تأثیر ارتقای مؤلفه‏ های شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموختۀ دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری دانشگاه یزد.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری دانشگاه یزد

3 استادیار جامعه‏ شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف اصلی این نوشتار شناسایی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری و شادی شهر یزد است. رویکرد این پژوهش مبتنی بر روش‏ شناسی کیفی است و جمع ‏آوری اطلاعات از طریق مصاحبۀ عمیق نیمه ‏ساختارمند و تجزیه ‏وتحلیل آن‏ها نیز براساس تحلیل محتوا انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را 15 نفر از استادان دانشگاه یزد (متخصصان)، 15 نفر از شهرداران و کارکنان شهرداری (مدیران شهری) و 12 نفر از کارشناسان تور و خدمات گردشگری (مدیران گردشگری) تشکیل می‏ دهند. درمجموع، 42 نفر به روش نمونه‏ گیری هدفمند انتخاب شدند. محتوای مصاحبه‏ ها، طی سه مرحلۀ رمزگذاری، استخراج شد. با توجه به تحلیل مصاحبه ‏ها، می‏توان ادعا کرد که هم‏زمان دو گرایش مکمل وجود دارد: از یک‏ طرف، شرایط و ویژگی‏ های مقصد باعث توسعۀ گردشگری می‏شود، از طرف ‏دیگر، توسعۀ گردشگری با شادی ارتباط مستقیم دارد که آن نیز به بستر و محیط وابسته است. بنابراین، می‏توان ادعا کرد که چرخه‏ ای بین آن‏ها وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Promoting Happy City Components in Tourism Development with Content Analysis (Case Study: Yazd City)

نویسندگان [English]

  • parivash oraki 1
  • mohammad reza rezaei 2
  • mohammad mobaraki 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Yazd University.
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yazd University yazd
3 Assistant Professor of Sociology, Faculty of Social and Economic Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan
چکیده [English]

The main purpose of this article is to identify the factors affecting the development of tourism and happiness in Yazd. The approach of this research is based on qualitative methodology. Data collection was done through in-depth interviews and their analysis was based on content analysis. The statistical population of this study consists of 15 professors of Yazd University (specialists), 15 mayors and municipal staff (urban managers), 12 experts, tours and tourism services (tourism managers). A total of 42 people were selected by purposive sampling. The content of the interviews was extracted during three coding steps, which indicates the existence of two complementary trends simultaneously: On the one hand, the conditions and characteristics of the destination cause the development of tourism, on the other hand, the development of tourism is directly related to happiness, which itself depends on the context and environment, so it can be said that there is a cycle between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Happy City
  • Tourism Development
  • Content analysis
  • Yazd
آیزنک، مایکل دبلیو (1378). روان‏شناسی شادی، ترجمۀ مهرداد فیروزبخت و خشایار بیگی. تهران: انتشارات بدر.
افلاکیان، امنیه (1393). تبیین تجلی مفهوم سرزندگی در کالبد معماری در قالب مجموعۀ فرهنگی تفریحی با بهره ‏گیری از عوامل غیرکالبدی، همایش ملی شهرسازی فرهنگ‏ گرا، دانشگاه شیخ بهایی، 1-12.
ایمانی خوشخو، محمدحسین و داغستانی، سعید (1392). سرانه ­های گردشگری: ابزار مدیریت و برنامه ریزی توسعه، مدیریت شهری، (38)، 32-19.
اوینگ، کتری و کلمنت، اتو و نکرمان، کترین و هیل، مارنی­پورشل و کوین، جیمز و راندل، آندرو(1397). اندازه‏گیری طراحی شهری: معیارهایی برای مکان­های قابل زندگی. ترجمۀ آمنه بختیار، حسن دلاکه و هدی مرحمتی ‏پور. قزوین: انتشارات جهاد دانشگاهی.
اورکی، پریوش و رضایی، محمدرضا و مبارکی، محمد و اکبریان رونیزی، سعیدرضا (1398). تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شهر شاد از نگاه شهروندان مطالعه موردی: شهر یزد. شهر پایدار، 2(3)، 39-19.
حاجی‏‏زاده میمندی، مسعود و ترکان، رحمت ‏اللّه (1394). بررسی میزان و عوامل فرهنگی ـ اجتماعی مرتبط با نشاط اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد). مطالعات جامعه ‏شناختی شهری، 5(16)، 59-86.
تقوی، مهدی و قلی‏ پور سلیمانی، علی (1388). عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری ایران. پژوهش‏نامۀ اقتصادی، 9(3)، 157-172.
صادقی، شعبان (1380). مکان‏یابی کاربری اراضی شهری با تأکید بر برنامه‏ریزی حمل‏ ونقل درون ‏شهری. پایان‏ نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
کیا، علی ‏اصغر و امیری، رقیه (1392). بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 15-64 سال شهر اهواز. فصلنامۀ برنامه ‏ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (15)، 129-167.
مازوچی، طاهره و جدی آرانی، طیبه ‏السادات و عسکری، زینب (1391). شادی از منظر مکتب اسلام و روان‏شناسی، سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت. نشریۀ علمی ـ پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، (1)، 120-130.
ویسی، اکبر و قیسوندی، آرمان (1390). نقش کاربری و طراحی شهری در نشاط اجتماعی. اولین کنفرانس بین‏المللی دوچرخه‏ سواری، 18-1.
Agapito, D., Mendes, J., & Valle, P. (2013). Exploring the conceptualization of the sensory dimension of tourist experiences. Journal of Destination Marketing & Management, 2(2), 62-73.
Ashworth, G. J., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1-15.
Ballas, D., & Dorling, D. (2013). The geography of happiness. The Oxford handbook of happiness, 54, 465-481.
Bimonte, S., & Faralla, V. (2016). Does residents' perceived life satisfaction vary with tourist season? A two-step survey in a Mediterranean destination. Tourism Management, 55, 199-208.
Bókony, V., Seress, G., Nagy, S., Lendvai, Á. Z., & Liker, A. (2012). Multiple indices of body condition reveal no negative effect of urbanization in adult house sparrows. Landscape and Urban Planning, 104(1), 75-84.
Chen, Y., & Li, X. (2018). Does a happy destination bring you happiness? Evidence from Swiss inbound tourism. Tourism Management, 65, 256-266.
Chi, Christina Geng-Qing, and Hailin Qu. 2008. 'Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach', Tourism management, 29: 624-36.
Croes, R. R. (2011). The Small Island Paradox: Tourism specialization as a potential solution. LAP LAMBERT Academic Publishing.
Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34-43.
Diener, E., Lucas, R. E., Helliwell, J. F., & Schimmack, U. (2009). Well-being for public policy. Oxford Positive Psychology.
Ferreira, S., & Moro, M. (2010). On the use of subjective well-being data for environmental valuation. Environmental and Resource Economics, 46(3), 249-273.
Filep, Sebastian, and Margaret Deery. 2010. 'Towards a picture of tourists' happiness', Tourism Analysis, 15: 399-410.
Filep, Sebastian. 2014. 'Moving beyond subjective well-being: A tourism critique', Journal of Hospitality & Tourism Research, 38: 266-74.
Foltête, Jean-Christophe, and Jean-Baptiste Litot. 2015. 'Scenic postcards as objects for spatial analysis of tourist regions', Tourism management, 49: 17-28.
Fritz, C., & Sonnentag, S. (2006). Recovery, well-being, and performance-related outcomes: The role of workload and vacation experiences. Journal of Applied Psychology, 91(4), 936-945.
Gallup Jr, G. G. (1984). Commentary on the state of religion in the U.S. today. Religion in America: The Gallup Report, 222.
Gillet, S., Schmitz, P., & Mitas, O. (2016). The snap-happy tourist: The effects of photographing behaviour on tourists’ happiness. Journal of Hospitality and Tourism Research, 40(1), 37-57.
Hayllar, Bruce, Tony Griffin, and Deborah Edwards. 2010a. City spaces-Tourist places (Routledge).
Huang, H., & Humphreys, B. R. (2012). Sports participation and happiness: Evidence from US microdata. Journal of Economic Psychology, 33(4), 776-793.
Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage.
Kim, H., Woo, E., & Uysal, M. (2015). Tourism experience and quality of life among elderly tourists. Tourism Management, 46, 465-476.
Kim, K., Uysal, M., & Sirgy, M. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism Management, 36, 527-540.
Kler, B. K., & Tribe, J. (2012). Flourishing through scuba: Understanding the pursuit of dive experiences. Tourism in Marine Environments, 8(1-2), 19-32.
Kluger, J. (2013). The pursuit of happiness. Time, 182(2), 24-32.
Knobloch, U., Robertson, K., & Aitken, R. (2017). Experience, emotion, and eudaimonia: A consideration of tourist experiences and well-being. Journal of Travel Research, 56(5), 651-662.
Koutoulas, D. 2004 Understanding the Tourism Product www.academia.edu/1861406/Understanding_the_Tour ism_Product (16 September 2014).
Layard, R. (2005). Happiness: Lessons from a new science. London: Penguin Books 2005.
Lee, H., Lee, J., Chung, N., & Koo, C. (2018). Tourists’ happiness: are there smart tourism technology effects? Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(5), 486-501.
Lee, J. Y. (2018). How Travel Makes Us Happy: The Integrated Travel-Happiness (TH) Model of Cognitive Appraisal Theory and Self-Determination Theory (Doctoral dissertiona, University of Guelph).
Liu, K. (2013). Happiness and Tourism. International Journal of Business and Social Science, 4(15).
Lynch, Martin. 2010. 'Basic needs and well-being: A self-determination theory view'.
Matteucci, X., & Filep, S. (2017). Eudaimonic tourist experiences: The case of flamenco. Leisure Studies, 36(1), 39-52.
McCabe, S., & Johnson, S. (2013). The happiness factor in tourism: Subjective wellbeing and social tourism. Annals of Tourism Research, 41(1), 42-65.
Mitchell, Richard, and Frank Popham. 2008. 'Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population study', The lancet, 372: 1655-60.
Montgomery, J. (2013). Happy City; transforming our lives through urban design. Penguin UK.
Nawijn, J., Marchand, M. A., Veenhoven, R., & Vingerhoets, A. J. (2010). Vacationers happier, but most not happier after a holiday. Applied Research in Quality of Life, 5(1), 35-47.
Nawijn, Jeroen, and Ondrej Mitas. 2012. 'Resident attitudes to tourism and their effect on subjective well-being: The case of Palma de Mallorca', Journal of travel research, 51: 531-41.
Neal, J. D., Sirgy, M. J., & Uysal, M. (1999). The role of satisfaction with leisure travel/tourism services and experience in satisfaction with leisure life and overall life. Journal of Business Research, 44(3), 153-163.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: Th e Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster.
Servidio, R., & Ruffolo, I. (2016). Exploring the relationship between emotions and memorable tourism experiences through narratives. Tourism Management Perspectives, 20, 151-160