نقش گردشگری مسئولانه در پایداری مقصد گردشگری در هتل‏‌ها و آژانس‏‌های مسافرتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات رسانه‌های اجتماعی. دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا، آنکارا، ترکیه

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور، بابل، ایران

10.22034/jtd.2021.270914.2256

چکیده

یکی از عواملی که به‌تازگی در پایدارسازی مقاصد گردشگری بررسی شده گردشگری مسئولانه است. هدف اصلی مقالۀ حاضر، بررسی نقش گردشگری مسئولانه در پایداری مقصد گردشگری است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را مدیران و مشتریان هتل‌‏ها و آژانس‏‌های مسافرتی کلان‌شهر تبریز تشکیل دادند که تعداد مدیران 150 نفر بود و تعداد مشتریان با توجه به نا‏محدودبودن با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به‌دست آمد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسش‌نامه است. فرضیه‌‏ها با استفاده از آزمون رگرسیون بررسی شدند و داده‌‏های گردآوری‌شده با کمک نرم‌افزار لیزرل تحلیل شدند و نتایج حاصل نشان داد که مسئولیت‌‏پذیری اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‏‌داری در پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی و پایداری محیطی دارد. همچنین مسئولیت‏‌پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معنی‌‏داری در پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی و پایداری محیطی دارد و نیز مسئولیت‏‌پذیری فرهنگی تأثیر مثبت و معنی‌‏داری در پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی و پایداری محیطی دارد. همچنین مسئولیت‏‌پذیری محیطی تأثیر مثبت و معنی‏داری در پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری فرهنگی و پایداری محیطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Tourism Responsibly on the Sustainability of Tourist Destinations in Hotels and Travel Agencies

نویسندگان [English]

  • Nasim Hoseinzadeh nosrati 1
  • Karim Esgandari 2
  • Hosein Nazoktabar 3
1 Ph.D. Candidate in Social Media Studies, Ankara Social Science University, Ankara, Turkey.
2 Assistant Professor, Departments of Public Administration, Payam Noor University
3 Master of Executive Management, Payamnour University, Babol, Iran
چکیده [English]

One of the factors have newly been studied in tourism destination stability is responsible tourism. Since, this research tries to investigate responsible tourism effect on tourism destination stability. Research population includes managers and customers of Tabriz Hotels and Travel Agencies who the managers were 150 and the customers were 384 (sue to their being unlimited, Cochran Formula has been used). Current research is applied one in terms of aim and survey in terms of method. A modified standard research-based questionnaire has been applied to collect data. Regression has been used to test the hypotheses as well as LISREL software has been used to analyze the data. The results are as follow; the economic responsibility has positive and significant effect on economic stability; the economic responsibility has positive and significant effect on social stability; the economic responsibility has positive and significant effect on cultural stability as well as the economic responsibility has positive and significant effect on environmental stability. Also, the social responsibility has positive and significant effect economic stability; the social responsibility has positive and significant effect social stability; the social responsibility has positive and significant effect cultural stability as well as the social responsibility has positive and significant effect environmental stability. The cultural responsibility has positive and significant effect economic stability; the cultural responsibility has positive and significant effect social stability; the cultural responsibility has positive and significant effect cultural stability as well as the cultural responsibility has positive and significant effect environmental stability. Also, the environmental responsibility has positive and significant effect economic stability; the environmental responsibility has positive and significant effect social stability; the environmental responsibility has positive and significant effect cultural stability as well as the environmental responsibility has positive and significant effect environmental stability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Responsible tourism
  • Destination stability
  • Tourism
  • Hotels
  • Travel agencies
پورجهان، ساره (1390). نقش سازمان‌های مدیریت مقصد در توسعۀ پایدار گردشگری. همایش گردشگری و توسعۀ پایدار، همدان
حسن‏‌زاده، فریبا (1394). گردشگری سبز، محیط زیست و توسعۀ پایدار. فضای گردشگری. ۴(۱۴)، ۳۹-۴۷.
رخش ماه، آمنه، رخش ماه، اسماعیل و کسالایی، افسانه (1396). بررسی نقش مدیریت شهری در توسعۀ پایدار گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر یاسوج). جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس. ۹(۳)، 89-65.
زارعی، عظیم، قربانی، فاطمه و پدرام‌نیا، مینو (1391). عوامل مؤثر بر واکنش‌های رفتاری بازدیدکنندگان از مقصدهای گردشگری مطالعات مدیریت گردشگری. 7(4)، ۱۴۱-۱۶۶.
شهابیان، پویان (1390). بررسی نقش و اثرات گردشگری شهری در توسعۀ پایدار شهری. آرمان‌شهر، ۴(۷). ۱۲۱-۱۳۲.
علیپور، عباس، بایندور نصرالله بگلو، مژگان (1394). مدیریت پایداری گردشگری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد).  راهبرد اجتماعی فرهنگی، 14(4)، ص 135-115.
نادعلی‌پور، زهرا، فرزین، محمدرضا، ضرغام بروجنی، حمید و ضیایی، محمود (1390). عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری. دانشگاه علامه طباطبایی.
Budeanu, A. (2005). Impacts and responsibilities for sustainable tourism: A tour operator's perspective. Journal of Cleaner Production, 13, 89-97. 10.1016/j.jclepro.2003.12.024.
Bob, U. (2016). An assessment of responsible tourism behaviour among beach tourists in Durban, South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 5(3), 1-14.
Bramwell, B., & Lane, B. (2008). Sustainable tourism: an evolving global approach. J. Sustain. Tour., 1(1), 1-5.
Caruana, R., Glozer, S., Crane, A., & McCabe, S. (2014). Tourists’ accounts of responsible tourism. Annals of Tourism Research,, 46, 115-129.
CONNELL, J. (2000). The Role of Tourism in the Socially Responsible University. Current Issues in Tourism, 3(1), 1-19.
Deat, A. (1996). A white Paper on the Development and Promotion of tourism. South Africa: Department of Environment and Tourism.
Destadli, J., & Jacobsen, K. (2011). The long &winding roads: perceived quality of scenic tourism. Tourism Managemen, 32, 780-789.
Fennell, D. (2015). Responsible Tourism: A Kierkegaardian Interpretation. Tourism Recreation Research.
Fennell, D. (2008). Responsible tourism: A Kierkegaardian interpretation. Tourism Recreation Research, 33(1), 3–12.
Gao, J., Huang, Z., & Zhang, C. (2017). Tourists' perceptions of responsibility: An application of norm-activation theory. Journal of Sustainable Tourism25(2), 276-291.‏
Gantait, A., & Anjaneya, S. (2019). Suitable Destination Development through Responsible Community Based Tourism Initiatives: Select Case studies from village, Indian Sundarbans. International Journal of Applied Social Science, 6(6), 1572-1581.
George, A., Trersa Min , J., & Delacy, T. (2019). Impact of Responsible Tourism in Environmental Sustainability issue. 2019 ttra International conference.
Goodwin, H. (2011). Taking responsibility for tourism: Responsible tourism management. Oxford: Goodfellow Publishers Limited.
Goodwin, H. (2016). Responsible Tourism: Using Tourism for Sustainable Development. Oxford: Goodfellow Publication.
Grimwood, B., Yudina, O., Muldoon, M., & Ji , Q. (2015). Responsibility in tourism: A discursive analysis. Annals of Tourism Research, 50, 22–38.
Hall, M. (2012). Governance and responsible tourism. In: Leslie, D. (Ed.), Responsible Tourism. Concepts, Theory and Practice. CABI, Wallingford, 107-118.
Hanafiah, M., Azman, I., Jamaluddin, M., & Aminuddin, N. (2016). Responsible tourism practices and quality of Life: Perspective of Langkawi island communities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 222, 406-413.
Husbands, W., & Harrison, L. C. (1996). Practicing responsible tourism: Understanding tourism today to prepare for tomorrow. In Practicing responsible tourism: International case studies in tourism planning, policy, and development (pp. 1-15). John Wiley & Sons.‏
Kurian, A. S. (2020). The impact of Responsible Tourism in sustainable Development of the Destination. Pramana Research Journal, 10(3), 49-58.
Lee , H., Bonn , M., Reid , E., & Kim, W. (2017). Differences in tourist ethical judgment and responsible tourism intention: An ethical scenario approach. Tourism Management, 60, 298-307.
Leslie, D. (2012). Responsible tourism. Concepts, theory and practice. Wallingford: CABI.
Mathew, P. V., & Sreejesh, S. (2017). Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of community in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management31, 83-89.‏
Middleton, V. (1998). Sustainable tourism – A marketing perspective. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Mihalic, T. A. (2013). A green tourism barometer in the time of economic crisis-the concept and case of Slovenia. In 2nd International Scientific Conference Tourism in South East Europe.‏
Mihalic, T. (2014). Sustainable-responsible tourism discourse e Towards ‘responsustable’ tourism. Journal of Cleaner Production, 1e10.
Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse – towards ‘responsustable’ tourism. Journal of Cleaner Production, 111, 461-470.
Mukherjee., S.  (2013). Kerala tourism policy. Government of Kerala: Thiruvananthapuram: Department of Tourism.
Ranjith, M. (2021). Responsible Tourism. As Best Practices for Sustainable Ecotourism. International Journal of Tourism and Hotel Business Management, 3(3), 485-495.
RTP. (2002). Cape Town Declaration on Responsible Tourism. Responsible Tourism.
Setyaningsih, W., Iswati, T., Yuliani, S., Nuryanti, W., Prayinto, B., & Sarwadi, A. (2015). Low-Impact-Development as an Implementation of the Eo-Green-Tourism Concept to Develop Kampung towards Sustainable City. Procedia-Social and Behavioral Science, 179, 109-117.
Smith, R. A. (1992). Beach resort evolution: Implications for planning. Annals of Tourism research19(2), 304-322.‏
Spenceley, A., Relly, P., Keyser, H., Warmeant, P., McKenzie, M., Mataboge, A., ... & Seif, J. (2002). Responsible Tourism Manual for South Africa, Department for Environmental Affairs and Tourism, July 2002. Responsible Tourism Manual for South Africa2(3).‏Pp.1-93.
Spenceley, A. (2008). Responsible Tourism in Southern Africa. Publisher: Earthscan
Stanford, D. (2000). A review of the education of tourists to achieve sustainable tourism. Lancaster: Lancaster University.
Stanford, D. (2008). Exceptional visitors: dimensions of tourist responsibility in the context of New Zealand. Sustain. Tour, 16(3), 258-275.
Su, L., Huang, S., & Pearce, J. (2018). How does destination social responsibility contribute to environmentally responsible behaviour? A destination resident perspective. Journal of Business Research, 86, 179–189.
Valli Moosa, M. (2003). Responsible Tourism Handbook. South Africa: Environmental Affairs and Tourism.
Waller, R. (1999). ‘Pastoral poverty in historical perspective’, in James Currey (Ed.): The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa, James Currey, London-Nairobi
Zabkar, V., Brencic, M., & Dmitrovic, T. (2010). Modeling perceived quality,visitor satisfaction and behavioral intentions at the destination level. Tourism Management, 31, 537-546.