مدل ساختاری -‌ تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعهشناسی، گرایش مسائل اجتماعی ایران، دانشکدهٔ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکدهٔ علوم انسانی و حقوق، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکدهٔ علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22034/jtd.2021.300615.2425

چکیده

امروزه گردشگری ماجراجویانه سریع‌ترین بخش گردشگری روبه‌رشد در جهان است و یکی از مهم‌ترین ابزار توسعهٔ پایدار در کشورها و مقاصد گردشگری به شمار می‌رود. ازاین‌رو، کویر مرنجاب در ایران، به‌منزلهٔ ناحیه‌ای ممتاز، قابلیت تبدیل شدن به نمونهٔ مرکز توسعهٔ پایدار گردشگری ماجراجویانه را دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل متعددی در تحقق این مهم تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارائهٔ الگویی برای توسعهٔ گردشگری ماجراجویانه خلاق و پایدار در کویر مرنجاب انجام شده است. از حیث روش، پژوهشی آمیخته (کیفی - کمّی) و کاربردی است که تحلیل داده‌ها از طریق دو روش فراترکیب و مدل‌سازی ساختاری - تفسیری و در دو مرحله انجام شده است. در گام اول، عوامل تأثیرگذار در توسعهٔ گردشگری ماجراجویانه با مرور نظام‌مند شناسایی شدند و 18 متغیر در 10 شاخص و ۴ بعد پایداری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و زیست‌محیطی با نظر محققان انتخاب و تأیید شدند. در گام دوم، کدهای اولیه‌ استخراج و در پرسش‌نامهٔ مدل‌سازی ساختاری - تفسیری قرار گرفتند تا روابط میان آن‌ها با بهره‌مندی از نظر متخصصان و مدیران گردشگری شهر کاشان و آران و بیدگل و فعالان گردشگری ماجراجویانه در کویر سطح‌بندی و به‌صورت مدل ارائه شود. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که رضایت گردشگر و وفاداری جامعهٔ بومی زمانی حاصل می‌شود که اول سیاست‌‌گذاری و برنامه‌ریزی روشن و جامعی وجود داشته باشد و، بعد از آن، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در محیط بتواند شرایط را برای دیگر عوامل مؤثر به‌ویژه مدیریت منابع زیستی و اجتماعی فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural-interpretive model sustainable tourism of adventure in Maranjab desert

نویسندگان [English]

  • Nahid Abdoli 1
  • Mohsen Niazi 2
  • Zahra Sadeqi Arani 3
1 PhD Candidate in Sociology, Department of Sociology, Human-Sceince Faculty, University of Kashan, Kashan, Iran .
2 Professor of Sociology, Department of Sociology, Human-Sceince Faculty, University of Kashan, Kashan, Iran.
3 Assistant Professor of Management and Entrepreneurship, Financial Science, Management and Entrepreneurship Faculty, University of Kashan, Kashan. Iran.
چکیده [English]

adventure tourism is the fastest growing tourism sector in the world and It is considered as one of the most important tools for sustainable development in countries and tourism destinations. Therefore, the Marnjab Desert in Iran, as a privileged region, has the potential to become an example center for sustainable development of adventure tourism. Research shows that affect numerous factors on realization of this important. This study aims to provide a model for the development of creative and sustainable adventure tourism in the Marnjab Desert. In terms of method, Research is mixed and applied research that data analysis has been done through two methods of Meta-Synthesis and Structural-Interpretive Modeling in two stages. first step: were identified the factors affecting the development of adventure tourism with systematic reviewed and 18 variables in 10 indicators and four dimensions of economic, political, cultural, social and environmental sustainability were selected and approved by researchers. second step: the initial codes were extracted and located in the structural-interpretive modeling questionnaire in order to Be leveled the relation between them with the help of tourism experts and managers of Kashan, Aran and Bidgol and adventure tourism activists present as a model in the desert. The results of the present study indicate that tourist satisfaction and loyalty of the indigenous community will be achieved when first there is clear and comprehensive policy and planning and then the private sector provide by investing in the environment the conditions for other effective factors, especially biological and social resource management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adventure tourism
  • Sustainable tourism
  • Creative tourism
  • Structural-interpretive modeling
  • Maranjab desert
ارمغان، سیمین (1398). ارزیابی شاخص‌های اجتماعی - فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور. فصلنامهٔ راهبردهای توسعهٔ روستایی، 6(3)، ۳۴۷-۳۶۲.
امراللهی بیوکی، ناهید و نظری دهقی، اعظم (1394). اثرات تصویر ذهنی گردشگران شهر اصفهان بر توسعهٔ گردشگری پایدار آن. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، 10(31)، ۱۰۳-۱۲۹.
بسته‌نگار، مهرنوش، حسنی، علی و خاکزار بفرویی، مرتضی (1396). طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق. گردشگری و توسعه، ۶(2)، 81-۱۰۸.
بسته‌نگار، مهرنوش و حسنی، علی (1398). معماری اکوسیستم گردشگری شهر خلاق گسترونومی با تحلیل شبکهٔ اجتماعی )مورد مطالعه: شهر رشت(. فصلنامهٔ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۸(۲)، 1-۱۲۶.
توکلی بیدگلی، مجتبی (1395). ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری خانه‌های دوم در قمصر. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکدهٔ کشاورزی و منابع طبیعی.
جاودان، مجتبی، فیروزی، معصومه، ادیبی، زهرا و پاوای، سعیده (1393). ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعهٔ گردشگری ایران در چارچوب رهیافت توسعهٔ پایدار گردشگری، اولین همایش بین‌المللی علمی راهبردی توسعهٔ گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش‌ها و چشم‌انداز، جهاد دانشگاهی، پژوهشکدهٔ گردشگری.
حسین‌زاده، مهناز و مولوی عربشاهی، سیده سوسن (1397). توسعهٔ پایدار گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۷(3)، ۱۷۳-۱۹۴.
حسینی، سیدعلی، اسکندری‌نوده، محمد و مبرهن‌قاسم‌آبادی، فاطمه (1393). بررسی و تحلیل شاخص‌های استراتژی توسعهٔ شهری(CDS)  در توسعهٔ گردشگری شهری (مطالعهٔ موردی: شهر چابکسر). فصلنامهٔ جغرافیا و پایداری محیط، ۴(11)، ۴۱-۵۵.
خاکساری، علی و دهقانی، معصومه (1393). ظرفیت گردشگری ماجراجویانه در کویرهای ایران با استفاده از تکنیک (SWOT). فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، ۹(27)، 1-22.
رحیمی، محمد و پازند، فاطمه (1395). الگوی گردشگری خلاق شهری در ایران با استفاده از مدل تحلیل سلسله‌مراتبی. فصلنامهٔ ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۶(3)، 97-۱۲۴.
رضوانی، محمدرضا، بدری، علی و ترابی، ذبیح‌اللّه (1398). بررسی ادراک ذی‌نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب استان سمنان. نشریهٔ مطالعات اجتماعی گردشگری، ۷(1)، 1-۲۴.
زورکی، شهریار، ازوجی، حسنا و ساداتی امیر، رقیه (1397). تحلیل نقش توریسم بر دفاع اقتصادی با روش داده‌های تابلویی. نشریهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، ۷(۲۶)، ۹۶-121.
صابری، امیر، توکلی‌نیا، جمیله، رضویان، محمدتقی و قادری، اسماعیل (1397). بررسی تأثیر گردشگری بر توسعهٔ اقتصادی - اجتماعی شهر کاشان. فصلنامهٔ برنامه‌ریزی رفاه و توسعهٔ اجتماعی، (۳۶)، 1-۳۴.
صابری‌فر، رستم (1399). نقش گردشگری خلاق در ماندگاری گردشگران و اثر آن بر توسعهٔ اقتصادی (نمونهٔ موردی: بشرویه خراسان جنوبی). برنامهریزی و آمایش فضا، ۲۴(۴)، 177-207.
صادقیان بروجنی، نجمه، کیانی سلمی، صدیقه و غلامی، یونس (1399). شناسایی عوامل اثربخش بر توسعهٔ گردشگری خلاق و تأثیر آن بر پایداری رفتار از دیدگاه گردشگران در مناطق روستایی شهرستان بروجن. فصلنامهٔ پژوهش‌های روستایی، ۱۱(۴)، ۶۹۶-711.
صفاری، مرجان، حیدری، کلثوم و لطیفی‌فرد، مهدی (1399). تأثیر مشارکت پایدار در گردشگری ماجراجویانه بر توانمندسازی زنان. نشریهٔ مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۲(۵۹)، ۱۱۳-۱۳۴.
ضرغام‌ بروجنی، حمید و بذرافشان، مرتضی (1393). بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط‌مشی‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران (از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی). مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، 3(9)، 31-51.
ضرغام ‌بروجنی، حمید و صداقت، مریم (1397). مدل فرایندی توسعهٔ پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران، نظریه‌ای داده‌بنیاد با تأکید بر برنامه‌های پنج‌سالهٔ توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. فصلنامهٔ‌ علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه، ۷(۳)، 25-73.
علی‌اکبری، اسماعیل، رهنمایی، محمدتقی و صفرعلی‌زاده، اسماعیل (1394). مدیریت یکپارچهٔ گردشگری، راهبردی برای توسعهٔ منطقه‌ای در استان آذربایجان غربی. فصلنامهٔ برنامهریزی منطقه‌ای (دانشگاه آزاد مرودشت)، 5(19)، 1-12.
علیقلی‌زاده فیروزجایی، ناصر، رمضان‌زاده لسبویی، مهدی و مجید، اسمعیلی (1394). عوامل مؤثر بر انگیزهٔ گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تأکید بر جاذبه‌های روستاهای مناطق کویری و بیابانی (مطالعهٔ موردی نواحی خور و بیابانک). فصلنامهٔ علمی - پژوهشی جغرافیا، ۱۳(۴۶)، 301-321.
فرتوک‌زاده، حمیدرضا، اسفندیارپور بروجنی، سیما، کیانی فیض‌آبادی، زهره و رجبی نهوجی، میثم (1395). بررسی سیاست‌های توسعهٔ صنعت گردشگری در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم. فصلنامهٔ سیاست‌گذاری عمومی، 2(1)، ۹۳-۱۱۹.
قدیری معصوم، مجتبی و وثوقی، لیلا (1394). گردشگری ماجراجویانه. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت گردشگری، (8)، 41-58.
قزلسفلو، حمیدرضا و عاشوری، تقی (1399). الگوی ویژگی‌های رفتاری و هیجانات ذاتی گردشگران ماجراجوی ورزش‌های هوایی بر مبنای بروز رفتارهای خود-حفاظتی واقعی. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، ۷(26)، ۱۱۵-۱۳۱.
کردوانی، پرویز (1375). مناطق خشک، خاکها (طبقهبندی جغرافیایی و مسائل بهرهبرداری از آن‌ها) احیا، اصلاح و آباد کردن (جلد دوم). تهران: مؤسسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
کردوانی، پرویز (1383). جاذبه‌های گردشگری بیابان‌ها و کویرهای ایران. مجلهٔ کیهان فرهنگی، (221)، 23-28.
کریمی، جواد، سلطانیان، لیلا و بجانی، ابوالفضل (1399). طراحی مدل توسعهٔ گردشگری ماجراجویانهٔ ورزشی براساس نظریهٔ داده‌بنیاد. فصلنامهٔ مطالعات مدیریت ورزشی، ۱۲(60)، ۶۱-۸۲.
کشاورز، مهناز (1398). شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعهٔ گردشگری پایدار شهری با استفاده از روش مدل‌‌سازی ساختاری - تفسیری (ISM) (مطالعهٔ موردی: شهر خرم‌آباد). فصلنامهٔ گردشگری شهری، ۶(۱)، 121-134.
محبوب‌فر، محمدرضا، شفقی، سیروس و زنگی‌آبادی، علی (1390). توان‌سنجی و برنامه‌ریزی گردشگری شهر کاشان. فصلنامهٔ برنامه‌ریزی فضایی، 1(2)، 109-132.
محرم‌زاده، مهرداد، گنجی ایمچه، حسین، حسینی، میرابراهیم و گنجی ایمچه، محسن (1399). تدوین راهبردهای ایجاد قطب گردشگری ماجراجویانه در کوهستان‌های اردبیل با استفاده از تکنیک (SWOT). پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، ۱۲(۳)، ۱۹۱-۱۸۵.
مشاوران توریست کنسولیت (1351). طرح جامع توسعهٔ جهانگردی در ایران، سیاست‌ها، اولویت‌ها و تسهیلات موجود. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
مکیان، سارا و بذرافشان، مرتضی (1395). گردشگری خلاق. تهران: انتشارات مهکامه.
میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1398). آسیب‌شناسی کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های ایرانی گردشگری. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، ۸(3)، ۱۲۴-۱۴۶.
نظری، حمید و صیدائی، سیداسکندر (1399). واکاوی مخاطرات اثرگذار بر توسعهٔ کارآفرینی گردشگری پایدار شهرستان کوهرنگ با استفاده از تحلیل مقایسهٔ کیفی مجموعهٔ فازی. مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق۷(۱)،97-111.
نیک‌بین، مهنا، ضرغام بروجنی، حمید، صالحی امیری، سیدرضا، محمدخانی، کامرانی و غفاری، فرهاد (1398). مدل مفهومی توسعهٔ پایدار گردشگری فرهنگی با رویکرد فراترکیب. دوفصلنامهٔ‌ مطالعات اجتماعی گردشگری، ۷(۱۴)، 73-102.
واعظی، رضا، چگین، میثم و اصلی‌پور، حسین (1396). جایگاه خط‌مشی گردشگری سلامت در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی. مدیریت دولتی، 9(4)، 641-664.
هولدن، اندرو (1394). محیط و گردشگری، ترجمهٔ علی موحد و رضا زارعی. تهران: انتشارات سمت.
Ali, F., Ryu, K., & Hussain, K. (2016). Influence of experiences on memories, satisfaction and behavioral intentions: A study of creative tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(1), 85-100.
Amir, S., Mohamed Osman, M., Bachok, S., & Ibrahim, M. (2015). Sustaining local community economy through tourism: Melaka UNESCO world heritage city. Procedia Environmental Sciences, 28, 443-452.
Asmelash, A. G., & Kumar, S. (2019). The structural relationship between tourist satisfaction and sustainable heritage tourism development in Tigrai, Ethiopia. Heliyon, 5(3), e01335.
Aykac, A. (2005). Contemporary Patterns of Labor Transformation: Evidence from Turkish tourism industry (Doctoral dissertation, State University of New York at Binghamton).
Beedie, P. (2003). Mountain guiding and adventure tourism: reflections on the choreography of the experience. Leisure Studies, 22(2), 147-167.
Bowitz, E., & Ibenholt, K. (2009). Economic impacts of cultural heritage-Research and perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1), 1-8.
Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the looking back and moving forward. Journal of Sustainable Tourism, 25(1), 1-9.
Brcar, F., & Colarič-Jakše, L. M. (2017). Evaluation of cultural heritage in Posavje region by tourists and employees. Challenges of the Future, 2(1), 1-15.
Brida, J. G., Osti, L., & Barquet, A. (2010). Segmenting Resident Perceptions Towards Tourism a Cluster Analysis with a Multinominal Logit Model of a Mountain Community. International of Tourism Research, 12, 591-602.
Bright, A. (2014). Spatial analysis of Tourism Income distribution Inx, the accommodation Sector in Western Uganda. Tourism and Hospitality Research, 3(21), 1-8.
Buckley, R. (2004). The effects of world heritage listing on tourism to Australian national parks. Journal of Sustainable Tourism, 12(1), 70-84.
Buckley, R. (2007). Adventure tourism products: Price, duration, size, skill, remoteness. Tourism Management, 28(6), 1428-33.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tour Manage, 21(1), 97-116.
Butler, R., Hall, C. M., & Jenkins, J. (1998). Tourism and recreation in rural areas. New York: John Wiley and Sons Ltd.
Cardenas, D. A., Byrd, E. T., & Duffy, L. N. (2015). An Exploratory Study of Community Awareness of Impacts and Agreement to Sustainable Tourism Development Principles. Tourism and Hospitality Research, 15(4), 254-266.
Carrascal Incera, A. (2015). Income distribution and inbound tourism consumption in Galicia: multiplier decomposition analysis. Santiago: University of Santiago de Compostela.
Carter, R. W., Thok, S., O’Rourke, V., & Pearce, T. (2015). Sustainable tourism and its use as a development strategy in Cambodia: a systematic literature review. Journal of Sustainable Tourism, 23(5), 797-818.
Chen, C. F., & Chou, S. H. (2019). Antecedents and consequences of perceived coolness for Generation Y in the context of creative tourism-A case study of the Pier 2 Art Center in Taiwan. Tourism Management, 72, 121-129
Chol, H. S. (2003). Measurement of sustainable development progress for managing community tourism. A dissertation submitted the office of graduate studies of Texas A&M university.
den Hartigh, E., & Tol, M. (2008). Business ecosystem. In Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations (pp. 106-111). IGI Global.
Devesa, M., & Laguna, M., & Palacios, A. (2010). The role of motivation in visitor satisfaction, Empirical evidence in rural tourism. Tourism management, 31(4), 547-552.
Du Cros, H. (2001). A new model to assist in planning for sustainable cultural heritage tourism. International Journal of Tourism Research, 3(2), 165-170.
Ekinci, M. B. (2014). The Cittaslow philosophy in the context of sustainable tourism development; the case of Turkey. Tourism Management, 41, 178-189.
Farid, S. M. (2015). Tourism management in world heritage sites and its impact on economic development in Mali and Ethiopia. Procedia-Social and Behavioral Science, 211, 595-604.
Grgic, I., Zimberk, T., Tratnik, M., Markovina, J., & Jura, J. (2010). Quality of Life in Rural Areas of Croatia to Stay or to Leaver? African Journal of Agricultural Research, 5(8), 653-660.
Hardy, A., Robert, J., Beeton, S., & Pearson, L. (2002). Sustainable Tourism: An Overview of the Concept and its Position in Relation to Conceptualization of Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 10(6), 475-496.
Hunter, C., & Green, H. (1995). Tourism and the environment: A sustainable relationship? Routledge.
Isa, S. M., Ariyanto, H. H., & Kiumarsi, S. (2020). The effect of place attachment on visitors’ revisit intentions: evidence from Batam. Tourism Geographies, 22(1), 51-82.
Jafari, J., & Ritchie, J. R. B. (1981). Toward a framework for tourism education: Problems and prospects, Editor`s page. Annals of Tourism Research, 8(1), 13-34.
Januszn, G. K., & Bajdor, P. (2013). Towards to Sustainable Tourism Framework, Activities and Dimensions. Procedia Economics and Finance, 6, 523-529.
Joppe, M. (1996). Sustainable Community Tourism Development Revisited. Tourism management, 17(7), 475-479.
Joppe, M. (2018). Tourism Policy and Governance: Quo Vadis? Tourism Management Perspectives, 25, 201-204.
Kannan, G., Haq, A. N., Sasikumar, P., & Arunachalam, S. (2008). Analysis and selection of green suppliers using interpretative structural modeling and analytic hierarchy process. International Journal of Management and Decision Making, 9(2), 82-163.
Kanan, F. T. (2009). Toward interpretation of complex structural modeling, IEEE Trans. Systems Man Cybernet, 4(5), 32-36.
Kim, H. (2013). The Concept & Strategy of Creative Tourism Policy of Korean Tourism. Journal of Global Tourism Research, 2, 8- 20.
Ko, T. G. (2005). Development of a Tourism Sustainability Assessment Procedure: A Conceptual Approach. Tourism management, 26, 431-445.
Lee, J., & Lee, H. (2015). Deriving Strategic Priority of Policies for Creative Tourism Industry in Korea using AHP. Procedia computer science, 55, 479-484.
Mason, P., & Cheyne, J. (2000). Residents’ Attitudes to Proposed Development. Annals of Tourism Research, 27, 391-411.
Meheux, K., & Parker, E. (2006). Tourist sector perceptions of natural hazards in Vanuatu and the implications for a small island developing state. Tourism Management, 27(1), 69-85.
Nicoleta, A., & Andreea, M. (2013). Effects of Tourism on Labor Market. Procardia-Social and Behavioral Sciences, 92, 652-655.
Omar, H. (2013). The Development of Sustainable Cultural Heritage Tourism in Malaysia: Implication for Planning and Management. Phd Thesis. Newcastle University.
Paterson, B. L., Thorne, S. E., Canam, C., & Jillings, C. (2001). Meta-study of Qualitative Health Research: A Practical Guide of Meta-analysis and Meta-synthesis. Thousand Oaks, CA: Sage.
Pearce, D. G., & Butler, R. W. (Eds.) (1993). Tourism research: Critiques and challenges. Routledge.
Prokopiou, D., Giannopoulos, K., Anagnostellos, K., Tselentis, B., & Mavridoglou, G. (2019). Swot Analysis of the Tourist Sector on Paros Island, Greece. WIT Transactions on The Built Environment, 188, 165-176.
Richards, G., & Raymond, C. (2000). Creative Tourism. In Atlas News, 23, 16-20.
Richards, G., & Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture? Tourism Management, 27(6), 1209-1223.
Richards, G. (2011). Creativity and Tourism: The State of the Art. Annals of Tourism Research, 38(4), 1225-1253.
Richards, G., & Marques, L. (2012). Exploring creative tourism: Introduction. Journal of Tourism Consumption and practice, 4(2), 1-11.
Ryan, C. (2002). Equity, Management, Power Sharing and Sustainability–Issues of the ‘New Tourism. Tourism Management, 23, 17-26.
Sage, A. P. (1977). Interpretive Structural Modeling: Methodology for Large-Scale Systems. New York: McGraw-Hill.
Sanchez Carrera, E. J., Brida, J. G., & Risso, W. A. (2008). Tourism’s Impact on Long-Run Mexican Economic Growth. Economic Bulletin, 23(21), 1-8.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc.
Selin, S., & Beason, K. (1991). Interorganizational relations in tourism. Annals of Tourism Research, 18(4), 635-652.
Seyfi, S., Hall, C. M., & Fagnoni, E. (2018). Managing world heritage site stakeholders: a grounded theory paradigm model approach. Journal of Heritage Tourism, 1(1), 1-17.
Sharpley, R. (2014). Host Perception of Tourism, A Review of the Research. Tourism Management, 42, 37-49.
Sharpley, R., & Telfer, D. (2015). Tourism and Development: Concepts and Issues. 2end edition. Channel View Publications: UK.
Soria, A. C. R., & Molendowska-Ruiz, J. E. (2014). Reinventing Costa del Sol Through Creative Tourism. Retrieved from Economia Creative Consultancy Information website.
Telfer, D. J., & Sharpley, R. (2015). Tourism and development in the developing world. Routledge.
Trauer, B. (2006). Conceptualizing Special Interest Tourism-framework for Analysis. Tourism Management, 27(2), 183-200.
UNESCO (2019). Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism and New Mexico: Santa Fee.
Vujadinovic, S., Sabic, D., Joksimovic, M., Golic, R., Gajic, M., Zivkovik, L., & Milincic, M. (2013). Possibility for mountain-based adventure tourism: the case of Serbia. Bulletin of Geography. Socio–economic Series, 19, 99-111.
Warfield, J. (1974). Toward interpretation of complex structural modeling. IEEE Trans, Systems Man Cybernet, 4(5), 405-417.
WCED (1987). World Commission on Environment and Development, 17(149). Berlin. https://idl-bnc idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/152/WCED_v17_doc149.pdf
Weaver, D. B. (2012). Sustainable Tourism. New Yourk: Routledge.
Weber, K. (2001). Outdoor Adventure Tourism, A Review of Research Approaches. Annals of Tourism Research, 28(2), 360-377.
WTTC (World Travel and Tourism Council) (2013). Travel and Truism: Economic Impact, Nepal. London: WTTC. https://wttc.org/
Yun, H. J., & Zhang, X. (2016). Cultural conservation and tourism development in the consolidation stage of the tourism area life cycle model. Tourism Planning & Development, 14(3), 1-16.
Zhang, Y., & Xie, P. F. (2019). Motivational determinates of creative tourism: a case study of Albergue art space in Macau. Current Issues in Tourism, 22(20), 2538-2549.
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-analysis: A Question of Dialoguing with Texts. London: The Blackwell Publishing