طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌ شناسی سیستم ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل شرکت آموزش، مطالعات و مشاوره سیاحتی گردشگران بنیاد

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی/ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2021.276233.2291

چکیده

صنعت گردشگری در جهان از منابع مهم درآمدی بوده و به دلیل ارزآوری بالای گردشگری ورودی، تمرکز بر این حوزه می‌تواند سهم گردشگری را در تولید ناخالص ملی کشورها افزایش دهد. از این‌رو، در این تحقیق به بررسی صنعت گردشگری ایران پرداخته و تلاش شده تا حوزه های مختلف خدمات گردشگری نظیر گردشگری سلامت، زیارتی، فرهنگی و تفریحی پوشش داده شود. با توجه به وجود ابعاد و تأثیرات گوناگون و ذی‌نفعان مختلف دخیل در توسعه گردشگری که منجر به پیچیدگی و پویایی رفتارهای این حوزه گردیده به‌منظور تحلیل این صنعت از متدولوژی پویایی‌شناسی سیستم‌ها استفاده شده است. در نرم افزار ونسیم مدلی توسعه داده شد تا بتوان تحت 4 سناریوی تسهیل صدور ویزا برای گردشگران، بسیج کلیه امکانات رسانه ای و تبلیغاتی کشور اعم از خصوصی و دولتی، تولید گسترده واکسن کرونا و یا واردات آن و رفع محدودیت‌های گردشگری حاصل از این ویروس و افزایش ظرفیت‌های سرویس‌های مختلف گردشگری، نتایج اجرای سیاست‌ها را به بحث گذاشت. نتایج نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های حمایتی در کوتاه مدت به تنهایی موثر نبوده و باید در ابتدا کرونا برطرف گردد و هم‌زمان تبلیغات به همراه تسهیل ورود گردشگر به کشور صورت پذیرد و پس از آن با تاخیر 5 ساله اقدام به توسعه ظرفیت زیرساخت‌های گردشگری با اولویت توسعه خدمات اقامتی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model to Enhance Income by the Supply of Tourism Services (System Dynamics Approach)

نویسندگان [English]

  • hamid zadmehr 1
  • aliyeh kazemi 2
  • hamed shakouri ganjavi 3
  • Mahnaz Hosseinzadeh 4
  • seyed hossein hosseini 5
1 CEO/INSTROCT
2 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
3 Department of Industrial and Systems Engineering, Collage of Engineering University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
5 PhD in Industrial Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

The tourism industry in the world is one of the important sources of revenue and due to the high exchange rate of inbound tourism, focusing on this area can increase the share of tourism in the gross national product of countries. Therefore, in this research, the Iranian tourism industry has been studied and an attempt has been made to cover various areas of tourism services such as health, pilgrimage, cultural and recreational tourism. Due to the existence of various dimensions and effects and different stakeholders involved in the development of tourism, leading to the complexity and dynamism of behaviors in this area, in order to analyze this industry, the methodology of systems dynamics has been used. A model was developed in Vensim software to discuss 4 scenarios; visa facilitation for tourists, mobilization of all media and advertising facilities in the country, both private and public, extensive production of Covid-19 vaccine or its import, and removal of tourism restrictions risen as a result of the pandemic, and an increase in capacity of various tourism services, as well as the results of the policy implementation. The results show that the implementation of supportive policies in the short term alone is not effective and the pandemic should end first and at the same time advertising should be done in order to facilitate the entry of tourists to the country and then with a delay of 5 years to develop the capacity of tourism infrastructure with priority given to the development of accommodation services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems dynamics, tourism industry, tourism industry value chain, subsystem diagrams, causal loops