بررسی توسعۀ صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار گروه ریاضی دانشگاه مازندران.

4 استادیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

10.22034/jtd.2021.252734.2151

چکیده

توسعۀ صنعت گردشگری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه، که دارای معضلات بسیاری ازجمله بیکاری و اقتصاد تک‌محصولی هستند، بسیار حائز اهمیت است. در این بین، کشور ایران با سرزمینی چهار فصل و تمدنی چندهزار ساله از نظر جاذبه‌های تاریخی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی و مانند این‌ها منحصربه‌فرد است و در رتبه‌بندی جهانی در ردیف ده کشور نخست گردشگری قرار دارد. بدین‌منظور، با توجه به قابلیت‌های چشمگیر کشور در بخش گردشگری، هدف این تحقیق بررسی توسعۀ صنعت گردشگری به‌کمک محاسبۀ کارایی این صنعت در تمامی استان‌های ایران به‌تفکیک گردشگران داخلی و خارجی بوده است. برای رسیدن به این هدف، از آمار و اطلاعات سالانۀ گردشگری استان‌های کشور طی سال‌های 1390 تا 1396 استفاده شد و برای برآورد کارایی از روش جدید تحلیل پوششی داده‌های فازی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که کارایی استان‌ها در بخش گردشگری داخلی بیشتر از بخش گردشگری خارجی است و فقط چهار استان، گیلان، تهران، مرکزی و کهکیلویه و بویراحمد از بین 31 استان، در طی سال‌های موردبررسی در بخش گردشگری داخلی، از نظر کارایی در رتبۀ یک قرار گرفته‌اند، یعنی از سایر استان‌ها کاراتر عمل کرده‌اند. همچنین، هیچ استانی درزمینۀ گردشگری خارجی در طی هفت سال به کارایی یک نرسیده‌ است. با توجه به نتایج، توسعۀ بخش گردشگری در هر دو دسته از طریق تحول در زیرساخت‌ها و تبلیغات گسترده در سطح ملی و بین‌المللی باید در اولویت متولیان امر قرار گیرد و مسئولان با توجه ویژه به بخش گردشگری خارجی موجب ارزآوری، رشد و توسعۀ بخش گردشگری شوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the development of Iran's tourism industry with emphasis on the efficiency of this industry

نویسندگان [English]

  • Maryam Asadpourkordi 1
  • hamid amirnejad 2
  • Seyyed Hadi Naseri Ojaki 3
  • Somayeh Shirzadi Laskookalayeh 4
1 PhD student of Natural Resources Economics of Agricultural Sciences, Natural Resources of Sari University.
2 Associate professor of Natural Resources Economics of Agricultural Sciences, Natural Resources of Sari University
3 Associate professor, Department of Mathematics, Mazandaran University
4 Associate professor of Natural Resources Economics of Agricultural Sciences, Natural Resources of Sari University.
چکیده [English]

The development of the tourism industry is especially important for developing countries, which have many problems, including unemployment and the single-product economy. In the meantime, Iran has a land of four seasons and a civilization of several thousand years, in terms of unique historical, religious, cultural, natural. For this purpose, considering the high capabilities and potentials of the country in the tourism sector, the purpose of this study was to investigate the development of the tourism industry by calculating the efficiency of this industry in all provinces of Iran separately for domestic and foreign tourists. For this goal, the annual tourism statistics and information of the provinces of the country during the years 2011 to 2017 were used and to estimate the efficiency, a new technique of fuzzy data envelopment analysis was used. The results of this study showed that the efficiency of the provinces in the domestic tourism sector is higher than the foreign tourism sector and among the provinces, only four provinces, out of 31 provinces during the years under study in the domestic tourism sector They have been efficient and no province has achieved one efficiency in the field of foreign tourism in 7 years. According to the results, the development of the tourism sector in both categories through the transformation of infrastructure and extensive publicity at the national and international levels should be a priority for those in charge, and officials can, with special attention to the foreign tourism sector, The development of the tourism sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Fuzzy Data Envelopment Analysis
  • Iran
  • Tourism Efficiency
امیری، مقصود، یعقوبی، علی.، مشاط زادگان، حمیدرضا و صالحی صدفیانی، جمشید (1388). ارائۀ مدلی برای تخمین کارایی براساس تکنیک تحلیل پوششی داده‌های تصادفی با اوزان فازی. مجلۀ علمی‌پژوهشی شریف، 25(49)، 47-55.
باسمنجی، بابک و حیدری، رضا (1391). بررسی رابطۀ توسعۀ پایدار گردشگری با امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری. فصلنامۀ دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 2(7)، 83-102.
برزده، سیدمحمد و تقوی‌فرد، محمد (1392). طراحی و توسعۀ یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکت‌های تجاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش البرز). مدیریت بازرگانی، 5(2)، 17-46.
بیات، علی، عبدی‌پور، غلامرضا و بیات، الهام (1388). اندازه‌گیری عملکرد سیستم‌های ERP با رویکرد فازی. فصلنامۀ اقتصاد و تجارت نوین، 4(15 و 16)، 195-211.
پورکاظمی، محمدحسین و رضایی، جواد (1385). بررسی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش‌های ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه). پژوهشنامۀ اقتصادی، 6(3)، 281-302.
جهانشاهلو،غلامرضا، حسین‌زاده لطفی، فرهاد و نیکومرام، هاشم (1389). تحلیل پوششی دادهها و کاربردهای آن. تهران: انتشارات آثار نفیس.
خوشنویس یزدی، سهیلا و غمامی، مریم (1394). برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران. پژوهشنامۀ اقتصاد و کسبوکار، 6(12)، 1-12.
رنجبر، همایون، رجبی، مصطفی و خورسندی، محمدداود (1389). تحلیل کارایی صنعت گردشگری با استفاده از روش پارامتری، همایش منطقه‌ای صنعت توریسم. ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
صادقی مقدم، محمدرضا و غریب، علی حسین (1392). ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی و اعمال محدودیت فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی. نشریۀ مدیریت صنعتی، 5(2)، 71-83.
صیدایی، سیداسکندر و هدایتی‌مقدم، زهرا (1389). نقش امنیت در توسعۀ گردشگری. فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شوشتر، 4(8)، 97-110.
طحاری مهرجردی، محمد حسین، مروتی شریف‌آبادی، علی، بابایی میبدی، حمید و زارعی محمودآبادی، محمد (1390). کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و ماتریس درجۀ ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیری با رویکرد فازی. مجلۀ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 9(1)، 21-34.
ظرافت‌انگیز لنگرودی، مجید (1390). روشی برای رتبه‌بندی گزینه‌ها به‌کمک مفهوم فازی و تحلیل پوششی داده‌ها. مجلۀ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 8(4)، 49-57.
عابسی، سعید، شمس‌اللهی، سارا و شاه‌طهماسبی، اسماعیل (1392). بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استان‌های کشور در برنامۀ سوم و چهارم توسعه. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی راهبرد اقتصادی، 2(7)، 179-198.
فتحی‌پور، ارسلان، قدمی، محسن، هندیانی، عبدالله و رضایی، علی اکبر (1397). جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت: ضرورت تحقق امنیت پایدار. فصلنامۀ مطالعات راهبردی، 21(3)، 33-56.
فرجی‌راد، عبدالرضا و آقاجانی، سمیه (1388). تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن. فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین، 6(23)، 61-74.
کارنامه حقیقی، حسن و تقوی، مهسا (1395). ارزیابی کارایی صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعۀ موردی ایران. کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، رشت.
نصراللهی، زهرا، جهانبازی، ندا و ناصری، طاهره (1393). رده‌بندی استان‌های کشور برحسب جاذبه‌های گردشگری. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 9(28)، 17-37.
نیلچی، مسلم، اسماعیلی ‌فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل، رضوی ‌حاجی‌آقا، سیدحسین و بدری، احمد (1396). ارائۀ مدل تحلیل پوششی داده‌های چندبخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک‌ها. نشریۀ مطالعلات مدیریت صنعتی، 15(46)، 73-96.
Asmuni, H. B. (2008). Fuzzy methodologies for automated university timetabling solution construction and evaluation (Doctoral dissertion, University of Nottingham).
Bi, G., Luo, Y., & Liang, L. (2011). Efficiency evaluation of tourism industry with data envelopment analysis (DEA): A case study in China. Journal of China Tourism Research, 7(1), 104-116.
Chaabouni, S. (2019). China's regional tourism efficiency: A two-stage double bootstrap data envelopment analysis. Journal of Destination Marketing & Management, 11, 183-191.
Chaisumpunsakul, W., & Pholphirul, P. (2018). Does international trade promote international tourism demand? Evidence from Thailand's trading partners. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 393-400.
Chen, H. S., Tsai, B. K., Liou, G. B., & Hsieh, C. M. (2018). Efficiency assessment of inbound tourist service using data envelopment analysis. Sustainability, 10(6), 1-14.
Clark, T. N. (2004). The city as an entertainment machine. Oxford, UK: Elsevier Reisinger.
Cracolici, M. F., Nijkamp, P., & Rietveld, P. (2008). Assessment oftourism competitiveness by analysing destination efficiency. Tourism Economics, 14(2), 325-342.
Christie, M. R., & Morrison, A. M. (1992). The Tourism system: an introductory Text. Prentice Hall Internacional Editorial.
Djam, X. Y., & Kimbi, Y. H. (2011). A Decision Support System for Tuberculosis Diagnosis. The Pacific Journal of Science and Technology, 12(2), 410-425.
Florida, R., (2002). The rise of the creative class. New York, NY: Basic Books.
Godovoykh, M., & Ridderstaat, J. (2020). Health outcomes of tourism development: A longitudinal study of the impact of tourism arrivals on residents’ health. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 100462.
Gursoy, D., Ouyang, Z., Nunkoo, R., & Wei, W. (2019). Residents’ impact perceptions of and attitudes towards tourism development: A meta-analysis. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(3), 306–333.
Hadad, S., Hadad, H., Malul, M., & Rosenboim, M. (2012). The economic efficiency of the tourism industry: a global comparison. Tourism Economics, 18(5), 931–940.
Hatami-Marbini, H., Emrouznejad, A., & Tavana, M. (2011). A taxonomy and review of the fuzzy data envelopment analysis literature: Two decades in the making. European Journal of Operational Research, 214(3), 457-472.
Jordan, E. J., Spencer, D. M., & Prayag, G. (2019). Tourism impacts, emotions and stress. Annals of Tourism Research, 75, 213–226.
Li, X. B., & Reeves, G. R. (1997). Theory and Methodology: A Multiple Criteria Approach to Data Envelopment Analysis. European Journal of Operation Research, 115(3), 507-508.
Luo, H., Yang, Y., & Law, R. (2014). How to achieve a high efficiency level of the hotel industry? International Journal of Contemporay Hospitality Management, 26(8), 1140-1161.
Ozkoc, H., Bakan, H., & Baldemi̇r, E. (2013). Testing the Validity of the Travel and Tourism Competitiveness Index in the World Economic Forum with Classical and Fuzzy Data Envelopment Analyses. Problemy Turystyki i Rekreacji, (4), 121-128.
Puri, J., & Yadav, S. P. (2014). A fuzzy DEA model with undesirable fuzzy outputs and its application to the banking sector in India. Expert Systems with Applications, 41(14), 6419–6432.
Roll, Y., Cook, W., & Golany, B. (1991). Controlling Factor Weights in Data Envelopment Analysis. IIE Trans, 23(1), 2-9.
Ross, T. J. (2005). Fuzzy Logic with Engineering Application. John Wiley & Sons.
Saati, M. S., & Memariani, A. (2005). Reducing Weight Flexibility in Fuzzy DEA. Applied Mathematics and Computation, 161(2), 611-622.
Soysal-Kurt, H. (2017). Measuring tourism efficiency of european countries by using data envelopment analysis. European Scientific Journal, 13(10), 31-49.
The Travel and Tourism Competitiveness Report (WTTC) (2019).