دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 30، فروردین 1401 (بهار ) 
بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

صفحه 211-224

10.22034/jtd.2021.252734.2151

مریم اسدپورکردی؛ حمید امیرنژاد؛ سید هادی ناصری اوجاکی؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه