تأثیر کیفیت وب‌سایت‌های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در بیان تجربیات هم‌آفرینی آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشکدة اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار اقتصاد، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22034/jtd.2021.253716.2202

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻔﺮ، ﺍﺑﺰﺍﺭهای رسانه‌ای در عصر حاضر ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ یافته‌اند. ازاین‌رو، کیفیت وب‌سایت‌های مقصد و قابلیت‌های آن‌ها به‌منظور معرفی جاذبه‌های ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ و تأثیر در نگرش کاربران بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت وب‌سایت‌های مقصد در نگرش کاربران و تمایل به مشارکت در هم‌رسانی تجربیات هم‌آفرینی آنلاین بررسی شده است. جامعة‌ آﻣﺎری این ﺗﺤﻘﻴﻖ را همة بازدیدکنندگان وب‌سایت جامع گردشگری استان یزد ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهند که نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 306 نفر محاسبه شد. داده‌ها از راه مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که کیفیت وب‌سایت مقصد در تمایل کاربران به مشارکت در هم‌آفرینی آنلاین تأثیر معناداری دارد. همچنین کیفیت وب‌سایت مقصد در نگرش کاربران به وب‌سایت تأثیر معناداری دارد و نگرش به وب‌سایت در تمایل کاربران به مشارکت در هم‌آفرینی آنلاین نیز تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Destination website quality on users' attitudes and the willingness to participate in online co-creation experiences

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • Mohammad Hassan Zare 2
  • Maryam Aminian Dehkordi 3
1 Associate professor of Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 MSc of Financial Management, Faculty of Economics, Management And Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Media instruments are very important in the present age, considering the demand for tourists around the world to travel. thus, the destination website quality and their capabilities are very important in the introduction of tourist attractions and attracting tourists and affecting the attitude of users .therefore, in this study, the effect of the destination websites quality on users ' attitude and the willingness to participate in online co-creation experiences has been addressed  .The population of this study consisted of all visitors from the comprehensive tourism website of Yazd province, a statistical sample using the cochran formula was calculated in the number of 306. Data analysis is carried out by model structural equation modeling .the results show that the destination websites quality has a significant impact on users ' willingness to participate in online co-creation experiences. also, the destination websites quality has a significant impact on users ' attitude toward the website , and the attitude toward the website has a significant impact on users ' tendency to participate in online co-creation experiences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination website quality
  • user attitude
  • participate
  • online experiences
  • comprehensive tourism site of Yazd province
تقی‌زاده ﯾﺰدی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، ﺷﺎﻣﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺪی، ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻮﻫﺎﺷﻢآﺑﺎدی، ﻓﺮزاﻧﻪ (1395). مؤلفه‌ها و ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ. فصل‌نامة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، 11(33)، 1-18.
دهقانی، حمیدرضا (1397). بررسی تأثیر کیفیت خدمات وب‌سایت بر رضایت و وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران. کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، کرج.
ذاکری، نیوشا (1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک وب‌سایت‌های شرکت‌های هواپیمایی با استفاده از روش TOPSIS فازی. همایش ملی مدیریت و کسب‌وکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، مؤسسة آموزش عالی فردوس، مشهد.
شریفی تهرانی، محمد، باپیری، جعفر، اسفندیار، کوروش و چیت‌ساز، علی (1395). مقایسه و رتبه‌بندی عملکرد وب‌سایت‌های گردشگری بر اساس رضایت، اعتماد، کیفیت و وفاداری الکترونیکی: رویکرد ترکیبی از الگوسازی معادلات ساختاری، فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی. فصل‌نامة علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 32(4)، 1065-1092.
عباسی، حمیدرضا، شولی، محسن و میرسپاسی، نیلوفر (1398). تأثیر کیفیت خدمات درکشده مشتری از وب‌سایت بر وفاداری الکترونیکی از طریق کیفیت خدمات ادراکشده و رضایت مشتری در هتل‌های لوکس، کنفرانس بین‌المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب‌وکارهای فناورانه، شرکت همایش آروین البرز، تهران.
فاطمه، تم‌زار و اسماعیل‌پور، فریدون (1396). تأثیر کیفیت عملکردی، دسترسی و امنیتی وب‌سایت بانک صادرات بر اعتماد الکترونیک و قصد مراجعه اینترنتی مشتریان برای دریافت خدمات بانکداری. کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
فراهانی، طیبه و امینی، نیلوفر (1397). تأثیر ویژگی‌های وب‌سایت بر بازاریابی آنلاین رابطهمند (مورد مطالعه: شرکت گردشگری آهنگ پرواز). پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، انجمن مدیریت ایران، تهران.
ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻋﻠﻮﻳﺠﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و اﺣﻤﺪی، ﺷﻴﺪا (1393). ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ وب‌سایتﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﺮ وﻓﺎداری و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪای اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان). مدیریت فناوری اطلاعات، 6(2)، 285-306.
Alexander, B., Colleen, H., & Robert, P. (2018). Creating Effective Online Customer Experiences. Journal of Marketing, American Marketing Association, 83(6), 21–42.
Almutairi, A. F., Almutairi, B. M., Alturki, A. S., Adlan, A. A., Salam, M., Al-Jeraisy, M. I., & Balkhy, H. H. (2019). Public motives and willingness to participate in first-in-human clinical trials in Saudi Arabia: A new era in the making. Journal of infection and public health, 12(5), 673-680.
Ansari Samani, H., Pourfaraj, A., Zareh, M., & Amini, A. (2015). An Introduction to Behavioral Economics; Concept, Methodology and the Ways for Extracting the Preferences. Journal of Iranian Economic Issues2(1), 37-71.
Bahari, K. A., Abdullah, D., Kamal, M. S. B., Johari, N. R., & Zulkafli, M. S. (2018). The Influence of Hotel Website Design Quality, Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness on Loyalty Intention. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 701-710.
Bleier, A., Harmeling, C. M., & Palmatier, R. W. (2019). Creating effective online customer experiences. Journal of marketing, 83(2), 98-119.
Boon-itt, S. (2019). Quality of health websites and their influence on perceived usefulness, trust and intention to use: an analysis from Thailand. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 8(1), 4.
IPK International (2015). ITB World Travel Trends Report 2015-2016. Available at: www.itb-berlin.
Jano, J. B., & Sara. C, M. (2018). Destination website quality, user’ attitudes and the willingness to participate in online co-creation experiences. European Journal of Management and Business Economics, 27(1), 26-41.
Lycett, M., & Radwan, O. (2019). Developing a quality of experience (QoE) model for web applications. Information Systems Journal, 29(1), 175-199.
Qian, J., Shen, H., & Law, R. (2018). Research in sustainable tourism: A longitudinal study of articles between 2008 and 2017. Sustainability, 10(3), 590.
Rodolfo, B. (2016). A Websites Analysis of European Tourism Organizations. Master in Tourism and Economics Bocconi University via Gobbi, Anatolia, 14(2), 93-106.
Scot, B. (2019). Quality of websites and their binfluence on perceived usefulness, trust and intention to use: an analysis from Thailand. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Science, 32(5), 931–959.
Shajirat, D., Ansari Samani, H., & Makian, S. N. (2021). Investigating the Effects of Monetary Ethics on Life Satisfaction. Journal of Applied Sociology32(4), 119-140.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004, June). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting (Vol. 1, No. 2, pp. 739-742).
Xu, X. (2017). The effects of website quality on customer satisfaction, use intention, and purchase intention: A comparison among three types of booking channels.