طراحی مدل مدیریت ریسک بیمه‌گران دیدارکنندگان از ایران به منظور توسعه صنایع گردشگری و بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت جهانگردی دنشگاه علم وفرهنگ

2 دانشیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ.

3 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

10.22034/jtd.2021.266071.2285

چکیده

نظر به لزوم توسعه صنعت گردشگری در ایران، کاهش مخاطرات آن‌ها از طریق بیمه به عنوان یکی از ابزارهای ایجادکننده امنیت روانی اهمیت وافری دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت ریسک مناسب برای بیمه‌گران دیدارکنندگان از ایران است که باعث ارتقای خدمات بیمه و به دنبال آن توسعه صنعت گردشگری در این کشور می‌شود.
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان صنعت بیمه و گردشگری بوده، از روش سرشماری و جهت گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه و از نرم‌افزار SmartPLS کمک گرفته شده است.
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش از بین سه مولفه اصلی مدیریت ریسک، اثرگذاری ارزیابی ریسک و استفاده از رویکرد مناسب در مواجهه با ریسک بر توسعه صنعت بیمه و توسعه صنعت گردشگری معنادار می‌باشد. در حالی که اثرگذاری گزارش ریسک بر توسعه صنایع بیمه وگردشگری معنادار نمی‌باشد. روابط غیرمعنادار حذف شده، مدل مجدد برازش داده شد. مقادیر حاصله نشان از برازش قوی مدل درونی، مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش داشت.
از ملزومات توسعه صنعت بیمه، ایجاد یک زنجیره‌ی به‌هم پیوسته و درهم تنیده از دو گروه مشاوران مدیریت ریسک و فنی، عدم پذیرش سخت‌گیرانه‌ی چارچوب مشخص و راهبرد شفاف مدیریت ریسک در واحد فنی، تعدیل آن متناسب با نیازهای سازمان، ارائه فرایندها، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها، شاخص‌های کلیدی ریسک و نحوه‌ی گزارش‌گیری در زمینه‌ی اداره ریسک‌های واحدهای شرکت بیمه توسط مدیریت ریسک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a risk management model for insurance coverage providers for visitors of Iran

نویسندگان [English]

  • Nazanin Hosseini 1
  • Ali Hasani 2
  • Teimoor Marjani 3
1 PhD student of tourism management of University of Science and Culture.
2 Associate Professor of tourism management College of University of Science and Culture.
3 Associate Professor of institute of Human Sciences and Social Studies.
چکیده [English]

Purpose: due to need for development of tourism industry in Iran, concerning the richness of this country and low income in this industry, it is vital to provide welfare for visitors and minimize their risks by insurance which provides psychological security to develop insurance and tourism industry.

Method: From purpose point of view, this study is an applied research and from data collection perspective it is descriptive. The statistical population includes experts of insurance and tourism industry in Tehran. Census method and questionnaire tool were used for data collection. Three questionnaires and smartPLS software were applied.

Findings: According to the results of the research hypotheses tests, among three main components of risk management, effectiveness of risk assessment and use of appropriate approach toward risk on development of insurance and tourism industry were statistically significant. However, the impact of risk reporting on insurance and tourism industry development is not significant.

Conclusion: Creating an interconnected chain of risk management consultants and technical unit consultants in insurance companies is a necessity for development of this industry. Instead of strictly adopting a clear framework and risk management strategy, it is also necessary to modify it to fit the needs of the organization and to provide only processes, guidelines, procedures, key risk indicators, and reporting mechanisms for managing the units of the insurance company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • insurance
  • model
  • assessment
  • risk
بیمۀ مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سالنامۀ آماری سال 1396، تهران.
حیدرپور، لیلا (1391). مدیریت و برنامه‌ریزی توسعۀ گردشگری در تهران با تأکید بر گردشگری سلامت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار.
دهقانی، علی و شهریار، بهنام (1397). الگوی پیشنهادی مدیریت ریسک بنگاه در شرکت‌های بیمه. پژوهشنامۀ بیمه، 33(129)، 1-22.
دهقانی، مهدی، صحفی پرست، محمد، شجاعی، سید امیرحسین، 1396، بررسی رابطۀ به‌کارگیری مدیریت ریسک بنگاه با عملکرد شرکت‌های بیمه ، بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
رضوانی، محمدرضا (1390). توسعۀ گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سالنامۀ آماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  تهران.
فلاح تفتی، حامد، منشادیان، سعیده و فرازی یزدان‌آباد، ثریا (1397). تحلیل تأثیرات متقابل‌صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری. نشریۀ گردشگری و توسعه، 7(3)، 74-87.
کریم‌زاده، سمانه (1392). تحلیلی از ریسک ادراک شدۀ گردشگران از سفر به ایران (اعضای وبسایت کوچ سرفینگ). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیخ بهایی، دانشکدۀ مدیریت.
محمودی، سمیه، رنجبریان، بهرام و فتحی، سعید (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران. نشریۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 4(13)، 72-92.
نجفی چمازکتی، ملک‌محمد (1390). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی). پایان‌نامۀ دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام‌نور تهران ـ مرکز.
نصیری، فاطمه (. 1396، ). "مدل‌سازیمدل‌سازی ریسک عملیاتی در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک‌های اکچوئری."، بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه، مدیریت ریسک و بیمه: الزامات، چالش‌ها و راهکارها. ، تهران، پژوهشکدۀ ه بیمه، تهران، ص  1-20.
نمایۀه گردشگری جمهوری اسلامی ایران (، 1394، ). تهران: معاونت پژوهش‌های اجتماعی‌-فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی.
نوروزی میشنی، محسن. (1387، ). "شناسایی ریسک‌های پروژه‌های ساخت و توسعۀه راه‌آهن."،  
فصلنامۀه پیام
،  سال هفتم شماره ۲۵7(25)، ص 1-11.
ویلیامز، چستر آرتور و هاینز، ریچارد (1382). مدیریت ریسک، ترجمۀ داور ونوس و حجت‌الله گودرزی. تهران: انتشارات نگاه دانش.
AS/NZS 4360, 2004, risk management, pp. 1
Timothy, D.J. 2011. Cultural and Heritage Tourism: An Introduction. Bristol, UK: Channel View Publications, pp. 238-239
Cooper, F., Grey, S., Raymond, G.,aymond and & Walker, P. (2005)., “Project Risk Management Guidelines”., John Wiley. & Sons, pp. 178-190
Iran2020_economic impact.pdf. (n.d.). https://wttc.org/Research/Economic-Impact, pp.1
IRM, (2002). A Risk Management Standard. The Institute of Risk Management, London, pp. 1-16.
Kaye, D. (2005). Risk management, Chartered Insurance Institute. London.,
Ritchie, B. W. (2008). Tourism disaster planning and management: From response and recovery to reduction and readiness. Current Issues in Tourism, Vol. 11(4),, pp. 315-348.
Stulz, R. M. (19962022). Rethinking risk management. Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 934(1), pp. 8-2432-46.
Timothy, D. J. (2011). Cultural and Heritage Tourism: An Introduction. Bristol, UK: Channel View Publications, 238-239.
Bharwani, S., and & Mathews, D. (2012). Risk identification and analysis in the hospitality industry, Practitioners’ perspectives from India. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, Vol. 4, pp. 410-427. , https://doi.org/10.1108/17554211211277851.
Dowd, D.,(2008), Risk management in the UK insurance industry: the changing state of practice, International Journal of Financial Services Managemen3(1):5-23
Greene, M., Trieschmann, J., Risk and Insurance, South-Western Publishing Company, 1981 - 548 pages
Kern, D.,; Moser, R.,; Hartmann, E.,; and & Moder, M. (2012). Supply risk management: model development and empirical Analysis. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 42, pp. 60-82.
McInnes,  R., Williamson, L. M., & Morrison, A. (2002). Unintentional injury during foreign travel: A review. Journal of Travel Medicine, Vol. 9, pp. 297-307.
Rejda, G., 1989, Principles of Insurance, Longman Higher Education; 3rd Revised edition, 720 pages
Skipper, H., &  Kwon, J.,1989,  Risk Management and Insurance : Perspectives in a Global Economy, 1998, Wiley, ISBN 1405125411, 9781405125413, 768 pages
Tsai, Ch. H., &and Chen, Ch. W. (2011). The establishment of a rapid natural disaster risk assessment model for the tourism industry. Tourism Management, Vol. 32(1),, pp. 158-171.
Williams, C., Heins, R., 1989, Risk Management and Insurance, McGraw-Hill Education (ISE Editions); N.e.of 6r.e. edition, 935 pages