شناسایی پیشایندهای تاب‌آوری روبه‌جلوی کسب‌وکارهای گردشگری در شرایط تحریم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

10.22034/jtd.2021.266569.2231

چکیده

کسب‌وکارهای گردشگری در کشور برای ایجاد منابع درآمدی خود به تاب‌آوری روبه‌جلو یا پایداری توجه ویژه دارند. لیکن تحریم به‌منزلۀ محدودیتی اقتصادی ـ سیاسی به عدم‌اطمینان چشمگیر و شرایط آشفته در بسیاری از صنایع ازجمله صنعت گردشگری منجر شده و شیوع ناگهانی ویروس کرونا نیز آثار تحریم را در این صنعت افزون کرده است. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشایندهای تاب‌آوری روبه‌جلوی کسب‌وکارهای گردشگری در شرایط تحریم و اولویت‌بندی آن‌ها است. بدین‌منظور، برای شناسایی آن عوامل، رویکردی کیفی اتخاذ شد و با 18 نفر خبره، که از طریق نمونه‌گیری گلولۀ ‌برفی از میان فعالان کسب‌وکارهای گردشگری انتخاب شدند، مصاحبه شد. براساس داده‌های به‌دست‌آمده، چارچوبی مفهومی با روش تحلیل مضمون تدوین و اعتباریابی شد. سپس، در بخش کمّی، با روش میانگین موزون، مضامین رتبه‌‎بندی شدند. پایایی مصاحبه‌ها با روش دو کدگذار با نرخ توافق 79 به دست آمد. یافته‌های پژوهش به شناسایی 7 مضمون اصلی، به ‌‌ترتیب اولویت، شامل حفاظت زیست‌محیطی برای توسعۀ گردشگری، توسعۀ تعاملات اجتماعی با گردشگران، توسعۀ توان مالی ـ اقتصادی در جذب گردشگری، توسعۀ توان رقابتی در مقایسه با دیگر کشورهای گردشگرپذیر، ظرفیت‌سازی نهادی درخصوص جذب گردشگر، مدیریت فرایندهای مرتبط با گردشگری و توسعۀ قابلیت‌های انسانی در ارائۀ خدمات گردشگری و با 21 مضمون سازمان‌دهنده و 127 مضمون پایه منجر شد. درنهایت، براساس یافته‌های تحقیق پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Precedents of Bounce-Forward Resilience of Tourism Businesses in The Conditions of Economic Sanctions

نویسندگان [English]

  • Golsum Akbari Arbatan 1
  • Rasoul Abbasi 2
  • Mohammad Talari 2
1 MSc Student, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Tourism businesses in the country pay special attention to Bounce-forward resilience or sustainability in order to generate their sources of income. But sanctions as an economic-political constraint have led to significant uncertainty and turmoil in many industries, including the tourism industry, and the sudden outbreak of the Corona virus has increased the effects of sanctions on the industry. Therefore, the purpose of this study is identifying the precedents of Bounce-forward resilience of tourism businesses in the conditions of economic sanctions. For this purpose, a qualitative approach was taken to identify those factors and 18 experts who were selected from tourism business activists through snowball sampling were interviewed. Based on the obtained data, a conceptual framework was developed and validated by content analysis method. Then in a quantitative section, the ranking of themes was made with using the weighted average method. The reliability of the interviews was obtained by the two-coder method with an agreement rate of 79%.The findings of the study led to the identification of seven main themes in order of priority, including environmental protection for tourism development, development of social interactions with tourists, development of financial-economic capacity in attracting tourism, development of competitiveness compared to other tourist countries, institutional capacity building in relation to tourist attraction, management of tourism-related processes and development of human capabilities in providing tourism services were organized with 21 themes and 127 basic themes. Finally, suggestions have been made based on the research findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bounce-forward resilience
  • Sustainability
  • Tourism businesses
  • Economic sanctions
  • Thematic analysis
پژوهان، ایوب، رضایی، بیژن، نادری، نادر و عسگری، علی (1398). شناسایی عوامل مؤثّر بر پایداری کسب‌وکارهای کوچک مناطق زلزله‌زدۀ استان کرمانشاه. جغرافیا و پایداری محیط، 9(4)، 71-87. doi:10.22126/ges.2020.4783.2162
تاکی، الهام، رضایی‌زاده، مرتضی و نوتاش، هادی (1397). شناسایی شایستگی‌های بازدارندۀ پایداری کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای فعال در صنایع غذایی).‎ فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 11(2)، 281-300.
سپه‌پناه، مرجان و موحدی، رضا (1394). کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی. نشریۀ مطالعات کارآفرینی و توسعۀ پایدار کشاورزی، 2(1)، 19-36.‎
شیخ‌زاده، محمد (1391). الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی (ره). پایان‌نامۀ دکتری دانشگاه تهران، دانشکدۀ مدیریت، تهران.
یعقوبی منظری، پریسا و آقامیری، سیدامید (1397). بررسی پیوندهای پسین و پیشین صنعت هتلداری برای افزایش تولید و اشتغال در ایران. گردشگری و توسعه، 7(17)، 18‎-37. doi: 10.22034/jtd.2019.97902.118
Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography, 24(3), 347-364.
Aleksić, A., Stefanović, M., Arsovski, S., & Tadić, D. (2013). An assessment of organizational resilience potential in SMEs of the process industry, a fuzzy approach. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 26(6), 1238-1245.
Angelevska-Najdeska, K., & Rakicevik, G. (2012). Planning of sustainable tourism development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 44, 210-220.‏
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Bastakis, C., Buhalis, D., & Butler, R. (2004). The perception of small and medium sized tourism accommodation providers on the impacts of the tour operators’ power in Eastern Mediterranean. Tourism Management, 25(2), 151-170.
Bové, A. T., & Bonini, S. (2014). Sustainability’s strategic worth. McKinsey Global Survey results. http://www.mckinsey.com/insights/sustainability/sustainabilitys_strategic_worth_mckinsey_global_survey_results
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Brewton, K. E., Danes, S., Stafford, K., & Haynes, G. W. (2010). Determinants of Rural and Urban Family Firm Resilience. Journal of Family Business Strategy, 1(3), 155-166.
Buowari, P. E. (2015). Factors required for small business sustainability in Nigeria (Doctoral dissertation, Walden Univerisity).
Butler, R., & Suntikul, W. (Eds.) (2017). Tourism and political change. Oxford: Goodfellow Publishers Ltd.
Carasuk, R., Becken, S., & Hughey, K. F. (2016). Exploring values, drivers, and barriers as antecedents of implementing responsible tourism. Journal of Hospitality & Tourism Research, 40(1), 19-36. http://dx.doi.org/10.1177/1096348013491607
Char-lee, J. M., Becken, S., & Watt, M. (2015). Learning through a cluster approach: lessons from the implementation of six Australian tourism business sustainability programs. Journal of Cleaner Production, 111, 348-357.
Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: why and how companies integrate environmental sustainability. Journal of Business Ethics, 95(3), 471-486.
Dibra, M. (2015). Rogers theory on diffusion of innovation-the most appropriate theoretical model in the study of factors influencing the integration of sustainability in tourism businesses. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1453-1462.
Dudlák, T. (2018). After the sanctions: Policy challenges in transition to a new political economy of the Iranian oil and gas sectors. Energy Policy, 121, 464-475.
Farahani, B. M., & Shabani, M. (2013). The impact of sanctions on Iran’s tourism. International Journal of Resistive Economics, 1(1), 44-55. http://idochp2.irandoc.ac.ir
Farmaki, A., Altinay, L., Botterill, D., & Hilke, S. (2015). Politics and sustainable tourism: The case of Cyprus. Tourism Management, 47, 178-190.
Font, X., Elgammal, I., & Lamond, I. (2017). Greenhushing: the deliberate under communicating of sustainability practices by tourism businesses. Journal of Sustainable Tourism, 25(7), 1007-1023.‏
Franzoni, S. (2015). Measuring the sustainability performance of the tourism sector. Tourism Management Perspectives, 16, 22-27.‏
Ghaderi, Z., & Henderson, J. C. (2012). Sustainable rural tourism in Iran: A perspective from Hawraman Village. Tourism Management Perspectives, 2, 47-54.
Gillingham, K., Kotchen, M. J., Rapson, D. S., & Wagner, G. (2013). The rebound effect is overplayed. Nature, 493(7433), 475-476.
Graci, S., & Dodds, R. (2008). Why go green? The business case for environmental commitment in the Canadian hotel industry. Anatolia: An International Journal of Tourism & Hospitality Research, 19(2), 251-270.
Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5), 439-448.‏
Hobson, K., & Essex, S. (2001). Sustainable tourism: A view from accommodation businesses. Service Industries Journal, 21(4), 133-146.‏
Jing, R., & Lovely, M. E. (2015). A view through the trade window: North Korean exports as an indicator of economic capabilities. World Economy, 38(1), 1-20. doi:10.1111/twec.12254
Khazaei, A., Elliot, S., & Joppe, M. (2017). Fringe stakeholder engagement in protected area tourism planning: Inviting immigrants to the sustainability conversation. Journal of Sustainable Tourism, 25(12), 1877-1894.
Kim, S. S., Timothy, D. J., & Han, H. C. (2007). Tourism and political ideologies: A case of tourism in North Korea. Tourism Management, 28(4), 1031-1043.
Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., & Velken, I. V. S. (2012). Sustainability nears a tipping point. MIT Sloan Management Review, 53(2), 69.
Klemm, D., Schumann, D., Kramer, F., Heßler, N., Hornung, M., Schmauder, H. P., & Marsch, S. (2006). Nanocelluloses as innovative polymers in research and application. Polysaccharides ii (pp. 49-96). Springer, Berlin, Heidelberg.
Kopnina, H. (2017). Sustainability: new strategic thinking for business. Environment, Development and Sustainability, 19(1), 27-43.
Kron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., Reeves, M., & Goh, E. (2013). The innovation bottom line. MIT Sloan Management Review and BCG, Research Report, Winter, Boston.
Lane, B. (1994). What is rural tourism? Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 7-21.‏
McLean, E. V., Hinkkainen, K. H., De la Calle, L., & Bapat, N. A. (2016). Economic sanctions and the dynamics of terrorist campaigns. Conflict Management and Peace Science, 33(1), 1-24. doi:10.1177/0738894216635023
McNamara, K. E., & Gibson, C. (2008). Environmental sustainability in practice? A macro-scale profile of tourist accommodation facilities in Australia's coastal zone. Journal of Sustainable Tourism, 16(1), 85-100.‏‏‏‏
Perez-Batres, L. A., Doh, J. P., Miller, V. V., & Pisani, M. J. (2012). Stakeholder pressures as determinants of CSR strategic choice: why do firms choose symbolic versus substantive self-regulatory codes of conduct? Journal of Bussiness Ethics, 110(2), 157-172.
Pratt, S., & Alizadeh, V. (2017). The economic impact of the lifting of sanctions on tourism in Iran: A computable general equilibrium analysis. Current Issues in Tourism, 21(11), 1221-1238. doi:10.1080/13683500.2017.1307329
Ranjbaran, B., Khazaee Pool, J., & Baloee Jamkhane, H. (2012). An analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Esfahan inbound tourism: using of Fuzzy- Analytic Hierarchy Process. Journal of Tourism Planning and Development, 1(1),13-34.
Richter, L. K. (1989). The politics of tourism in Asia. University of Hawaii Press. ‏
Roggio, P. (2011). Resilience and small business (Doctoral dissertation, Thesis, Edith Cowan University, 2-54).
Scott, M. (2013). Resilience: A Conceptual Lens for Rural Studies? Geography Compass, 7(9), 597-610.
Steiner, A., & Cleary, J. (2014). What Are the Features Of Resilient Businesses? Exploring The Perception of Rural Entrepreneurs. Journal of Rural and Community Development, 9(3), 1-20.
Takeyh, R., & Maloney, S. (2011). The self-limiting success of Iran sanctions. International Affairs, 87(6), 1297-131.
Teorell, J., & Wahman, M. (2018). Institutional stepping stones for democracy: How and why multipartyism enhances democratic change. Democratization, 25(1), 1-20. doi:10.1080/13510347.2017.1318279
Thorn, J. (2017). Sustainability in Parks and Protected Areas (Doctoral dissertation, Prescott College).
Tompkins, J. A. (2007). 4 Steps to Business Resilience. Industrial Management, 49(4), 14-18.
Van Wijk, J., & Persoon, W. (2006). A Long-haul Destination: Sustainability Reporting Among Tour Operators. European management journal, 24(6), 381-395.
WTO (2005). A Roadmap for Celebrating Togerther. World Tourism Organization, Madrid, Spain, p. 20.