تأثیر شخصیت تاب‌آور کارآفرین بر نوآوری در کسب‌وکار صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکترا گردشگری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

چکیده

حضور در محیط متلاطم و بازار رقابتی و الزام به نوآوری، کارآفرینان را به سوی تاب‌آوری سوق می دهد. الزام کارآفرینان صنعت گردشگری به پیش‌رانی در نوآوری باعث شده است که این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شخصیت تاب‌آور کارآفرین برنوآوری در کسب‌وکار آنان در صنعت گردشگری انجام شود. روش انجام پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برمبنای طرح پژوهش پیمایشی و مبتنی‌بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری را مدیران کارآفرین فعال صنعت گردشگری استان همدان تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 150 نفر برآورد شده است و از این بین، 108 نفر (مطابق با جدول تعیین حجم مورگان) به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش پرسش‌نامه بوده است. روایی مدل براساس روایی هم‌گرا و واگرا انجام شده و پایایی مدل براساس آزمون‌ها‌ی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شخصیت تاب‌آور کارآفرین بر نوآوری در کسب‌وکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بین ابعاد تصور از شایستگی فردی، اعتماد به غرایز فردی، پذیرش مثبت تغییر، کنترل و تأثیرات معنوی بر نوآوری در کسب‌وکار تأثیر مثبت و معناداری مشاهده شده است. بنابراین، کارآفرین تاب‌آور عملاً پیش‌ران نوآوری در کسب‌وکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Entrepreneur Resilient Personality on Innovation in the Tourism Industry Business (Case Study: Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • golnoush jabbari 2
1 Faculty member of Management Department, Science and Arts University, Yazd, Iran.
2 PhD student of tourism, Department of Tourism , Humanities of Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Being in a turbulent environment and a competitive marketplaces and the necessity for innovation drive entrepreneurs to resilience. The necessity for tourism industry entrepreneurs to advance in innovation has led this study to investigate the impact of the resilient personality of entrepreneurs on innovation in their business in tourism industry. The research method, in terms of target, is a survey study based on structural Equation Modeling. The statistical population of this study consisted of active entrepreneurial managers of the tourism industry in Hamadan province, who are estimated to be 150 strong, out of whom 108 entrepreneurs were selected using a random sampling based on Morgan formula. The main instrument for gathering data was a questionnaire. Convergent validity, divergent validity, composite reliability and Cronbach's alpha of all components were analyzed and confirmed. The results show that the resilient personality of entrepreneurs has a positive and significant effect on business innovation. Also, there is a significant and positive relationship between the dimensions of perception of personal competence, confidence in individual instincts, positive acceptance of change, control and spiritual influence on business innovation. Therefore, a resilient entrepreneur, in practice, is the pioneer of business innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience"
  • Entrepreneur"
  • Innovation"
  • Tourism Industry "
  • "
  • structural equation modeling"
باصولی، مهدی، هاشمی، سید سعید، ایمانی خوشخو، محمدحسین و میرغفوری، سید حبیب‌الله (1398). طراحی مدل توسعۀ کارآفرینی گردشگری فرهنگی با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (مورد مطالعه: شهر یزد، گردشگری و توسعه، 8(2)، 83-104.
پارساپور، سارا، براتی، جواد و رسول‌زاده، مریم (1396). عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاه‌های کوچک و کارآفرین (مورد مطالعه: بنگاه‌های صنعتی شهرستان مشهد). فصل‌نامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 10(1)، 41-60.
تید، جو و بنست، جان (1391). مدیریت نوآوری. ترجمۀ محمدرضا آراستی و همکاران، تهران: انتشارات رسا.
چوپانی، حیدر، زارع خلیلی، قاسمی، عقیل و غلام‌زاده، حجت (۱۳۹۱). بررسی رابطۀ بین سرمایۀ فکری با نوآوری سازمانی (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ توسعه). ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1)، 27-59.
حسن‌پور، محمود، شاهی، طاهره و ارژنگ مهر، داود (1399). الگوی ساختاری مدیریت بحران برای بخش عرضۀ گردشگری ایران؛ نمونۀ موردی: بحران شیوع ویروس کوید- 19. مطالعات مدیریت گردشگری، 15 (ویژه‌نامه همه‌گیری کوید-19)، 89-59.
حق رنجبر، فرخ، کاکاوند، علیرضا، برجعلی، احمد و برماس، حامد (1390). تاب‌آوری. کیفیت زندگی مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی. فصل‌نامۀ سلامت و روان‌شناسی، ۱(۱)، ۶۶-۵۱.
ریچی، برنت دبلیو، و کامپیرانون، کوم (1397). بحران های گردشگری و مدیریت مخاطرات در آسیا و اقیانوسیه.زرین‌سبب، مهدی (1390). بررسی رابطه بین سرمایۀ فکری با گرایش به نوآوری سازمانی کارکنان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. پایان‌نامۀ دانشگاه تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
فارسیجانی، حسن و سمیعی نیستانی، ابوالفضل (1389). بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکردهای کیفیت نوآوری (پژوهش دربارۀ شرکت‌ها‌ی تولیدی استان مرکزی)، نشریۀ مدیریت فناوری اطلاعات، ۲(۴)، 117- 136.
فریاد، لعیا، خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس‌الدین (139۵). بررسی اثر توانمندسازی روان‌شناختی بر رفتار نوآورانۀ کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان. فصل‌نامۀ مدیریت توسعه و تحول، 25، 17-26.
(1383). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان‌ها، تدبیر، ۱۵(۱۵۲)، 21- 26.
منطقی، منوچهر، اسکندرپور، بهروز، دستیاری، اکرم و نظری، یونس (1395). نقش سرمایۀ اجتماعی در عملکرد نوآورانۀ کارکنان، با تأکید بر نقش تاب‌آوری و توانمندسازی. فصل‌نامۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، ۳(۲)، ۱۸۹-207.
ورمزیاری، حجت و ایمانی، بابک (1396). تحلیل تاب‌‏آوری کسب‌وکارهای روستایی در شهرستان ملکان. فصل‌نامۀ علمی پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 10(1). 181-200.
یادگاری، رضا، عباسی، ابراهیم، اشرفی، مجید، و فریدون، آزما (1398). تأثیر ویژگی‌های کارآفرینانۀ مدیران بر رفتار نوآورانه از طریق بررسی تفکر انتقادی در شرکت‌های دانش‌بنیان (مورد مطالعه: مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی) .ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 9(2). 53-76.
Altinay, L., & Wang, C. L. (2011). The influence of an entrepreneur's socio‐cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(4), 673-694.
Amir, M. T. (2014). The role of resilience in individual innovation. Thesis. Edith Cowan University.
Athota, V. S., & Malik, A. (2019). Managing employee well-being and resilience for innovation: Evidence from knowledge-intensive service industries. Springer.
Ayala, J.-C., & Manzano, G. (2014), The resilience of the entrepreneur. Influence on the success of the business: a longitudinal analysis, Journal of Economic Psychology, 42, 126-135.
Balan, P., & Lindsay, N. (2010). Innovation capability and entrepreneurial orientation dimensions for Australian hotels: an empirical study, Cooperative Research Centre for Sustainable Tourism.
Biggs, R., Westley, F.R. & Carpenter, S.R. (2010), Navigating the back loop: fostering social innovation and transformation in ecosystem management. Ecology and Society, ,1-25.
Bullough, A., & Renko, M. (2013). Entrepreneurial resilience during challenging times. Business Horizons, 56(3), 343-350.
Cannon, M. D., & Edmondson, A. C. (2005). Failing to learn and learning to fail (intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve. Long Range Planning, 38, 299–319.
Camisón, C., & Villar-López, A. (2014). Organizational Innovation as an Enabler of Technological Innovation Capabilities and Firm Performance. Journal of Business Research, 67, 2891-2902.
Capon, N., Farley, J. U., Lehmann, D. R., & Hulbert, J. M. (1992). Profiles of product innovators among large US manufacturers. Management science, 38(2), 157-169.‏
Crespell, P., & Hansen, E. (2008). Work climate, innovativeness, and firm performance in the US forest sector: in search of a conceptual framework. Canadian Journal of Forest Research38(7), 1703-1715.‏
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety18(2), 76-82.‏Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist, 56(3), 218.
Fuentelsaz, L., Maicas, J. P., & Montero, J. (2018). Entrepreneurs and innovation: The contingent role of institutional factors. International small business Journal36(6), 686-711.
Hallak, R., Assaker, G., O’Connor, P., & Lee, C. (2018). Firm performance in the upscale restaurant sector: The effects of resilience, creative self-efficacy, innovation and industry experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 40, 229-240.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (pp. 277-319). Emerald Group Publishing Limited.
Hovgaard, A., & Hansen, E. (2004). Innovativeness in the forest products industry. Forest Product Journal, 54(1), 26–33.
Jimenez-Jimenez, D., Sanz - Valle, R. & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering Innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412.
 Knowles, C., Hansen, E., & Shook, S. (2008). Assessing innovativeness in the North American softwood sawmilling industry using three methods. Canadian Journal of Forest Research, 38(2), 363–375.
Kostis, P. C., Kafka, K. I., & Petrakis, P. E. (2018). Cultural change and innovation performance. Journal of Business Research, 88, 306-313.
Lee, C., Hallak, R., & Sardeshmukh, S.R., (2016). Innovation, entrepreneurship, and restaurant performance: a higher-order structural model. Tour. Manag. 53, 215–228.
Manzano, G., & Ayala, J. C. (2013). Psychometric properties of Connor-Davidson Resilience Scale in a Spanish sample of entrepreneurs. Psicothema, 25(2), 245–251.
Masten, A. S. (2004). Regulatory processes, risk, and resilience in adolescent development. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021(1), 310-319.
Miller, D., & Friesen, P.H. (1983). Strategy-making and environment: the third link. Strategic Management Journal, 4(3), 221-235.
Miller, F., Osbahr, H., Boyd, E., Thomalla, F., Bharwani, S., Ziervogel, G., Walker, B.,Birkmann, J., Vander Leeuw, S.,Rockström, J., Hinkel, J., Downing, T., Folke, C., & Nelson, D. (2010). Resilience and Vulnerability: Complementary or Conflicting Concepts? Journal of Ecology and Society, 15(3), 1-25.
Moenkemeyer, G., Hoegl, M., & Weiss, M. (2012). Innovator resilience potential: A process perspective of individual resilience as influenced by innovation project termination. Human Relations, 65(5), 627-655.
Monllor, J., & Murphy, P.J. (2017), “Natural disasters, entrepreneurship, and creation after destruction: a conceptual approach”, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 23(4), 618-637.
Moreno, I. P., Real, J. C., & de la Rosa, M. D. (2011). La incidencia Del capital humano y la cultura emprendedora en la innovación. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, 14(3), 139-150.
Neubert, M. J., Bradley, S. W., Ardianti, R., & Simiyu, E. M. (2017). The role of spiritual capital in innovation and performance: Evidence from developing economies. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(4), 621-640.
Ojasalo, J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. European Journal of Innovation Management 11(1), 51-86.
Panayides, Photis (2006). Enhancing innovation capability through relationship management and implications for performance. European Journal of Innovation Management .Vol. 9 No. 4, pp. 466-483.
Powell, E. E., & Baker, T. (2011). Beyond making do: Toward a theory of entrepreneurial resourcefulness. Frontiers of Entrepreneurship Research, 31(12), 375–388.
Prajogo, Daniel & Sohal, Amrik S. (2006). The relationship between organization strategy, total quality management (TQM), and organization performance––the mediating role of TQM. European Journal of Operational Research. 168. 35–50.
Reinmoeller, P., & Baardwijk, N. (2005). The link between diversity and resilience. Mit Sloan Management Review, 46(4), 61–66.
Senbeto, D. L., & Hon, A. H. (2020). Market turbulence and service innovation in hospitality: examining the underlying mechanisms of employee and organizational resilience. The Service Industries Journal, 40(15-16), 1119-1139.‏
Sigala, M., & Kyriakidou, O. (2015). Creativity and innovation in the service sector. The Service Industries Journal, 35(6), 297–302.
Twiss, B.C., & Nyström, H. (1979). Changing Corporate Attitudes to Innovation: A Case Study. In Industrial Innovation (pp. 294-308). Palgrave Macmillan, London.‏
Valencia, J. C. N., Valle, R. S., & Jiménez, D. J. (2010). Organizational culture as determinant of product innovation. European Journal of Innovation Management, 13(4), 466-480.
Verreynne, M. L., Williams, A. M., Ritchie, B. W., Gronum, S., & Betts, K. S. (2019). Innovation diversity and uncertainty in small and medium sized tourism firms. Tourism Management, 72, 257-269.
West, M. A., & Altink, W. M. (1996). Innovation at work: Individual, group, organizational, and socio-historical perspectives. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 3-11.
Zhou, J., Xu, X., Li, Y., & Liu, C. (2020). Creative Enough to Become an Entrepreneur: A Multi-Wave Study of Creative Personality, Education, Entrepreneurial Identity, and Innovation. Sustainability12(10), 40-43.