؤثر نیست و باید ابتدا کرونا برطرف شود و هم‌زمان تبلیغات به همراه تسهیل ورود گردشگر به کشور صورت پذیرد و پس از آن، با تأخیر پنج‌ساله برای توسعة ظرفیت زیرساخت‌های گردشگری با اولویت توسعة خدمات اقامتی اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Enhance Income by the Supply of Tourism Services (System Dynamics Approach)

نویسندگان [English]

  • Hamid zadmehr 1
  • Aaliyeh Kazemi 2
  • Hamed Shakouri ganjavi 3
  • Mahnaz Hosseinzadeh 4
  • Seyed hossein Hosseini 5
1 PhD student in Industrial Management/Operation Research, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. and Associate Professor of Industrial Management/ Operations Research, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD and Associate Professor of Economic and Social Systems Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD and Associate Professor of Industrial Management/Operations Research, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 PhD in Industrial Engineering, School of Industrial and Systems Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The tourism industry in the world is one of the important sources of revenue and due to the high exchange rate of inbound tourism, focusing on this area can increase the share of tourism in the gross national product of countries. Therefore, in this research, the Iranian tourism industry has been studied and an attempt has been made to cover various areas of tourism services such as health, pilgrimage, cultural and recreational tourism. Due to the existence of various dimensions and effects and different stakeholders involved in the development of tourism, leading to the complexity and dynamism of behaviors in this area, in order to analyze this industry, the methodology of systems dynamics has been used. A model was developed in Vensim software to discuss 4 scenarios; visa facilitation for tourists, mobilization of all media and advertising facilities in the country, both private and public, extensive production of Covid-19 vaccine or its import, and removal of tourism restrictions risen as a result of the pandemic, and an increase in capacity of various tourism services, as well as the results of the policy implementation. The results show that the implementation of supportive policies in the short term alone is not effective and the pandemic should end first and at the same time advertising should be done in order to facilitate the entry of tourists to the country and then with a delay of 5 years to develop the capacity of tourism infrastructure with priority given to the development of accommodation services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems dynamics
  • tourism industry
  • tourism industry value chain
  • subsystem diagrams
  • causal loops
ایمانی‌خوشخو، محمدحسین، علیزاده، ولی‌اله و سلیمانی، احمدرضا (1395). تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با مدل گردش پولی، نشریة گردشگری علم و فرهنگ،4(۷)، ۳۹-۵۲.
اسعدی، میرمحمد، میرغفوری، سید حبیب الله و قاسملوی سلطان‌آباد، جمیله (1399). رهنمودی برای ارائة الگوی توسعة گردشگری با تکنیک نگاشت ادراکی فازی، فصل‌نامة علمی مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۵(۵۱)، ۲۸۱-301.
لاجوردی، سیدجلیل، رضاییان، علی، فرتوک‌زاده، حمیدرضا و طلایی شکری، شهاب (1399). تحلیل سیستمی توسعة گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل. گردشگری و توسعه، 9(4)، 1-20. doi: 10.22034/jtd.2019.198878.1827
Agusdinata, B., & De Klein, W. (2002). The dynamics of airline alliances. Journal of Air Transport Management8(4), 201-211.‌
Calderwood, L. U., & Soshkin, M. (2019, September). The travel and tourism competitiveness report 2019. World Economic Forum.‌
Chen, K. C. (2004). Decision support system for tourism development: system dynamics approach. Journal of Computer Information Systems45(1), 104-112.‌
Davronov, I. O., Kh, K. M., & Ruziyev, S. S. (2020). IMPROVING TOURIST SEASON IN BUKHARA REGION. Вестник науки и образования, (1-2), 9-11.‌
Egilmez, G., & Tatari, O. (2012). A dynamic modeling approach to highway sustainability: Strategies to reduce overall impact. Transportation Research Part A: Policy and Practice46(7), 1086-1096.‌
Fernández, J. M., Selma, M. A. E., Aymerich, F. R., Sáez, M. T. P., & Fructuoso, M. F. C. (2005). Aquatic birds as bioindicators of trophic changes and ecosystem deterioration in the Mar Menor lagoon (SE Spain). Hydrobiologia550(1), 221-235.‌
Georgantzas, N.C., 2003. Tourism Dynamics: Cyprus’ Hotel Value Chain and Profitability. System Dynamics Review, 19(3), pp.175–212.
Georgantzas, N. C. (2003). Tourism dynamics: Cyprus' hotel value chain and profitability. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society19(3), 175-212.‌
Hoque, A., Shikha, F. A., Hasanat, M. W., Arif, I., & Hamid, A. B. A. (2020). The effect of Coronavirus (COVID-19) in the tourism industry in China. Asian Journal of Multidisciplinary Studies3(1), 52-58.‌
Hwang, J., & Lee, J. (2019). Relationships among senior tourists’ perceptions of tour guides’ professional competencies, rapport, satisfaction with the guide service, tour satisfaction, and word of mouth. Journal of Travel Research58(8), 1331-1346.‌
Kasivairavan, P. (2019). GOVERNMENT ROLE IN INDIAN TOURISM INDUSTRY. Journal of the Gujarat Research Society, 21(16s), 97–105.
Leung, X. Y., Lyu, J., & Bai, B. (2020). A fad or the future? Examining the effectiveness of virtual reality advertising in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management88, 102391.‌
Liehr, M., Größler, A., Klein, M., & Milling, P. M. (2001). Cycles in the sky: understanding and managing business cycles in the airline market. System Dynamics Review17(4), 311-332.
Manataki, I. E., & Zografos, K. G. (2009). A generic system dynamics based tool for airport terminal performance analysis. Transportation Research Part C: Emerging Technologies17(4), 428-443.
Manataki, I. E., & Zografos, K. G. (2010). Assessing airport terminal performance using a system dynamics model. Journal of Air Transport Management16(2), 86-93.‌
Murphy, D. (2019). Increasing clicks through advanced targeting: Applying the third-party seal model to airline advertising.
Nur, H., Hairul, N. I., & Zainab, K. (2019). Is tourism industry ready for crypto currency: a case of Eskişehir. Tourism, Leisure and Global Change5, 19-31.‌
Panzeri, D., Caroli, P., & Haack, B. (2013). Sagarmatha Park (Mt Everest) porter survey and analysis. Tourism management36, 26-34.
Pechlaner, H., Thees, H., Manske-Wang, W., & Scuttari, A. (2021). Local service industry and tourism development through the global trade and infrastructure project of the New Silk Road–the example of Georgia. The service industries journal41(7-8), 553-579.‌
Peterson, R. M., Bittel, R. H., Forgie, C. A., Lee, W. H., & Nestor, J. J. (2007). Using USCAP’s analytical models, the transportation security administration balances the impacts of aviation security policies on passengers and airlines. Interfaces37(1), 52-67.‌
Pierson, K., & Sterman, J. D. (2013). Cyclical dynamics of airline industry earnings. System Dynamics Review29(3), 129-156.‌
Prideaux, B., Thompson, M., & Pabel, A. (2020). Lessons from COVID-19 can prepare global tourism for the economic transformation needed to combat climate change. Tourism Geographies22(3), 667-678.
‌Semeniuk, C. A., Haider, W., Cooper, A., & Rothley, K. D. (2010). A linked model of animal ecology and human behavior for the management of wildlife tourism. Ecological Modelling221(22), 2699-2713.‌
Trappey, A. J., Trappey, C., Hsiao, C., Ou, J. J., Li, S., & Chen, K. W. (2012). An evaluation model for low carbon island policy: The case of Taiwan's green transportation policy. Energy Policy45, 510-515.‌
UNWTO (2013). Sustainable Tourism for Development Guidebook First Edit., Madrid: World Tourism Organization (UNWTO).
Van den Bergh, J. C., & Nijkamp, P. (1994). An integrated dynamic model for economic development and natural environment: an application to the Greek Sporades Islands. Annals of Operations Research54(1), 143-174.‌
Walker, P. A., Greiner, R., McDonald, D., & Lyne, V. (1998). The tourism futures simulator: A systems thinking approach. Environmental Modelling & Software14(1), 59-67.‌
Woodside, A. G. (2009). Applying systems thinking to sustainable golf tourism. Journal of travel research48(2), 205-215.‌
Xing, Y., & Dangerfield, B. (2018). Modelling the sustainability of mass tourism in island tourist economies. In System Dynamics (pp. 303-327). Palgrave Macmillan, London.‌
Xu, H., & Dai, S. (2012). A system dynamics approach to explore sustainable policies for Xidi, the world heritage village. Current Issues in Tourism15(5), 441-459.‌
Zhang, J., Ji, M., & Zhang, Y. (2015). Tourism sustainability in Tibet–Forward planning using a systems approach. Ecological Indicators56, 218-228.‌
Zhang, T. (2020). Study on the Development Model of Qinhuangdao Binhai Culture Tourism Based on Soft Power of Foreign Language. Journal of Coastal Research115(SI), 136-138