تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقصد گردشگری با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگی‌های شخصیتی گردشگر (مطالعۀ موردی: مقاصد منتخب گردشگری ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مشکلات مقاصد گردشگری ایران این است که بخش قابل‌توجهی از خدمات و محصولاتی که در مقاصد ارائه می‌شود مطابق خواست و نیاز گردشگران نیست، درحالی‌که مقاصد گردشگری باید، برای ارائۀ ارزش بیشتر و کسب مزیت رقابتی بلندمدت، از راه‌‌حل‌های متناسب با تقاضای گردشگران بهره برد. لذا، هدف این پژوهش، تدوین الگوی خلق مشترک ارزش مقاصد منتخب گردشگری با تمرکز بر نقش تعدیلگر ویژگی‌های شخصیتی گردشگر است. جامعۀ آماری پژوهش گردشگران داخلی در ایران هستند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، ابتدا از نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب استان‌ها و شهر‌های گردشگری و سپس از نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس برای پرسش از گردشگران شهرهای منتخب (اصفهان، شیراز، تهران، مشهد، رشت و ساری) استفاده شد. داده‌ها از خرداد تا اسفند 1398 و به‌وسیلۀ پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته جمع‌آوری و روایی محتوا (صوری) و پایایی آن (با آلفای کرونباخ 92 درصد) تأیید شد. درنهایت، 495 پرسش‌نامۀ قابل‌قبول برای تجزیه‌وتحلیل با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. براساس نتایج، مهم‌ترین عوامل مؤثر در خلق مشترک ارزش در مقصد شامل تجربۀ مقصد، دلبستگی به مقصد و تصویر مقصد است. همچنین، ویژگی‌های شخصیتی گردشگر در رابطۀ بین دلبستگی به مقصد و خلق مشترک ارزش در مقصد و تصویر مقصد و خلق مشترک ارزش در مقصد نقش تعدیلگر دارد. براساس نتایج، عاملان صنعت گردشگری می‌توانند، با تعامل مناسب با گردشگران، تجربیات خاطره‌انگیزی برای آنان خلق کنند و ذهنیت آنان درخصوص مقصد را تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Destination Value Co-creation by Focusing on the Role of the Tourist Personality Traits as a Moderator: Case Study of Selected Destinations in Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Rezaei Hajiabadi 1
  • Majid Mohammad shafiee 2
  • ali kazemi 3
1 PhD student in Business Management, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 
One of the most important challenges of Iran's tourism destinations is that the services and products provided in the destinations are not in accordance with the wishes and needs of tourists. Although, tourist destinations must have solutions tailored to the demands of tourists in order to provide more value and gain a long-term competitive advantage. The aim of this study is to develop a model for value co-creation of tourism destinations by focusing on the role of the tourist personality traits as a moderator. The statistical population of the study is domestic tourists in Iran. In order to collect data, first purposive sampling was used to select tourism provinces and cities and then convenience non-random sampling method was used to ask tourists from selected cities (Isfahan, Shiraz, Tehran, Mashhad, Rasht, and Sari). Data were collected between June 2019 to February 2019 by a researcher-made questionnaire, which its Content (Face) validity and reliability (with Cronbach's alpha 92%) were confirmed. Finally, 495 suitable questionnaires were used for analysis with structural equation modeling method. Based on the results, the important factors that affect the destination value co-creation include destination experience, destination engagement and destination image. In addition, the tourist personality traits have a moderating role on the relationship between destination engagement and destination value co-creation, and destination image and destination value co-creation. According to the results, tourism industry actors can create memorable experiences for tourists by creating appropriate interaction with them and change their mentality about destinations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Co-creation
  • Destination Experience
  • Destination Engagement
  • Destination Image
  • and Tourist Personality Traits
امیر‌السادات هفشجانی، سیده‌ نسیم، شفیعی، میثم، جاجی‌پور، بهمن و سلطانی، مرتضی (1398). شناسایی و الگوپردازی انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای مشارکت در خلق مشترک ارزش در صنعت نوشیدنی (شرکت زمزم ایران). فصلنامۀ علم تحقیقات بازاریابی نوین، 9(2)، 21-44.
رضوی‌زاده، ندا و محمدپور، احمد (1389). برساخت تفسیری تجربۀ زیستۀ خیّران مدرسه‌ساز (مورد مطالعه: خیّران مدرسه‏‌ساز مشهد). فصلنامۀ راهبرد فرهنگ، 3(10-11)، 17-34.
شاهین، آرش، علامه، سیدمحسن و اسدی، علی (1393). تحلیل تأثیر تناسب خودپنداره و شخصیت مقصد بر نیت‌های رفتاری گردشگران داخلی در شهر اصفهان. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، (18)، 69-86.
شیانی، ملیحه و عرب‌پور، الهام (1394). گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت. فصلنامۀ پژوهشهای جامعهشناسی معاصر، 4(7)، 1-27.
عاقلی، میثم، کریمی، اوژن و رشیدی، حسن (1398). بررسی عوامل مؤثر بر خلق ارزش مشترک و تأثیر آن بر وفاداری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر دامغان). فصلنامۀ علمی‌پژوهشی گردشگری و توسعه، 8(2)، 23-47.
کیانی فیض‌آبادی، زهره (1395). تأثیر تصویر و شخصیت و مقصد بر دلبستگی و رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: گردشگران داخلی شهر اصفهان). برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، 5(16)، 149-167.
محمدشفیعی، مجید، طبائیان، ریحانه‌السادات و توکلی، هدی (1397). تأثیر تجربیات خاطره‌انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت‌یابی مشتری با برند. فصلنامۀ علمی‌پژوهشی گردشگری و توسعه، 7(3)، 127-141.
مرکز آمار ایران (1398). بخش گردشگری، بررسی آمار گردشگری ایران.amar.org.ir
Abdul-Ghani, E., Hyde, K. F., & Marshall, R. (2011). Emic and etic interpretations of engagement with a consumer-to-consumer online auction site. Journal of business research, 64(10), 1060-1066.
Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta-analysis. Tourism Management, 81, 104154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104154
Agapito, D., Oom do Valle, P., & da Costa Mendes, J. (2013). The cognitive-affectiveconative model of destination image: A confirmatory analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(5), 471-481.
Agapito, D., Valle, P., & Mendes, J. (2014). The sensory dimension of tourist experiences: Capturing meaningful sensory-informed themes in Southwest Portugal. Tourism Management, 42, 224-237.
Ahn, J., Lee, C. K., Back, K. J., & Schmitt, A. (2019). Brand experiential value for creating integrated resort customers’ co-creation behavior. International Journal of Hospitality Management, 81, 104-112.
Aqueveque, C., & Bianchi, C. (2017). Tourism Destination Competitiveness of Chile: A Stakeholder Perspective. Tourism Planning & Development, 14(4), 447-466.
Assaker, G. (2014). Examining a hierarchical model of Australia's destination image. Journal of Vacation Marketing, 20(3), 195-210.
Assiouras, I., Skourtis, G., Giannopoulos, A., Buhalis, D., & Koniordos, M. (2019). Value co-creation and customer citizenship behavior. Annals of Tourism Research, 78, 102742.  https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102742
Bajwa, S. U., Shahzad, K., & Aslam, H. (2017). Exploring Big Five personality traits and gender as predictors of entrepreneurs’ cognitive adaptability. Journal of Modelling in Management, 12(1), 143-161.
Barnes, S. J., Mattsson, J., & Sorensen, F. (2014). Destination brand experience and visitor behaviour: Testing a scale in tourism context. Annals of Tourism Research, 48, 121-139.
Beckman, E., Kumar, A., & Kim, Y. K. (2013). The impact of brand experience on downtown success. Journal of Travel Research, 52(5), 646-658
Bettencourt, L. A. (1997). Customer voluntary performance: Customers as partners in service delivery. Journal of Retailing, 73(3), 383-406.
Bigné, J. E., Sánchez, M. I., & Sánchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: Inter-relationship. Tourism Management, 22(6), 607-616.
Brakus, J. J., Schmitt, B. H., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? Journal of Marketing, 73(3), 52-68
Breiby, M. A., & Slåtten, T. (2018). The role of aesthetic experiential qualities for tourist satisfaction and loyalty. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(1), 1-14.
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). Customer engagement: Conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 14(3), 252-271.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
Campos, A. C. (2016). Co-creation of tourism experience: attention, involvement and memorability, PhD, Universidade do Algarve, Faro.
Chen, Y .C, King, B., & Lee, H. W. (2018). Experiencing the destination brand: Behavioral intentions of arts festival tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 10, 61-67.
Chin, W. (1998). Issues and Opinion on Structural Equation Modeling. MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.
De Jager, K. (2009). Co-creation as a strategic element of tourism destination competitiveness. In third advances in tourism marketing conference: Marketing innovations for sustainable destinations: Operations, interactions, experiences.  https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1639640
Ennew, C. T., & Binks, M. R. (1999). Impact of participative service relationships on quality, satisfaction, and retention: An exploratory study. Journal of Business Research, 46(2), 121-132.
Fan, D. X. F., Tsaur, S. H., Lin, J. H., Chang, T. Y., & Tsai, Y. R. (2021). Tourist Intercultural Competence: A Multidimensional Measurement and Its Impact on Tourist Active Participation and Memorable Cultural Experiences. Journal of Travel Research, 61(2), 414-429. https://doi.org/10.1177/0047287520982372
Font, X., English, R., Gkritzali, A., & Tian, W. (2021). Value co-creation in sustainable tourism: A service-dominant logic approach. Tourism Management, 82, 104200. doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104200
Fornell, C. & Larcker, D. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
France, C., Grace, D., Merrilees, B., & Miller, D. (2018). Customer brand co-creation behavior: conceptualization and empirical validation, Marketing Intelligence & Planning.  https://doi.org/10.1108/MIP-10-2017-0266
Groth, M., Mertens, D. P., & Murphy, R. O. (2004). Customers as good solidiers: Extending organizational citizenship behavior research to the customer domain. Handbook of organizational citizenship behavior, 411-430.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. Pearson Education.
Hee, O. C., & Abidin, A. B. Z. (2016). The moderating effects of job satisfaction on the relationship between personality traits and customer-oriented behavior in the Malaysian health tourism industry. International Business Research, 9(6), 72-79.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Hepola, J., Karjaluoto, H., & Hintikka, A. (2017). The effect of sensory brand experience and involvement on brand equity directly and indirectly through consumer brand engagement. Journal of Product & Brand Management, 26(3), 282-293. https://doi.org/10.1108/JPBM-10-2016-1348
Hernández-Mogollón, J. M., Folgado-Fernández, J. A., & Duarte, P. A. O. (2014). Event tourism analysis and state of the art. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 5(2), 83-102.
Hidalgo, M. C., & Hernandez, B. (2001). Place attachment: Conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21(3), 273-281.
Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Interactive Marketing, 28(2), 149-165.
Huang, S., & Choi, H. S. C. (2019). Developing and validating a multidimensional tourist engagement scale (TES). The Service Industries Journal, 39(7-8), 469-497.
Iat Loi, L. T., Ian So, A. S., Lo, I. S., & Nang Fong, L. H. (2017). Does the quality of tourist shuttles influence revisit intention through destination image and satisfaction? The case of Macao. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 115-123
Iordanova, E., & Stylidis, D. (2019). The impact of visitors' experience intensity on in-situ destination image formation. Tourism Review.  https://doi.org/10.1108/TR-12-2018-0178
Islam, J. U., Hollebeek, L. D., Rahman, Z., Khan, I., & Rasool, A. (2019). Customer engagement in the service context: An empirical investigation of the construct, its antecedents, and consequences. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 277-285.
Jalilvand, M. R., & Heidary, A. (2017). Comparing face to face and electronic word-of-mouth in destination image formation: the case of Iran, Information Technology & People. https://doi.org/10.1108/ITP-09-2016-0204
Jani, D., & Han, H. (2015). Influence of environmental stimuli on hotel customer emotional loyalty response: Testing the moderating effect of the big five personality factors. International Journal of Hospitality Management, 44, 48-57.
Japutra. A. (2020). The relations among attachment styles, destination attachment and destination satisfaction. Current Issues in Tourism, 23(3), 270-275. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1639640
Kellogg, D. L., Youngdahl, W. E., & Bowen, D. E. (1997). On the relationship between customer participation and satisfaction: Two frameworks. International Journal of Service Industry Management, 8, 206-219.
Kolb, B. (2006). Tourism marketing for cities and towns: Using branding and events to attract tourists. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Kruger, L. M. (2018). Brand loyalty: Exploring self-brand connection and brand experience. Journal of Product & Brand Management. https://doi.org/10.1108/JPBM-07-2016-1281
Kumar, V., & Kaushik, R. K. (2020). Does experience affect engagement? Role of destination brand engagement in developing brand advocacy and revisit intentions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 37(3), 332-346.
Kvasova, O. (2015). The Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior. Personality and Individual Differences, 83, 111-116.
Lengnick-Hall, C. A. (1996). Customer contributions to quality: A different view of the customer-oriented firm. The Academy of Management Review, 21(3), 791-824.
Lengnick-Hall, C. A., Claycomb, V., & Inks, L. W. (2000). From recipient to contributor: Examining customer roles and experienced outcomes. European Journal of Marketing, 34, 359-383.
Leonidou, L. C., Kvasova, O., Christodoulides, P., & Tokar, S. (2019). Personality Traits, Consumer Animosity, and Foreign Product Avoidance: The Moderating Role of Individual Cultural Characteristics. Journal of International Marketing, 27(2), 76-96.
Lin, C. H., Morais, D. B., Kerstetter, D. L., & Hou, J. S. (2007). Examining the Role of Cognitive and Affective Image in Predicting Choice across Natural, Developed, and Theme-Park Destinations. Journal of Travel Research, 46(2), 183-94
Lomax, R. G., & Schumacker, R. E. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. Psychology press.
Loureiro, S. M. C., & Sarmento, E. M. (2018). Place attachment and tourist engagement of major visitor attractions in Lisbon. Tourism and Hospitality Research, 19(3), 368-381.
Menidjel, C., Benhabib, A., & Bilgihan, A. (2017). Examining the moderating role of personality traits in the relationship between brand trust and brand loyalty. Journal of Product & Brand Management, 26(6), 631-649.
Merza, M. A., Zarantonellob, L., & Grappic, S. (2018). How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale. Journal of Business Research, 82, 79-89.
Mohammad Shafiee, M., Tabaeeian, R. A., & Khoshfetrat, A. (2020). Tourist engagement and citizenship behavior: The mediating role of relationship quality in the hotel industry. Tourism and Hospitality Research, 20(4), 481-492.
Mohammad Shafiee, M., Foroudi, P., & Tabaeeian, R. A. (2021). Memorable Experience, Tourist-Destination Identification and Destination Love. International Journal of Tourism Cities, 7(2), 1-26.
Nadeau, J., Heslop, L., O'Reilly, N., & Luk, P. (2008). Destination in a country-image context. Annals of Tourism Research, 35(1), 84e106
Nunnally, J. (1978). Psychometric Theory. New York, NY: McGraw-Hill.
Oyner, O., & Korelina, A. (2016). The influence of customer engagement in value co-creation on customer satisfaction: Searching for new forms of co-creation in the Russian hotel industry. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 8(3), 327-345.
Page, S. J., & Connell, J. (2006). Tourism a Modern Synthesis, London: Thomson Learning.
Pike, S., & Ryan, C. (2004). Destination Positioning Analysis through a Comparison of Cognitive, Affective, and Conative Perceptions. Journal of Travel Research, 42(4), 333-342.
Piller, F. T., Ihl, C., & Vossen, A. (2010). Typology of Customer Co-Creation in the Innovation Process. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1732127
Prahalad, C., & Ramaswamy, V. (2000). Co-opting customer competence. Harvard Business Review, 78(1), 79-90.
Prayag, G. (2009). Tourists’ Evaluations of Destination Image, Satisfaction, and Future Behavioral Intentions—the Case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(8), 836-53.
Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2014). The co-creation paradigm. Stanford, CA: Stanford University Press.
Ranjan, K. R., & Read, S. (2016). Value co-creation: Concept and measurement. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3), 290-315.
Rather, R. A., Hollebeek, L. D., & Islam, J. U. (2019). Tourism-based customer engagement: the construct, antecedents, and consequences. The Service Industries Journal, 39(7-8), 519-540.
Rather, R. A. (2020). Customer experience and engagement in tourism destinations: the experiential marketing perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 37(1), 15-32.
Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Cambridge, MA: CABI Publishing.
Rosenbaum, M. S., & Massiah, C. A. (2007). When customers receive support from other customers: Exploring the influence of intercustomer social support on customer voluntary performance. Journal of Service Research, 9(3), 257-270.
Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders’ roles in governing sustainable tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 387-398,
Roy, S. K., Eshghi, A., & Sarkar, A. (2013). Antecedents and consequences of brand love. Journal of Brand Management, 20(4), 325-332
Sangpikul, A. (2018). The effects of travel experience dimensions on tourist satisfaction and destination loyalty: the case of an island destination. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 12(1), 106-123 https://doi.org/10.1108/IJCTHR-06-2017-0067
Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-338.
Shang, K. C., Chao, C. C., & Learn, T. C. (2016). The application of personality traits model on the freight forwarding service industry. Maritime Business Review, 1(3), 231-252.
Song, H. M., Kim, K. S., & Yim, B. H. (2017). The mediating effect of place attachment on the relationship between golf tourism destination image and revisit intention. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(11), 1182-1193.
Souiden, N., Ladhari, R., & Chiadmi, N. E. (2017). Destination personality and destination image. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 54-70.
Tu, Y., Neuhofer, B., & Viglia, G. (2018). When co-creation pays: stimulating engagement to increase revenues. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 39(5), 2093-2111
Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. Journal of Service Research, 13(3), 253-266
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1-10.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2016). Institutions and axioms: An extension and update of service-dominant logic. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(1), 5-23.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2014). Evolving to a new dominant logic for marketing. In Marketing (pp. 21-46). Routledge.
Vivek, S. D., Beatty, S. E., & Morgan, R. M. (2012). Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase. The Journal of Marketing Theory and Practice, 20(2), 122-146.
Xie, J., Tkaczynski, A., & Prebensen, N. K. (2020). Human value co-creation behavior in tourism: Insight from an Australian whale watching experience. Tourism Management Perspectives, 35, 100709. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100709
Xu, H., Liu, Y., & Lyu, X. (2018). Customer value co-creation and new service evaluation: the moderating role of outcome quality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(4), 2020-2036.
Yi, Y., & Gong, T. (2013). Customer value co-creation behavior: Scale development and validation. Journal of Business Research, 66(9), 1279-1284.
Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2003). Business Research Methods. Thomson/South-Western, Cincinnati, OH.
Zolkiewski, J., Story, V., Burton, J., Chan, P., Gomes, A., Hunter-Jones, P., ..., & Robinson, W. (2017). Strategic B2B customer experience management: the importance of outcomes-based measures. Journal of Services Marketing, 31(2), 172-184.