بررسی عوامل مؤثر بر سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش با رویکرد تئوری عملکرد متقاعدکننده: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین ‏المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی، ، جزیرۀ کیش، ایران؛

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، ، تهران ، ایران

چکیده

جزیرۀ کیش یکی از مراکز مهم گردشگری جمهوری اسلامی ایران است که در میان گردشگران ایرانی محبوبیت بسیاری دارد. افزایش توانمندی‎های جزیرۀ کیش به افزایش توانمندی گردشگری ایران منجر می‏شود. طی سال‏های اخیر، مشکلات و عوامل متعددی سبب کاهش تمایل سفر به جزیرۀ کیش شده است. هــدف از پژوهــش پیــش رو طراحــی مدل بومی قصد سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش با رویکرد تئوری عملکرد متقاعد‏کننده اســت تا تمایل به سفر مجدد به جزیره را بررسی کند. ازاین‎رو، ایــن پژوهــش کاربردی ـ توســعه‏ای و بــا ماهیــت اکتشــافی اســت و داده ‏هــا بــه روش آمیخته ـ اکتشــافی (کیفی ـ کمّی) گــردآوری شــده اســت. در بخــش کیفــی، با استفاده از روش داده ‏بنیاد، 117 کد اولیه و 26 مقولۀ فرعی و 7 مقولۀ اصلی در مدل پارادایمی کیفی به‏ دست ‏آمده شناسایی شده است. جامعــۀ آمــاری در بخــش کمـّـی را گردشگران ورودی به جزیره در بازۀ جمع ‏آوری داده ‏های میدانی تشکیل می‏دهد که در این میان حجــم نمونــه بــه روش نمونه ‏گیــری در دسترس و تصادفــی، با استفاده از فرمول کوکران، 320 نفر بـرآورد شـده اسـت. با توجه به این‏که مدل اندازه ‏گیری موردبررسی در این پژوهش از نوع انعکاسی است، بر اساس مدل کمّی به ‏دست‏ آمده از نرم‏ افزار اسمارت پی ال اس مشخص شد که متغییرهای قوانین و مقررات، زیرساخت ‏ها، کیفیت درک‏ شده، محیط طبیعی، فرهنگی و تاریخی، جوّ حاکم، ارزش درک‏ شده و بازاریابی در قصد سفر مجدد تأثیر می‏ گذارند. در این میان، با استفاده از تحلیل مسیر مدل ساختاری به ‏دست‏ آمده، زیرساخت ‏ها بیشترین اثر را بر قصد سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش دارند و متغیر جوّ حاکم دومین متغیر و کیفیت درک‏ شده سومین متغیر اثرگذار بر انتخاب مجدد جزیره برای مقصد گردشگری از سوی گردشگران است. نتایج مطالعات کیفی این پژوهش در مقاله ‏ای جداگانه با عنوان «مدل پارادایمی قصد سفر مجدد گردشگران به جزیرۀ کیش بر اساس تئوری عملکرد متقاعدکننده» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the return of tourists to Kish Island with a Persuasive Performance Theory Approach: Mixed method Research

نویسندگان [English]

  • mehrang mokhtari 1
  • NASER AZAD 2
  • Alireza Rousta 3
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Ghods City Branch, Islamic Azad University, tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the important tourism centers of the Islamic Republic of Iran is Kish Island, which is also very popular among Iranian tourists. Increasing the capabilities of Kish Island will increase the tourism capabilities of Iran. In recent years, several problems and factors have reduced the desire to travel to Kish Island. The purpose of this study is to design a native model of the intention of tourists to return to Kish Island with a Reasoned Action theory approach to increase the desire to return to the island. Therefore, this research is applied-developmental and exploratory in nature and the data has been collected by mixed-exploratory (qualitative-quantitative) method. In the qualitative part of the study, 10 experts were examined as a sample by a judgmental method for in-depth review through semi-structured interviews. Using content analysis technique, 117 primary codes, 26 sub-categories and 7 main categories in the obtained qualitative model were identified. The statistical population consists of a small number of incoming tourists to the island in the field of data collection, in which the sample size is estimated by available sampling method using Cochran's formula of 320 people. Due to the fact that the measurement model studied in this research is reflective. Based on the quantitative model obtained from smartPLS software, it was found that the variables of rules and regulations, infrastructure, perceived quality, natural, cultural and historical environment, prevailing atmosphere, perceived value and marketing affect the intention to travel again. Meanwhile, using the path analysis of the obtained structural model, the infrastructure has the greatest effect on the intention of tourists to return to Kish Island and the prevailing atmosphere is the second rank and perceived quality is the third variable affecting the re-selection of the island as a destination by tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revisit
  • Reasoned Action theory
  • Kish Island
  • Mixed Method
آذر، عادل (1383). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تخهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.
بشارت، مونا و پژوهانفر، مهدیه (1396). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از منطقۀ بنای گنبدقابوس در استان گلستان. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(5)، 393-404.
بیکر، مایکل و سارن، مایکل (1395). تئوری‏های بازاریابی. کامبیز حیدرزاده (مترجم). تهران: انتشارات مهربان نشر.
جابری، اکبر، خزائی پول، جواد و اسدی، حسن (1397). تأثیر کیفیت ادراک‏شده از مقاصد گردشگری ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد. مدیریت ورزشی، 10(1)، 17-32.
جهاندیده تپراقلو، مینا، زارعی، قاسم و عسگرنژاد نوری، باقر (1399). تأثیر تصویر برند مقصد بر قصد بازدید مجدد: نقش واسطه‏ای تجربه به‏یادماندنی گردشگری، شخصیت و رضایت از مقصد. گردشگری شهری، 7(1)، 129-142.
حیدرزاده، کامبیز وجوان‌بخت، آرزو (1394). بررسی تأثیر ادراکات محیط خرید بر هیجانات مصرفی، ارزش درک شده و تمایلات رفتاری گردشگران، مدیریت بازاریابی، 27 ،1-16.
حیدری چیانه، رحیم و سعدلونیا، حسین (1395). تحلیلی بر فرایند مدیریت تصویر مقـصد گردشـگری شـهری. مـورد مطالعـه: کلانشهر تبریز. برنامه‏ریزی و توسعه گردشگری، 5(19)، 94-109.
خطیب‏ زاده، مهدی، کوزه ‏چیان، هاشم و افشار، هنرور (1392). نقش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، 5(17)، 191-205.
دهدشتی شاهرخ، زهره، یاراحمدی، علی، زینوند لرستانی، حنظله و کاشی‏پزان جوان، عاطفه (1394)، تأثیر نیازهای خودتعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‏ها با تآکید بر نقش میانجی هویت‏ گرفتن مصرف ‏کننده از برند. مدیریت برند، 2(3)، 93-114.
زارعی، عظیم و سیاه‏سرانی کجوری، محمدعلی (1397). ارائۀ‏ مدل‏ پیش بینی کننده ‏بازگشت‏ گردشگران ‏سلامت ‏بر‏اساس‏ خوشه‏ های‏ سبک ‏زندگی (با‏ تأکید ‏بر ‏چشمه‏ های ‏آبگرم ‏رامسر). مطالعات‏ مدیریت‏ گردشگری‏، 13(41)، 109-136.
شعبانی، عاطفه و طالقانی، محمد (1392). تأثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها (مطالعۀ موردی: گردشگران سلامت). جغرافیا و مطالعات محیطی، 2(6)، 55-64.
شوشی‏ نسب، پروین، فسنقری، جواد، ایزدی، محمود و بنسبردی، علی (1398). ادراک کیفیت خدمات، رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران حاضر در یک رویداد ورزشی. پژوهش‏ های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 11(2)، 145-157.
غفاری، محمد، ایران‏ پناه، نصرالله و شهبازی، غلامرضا (1394). بررسی نقش تصویر گردشگران کنونی در ترغیب گردشگران آتی برای مسافرت به مقصد گردشگری شیراز. برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، 2(5)، 145-157.
غفاری، محمد، نعمت ‏پور، محمد و عشریه، امید (1397). بررسی نقش شخصیت برند مقصد گردشگری در همخوانی خودپندارۀ گردشگر و ایجاد تمایل به بازدید مجدد؛ مورد مطالعه: گردشگران خارجی بازدیدکننده از پل طبیعـت (شـهر تهـران). فـصلنامه جغرافیا (برنامه ‏ریزی منطقه ‏ای)، 9(33)، 419-506.
فنی، زهره، برغمدی، مجتبی، اسکندرپور، مجید و سلیمانی، منصور (1393). سنجش میزان رضایتمندی گردشگران شهر گرگان. مطالعات مدیریت گردشگری، 7(20)، 31-48.
قزلسفلو، حمیدرضا و اصفهانی، نوشین (1397). مدل تمایل به بازگشت گردشگران فستیوال‏های ورزش‏های بومی و سنتی براساس زیرساخت‏ های خدماتی. مدیریت ورزشی، 10(4)، 795-812.
قزلسفلو، حمیدرضا، رضوی، محمدحسین، کلاته سیفری، معصومه و اصفهانی، نوشین (1397). طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران ورزش‏های بومی و سنتی بر اساس قابلیت‏های اکوتوریسمی. فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 7(13)، 87-108.
کروبی، مهدی، بهاری، جعفر، بهاری، شهلا، بهاری، حامد، محمدی، سمیرا و بذله، مرجان (1397). بررسی روابط ساختاری بازدیدهای قبلی، انگیزه‏ ها، رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران (مطالعه موردی : شهر تبریز). جغرافیا و روابط انسانی، 1(2)، 716-732.
کیانی سلمی، صدیقه و بسحاق، محمدرضا (1397). تحلیل نقش خدمات و زیرساخت ‏های گردشگری در وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان ساوجبلاغ). گردشگری و توسعه، 6(3)، 154-176.
محمودی، احمد، کروبی، مهدی و حسینی، مجید (1395). بررسی نقش نوستالژی (خاطرات گذشته) بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشی پیست‏ های اسکی. پژوهش‏ های کاربردی در مدیریت ورزشی، 5(19)، 63-76.
مصطفوی، مائده ‏السادات، رنجبریان، بهرام و قربانی، حسن (1395). تحلیل تأثیر فاصلۀ اجتماعی ادراک‏ شده بر نیات رفتاری گردشگران بین ‏المللی سفرکرده به جزیرۀ آزاد کیش با تأکید بر ریسک ادراک ‏شده و رضایتمندی. پژوهش‏ های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 5(14)، 51-66.
نعمت‏ الهی، مجید، امین بیدختی، علی ‏اکبر، بلوچی، حسین و حسین‏ زاده، مهدی (1396). تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوبارۀ گردشگران با میانجی‏گری تصویر مقصد و احساس امنیت در شهر شیراز. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 10(37)، 1-28.
همتی، رضا و زهرایی، داود (1393). بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به‏ مثابۀ برنـد گردشگری. فصلنامه برنامه ‏ریزی و توسعه گردشگری، 3(10)، 182-204.
یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا (1387). مقایسه تحلیلی مدل‏های پذیرش فناوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. انجمن علوم مدیریت ایران، 3(11)، 21-44.
Anh, K, P. (2012). Identifying and Improving the Images of Vietnam as a Tourism Destination for Finish Tourists. Unpublished Bachelor’s Thesis, Hank University of Applied Science.
Boes, K., Buhalis, D., & Inversini, A. (2015). Conceptualising smart tourism destination dimensions. In Information and communication technologies in tourism 2015 (pp. 391-403). Springer, Cham.
Chang, L, Backman, K., & Huang, Y. C. (2014). Creative tourism: a preliminary examination of creative tourists’ motivation, experience, perceived value and revisit intention. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 8(4), 401 – 419.
Chen, N., & Funk, D. C. (2010). Exploring destination image, experience and revisit intention: A comparison of sport and non-sport tourist perceptions. Journal of Sport & Tourism, 15(3), 239-259.
Chen, C. F., & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Touris Management, 36, 269-278.
Chin, C. H., Law, F. Y., Lo, M. C., & Ramayah, T. (2018). The impact of accessibility quality and accommodation quality on tourists' satisfaction and revisit intention to rural tourism destination in sarawak: the moderating role of local communities' attitude. Global Business and Management Research, 10(2), 115-127.
Creswell, J. W. (2005). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
Fathima, Y. A., & Muthumani, S. (2015). User Acceptance Of Banking Technology With Special Reference To Internet Banking. Journal of Theoretical & Applied Information Technology, 73(1), 12-19.
Faullant, R., Matzler, K., & Fuller, J. (2008). The impact of satisfaction and image on loyalty: The case of Alpine ski resorts. Managing Service Quality: An International Journal, 18(2), 163-178.
Hosany, S., & Prayag, G. (2013). Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction and intention to recommend. Journal of Business Research, 66(6), 730–737.
Julaimi, A. R., Abdul Talib, S., & Suhaimi, M. Z. (2016). International tourists revisit intention: A case of the United Arab Emirates. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts (JTHCA), 8, 35-42.
Isa, S. M., Chin, P. N., & Mohammad, N. U. (2018). Muslim tourist perceived value: a study on Malaysia Halal tourism. Journal of Islamic Marketing, 9(2), 402-420.
Kim, H. B., & Lee, S. (2015). Impacts of city personality and image on revisit intention. International Journal of Tourism Cities, 1(1), 50-69.
Lam, C. K. (2011). Thailand as new destination for Norwegian travelers. (Master's thesis, University of Stavanger, Norway).
Lee, W.K. (2011). An analysis of the roles of experience in information system continuance. Asia Pacific Journal of Information Systems, 21(4), 45-62.
Melnz, S. A., Celuch, K., & Goodwin, S. (1996). The importance of brand equity to customer loyalty. Journal of Product & Brand Management, 13(4), 217227.
Meng, S. M., Liang, G. S., & Yang, S. H. (2011). The relationships of cruise image, perceived value, satisfaction, and post-purchase behavioral intention on Taiwanese tourists. African Journal of Business Management, 5(1), 19-29.
Mohaidin, Z., Wei, K. T., & Murshid, M. A. (2017). Factors influencing the tourists’ intention to select sustainable tourism destination: a case study of Penang, Malaysia. International Journal of Tourism Cities, 3(4), 422-465.
Mohamad, M., Mat Ali, N. A., Ab Ghani, N. I., Abd Halim, M. S. & Loganathan, N. (2015). Effects of the Malaysian Travel Destination Brand Image on Tourist Satisfaction and Destination Loyalty. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 15(1), 61-72.
Mukherjee, S., Adhikari, A., & Datta, B. (2018). Quality of tourism destination – a scale development. Journal of Indian Business Research, 10(1), 70-100.
Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer. New York: McGrawHill.
Prayag, G., & Ryan, C. (2012). Antecedents of Tourists’ Loyalty to Mauritius: The Role and Influence of Destination Image, Place Attachment, Personal Involvement, and Satisfaction. Journal of Travel Research, 51(3), 342–356.
Sangpikul, A. (2018). The effects of travel experience dimensions on tourist satisfaction and destination loyalty: The case of an island destination. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(1),106-123.
Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students (p. 649). Persion.
Schwaighofer, R. (2013). Tourists Destinations Images and Local Culture: Using the Example of the United Arab Emirates. Springer Gabber.
Veasna, S. & Wu, W., & Huang, C. (2013). The impact of destination source credibility on destination satisfaction: the mediating effects of destination attachment and destination image. Tourism Management, 36, 511-526.
UNWTO. (2018). Tourism Highlights 2017, 2018 Edition. WTO. Madrid, Spain.www.unwto.org
Wang, X., Li, X. R., Zhen, F., & Zhang, J. (2017). How smart is your tourist attraction? Measuring tourist preferences of smart tourism attractions via a FCEMAHP and IPA approach. Tourism Management, 54, 309-320.
Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences and revisit intention. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 326- 336.
Zhang, K. Z. K., Cheung, C. N. K., & Lee, M. K. O. (2014). Examining the moderating effect of inconsistent reviews and its gender differences on consumers' online shopping decision. Int. J. Inf. Manag., 34(2), 89–98.