مدل ساختاری- تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی/ دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.22034/jtd.2021.300615.2425

چکیده

گردشگری ماجراجویانه سریع‌ترین بخش گردشگری رو به رشد در جهان است و به عنوان یکی از مهمترین ابزار توسعه پایدار در کشورها و مقاصد گردشگری به شمار می‌رود. از این رو، کویر مرنجاب در ایران، به عنوان یک ناحیه‌ی ممتاز، قابلیت تبدیل شدن به نمونه‌ی مرکز توسعه‌ی پایدار گردشگری ماجراجویانه را دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل متعددی بر تحقق این مهم تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی الگویی برای توسعه‌ی گردشگری ماجراجویانه خلاق و پایدار در کویر مرنجاب انجام شده است. از حیث روش، پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) و کاربردی بوده که تحلیل داده‌ها از طریق دو روش فرا ترکیب و مدل‌سازی ساختاری- تفسیری و در دو مرحله صورت گرفته است. در گام اول، عوامل تأثیرگذار بر توسعه‌ی گردشگری ماجراجویانه با مرور نظام‌مند شناسایی شدند و 18 متغیر در 10 شاخص و چهار بعد پایداری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و زیست‌محیطی با نظر محققان انتخاب و تأیید گردیدند. در گام دوم، کدهای اولیه‌، استخراج و در پرسشنامه‌ی مدل‌سازی ساختاری- تفسیری قرار گرفتند تا روابط میان آنها با بهره‌مندی از نظر متخصصان و مدیران گردشگری شهر کاشان و آران و بیدگل و فعالان گردشگری ماجراجویانه در کویر سطح‌بندی و به صورت یک مدل ارائه گردد. نتایج پژوهش بیانگر این امر است که رضایت گردشگر و وفاداری جامعه‌ی بومی زمانی حاصل می‌شود که اول سیاست‌‌گذاری و برنامه‌ریزی روشن و جامعی وجود داشته باشد و بعد از آن بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در محیط بتواند شرایط را برای دیگر عوامل مؤثر به ویژه مدیریت منابع زیستی و اجتماعی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural-interpretive model sustainable tourism of adventure in Maranjab desert

نویسندگان [English]

  • nahid abdoli 1
  • Mohsen Niazi 2
  • Zahra Sadeqi Arani 3
1 Sociology, Kashan University, Kashan, Iran
2 Professor/ Sociology, Kashan University, Kashan, Iran.
3 Management and Economics, Kashan University, Kashan. Iran.
چکیده [English]

adventure tourism is the fastest growing tourism sector in the world and It is considered as one of the most important tools for sustainable development in countries and tourism destinations. Therefore, the Marnjab Desert in Iran, as a privileged region, has the potential to become an example center for sustainable development of adventure tourism. Research shows that affect numerous factors on realization of this important. This study aims to provide a model for the development of creative and sustainable adventure tourism in the Marnjab Desert. In terms of method, Research is mixed and applied research that data analysis has been done through two methods of Meta-Synthesis and Structural-Interpretive Modeling in two stages. first step: were identified the factors affecting the development of adventure tourism with systematic reviewed and 18 variables in 10 indicators and four dimensions of economic, political, cultural, social and environmental sustainability were selected and approved by researchers. second step: the initial codes were extracted and located in the structural-interpretive modeling questionnaire in order to Be leveled the relation between them with the help of tourism experts and managers of Kashan, Aran and Bidgol and adventure tourism activists present as a model in the desert. The results of the present study indicate that tourist satisfaction and loyalty of the indigenous community will be achieved when first there is clear and comprehensive policy and planning and then the private sector provide by investing in the environment the conditions for other effective factors, especially biological and social resource management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adventure tourism
  • Sustainable tourism
  • Creative tourism
  • Structural-interpretive modeling
  • Maranjab desert