نقش تبلیغات رسانه‌های نوین بصری در توسعة گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 مربی بخش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/jtd.2021.266557.2230

چکیده

گردشگری عاملی مؤثر در انتقال فرهنگی به‌شمار می‌رود که برای توسعة آن، به‌کارگیری شیوه‌های تبلیغاتی در رسانه‌های نوین بصری ابزاری مناسب است. در این مقاله، محققان با هدف تبیین نقش تبلیغاتِ انجام‌شده درخصوص گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز، در پی دستیابی به سؤالات تحقیق، مبنی بر چیستی مؤلفه‌های مؤثر در تبلیغات، اولویت‌بندی رسانه‌های نوین بصری و ارائة‌ راهکارهای مناسب تبلیغاتی بوده‌اند. به‌منظور انجام این مقاله در قسمت مبانی نظری براساس مطالعات آثار مکتوب و مقالات انجام شده، بخش اعظم اطلاعات از طریق تحقیقات میدانی با مراجعة مستقیم و توزیع پرسش‌نامه و مصاحبه به‌دست آمده‌اند. نمونة آماری این مقاله را 384 نفر از گردشگران داخلی باغ‌ها برای پاسخ به پرسش‌نامه، 7 نفر کارشناس برای مصاحبه و30 نفر از کارشناسان نیز برای پاسخ به پرسش‌نامه تشکیل می‌دهند. گفتنی است این تحقیق در سال 1398 انجام شده است. یافته‌‌ها نشان می‌دهند که از جمله مؤثرترین مؤلفه‌های اثربخش تبلیغات باغ‌ها، میزان مقدوربودن استفاده از رسانه‌ها و میزان فراهم‌شدن تعامل گردشگران با رسانه‌ها هستند که اهمیت بیشتر و نقش مؤثرتری دارند. رسانه‌های نوین به‌ترتیب اولویت، عبارت‌اند از اینستاگرام، تلویزیون، وب‌سایت‌ها، نماد مکان، گرافیک محیطی، تلگرام، آپارات، یوتیوب، توئیتر و فیس‌بوک‌. از جمله مهم‌ترین و مناسب‌ترین راهکارها نیز قوت‌بخشیدن شناخت سلایق مردم، استفاده از گروه‌های متخصص طراحی گرافیک، فراهم‌کردن تبلیغات تعاملی، تشکیل کمپین‌های تبلیغاتی، اجرای موسیقی زنده و استفاده از نورپردازی سه‌بعدی است که به‌ترتیب، اهمیت و نقش مؤثرتری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Advertising through Modern Visual Media in the Development of Tourism in the Qajari Gardens of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Maliheh Karimi 1
  • Ashkan Rahmani 2
  • Seyed Mohammad Khalil Asna Ashari 3
1 M.A. in Art Research, School of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Art, School of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Lecturer, Department of Art, School of Art & Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

the development of which, the use of advertising methods in modern visual media is a suitable tool. In this article, with the aim of explaining the role of advertising on tourism in Qajar gardens of Shiraz, researchers have sought to obtain research questions on what are the effective components in advertising, prioritizing new visual media and providing appropriate advertising solutions. In order to do this article in the theoretical foundations section based on the study of written works and articles, most of the information has been obtained through field research with direct reference and distribution of questionnaires and interviews. The statistical sample of this article consists of 384 domestic tourists from the gardens to answer the questionnaire, 7 experts for the interview and 30 experts to answer the questionnaire. It is worth mentioning that this research was conducted in 2019. Findings show that among the most effective components of garden advertising are the extent to which media can be used and the extent to which tourists interact with the media are provided, which are more important and play a more effective role. New media, in order of priority are Instagram, TV, websites, location symbols, environmental graphics, Telegram, Apparatus, YouTube, Twitter and Facebook. Among the most important and appropriate solutions are strengthening the knowledge of people's tastes, using graphic design expert groups, providing interactive advertisements, forming advertising campaigns, performing live music and using three-dimensional lighting, which are more important, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajari Gardens of Shiraz
  • Advertising
  • New Visual Media
  • Tourism
آریان‌پور، علیرضا (1365). پژوهشی در شناخت باغ‌های ایران و باغ‌های تاریخی شیراز. تهران: نشر تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین.
احمدی، بابک (1394). حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفه‌ی هنر. تهران: نشر مرکز.
بابایی، محمود و فهیمی‌فر، سپیده (1391). ویژگی‌های رسانه‌های نوین و الگوهای ارتباطی. فصل‌نامة مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۲۴(۶۹)، ۱۷۴-193.
بودریار، ژان (1393). اثر هنری در عصر الکترونیک، موزه یک کارخانه است. ترجمة ایمان گنجی و کیوان مهتدی. تهران: حرفه هنرمند، ص 186-197.
پیدایی، مهرداد (1398). جزوة آموزشی تحلیل آماری. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
حسن‌زاده دستفروش، نریمان (1396). تحلیل متون کوتاه فارسی برای شبکه‌های اجتماعی مورد کاری: شبکه اجتماعی توئیتر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. پردیس دانشگاهی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ایران.
جبارزاده، یونس، حسینی، سید صمد، نیکخواه، یونس، شکری، سوره و صبری، پیمان (1398). تأثیر خوگرفتن به رسانه‌های اجتماعی در تعامل اعتماد به رسانه و قصد بازدید گردشگران و بررسی شدت رابطة آن در صنعت گردشگری تبریز. فصل‌نامة علمی_پژوهشی گردشگری و توسعه. ۹(۴)، ۱۵۳-167.
حسینی، علیرضا (1381). طرح جامع گردشگری استان فارس. طرح پژوهشی درون‌دانشگاهی، دانشگاه پیام‌نور شیراز.
خدامی، سهیلا، اصلانلو، بهاره و محمدی، مهسا (1399). طراحی مدل وفاداری به برند مقصد گردشگری براساس نقش ترکیبی تجربة برند مقصد، شخصیت برند مقصد و ارزش ویژة برند مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی. فصل‌نامة علمی_پژوهشی گردشگری و توسعه، ۹(۴)، ۹۷-110.
خسروی جلودار، فاطمه (1396). بررسی رویکردهای نوین در تبلیغات دنیای مجازی (مطالعة موردی: 2 آژانس تبلیغاتی 2015)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة الزهرا، دانشگاه تهران، ایران.
دوران، بهزاد (1388). هویت اجتماعی و فضای سایبرنتیک. پایان‌نامة دکتری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهران.
ذوالقدر، حسین و قاسم‌زاده عراقی، مرتضی (1391). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بازنمایی دهکده جهانی مک‌لوهان. نشریة فرهنگ ارتباطات. ۲(۸)، 193-171.
رحیم‌پور، علی (1392). گردشگری در کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه. تهران: سازمان فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
رضایی، محمدرضا، مرادی رمقانی، رضا، لشگری تفرشی، احسان و اکبریان رونیزی، سعیدرضا (1399). بررسی و تحلیل وضعیت وفاداری گردشگران به مقصدهای گردشگری (مطالعة موردی: شهر شیراز). فصل‌نامة علمی_پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. ۹(۳)، ۱۲۱-143.
ساریخانی، مجید (1382). بررسی باستان‌شناسی، معماری و شهرسازی ملایر در دورة قاجار. ملایر: نشر علم گستر.
کشفی، بی‌نام (1389). جدیدترین روش‌های تبلیغات در رسانه‌های دیداری؛ طراحی رسانه‌های جدید در تبلیغات خلاق. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران، ایران.
محمدی بارزیلی، خدیجه و پیشگر، حسین (1397). ارزیابی تأثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری، مطالعة موردی شهر سرعین. مجلة علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۲(۷)، 185-175. ensani.ir/fa/article/385070
مرکز آمار ایران (1397). نتایج آمارگیری از گردشگران ملی سال 1397. تهران.
مشکینی، ابوالفضل، علیپور، سمیه، و حاجی‌زاده، مریم (1397). ارزیابی تأثیر رسانه‌های مجازی در توسعة صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه‌های مجازی. نشریة گردشگری شهری، ۵(۲)، ۵۳-۶۹.
مظلومی، نادر، و جلالی، سیدحسین (1391). شبکه‌های اجتماعی و موفقیت سیاست‌گذاری گردشگری ایران. فصل‌نامة مطالعات مدیریت گردشگری، ۷(۱۸)، ۲۵-48 .ensani.ir/fa/article/316522
ولیزاده، بهناز (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در توسعة خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی با تأکید بر شبکه اجتماعی تلگرام. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا ارومیه، ایران.
یاوری، حسین، خوشنویس، مریم و غلامی، الهام (1391). اقتصاد گردشگری. تهران: نشر آذر.
Baehr, C., & Schaller, B. (2010). Writing for the internet: A guide to real Communication in virtual Space. USA.
Cheng, X., Dale, C., & Liu, J. (2008, June). Statistics and social network of youtube videos. In 2008 16th Interntional Workshop on Quality of Service (pp. 229-238). IEEE.‏ 229-238. doi:10.1109/IWQOS.2008.32
Crosbie, V. (2002). What is new media. Victoria university of wellington. New Zealand.
DionyssoPoulou, P., Pridezi, A. E., & Mylonakis, J. (2014). Visual Communication Management Technologies in Promoting Tourism Destinations. International Journal of Management Technology. 2)1(, 29-44.
Frolova, S. (2014). The Role of Advertising in promoting a product.Centria university of Applied sciences.
Ghirvu, A. I. (2013). The AIDA model for advergames. The USV Annals of Economics and Public Administration13(1 (17)), 90-98.‏
Heath, R. (2007). Emotional Persuasion in Advertising.University of Bath School of Management Working Paper Series.
De las Heras-Pedrosa, C., Millan-Celis, E., Iglesias-Sánchez, P. P., & Jambrino-Maldonado, C. (2020). Importance of social media in the image formation of tourist destinations from the stakeholders’ perspective. Sustainability12(10), 4092.‏ doi; 10.3390/su12104092
Jing Ge, S., & Ulrike, G. (2018). Social Media-Based Visual Strategies in Tourism Marketing. International Journal of Semiotics and Visual Rhetoric. 1-17. doi:10.4018/IJSVR.2018070102
Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education.‏
McLuhan, M., & Powers, B. (1989). The Global Village. New york: Oxford Up.
Movahed, Kh. (2005). Promoting Tourism Industry as a Suitable Way for Development of Shiraz City. 41stIsoCaRP Congress. 1-6.
Orasmae, A. (2017). Integrated Marketing Communication. Helsinki university.
Pessala, I. (2016).User experiences and efficiency of Instagram Advertising, school of Business. Degreeprogramma in Internatioal Business.
Scharl, A., Lalicic, L., & Önder, I. (2017). Tourism intelligence and visual media analytics for destination management organizations. In Analytics in Smart Tourism Design (pp. 165-178). Springer, Cham.‏ doi: 10.1007/978-3-319-44263-1-10