استارت‌آپ‌های گردشگری در ایران:عوامل موفقیت و شکست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی،گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری در دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد و مدیر گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری در دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.302135.2431

چکیده

سهم ویژه استارت‌آپ‌ها در رشد درآمدی صنعت گردشگری، توسعه و رشد اقتصادی کشورها را بهمراه دارد. از این‌رو شناسایی عوامل مهم موفقیت و شکست این مشاغل کمک شایانی در ارائه راهکارهای مبتنی بر اولویت هر یک از این عوامل از سوی عاملان و صاحبان این مشاغل دارد. بدین‌منظور پژوهش حاضر با هدف تعیین مهمترین عامل موفقیت و شکست استارت‌آپ‌ها انجام گرفته است. و در راستای انجام پژوهش پس از مطالعه ادبیات و بررسی پیشینه پژوهش و استخراج عومل موفقیت و شکست استارت‌آپ‌ها، مصاحبه‌ای نیمه ساختاریافته با 18 تن از صاحبان استارت‌آپ‌های گردشگری ایران انجام گرفت. در مرحله بعد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی، عوامل موفقیت و شکست این مشاغل در 10 بعد اصلی طبقه‌بندی شدند. در نهایت، بر اساس 10 بعد شناسایی شده اقدام به اولویت‌بندی این عومل با استفاده از روش آنتروپی شانون گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند عوامل سازمانی اولویت اول و عوامل غیرقابل پیش بینی اولویت آخر (اهمیت کمتر) را در موفقیت استارت‌آپ‌های گردشگری ایران به خود اختصاص داده‌اند. در خصوص عوامل تاثیرگذار در شکست این کسب و کارها، اولویت اول مربوط به عوامل حقوقی- سیاسی و اولویت آخر منابع فناوری هستند. بنابراین، مسئولین سیاست‌گذار و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید راه‌اندازی استارت‌آپ‌های گردشگری را تسهیل نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism startups in Iran: Success and failure factors

نویسندگان [English]

  • Aida Aminifar 1
  • fatemeh yavarigohar 2
  • mehdi karoubi 3
1 1. M.A in Tourism Management, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 2. Assistant Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Professor and Head of Tourism Management Department, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The special contribution of startups in the growth of the revenue of the tourism industry leads to the development of countries. Therefore, identifying the important success and failure factors of them helps in providing solutions based on the priority of each of these factors by the owners of these businesses. Therefore, the present study was carried out to determine the most important factors in the success and failure of startups. In order to conduct the research, after studying the existing literature and extracting the factors of success and failure of startups, semi-structured interviews were conducted with 18 owners of tourism startups in Iran. In the next step, applying the qualitative content analysis method, the success and failure factors of these jobs were classified into 10 main groups. Finally, based on the 10 identified groups, these factors were prioritized using the Shannon entropy method. The findings show that organizational factors are the first priority and unpredictable factors are the last priority (less important) in the success of Iranian tourism startups. Regarding the factors influencing the failure of these businesses, the first priority is related to legal-political factors and the last priority is technology resources. Therefore, policymakers and the Ministry of Cultural Heritage, Handicraft, and Tourism should pave the way for tourism startups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Startup
  • Startup Success
  • Startup Failure
  • Qualitative Content Analysis
  • Shannon Entropy