پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

10.22034/jtd.2021.302744.2439

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شیفتگی گردشگر با تأکید بر پیشایندها و پیامدهای آن انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده های پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران ایرانی می باشد که در سال 98 و 99 حداقل یک بار تجربه مسافرت خارج از کشور (ترکیه، مالزی، دبی، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) را داشته‌اند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 450 نفر جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مبانی نظری و پیشنه تجربی مرتبط استفاده شد. تحلیل آماری نیز در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش تحلیل مسیر و مدل یابی ساختاری در نرم افزارهای آماریSPSS و Amos انجام شده است. نتایج نشان داد که پیشایندهای شیفتگی گردشگر شامل هویت مقصد، تجربه گردشگر و تصویر درک شده می باشد که تأثیر مثبت و معنی داری بر شیفتگی گردشگر داشتند، پیامدهای شیفتگی گردشگر شامل اعتماد گردشگر ، وفاداری گردشگر ، هم آفرینی، تولید محتوا و تبلیغات شفاهی می باشد که تأثیر پذیر مثبت و معنی داری از شیفتگی گردشگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and consequences tourist engagement

نویسندگان [English]

  • Saghar Farhangi Taheri 1
  • Samad Aali 2
  • Morteza Mahmoodzadeh 3
  • Hossin Bevrani 4
1 PhD Sudent in Marketing Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tabriz Branch
4 Professor and faculty member of Tabriz University
چکیده [English]

The present study aims to provide a model for tourist engagement with emphasis on its antecedents and consequences. The research method is applied In terms of purpose and in terms of collecting research data descriptive of type survey. Statistical population of research Includes Iranian tourists in 2019 and 2020 in least Once the experience of traveling abroad (Turkey, Malaysia, Dubai, Georgia, Armenia and Azerbaijan) Have. Using available sampling method, 450 people were selected for the study. To collect research data from Researcher-maden questionnaire. Based on theoretical foundations and experimental background related used. Statistical analysis is done in two section of descriptive statistics and inferential statistics with the method of path analysis and structural modeling in SPSS and Amos software. The results showed that the antecedents of tourist engagement Includes destination identity, tourist experience and perceived image They had a positive and significant effect on tourist fascination, Consequences of tourist engagement include tourist trust, tourist loyalty, co-creation, content production and word of mouth is Which have a positive and significant effect on tourist fascination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist Fascination
  • Tourism
  • Antecedents
  • Consequences