تأثیرگذاری زیرساخت‌های گردشگری در میزان وفاداری گردشگران (مطالعة موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، گروه مدیریت گردشگردی، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت گردشگردی، دانشکدة علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.251974.2145

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثرگذاری زیرساخت گردشگری بر میزان وفاداری گردشگران (مطالعة موردی: شهر اصفهان) است. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی ـ هم‌بستگی است. جامعة آماری پژوهش را گردشگران داخلی شهر اصفهان تشکیل می‌دهند که از تیرماه تا شهریورماه ۱۳۹۸ به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. نمونة بررسی‌شده طبق جدول مورگان، 400 نفر محاسبه شد که از نمونة مذکور، 380 پرسش‌نامة معتبر استخراج ‌شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامة استاندارد بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس در اختیار نمونة آماری تحقیق قرار گرفت. روایی محتوایی (به‌دست 25 نفر از اساتید دانشگاه و فعالان صنعت) و روایی سازه (با تحلیل عاملی تأییدی) بررسی و تأیید شد و همچنین پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ (9/0) محاسبه و تأیید شد. مدل مفهومی پژوهش در نرم‌افزار ایموس، بررسی و تحلیل و همة فرضیات پژوهش حاضر تأیید شد. نتایج تحلیل مسیر پژوهش حاضر بیانگر آن است که زیرساخت گردشگری به‌صورت مستقیم بر رضایت گردشگر با ضریب 934/0 و تصویر مقصد با ضریب 654/0، و به‌صورت غیرمستقیم بر وفاداری گردشگری با ضریب 594/0 اثرگذار است. این نتایج بیانگر آن است که بهبود زیرساخت گردشگری باعث افزایش رضایت گردشگر و مطلوبیت تصویر مقصد به‌صورت مستقیم و افزایش وفاداری در گردشگر به‌صورت غیرمستقیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tourism Infrastructures on Tourists' Loyalty (Case Study: Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Majid Farhadi Uonaki 1
  • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo 2
1 Ph.D student, Faculty of Tourism Science, University of Science and culture, Tehran, Iran;
2 Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the impact of tourism infrastructures on tourists' loyalty (case study: isfahan). The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population of the study consists of domestic tourists in Isfahan who have traveled to Isfahan from July to September 2019. According to Morgan's table, 400 people were counted and 380 valid questionnaires were extracted from the sample. The data collection tool was a standard questionnaire that was provided to the statistical sample by available sampling method. Content validity (by 25 university professors and industry activists) and structural validity (with confirmatory factor analysis) were reviewed and confirmed, and also the reliability of the questionnaire was calculated and confirmed by Cronbach's alpha (0.9). The conceptual model of the research was examined and analyzed in AMOUS software and all of the hypotheses were confirmed. The results of the path analysis of the present study indicate that the tourism infrastructures affect tourist satisfaction with a coefficient (0.934) and destination image with a coefficient (0.654) directly, and affect tourism loyalty with a coefficient (0.594) indirectly. These results indicate that improvement of the tourism infrastructures increases tourist satisfaction and the desirability of the destination image directly, as well as the loyalty of the tourist indirectly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism infrastructure
  • tourist loyalty
  • destination image
  • tourist satisfaction
ایمانی خوشخو، محمدحسین و جاودانه، علی (1390). میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربة سفر به ایران. فصل‌نامة علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، ۱(۱)، 30-17.
ایمانی خوشخو، محمدحسین، فرهادی یونکی، مجید و دوستی ایرانی، مهناز (1398). تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعة موردی: شهر اصفهان). فصل‌نامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، ۸(۴)، 126-147.
پوراصغر، فرزام و ویسی، رضا (1390). آمایش سرزمین مبنای برای توسعة پایدار صنعت گردشگری. فصل‌نامة اقتصاد مالی، ۵(۱۴)، ۱۸۴-195.
حیدرزاده، کامبیز، نجفی، کبری و حسینی، سید علی (1396). تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران. فصل‌نامة علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، ۱۲(۴۰)، ۱۱۵- 153.
زیاری، کرامت‌اله، امانپور، سعید و امیری، محمدرضا (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری شهری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران (نمونة موردی: شهر نورآباد). فصل‌نامة علمی-پژوهشی جغرافیایی سرزمین، ۱۰(۳۷)، ۱۵-۳۵.
عباسی، عباس، رستم‌پور شهیدی، نیایش و بازیار حمزه‌خانی، اسماعیل (1396). شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد. نشریة علمی-پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، ۹(۱۷)، ۱-۲۲.
فراهانی، بنفشه، بهاری، جعفر، بهاری، شهلا و بذله، مرجان (1397). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگری (مطالعة موردی گردشگران خارجی سفرکرده به شهر تبریز). نشریة علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 22(۶۴)، ۱۹-۳۳.
کروبی، مهدی، وفایی، امیرعباس و سیدی، پیمان (1396). عوامل مؤثر بر رضایت کلی با نقش میانجی ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران بازدیدکننده از کاخ گلستان در تهران). فصل‌نامة علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه، ۶(۱۰)، 1-22.
کیانی سلمی، صدیقه و بسحاق، محمدرضا (1396). تحلیل نقش خدمات و زیرساخت‌های گردشگری در وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران، مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ. فصل‌نامة علمی–پژوهشی گردشگری و توسعه، ۶(۳)، ۱۵۴-176.
کیانی فیض‌آبادی، زهره (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران مورد مطالعه: شهر کاشان. فصل‌نامة علمی-پژوهشی گردشگری شهری، ۵(۴)، 22-44.
نصیری هنده خاله، اسماعیل و گنجی، نسرین (1397). سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با استفاده از مدل کانو (مطالعة موردی بوستان نهج‌البلاغة تهران). فصل‌نامة علمی-پژوهشی گردشگری شهری، ۵(۲)، 121-134.
Akgün, A. E., Senturk, H. A., Keskin, H., & Onal, I. (2020). The relationships among nostalgic emotion, destination images and tourist behaviors: An empirical study of Istanbul. Journal of Destination Marketing & Management16, 100355.‏
Alegre J, & Juaneda C. (2006). Destination loyalty – consumers’ economic behavior. Annals of Tourism Research, 33(3), 684–706.
Almeida-Santana, A., & Moreno-Gil, S. (2018). Understanding tourism loyalty: Horizontal vs. destination loyalty. Tourism Management, 65, 245-255.‏
Bianchi, C., Pike, S., & Lings, I. (2014). Investigating attitudes towards three South American destinations in an emerging long haul market using a model of consumer-based brand equity (CBBE). Tourism management, 42, 215-223.‏
Blazeska, D., Strezovski, Z., & Klimoska, A. M. (2018). The influence of tourist infrastructure on the tourist satisfaction in Ohrid. UTMS Journal of Economics, 9(1), 85-93.‏
Eusébio, C., & Vieira, A. L. (2013). Destination attributes' evaluation, satisfaction and behavioural intentions: A structural modelling approach. International Journal of Tourism Research15(1), 66-80.
Danylyshyn, B., Olshanska, O., Zabaldina, Y., Mazurets, R., Khlopiak, S., & Pivnova, L. (2021). Designing a Marketing Strategy for the Development of Industrial Tourism in the Region. Journal of Optimization in Industrial Engineering14(1), 19-26.‏
Farhadi Uonaki, M., Shafiee, Z., & Rastghalam, M. (2018). The Identification of the Effective Key Propellants in the Essence of the Brand of Target Tourism Villages (Case Study: Saman County in Chahar Mahal and Bakhtiari Province). Journal of Research and Rural Planning7(2), 157-177.‏‏
Gartner, W. C. (2014). Brand equity in a tourism destination. Place Branding and Public Diplomacy, 10(2), 108-116.‏
Giao, H. N. K., Ngan, N. T. K., Phuc, N. P. H., Tuan, H. Q., Hong, H. K., Anh, H. D. T., ... & LAN, N. (2020). How Destination Image Factors Affect Domestic Tourists Revisit Intention to Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business7(6), 209-220.‏
Gupta, A., & Chen, I. (1995), Service quality: implications for management development, International Journal of Quality & Reliability Management, 12(7), 28-35.
Haneef., S. K. (2017). A Model to Explore the Impact of Tourism Infrastructure on Destination Image for Effective Tourism Marketing. Thesis for Phd. School of built environment university of salford, uk.
Hau, T. C., & Omar, K. (2014). The impact of service quality on tourist satisfaction: the case study of Rantau Abang Beach as a turtle sanctuary destination. Mediterranean Journal of Social Sciences5(23), 1827-1827.‏
Jędruch, M., Furmankiewicz, M., & Kaczmarek, I. (2020). Spatial Analysis of Asymmetry in the Development of Tourism Infrastructure in the Borderlands: The Case of the Bystrzyckie and Orlickie Mountains. ISPRS International Journal of Geo-Information9(8), 470.‏
Kanwel, S., Lingqiang, Z., Asif, M., Hwang, J., Hussain, A., & Jameel, A. (2019). The influence of destination image on tourist loyalty and intention to visit: Testing a multiple mediation approach. Sustainability, 11(22), 6401.‏
Kozak, M. (2001). Repeaters’ behaviour at two distinct destinations, Annals of Tourism Research, 28(3), 784-807.
McKerchera, B., & Prideauxb, B. (2011), Are tourism impacts low on personal environmental agendas?, Journal of Sustainable Tourism, 19(3), 325-345.
Min, K. S., Martin, D., & Jung, J. M. (2013). Designing advertising campaigns for destinations with mixed images: Using visitor campaign goal messages to motivate visitors. Journal of Business Research, 66(6), 759-764.
Nam, J., Ekinci, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of tourism Research, 38(3), 1009-1030.
LE, H. B. H., & LE, T. B. (2020). Impact of Destination Image and Satisfaction on Tourist Loyalty: Mountain Destinations in Thanh Hoa Province, Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(4), 185-195.‏
Le, H., Le, T., Le, Q., & Ngo, C. (2020). Examining the structural relationships of destination image and tourist satisfaction. Management Science Letters10(9), 1993-2000.‏
Lee, S. W., & Xue, K. (2020). A model of destination loyalty: Integrating destination image and sustainable tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(4), 393-408.‏
Perić, G., Dramićanin, S., & Gašić, M. (2020). Impact of service quality on satisfaction and loyalty of tourists in rural tourism of Šumadija and Western Serbia. Economics of Agriculture, 67(4), 1071-1086.‏
Prayag, G., & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and influence of destination image, place attachment, personal involvement, and satisfaction. Journal of travel research, 51(3), 342-356.
Pereira, H. G., de Fátima Salgueiro, M., & Rita, P. (2016). Online purchase determinants of loyalty: The mediating effect of satisfaction in tourism. Journal of Retailing and consumer Services, 30, 279-291.‏
Rasoolimanesh, S. M., Md Noor, S., Schuberth, F., & Jaafar, M. (2019). Investigating the effects of tourist engagement on satisfaction and loyalty. The Service Industries Journal, 39(7-8), 559-574.‏
Rajesh, R. (2013). Impact of tourist perceptions, destination image and tourist satisfaction on destination loyalty: a conceptual model. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural11(3), 67-78.‏
Ryu, K., Lee, H. R., & Gon Kim, W. (2012). The influence of the quality of the physical environment, food, and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions. International journal of contemporary hospitality management, 24(2), 200-223.‏
Singh, A., Saini, G. K., & Majumdar, S. (2015). Application of social marketing in social entrepreneurship: Evidence from India. Social Marketing Quarterly21(3), 152-172.‏
Susanti, R., Ulfah, Y., & Suharno, S. (2020). The influence of facilities and destination image on tourist loyalty and satisfaction of ladaya attractions in kutai kartanegara district. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)4(3), 1-19.
Tinakhat, P. (2020). A Study of Tourist Motivation toward Destination Loyalty: Targeting European Tourists Travelling to Phuket. Thammasat Review, 23(2), 22-46.‏
Vinh, N., & Long, N. (2013), The relationship among expectation, satisfaction and loyalty of international visitor to Hanoi, Vietnam, Journal of Global Management, 5(1), 30-43.
Voss, K. E., Spangenberg, E. R., & Grohmann, B. (2003). Measuring the hedonic and utilitarian dimensions of consumer attitude. Journal of marketing research, 40(3), 310-320.‏
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism management, 40, 213-223