تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک‌‏ها براساس روش‏‌های معتبر جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموختۀ دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

تدوین الگوی مفهومی تفسیر میراث در ژئوپارک، براساس روش‏ های معتبر استفاده ‏شده در ژئوپارک‏ های کشورهای پیشرفته و عضو شبکۀ جهانی ژئوپارک ‏ها می ‏تواند در ارتقای ژئوپارک ‏های عضو شبکۀ جهانی ـ برای کسب کارت سبز مجدد از طریق بازرسان یونسکو یا برای ثبت پروندۀ ژئوپارک‏ های درحال تأسیس در فهرست شبکۀ جهانی ژئوپاک ‏هادر کشور ـنقش مؤثری داشته باشد. این پژوهش جزو پژوهش‏ های کیفی بوده که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. برای انجام این پژوهش،نخست مضامین تفسیر میراث در کشورهای پیشرفته با استفاده از روش تحلیل مضمون و براساس حوزۀ پژوهش از میان سیزده کتاب رفرنس جهانی اصلیاز سال 1957 تا  2019 و بررسی ضمنی محتوای وب ‏سایت ‏های 147 ژئوپارک عضو شبکۀ جهانی تحت حمایت یونسکو شناسایی شد. سپس مضامین استخراج ‏شدۀ آموزش گردشگران در مطالعۀ ژئوپارک‏ های کشورهای پیشرفته با ابعاد هفت ‏گانۀ آموزش گر(مفسر)، محتوا، ابزار، مکان، اصول، شیوه‏ ها و مخاطب و مولفه های سی‏ گانۀ آن از متون شناسایی شد. دراین پژوهش،علاوه ‏برشناسایی ابعاد و مؤلفه ‏‏های تفسیر میراث در ژئوپارک‏ ها،به‏ طور ویژه برای ترویج و درک آسان‏تر جامعۀ دانشگاهی ـ اجرایی داخل کشور، این نتیجه حاصل شد که تفسیر میراث در صنعت گردشگری از منظر مفهوم ‏سازی، همان «آموزش غیررسمی گردشگران با رویکرد تفسیری» است؛ بنابراین مدیران، مسئولان و دست ‏اندرکاران ژئوپارک ‏های درحال تأسیس یا راه ‏اندازی‏ شدۀکشور باید برای بهبود وضعیت کمّی و کیفی ژئوپارک‏ ها و توسعۀگردشگری پایدار، به نقش هم‏زمان همۀابعاد هفت ‏گانۀ آموزش گردشگران توجه و براساس آن‏ها برنامه ‏‏هایی طراحی، تدوین و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Model for Heritage Interpretation in Geoparks Based on Authentic Methods in the World

نویسندگان [English]

  • Bahram Nekouie Sadry 1
  • Nadergholi Ghourchian 2
  • AmirHossein Mohammad Davoudi 3
1 Department of Educational Management, School of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Educational Management, School of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Department of Educational Administration, School of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Developing a conceptual model for heritage interpretation in the geoparks based on authentic methods in the globe and those that are members of the global geopark networks (GGN), can play a significant role for a geopark to be approved as a UNESCO Global Geopark for a further four-year period (so-called “green card”). The model could also contribute to the future registration of the dossiers of proposed geoparks of the country in the list of the global geoparks network. The present paper is a qualitative research applying the thematic analysis method through identifying the themes of heritage interpretation in this field of study. Thirteen major global reference books from 1957 to 2019 and also implicit review of the website content for 147 UNESCO-sponsored geoparks have been used. To address educating visitors, seven dimensions including: Instructor (interpreter), content, tools, place, principles, practices and audience, and 30 Components were extracted through broad investigations. Finding of the research shed light on the dimensions and components of visitor education in geoparks with the purpose of the promotion and understanding of visitor education (heritage interpretation) concept both for the academics and the executives of Iran. It is also revealed that heritage interpretation in tourism is in fact, non-formal visitor education through an interpretive approach. Therefore, to develop interpretive programs toward sustainable development goals, the managers, officials and those involved in establishing and administrating of the geoparks in the country are recommended pay attention to the significant role of these seven dimensions of visitor education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual model
  • Geotourism
  • UNESCO Global Geopark Newtwork
  • Heritage interpretation
داولینگ، راس و نیوسام، دیوید (1387). ژئوتوریسم (جهانی). ترجمۀ عادل نجف‏ زاده و بهرام نکوئی صدری. تبریز: انتشارات معاونت راهبردی منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس.
بک، لری و کیبل، تد (1396). اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری :مدیریت بازدیدکنندگان و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی. مترجم بهرام نکوئی‏ صدری با همکاری فاطمه فهرست. تهران: انتشارات مشترک معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ (وابسته به جهاد دانشگاهی) و نشر مهکامه.
بک، لری و کیبل، تد (1393). اصول تفسیر میراث در صنعت گردشگری :مدیریت بازدیدکنندگان و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی. مترجم بهرام نکوئی صدری با همکاری فاطمه فهرست. تهران: مهکامه. به سفارش دانشگاه علم و فرهنگ.
طباطبایی، امیر، حسنی، پرخیده، مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه (1392). «راهبردهایی برای ارتقای دقت علمی در تحقیقات کیفی». مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(3): 663-670.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه‏شناسان.
میرزایی، خلیل (1396). کیفی‏پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‏نامه ‏نویسی. تهران: نشر فوژان.
نکوئی صدری، بهرام (1398). مقدمه ای بر میراث زمین ‏شناختی ایران (ژئوسایت ‏ها و ژئومورفوسایت‏ ها). تهران: انتشارات مشترک مهکامه و انجمن ایرانی ژئومورفولوژی.
Beck, L. & Cable, T. (1998). Interretation for the 21st century:Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, SAGMORE Publishing.
Beck, L. & Cable, T. (2002). Interretation for the 21st century:Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, SAGMORE Publishing.
Beck, L. & Cable, T. (2011). The Gifts of Interretation:Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Third Edition.SAGMORE Publishing.
Beck, L. & Cable,T.T. & Knudson, D.M. (2018). Interpreting Cultural and Natural Heritage: For A Better World; Sagamore-Venture Publishing LLC.,USA.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Brilha, J. (2018). “Geoheritage and Geotourism”. In: Reynard, E., Brilha, J. (Eds.), Geoheritage: Assessment, Protection, and Management (pp. 323-335); Elsevier, Amsterdam.
Buhalis, D. (2019). “Technology in tourism - from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards ambient intelligence tourism: a perspective article”. Tourism Review, 75(1), 262-272. DOI: 10.1108/TR-06-2019-0258
Cable, T.T. (2021). Interpreting Mining: A Case Study of a Coal Mine Exhibit. In: B.N. Sadry (Ed.) The Geotourism Industry in the 21st Century: The Origin, Principles, and Futuristic Approach (pp. 229-245); Apple Academic Press, Florida: USA.
Chery B, A. (2011). Grounded Theory on the Process Emergency Department Nurses Utilize when Managing Adult Patients' Pain, Annual Conference Research Poster.
Dowling, R. K., & Newsome, D. (2018). Handbook of Geotourism. Edward Elgar Publishing: Cheltenham, Gloucestershire.
Dowling, R. K., & Newsome, D. (2017). “Geotourism Destinations – Visitor Impacts and Site Management Considerations”. Czech Journal of Tourism, 6(2), 111-129. DOI: 10.1515/cjot-2017–0006
Dowling, R. & Newsome, D. (2010). Global Geotourism Perspectives. Oxford: Goodfellow Publishers.
Dowling, R. & Newsome, D. (2006). Geotourism. Oxford: Elsevier Ltd.
Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). “Competing paradigms in qualitative research”. Handbook of qualitative research2(163-194), 105.‏
Ham, S. (2013). Interpretation: Making a difference on purpose. Golden, CO: Fulcrum Publishing.
Ham, S. (2019). Email personal communication with Prof. Sam Ham.
Hose, T.A. (Ed.) (2016). Geoheritage and Geotourism: a European Perspective; Woodbridge: The Boydell Press.
Lipman, E. L., Kenny, M., Jack, S., Cameron, R., Secord, M., & Byrne, C. (2010). “Understanding how education/support groups help lone mothers”. BMC Public Health10(1), 1-9.‏
Macadam, J. (2018). “Geoheritage: getting the message across. What message and to whom?” In: E. Reynard & J.Brilha (Eds.) Geoheritage: Assessment, Protection and Management (pp. 267-288); Amsterdam: Elsevier Ltd.
Machlis, G. & McDonough, M. (1978 ) Children’s Interpretation: A Discovery Book for Interpreters. University of Washington Press.
Mills, E. (1920). Adventures of a nature guide and essays in interpretation. Friendship, WI: New Past Press.
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis: A sourcebook (2nd Ed.) Thousand Oks, CA: Sage.
Moscardo, G., & Benckendorff, P. (2015) Education for Sustainability in Tourism: A Handbook of Processes, Resources, & Strategies; Springer-Verlag Publishing.
Newsome, D., & Dowling, R.K. (Eds.)(2010). Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape; Oxford: Goodfellow Publishers.
Pierssené, A. (2003). Explaining our world: An approach to the art of environmental interpretation. Routledge.‏
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2006). Essentials of nursing research: methods, appraisal and utilization.(6th ed.). Philadelphia. lippincott Williams and Wilkins.
Reynard, E., & Brilha, J. (Eds.) (2018). Geoheritage: Assessment, Protection and Management; Amsterdam: Elsevier Ltd.
Roberts, P.H., Priest, M., & Traynor. R. (2006) “Reliability and validity in research”. Nursing Standard 2006, 20(44), 41-45.
Sadry, B.N. (Ed.) (2021a). The Geotourism Industry in the 21st Century: The Origin, Principles, and Futuristic Approach. Apple Academic Press. Florida: USA.
Sadry, B.N. (2021b). “The Future of Geotourism”. In: B.N. Sadry (Ed.) The Geotourism Industry in the 21st Century: The Origin, Principles, and Futuristic Approach (pp. 532-549). Apple Academic Press, Florida: USA.
Sadry, B.N., & Tavazo, Z. (2020). Using the central place theory in geoparks, A case study of Aras Aspiring Geopark in Iran. The 36th International Geological Congress 2-8 March 2020 (postponed), Delhi, India
Sadry, B.N. (2020). “Geotourism Books:An overview on Geoconservation Concept through Geotourism”. ProGeo News 2020: no.4, p.2; available online at: http://www.progeo.ngo/publications.html
Scheermesser, M., Bachmann, S., Schämann, A., Oesch, P., & Kool, J. (2012). A qualitative study on the role of cultural background in patients' perspectives on rehabilitation. BMC musculoskeletal disorders13(1), 1-13.‏
Shank, G. D. (2006). Qualitative research: A Personal skills approach. Prentice-Hall, 2nd Edition.
Stommel, M., & Wills, C.E. (2004) Clinical Research: Concepts and Principles for Advanced Practice Nurses. Philadelphia: lippincott Williams and wilkins.
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990) Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. )Second Edition( Sage Publications, Inc.
Streubert, H.J., & Rinaldi-Carpenter D. (2011). Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. Fifth edition, Lippincott Wiliams & Wilkins co.
Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
Tilden, F. (1967). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
Tilden, F. (1977). Interpreting our heritage. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
Torabi Farsani, N., de Carvalho, C. N., & Xu, K. (2018). Education as a key tenet of geotourism. In Handbook of geotourism. Edward Elgar Publishing.‏
UNESCO (2018). UNESCO Global Geoparks. Paris: UNESCO, 2018. Available at: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
UNESCO (2000) UNESCO Geoparks Programme Feasibility Study, UNESCO, Paris, 2000.
WTO/UNEP (1994). Guidelines: development of national parks and protected areas for tourism. In: UNEP-IE/PAC Technical Report Series no 13. Madrid, WTO/UNEP Joint Publication.
Xiang, Z., & Fesenmaier, D. R (2017). Analytics in Smart Tourism Design: Concepts and Methods. Springer Publishing