اثر تجربة گردشگری بر فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران (مطالعة موردی امتیازدهی سرمایه‌گذاران حوزة کارآفرینی در ایران به شاخص‌های طرح‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

2 دانشجوی دکتری اقتصاد گردشگری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

4 عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم توسعه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران؛

چکیده

در این پژوهش، امکان اثرگذاری جذابیت گردشگری یک منطقه در جذب سرمایة سرمایه‌گذاران، حتی در طرح‌های غیرمرتبط با گردشگری بررسی شد. برای این منظور، فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و مشخصاً سرمایه‌گذاران حوزة کارآفرینی ایران به‌منزلة جامعة مطالعه‌شده سنجش شد. در این راستا، برای بررسی طرح سرمایه‌گذاری (تولید روغن ماهی ـ امگا3)، به کارشناسان و مدیران سرمایه‌گذاری خطرپذیر پرسش‌نامه‌ای داده شد که در بخش اول، از مشخصات پاسخ‌دهندگان و منطقه‌ای که در آن سابقهٔ بازدید و تمایل به سفر مجدد به آن را داشته‌اند (تجربهٔ گردشگری) پرسش شد. سپس به‌صورت رندوم، یک‌بار مشخصات طرح امگا3 جانمایی‌شده در منطقه‌ای که فرد دارای تجربة گردشگری بود (با استفاده از پایپینگ پرسش‌نامهٔ الکترونیکی) و یک‌بار مشخصات همان طرح واقع در منطقهٔ خنثی به پاسخ‌دهندگان داده شد و شاخص‌های ارزیابی مرتبط با تصمیم‌گیری در غربالگری طرح‌ها (شامل امتیاز به شاخص‌های مختلف طرح) از ایشان سؤال شد. بررسی‌های آماری نشان داد افراد با اختلاف معناداری طرح جانمایی‌شده در منطقه‌ای را که به نظرشان به لحاظ گردشگری جذاب بوده برای سرمایه‌گذاری نیز جذاب‌تر تشخیص داده‌اند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که درصورتی که منطقه‌ای درحکم مقصد گردشگری تجربه‌ای مثبت در ذهن گردشگران (که در میان آنان تصمیم‌سازان سرمایه‌گذاری نیز وجود دارند) برجای گذارد، این امکان وجود دارد که این اثر موجب افزایش شانس جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعة آن منطقه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of tourism experience on investors decision-making process (Case study: venture capital screening criteria in Iran)

نویسندگان [English]

  • Ali Hassani 1
  • Siavash Samimi 2
  • Seyed Jalal Moosavi Bazargan 3
  • Seyed Mohammad Moosa Motalebi 4
1 Associate Professor at Tourism Sciences Faculty, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
2 Development Science Department, Institute of Humanities and Social Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor at Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
4 Faculty member at Development Science Department, Institute of Humanities and Social Sciences, Tehran, Iran;
چکیده [English]

In this study, we addressed the possibility of influencing the tourism attractiveness of a region on investment, even in projects that not related to tourism. For this purpose, the Venture Capitals' decision-making process was examined in Iran. A questionnaire offered to venture capital investment experts and managers to evaluate an investment plan (production of omega-3 fish oil). In the first part, the characteristics of the respondents on one hand and the areas in which they have visited and wanted to travel again (tourism experience), was asked and registered. Then, once randomly, the information of the omega3 project located in the area with tourism experiences (using an electronic piping questionnaire) and once the information of exactly the same project located in the neutral area(which was not attractive for tourists) were offered to the respondents and evaluation criteria related to plan’s decision making were asked (Includes various screening criteria). Statistical results showed that people ascribed the plan located in an attractive tourist area as a more attractive investment with significant differences. Therefore, it can be concluded that if a region as a tourist destination leaves a positive experience in the tourists view (among whom there are investment decision makers), it is possible that this effect will attract investment and development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Experience
  • Behavioral Economics
  • Investment
  • Piping in Questionnaire
حسنی، علی، موسوی بازرگان، سیدجلال و قدیری‌نیا، محمد (1392). عملکرد برند، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری. فصل‌نامة گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ. ۱(۱)، ص 133-170.
کلانتری، خلیل (1385). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی: با استفاده از نرم‌افزار SPSS. تهران: انتشارات شریف.
کلونوفسکی، دارک (1395). فرایند سرمایه‌گذاری خطرپذیر. ترجمة سعید زرندی، حسین فلاحی، سیاوش صالحی و همکاران. تهران: انتشارات مهکامه.
گزارش وضعیت نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر (1398). صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری: معاونت سرمایه‌گذاری. منتشرشده در وب‌سایت اینترنتی به نشانی INIF.ir
گنجخانلو، نجم‌‎الدین و ظاهرخانی، صغری (1393). روشهای پیشرفته آماری. تهران: نشر سخنکده.
مارکزیک، جوفری، دماتئو، دیوید و فستینجر، دیوید (۱۳۹۱). اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی. ترجمة خسروی، مریم. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار.
منظور، داوود و طاهری، مجتبی (1392). عقلانیت اقتصادی در بوتة نقد اقتصاد رفتاری. فصل‌نامة پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ۲۱(۶۸)، 159-174.
نوفرستی، محمد (1389). آمار در اقتصاد و بازرگانی، جلد ۲، تهران: نشر رسا.
نصیری اقدم، علی (1391). روش‌شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی. فصل‌نامة علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی. ۱۸(۷۱)، 119-144.
هاشمی نکو، سیدعلیرضا و سازگاری اردکانی، سعید (1395). سرمایه‌گذاری خطرپذیر از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات مؤلف.
Block, J., Fisch, C., Vismara, S., & Andres, R. (2019). Private equity investment criteria: An experimental conjoint analysis of venture capital, business angels, and family offices. Journal of corporate finance58, 329-352.
Carlos Nunes, J., Gomes Santana Félix, E., & Pacheco Pires, C. (2014). Which criteria matter most in the evaluation of venture capital investments?. Journal of Small Business and Enterprise Development21(3), 505-527.
Carpentier, C., & Suret, J. M. (2015). Angel group members' decision process and rejection criteria: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing30(6), 808-821.
Cumming, D., & Groh, A. P. (2018). Entrepreneurial finance: Unifying themes and future directions. Journal of Corporate Finance, 50, 538-555.
De Bettignies, J. E., & Brander, J. A. (2007). Financing entrepreneurship: Bank finance versus venture capital. Journal of Business Venturing22(6), 808-832.
De Leeuw, E. D., Hox, J. J., & Dillman, D. A. (2008). International handbook of survey methodology. Taylor & Francis Group/Lawrence Erlbaum Associates.
Dogru, T., & Bulut, U. (2018). Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence. Tourism Management, 67, 425-434.
Garcia, M. J. R. (2013). Financial education and behavioral finance: new insights into the role of information in financial decisions. Journal of Economic Surveys27(2), 297-315.
Gwenhure, Y., & Odhiambo, N. M. (2017). Tourism and economic growth: A review of international literature. Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis, 65(1), 33-44.
Holm, C., & Rikhardsson, P. (2008). Experienced and novice investors: does environmental information influence investment allocation decisions?. European Accounting Review17(3), 537-557.
Hsu, D. K., Haynie, J. M., Simmons, S. A., & McKelvie, A. (2014). What matters, matters differently: a conjoint analysis of the decision policies of angel and venture capital investors. Venture Capital16(1), 1-25
Incera, A. C., & Fernandez, M. F. (2015). Tourism and income distribution: Evidence from a developed regional economy. Tourism Management48, 11-20.
Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics. The American economic review93(5), 1449-1475
Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2000). How do venture capitalists choose investments? Working Paper, University of Chicago121, 55-93.
Kim, J. H. (2018). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research57(7), 856-870.
Kremer, M., Rao, G., & Schilbach, F. (2019). Behavioral development economics. Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations, 1(2), 345-458.
Kufepaksi, M. (2011). The impact of overconfidence and gender on trading activity: how well do investors assess probability?. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development7(4), 440-462.
Larsen, S. (2007). Aspects of a psychology of the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism7(1), 7-18.
Li, J. J., Massa, M., Zhang, H., & Zhang, J. (2021). Air pollution, behavioral bias, and the disposition effect in China. Journal of Financial Economics142(2), 641-673.‌
Lin, C. H., & Kuo, B. Z. L. (2016). The behavioral consequences of tourist experience. Tourism Management Perspectives18, 84-91.
MacMillan, I. C., Siegel, R., & Narasimha, P. S. (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business venturing1(1), 119-128.
Manigart, S., De Waele, K., Wright, M., Robbie, K., Desbrières, P., Sapienza, H. J., & Beekman, A. (2002). Determinants of required return in venture capital investments: a five-country study. Journal of Business Venturing17(4), 291-312.
Mankiw, N. G. (2010). A course load for the game of life. New York Times. https://scholar.harvard.edu/mankiw/files/course_load.pdf
Mason, C., & Stark, M. (2004). What do investors look for in a business plan? A comparison of the investment criteria of bankers, venture capitalists and business angels. International small business journal22(3), 227-248.
Menkhoff, L., Schmeling, M., & Schmidt, U. (2013). Overconfidence, experience, and professionalism: An experimental study. Journal of Economic Behavior & Organization86, 92-101.
Mosalev, A. I. (2020). Influence in the Behavioral Economy of the Tourist Industry. In International Scientific Conference" Far East Con"(ISCFEC 2020) (pp. 726-732). Atlantis Press.
Munari, F., & Toschi, L. (2015). Assessing the impact of public venture capital programmes in the United Kingdom: Do regional characteristics matter?. Journal of Business Venturing30(2), 205-226.
Nofsinger, J. R. (2016). The psychology of investing. Routledge.
Owers, J. E., & Sergi, B. S. (2019). The evolution of financing entrepreneurship. In Entrepreneurship and Development in the 21st Century. Emerald Publishing Limited.
Paschen, J. (2017). Choose wisely: Crowdfunding through the stages of the startup life cycle. Business horizons60(2), 179-188.
Pitters, J., & Oberlechner, T. (2014). The psychology of trading and investing. Investor behavior: The psychology of financial planning and investing, 459-476.‌
Pope, E. (2018). Tourism and wellbeing: transforming people and places. International Journal of Spa and Wellness, 1(1), 69-81.
Rettie, K., Clevenger, A. P., & Ford, A. (2009). Innovative Approaches for Managing Conservation and Use Challenges in the National Parks: Insights from Canada. The SAGE Handbook of Tourism Studies, 396-413
Shafi, M., Yang, Y., Khan, Z., & Yu, A. (2019). Vertical co-operation in creative micro-enterprises: A case study of textile crafts of Matiari district, Pakistan. Sustainability, 11(3), 920.
Silva, J. (2004). Venture capitalists' decision-making in small equity markets: a case study using participant observation. Venture Capital6(2-3), 125-145.
Song, H., Dwyer, L., Li, G., & Cao, Z. (2012). Tourism economics research: A review and assessment. Annals of Tourism Research39(3), 1653-1682.
Šimić, M. (2015). Investment criteria set by venture capitalists. Ekonomski Vjesnik/Econviews: Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 28(2), 457-479.
Valaskova, K., Bartosova, V., & Kubala, P. (2019). Behavioural aspects of the financial decision-making. Organizacija52(1), 22-31.
Valsová, D. (2016). Behavioral Finance and Its Practical Implications for Investment Professionals (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, Empire State College).
Vellas, F. (2011, October). The indirect impact of tourism: an economic analysis. In Third Meeting of T20 Tourism Ministers. Paris, France.
Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism management31(2), 274-284.