شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری (موردپژوهی: روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران .

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2021.254732.2161

چکیده

برندشدن هر مقصد لزوماً مربوط به خصوصیات مثبت آن نیست و گاهی مقاصد گردشگری می‌توانند در ویژگی‌های منفی در بین گردشگران شهره شوند. دراین‌صورت، عوامل مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری باید از قبل شناسایی شوند و در اختیار برنامه‌ریزان این حوزه قرار بگیرند. در این پژوهش، که با هدف شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر در برندسازی روستای هدف گردشگری بیشه انجام شده، نخست به کمک مطالعۀ پیشینه و مصاحبه با استادان متخصص عوامل یادشده شناسایی شد و پس از بومی‌سازی در منطقۀ مطالعه‌شده پرسش‌نامۀ پژوهش تهیه شد. پایایی ابزار پژوهش به کمک ضریب آلفای کرونباخ درحد مطلوبی تأیید شد و روایی آن به تأیید استادان این حوزه رسید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جاذبه‌های گردشگری و بازاریابی گردشگری در روستای بیشه، به‌ترتیب با ضرایب مسیر ۸۵/۰ و ۷۷/۰ بیشترین تأثیر را در برندسازی این روستا داشته و عملکرد مقصد، زیرساخت‌ها، خصوصیات منحصربه‌فرد، عملکرد دولت و رفتار گردشگر به‌ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین نظارت و سرمایه‌گذاری دولت، جاذبه‌های طبیعی، امنیت روستا، دانش و تخصص دست‌اندرکاران و تبلیغات مقصد شاخص‌هایی بودند که بیشترین تأثیر را در برندسازی روستای بیشه از خود نشان دادند. در پایان متناسب با یافته‌های پژوهش، برای بهبود و تسهیل فرایند برندسازی روستای گردشگری بیشه پیشنهادهایی مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Components Affecting the Branding of Tourism Destinations; Case study: Bishe Tourism Village in Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Saber Mohammadpour 1
  • Ali Rahimi 2
1 Associate professor in department of urban planning and design, faculty of architecture and art. University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Master's student in tourism planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Branding a destination is not necessarily related to its positive features, and sometimes a tourism destination can be known for its negative features among tourists; In this case, the factors affecting the branding of tourism destinations should be identified and given to tourism planners; This research has been done with the aim of identifying and evaluating the components affecting the branding of Bisheh tourism target village. At first, with the help of background study and interviews with expert professors, the factors were identified and after localization in the study area, they made the research questionnaire; The reliability of the research instrument was confirmed by Cronbach's alpha coefficient, and its validity has been confirmed by professors in this field. The results showed that tourist attractions and tourism marketing in Bisheh village with the coefficients of 0.85 and 0.77, have the greatest impact on branding in this village And destination performance, infrastructure, unique characteristics, government performance, and tourist behavior come next. Also, government monitoring and investment, natural attractions, village security, expertise of stakeholders and destination advertising have the greatest impact on Bisheh village branding; Finally, according to the research findings, several suggestions were made to improve and facilitate the branding process of Bisheh tourist village

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination branding
  • structural equation modeling
  • Bisheh tourist village
افشاری‌پور، میثم (1397). ارزیابی رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری موردپژوهی شهر جیرفت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
امیری، علی، فرجی، فریده و خوشدل، علی (1397). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر جریان وجود نقد آزاد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، ۴(۴)، ۲۳۸-249.
بارزانی، هلیا (1391). آسیب‌شناسی برند گردشگری جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری.
بولو، قاسم، باباجانی، جعفر و ابراهیمی، مهدی (1390). ملاحظۀ محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، ۴۷-66.
بیرانوندزاده، مریم، عارفی، اعظم، فتح‌اللهی، فرشته و سبحانی، نوبخت (1394). بررسی قابلیتهای گردشگری در استان لرستان، مطالعۀ موردی: روستای ایستگاه بیشه. همایش بین‌المللی معماری شهرسازی، مهندسی عمران، هنر و افق‌ها و چشم‌اندازهای محیطی آینده، تهران.
بیکر، بیل (1393). برندسازی مقصد گردشگری؛ ضروریاتی برای موفقیت در برندسازی مکان. ترجمۀ علی صمیمی و ساسان قاسمی، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
پورمحمد، محمدرضا، حکیمی، هادی و میرزایی، علی (1398). سنجش میزان رضایت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از خدمات ارائه شدۀ مدیریت شهری (مطالعه موردی: محلۀ پاسداران تبریز)، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، ۱۴(۳)، ۵۸۵-603.
حمزه‌لو، یوسف، معین‌فرد، محمدرضا و شوشی‌نسب، پروین (1393). اثرات توسعۀ ورزش بر فرآیند جهانی شدن ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، ۱۴(۲۸)، ۳۹-54.
دلاور، علی (1370). روش‌های تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی، تهران: نشر دانشگاه پیام‌نور.

رضوانی، محمدرضا، فرجی‌سبکبار، حسنعلی، دربان‌آستانه، علیرضا و کریمی، سیدهادی (1396). شناسایی و اعتبارسنجی عوامل و شاخص‌های کیفیت محیطی مؤثر در برندسازی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل محتوا (مورد مطالعه: منطقۀ‌ قومی فرهنگی اورامانات در استان‌های کردستان و کرمانشاه)، پژوهش‌های روستایی، ۸(۲)، ۳۱۸-345.

شفیعی، اعظم (1394). ساخت و مدیریت نظام‌مند برند مقصد گردشگری (مطالعۀ موردی: کاشان). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
شفیعی، زاهد، ترابی‌فارسانی، ندا و عبدالله‌پور، مریم (1395). پارامترهای کلیدی در ساخت و مدیریت برند در روستاهای ژئوتوریسمی استان اصفهان (مطالعۀ موردی: روستاهای مصر و گرمه). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، ۶(۲)، ۲۱۳-228.
صادقی، مهلا (1393). بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس‌های جهان و دلایل قوت و ضعف آن، پژوهش حسابداری، ۴(۱)، ۱۷۵-193.
صفری، حسین، رضوی، سیدمصطفی و علی‌ احمدی، محمدهادی (1392). اولویت‌بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی و ترسیم نقشۀ استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی و روش آنالیز مسیر، مدیریت فردا، ۱۲(34)، ۸۱-87.
عنابستانی، علی‌اکبر و وصال، زینب (1395). تحلیل عوامل مؤثر در ایجاد برند گردشگری در سکونتگاه روستایی موردی: شهرستان بینالود، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، ۵(۱۶)، ۱۲۷-148.
غفرانی، محسن، محمودی، احمد، قربانی، محمدحسین و مژدهی، سهیلا (1396). شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های شرکت در فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان، مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی، ۲(۴)، ۱۱-۲۲.
کاشانی‌پور، محمد، صالح‌نژاد، سیدحسن، رضایی، اسعد و یوسفی‌منش، داوود (1392). بررسی تأثیر تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام بر بازده سهام و حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، ۴(۱۲)، ۱۵۳-172.
کرمی، فرزاد، فلاحی، مصطفی و گراوند، بهروز (1392). نقش گردشگری در توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ موردی: روستای بیشه). دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران‌زمین، همدان.
کیانی‌ فیض‌‌آبادی، زهره (1388). اولویت‌بندی عوامل مؤثر در برندسازی مقصد گردشگری و سنجش آن‌ها در ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه‌ طباطبائی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری.
مبارکی، محمدحسن، زالی، محمدرضا، عبدالوهاب، سمیه و مقیمی، حسین (1391). اثر گرایش کارآفرینانه براساس مدل لامپکین و دس بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در ایران. پژوهشنامه بیمه، ۱(۱)، ۷۱-96.
محمدپور، حسین، حسنی، علی و امینیان، ناصر (1395). عوامل مؤثر در برند شهری و اولویت‌بندی آن از دیدگاه گردشگران، موردی: برج میلاد، اقتصاد و مدیریت شهری، ۴(۱۴)، ۱۱۵-135.
محمودی‌ پاچال، زینب، زارعی، قاسم و باشکوه ‌اجیرلو، محمد (1396). ارائه مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین. گردشگری و توسعه، ۶(۳)، ۱۱۶-138.
مرندی، مهسا (1391). بررسی عوامل مؤثر در تصویر برند مقصد گردشگری، و تأثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشکدۀ علوم اجتماعی.
نتایج سرشماری نفوس و مسکن (1395). مرکز آمار ایران / www.amar.org.ir
Anabestani, A. (2016). An analysis of factors affecting tourism brands in rural settlements of Iran (case study: binaloud county). Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 6.
Deslandes, D. D. (2003). Assessing consumer perceptions of destinations: A necessary first step in the destination branding process. The Florida State University..
Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of vacation marketing10(2), 109-121.
Haven-Tang, C., & Sedgley, D. (2014). Partnership working in enhancing the destination brand of rural areas: A case study of Made in Monmouthshire, Wales, UK. Journal of Destination Marketing & Management3(1), 59-67.‏
Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism management32(3), 465-476.
Im, H. J. H. (2003). An exploratory study of destination branding for the state of Oklahoma. Oklahoma State University.
Kim, H., & Stepchenkova Dr, S. (2015). Perceived destination personality based on visitors’ experience: A case of Jeju Island, South Korea.Kotler, P., Pfoertsch, W., & Pförtsch, W. A. (2010). Ingredient branding: Making the invisible visible (p. 76). Berlin: Springer.
Mahmoudzadeh, S., Nasr, M., & Hashemi, M. (2014). A survey on factors influencing city branding. Management Science Letters4(10), 2325-2328.
Melkumyan, M. (2011). Development of a logo assessment matrix in response to challenges in designing graphic identity for country tourism branding campaigns. Iowa State University.
Onésimo, C., & ArelyBermúdez, R. (2017). Factors For Destination Branding Based On Tourists Perspective. International Journal of Approximate Reasoning, 5, 919-926.
Pike, S. D. (2004). Destination brand positioning slogans–towards the development of a set of accountability criteria. Acta Turistica16(2), 102-124.‏
Sammut‐Bonnici, T. (2015). Brand and branding. Wiley Encyclopedia of Management, 1-3.
Zhu, J., & Zhu, M. (2018). A Study on the Driving Factors of Tourism Destination Brand Equity Based on Internet Sharing Content: A Case Study of Shenzhen Happy Valley. Journal of Service Science and Management11(06), 578.