پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران .

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

4 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.

10.22034/jtd.2021.302744.2439

چکیده

پژوهش حاضر[1] با هدف ارائهٔ مدلی برای شیفتگی گردشگر با تأکید بر پیشایندها و پیامدهای آن انجام شده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌های پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعهٔ آماری تحقیق شامل گردشگران ایرانی است که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حداقل یک بار تجربهٔ مسافرت به خارج از کشور (ترکیه، مالزی، امارات متحدهٔ عربی (شهر دبی)، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان) را داشته‌اند. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 450 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌نامهٔ محقق‌ساخته براساس مبانی نظری و پیشینهٔ تجربی مرتبط استفاده شد. تحلیل آماری نیز در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی با روش تحلیل مسیر و مدل‌یابی ساختاری در نرم‌افزارهای آماریSPSS  و Amos انجام شده است. نتایج نشان داد که پیشایندهای شیفتگی گردشگر شامل هویت مقصد، تجربهٔ گردشگر و تصویر درک‌شده است که تأثیر مثبت و معنی‌داری در شیفتگی گردشگر داشتند. پیامدهای شیفتگی گردشگر نیز شامل اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر، هم‌آفرینی، تولید محتوا و تبلیغات شفاهی است که تأثیرپذیری مثبت و معنی‌داری از شیفتگی گردشگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents and consequences tourist engagement

نویسندگان [English]

  • Saghar Farhangi Taheri 1
  • Samad Aali 2
  • Morteza Mahmoodzadeh 3
  • Hossin Bevrani 4
1 Ph.D. Sudent in Marketing Management, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, East Azerbayjan, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, East Azerbayjan, Iran .
3 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, East Azerbayjan, Iran.
4 Professor and faculty member of University of Tabriz, Tabriz, East Azerbayjan, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to provide a model for tourist engagement with emphasis on its antecedents and consequences. The research method is applied In terms of purpose and in terms of collecting research data descriptive of type survey. Statistical population of research Includes Iranian tourists in 2019 and 2020 in least Once the experience of traveling abroad (Turkey, Malaysia, Dubai, Georgia, Armenia and Azerbaijan) Have. Using available sampling method, 450 people were selected for the study. To collect research data from Researcher-maden questionnaire. Based on theoretical foundations and experimental background related used. Statistical analysis is done in two section of descriptive statistics and inferential statistics with the method of path analysis and structural modeling in SPSS and Amos software. The results showed that the antecedents of tourist engagement Includes destination identity, tourist experience and perceived image They had a positive and significant effect on tourist fascination, Consequences of tourist engagement include tourist trust, tourist loyalty, co-creation, content production and word of mouth is Which have a positive and significant effect on tourist fascination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist Fascination
  • Tourism
  • Antecedents
  • Consequences
خدامی، سهیلا، اصانلو، بهاره و محمدی، مهسا (1399). طراحی مدل وفاداری به برند مقصد گردشگر براساس نقش ترکیبی تجربهٔ برند مقصد، شخصیت برند مقصد و ارزش ویژهٔ برند مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، 9(4)، 97-110.
غفاری، محمد، عباسی، احمد و کنجکاو منفرد، امیررضا (1397). نقش تجربهٔ گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، 7(2)، 92-117.
کلیوند، زهرا (1392). طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایهٔ بازاریابی پایدار. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
محمدشفیعی، مجید، طبائیان، ریحانه‌السادات و توکلی، هدی (1397). تأثیر تجربهٔ‌ خاطره‌انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت‌یابی مشتری با برند: مطالعهٔ گردشگران اصفهان. فصلنامهٔ گردشگری و توسعه، 7(3)، ۱۴۱-۱۲۷.
مرتضوی، زهرا (1393). بررسی روابط میان ارزش ویژهٔ برند مقصد گردشگری، رضایت و وفاداری گردشگران. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). “Brand Leadership, The Free Press”, New York Arnould, E. Price, L. & Zinkhan 2002, Consumers, McGraw Hill/Irwin, New York.
Ahn, J., & Back, K. J. (2018). Antecedents and consequences of customer brand engagement in integrated resorts. International Journal of Hospitality Management, 75, 144-152.
Allman, H. R. (2017). The student author and the program of study committee are solely responsible for the content of this dissertation. The Graduate College will ensure this dissertation is globally accessible and will not permit alterations after a degree is conferred.
Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of The Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
Bergel, M., & Brock, C. (2019). Visitors’ loyalty and price perceptions: The role of customer engagement. The Service Industries Journal, 14, 1-15.
Binkhorst, E., & Dekker, T. (2009). Agenda for Co-Creation Tourism Experience Research. Journal of Hospitality Marketing & Managemenh, 18(2), 311-327.
Blazquez-Resino, J. J., Molina, A., & Esteban-Talaya, A. (2015). Service-Dominant logic in tourism: The way to loyalty. Current Issues in Tourism, 18(8), 706-724.
Bowden, J. (2009). The process of customer engagement: A conceptual framework. Journal of Marketing Theory and Practice, 17(1), 63-74.
Bowden, J. H., Conduit, J., Hollebeek, L. D., Luoma-aho, V., & Solem, B. A. (2017). Engagement valence duality and spillover effects in online brand communities. Journal of Service Theory and Practice, 27(4), 877-897.
Brodie, R. J., Hollebeek, L. D., Jurić, B., & Ilić, A. (2011). Customer engagement conceptual domain, fundamental propositions, and implications for research. Journal of Service Research, 14(3), 252-271.
Brodie, R. J., Ilić, A., Jurić, B., & Hollebeek, L. D. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66(1), 105-114.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
Carlson, J., Rahman, M., Voola, R., & De Vries, N. (2018). Customer engagement behaviours in social media: Capturing innovation opportunities. Journal of Services Marketing, 32(1), 83-94.
Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain effects of brand trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93.
Chen, Y. C., Shang, P. A., & Li, M. J. (2014). The effects of perceived relevance of travel blogs’ content on the behavioral intention to visit a tourist destination. Computers in Human Behavior, 30, 787-199.
Chen, T., Drennan, J., Andrews, L., & Hollebeek, L. (2018). User experience sharing: Understanding customer initiation of value co-creation in online communities. European Journal of Marketing, 52(5/6), 1154-1184.
Choi, H., & Kandampully, J. (2018). The effect of atmosphere on customer engagement in upscale hotels: An application of SOR paradigm. International Journal of Hospitality Management, 77, 40-50.
Chu, S. C., & Kim, Y. (2011). Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites. International Journal of Advertising, 30(1), 47-75.
Confente, I. (2015). Twenty-five years of word-of-mouth studies: a critical review of tourism research. International Journal of Tourism Research, 17(6), 613-624.
Cox, C., Burgess, S., & Sellitto, C. (2009). the role of user-generated content in tourists’ travel planning behavior. Journal of Hospitality Marketing and Management, 18(8), 743-764.
Crompton, J. (1979). Motivations for pleasure vacations. Annals of tourism research, 6(4), 408 -424.
Dessart, L. (2017). Social media engagement: A model of antecedents and relational outcomes. Journal of Marketing Management, 33(5-6), 375-399.
El-Manstrly, D., Ali, F., & Line, N. (2021). Severe service failures and online vindictive word of mouth: The effect of coping strategies. International Journal of Hospitality Management, 95, 452-463.
Filieri, R., & McLeay, F. (2015). Why do travelers trust Trip Advisor? Antecedents of trust towards consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. Tourism Management, 51, 1-14.
Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Fu, X. (2019). Existential authenticity and destination loyalty: Evidence from heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 12, 84-94.
Hall, C. M. (1998). Introduction to tourism: Development, dimensions and issues. Melbourne: Longman.
Harmeling, C. M., Moffett, J. W., Arnold, M. J., & Carlson, B. D. (2017). Toward a theory of customer engagement marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 312-335.
Hernández-Méndez, H., & Muñoz-Leiva, F. (2015). What type of online advertising is most effective for eTourism 2.0? An eye tracking study based on the characteristics of tourists. Computers in Human Behavior, 50, 618-625.
Hollebeek, L. D. (2011). Exploring customer brand engagement: Definition & themes. Journal of Strategic Marketing, 19(7), 555-573.
Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Interactive Marketing, 28(2(, 149-165.
Hollebeek, L. D., Andreassen, T., Smith, D., Grönquist, D., Karahasanovic, A., & Marquez, A. (2018). Epilogue - service innovation actor engagement: An integrative model. Journal of Services Marketing, 32(1), 95-100.
Hollebeek, L. D., Shrivastava, R. K., & Chen, T. (2019). S-D logic–informed customer engagement: Integrative framework, revised fundamental propositions, and application to CRM. Journal of the Academy of Marketing Science, 47(3), 161-185.
IBEF (2017). Tourism and hospitality industry in India. Ministry of tourism, department of Industrial Policy and Promotion (DIPP). Government of India.
Ingram, C., Caruana, R., & McCabe, S. (2017). PARTicipative inquiry for tourist experience. Annals of Tourism Research, 65, 13-24.
Islam, J. U., & Rahman, Z. (2017). The impact of online brand community characteristics on customer engagement: An application of stimulus-organism-response paradigm. Telematics and Informatics, 34(4), 96-109.
Islam, J. U., Rahman, Z., & Hollebeek, L. D. (2017). Personality factors as predictors of online consumer engagement: An empirical investigation. Marketing Intelligence & Planning, 35(4), 510-528.
Islam, J. U., Rahman, Z., & Hollebeek, L. D. (2018). Consumer engagement in online brand communities: A solicitation of congruity theory. Internet Research, 28(1), 23-45.
Ivanov, S. H., & Illum, S. F. (2010). Destination brandmole cule. Social Science Research Network April, 41, 1-47.
Joo, D., Woosnam, K. M., Lee, S., & Ki Lee, C. (2020). Destination loyalty as explained through self-congruity, emotional solidarity, and travel satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 338-347.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.
Kesgin, M., & Murthy, R. S. (2018). Consumer engagement: The role of social currency in online reviews. The Service Industries Journal, 26, 1-28.
Kim, S., & McKercher, M. (2009). Tracking tourism destination image perception. Annals of Tourism Research, 36(4), 715-718.
Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modelling 2nd ed. New York: The Guilford Press, 3.
Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T., & Tillmanns, S. (2010). Undervalued or overvalued customers: Capturing total customer engagement value. Journal of Service Research, 13(3), 297-310.
Leckie, C., Nyadzayo, M. W., & Johnson, L. W. (2016). Antecedents of consumer brand engagement and brand loyalty. Journal of Marketing Management, 32(5-6), 558-578.
Li, F., Wen, J., & Ying, T. (2017). The influence of crisis on tourists’ perceived destination image and revisit intention: An exploratory study of Chinese tourists to North Korea. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 104-111.
Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468.
Liu, C. R., Wang, Y. C., Huang, W., & Chen, S. P. (2017). Destination fascination: Conceptualization and scale development. Tourism Management, 63, 255-267.
Liu, J., Wang, C., Fang, S., & Zhang, S. (2019). Scale development for tourist trust toward a tourism destination. Tourism Management Perspectives, 31, 383-397.
Liu, J., & Jo, M. (2020). Value co-creation behaviors and hotel loyalty program member satisfaction based on engagement and involvement: Moderating effect of company support. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 23-31.
Loureiro, S. M. C., & Sarmento, E. M. (2018). Place attachment and tourist engagement of major visitor attractions in Lisbon. Tourism and Hospitality Research, 18(1), 110-127.
Lv, X., Li, C., & McCabe, S. (2019). Expanding theory of tourists’ destination loyalty: The role of sensory impressions. Tourism Management, 77, 178-189.
McEwen, W. J., & Fleming, J. H. (2003). Customer satisfaction doesn’t count. Retrieved from. http://www.gallup.com/businessjournal/1012/customer-satisfaction-doesnt-count.aspx
Mollen, A., & Wilson, H. (2010). Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: Reconciling scholastic and managerial perspectives. Journal of Business Research, 63(9), 919-925.
Palmatier, R. W., Kumar, V., & Harmeling, C. M. (2018). Customer engagement marketing. Springer.
Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. J. Interact. Mark, 18(3), 5-14.
Pratminingsih, S. A., Rudatin, C. L., & Rimenta, T. (2014). Roles of motivation and destination image in predicting tourist revisit intention: a case of Bandung – Indonesia. International Journal of Innovation, Management and Technology, 5(1), 19-24.
Ragb, H., Mahrous, A. A., & Ghoneim, A. (2020). A proposed measurement scale for mixed-images destinations and its interrelationships with destination loyalty and travel experience. Tourism Management Perspectives, 35, 100-123.
Rather, R. A. (2017). Investigating the impact of customer brand identification on hospitality brand loyalty: A social identity perspective. Journal of Hospitality Marketing & Management, 27(5), 487-513.
Rather, R. A. (2018). Exploring customers’ attitudes towards the hospitality brands in India: A social identity perspective. In the branding of tourist destinations: Theoretical and empirical insights (pp. 211-235). Bingley: Emerald Publishing Limited.
Rather, R. A., Linda, D., Hollebeek, D., & Jamid, U. I. (2019). Tourismbased customer engagement: the construct, antecedents, and consequences. The Service Industries Journal, 24, 412-421.
Romero, J., & Okazaki, S. (2015). Exploring customer engagement behavior: Construct proposal and its antecedents. 2nd international Symposium on Partial Least Squares Path Modeling (pp. 1-12).
Sarker, M. M., Mohd-Any, A. A., & Kamarulzaman, Y. (2019). Conceptualising consumer-based service brand equity (CBSBE) and direct service experience in the airline sector. Journal of Hospitality and Tourism Management, 38, 39-48.
Sharma, J., & Rather, R. A. (2016). The role of customer engagement in ensuring sustainable ment in hospitality sector. International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 9(1), 33-43.
Shaw, G., Bailey, A., & Williams, A. (2011). Aspects of service-dominant logic and its implications for tourism management: examples from the hotel industry. Tourism Management, 32(2), 207-214.
Shen, H., Li, X., & Zhang, Y. (2018). A Study on Brand Equity of Online Tourism Enterprises Based on User Value Co-Creation. Advances in Hospitality and Leisure, 14, 111-130.
So, K. K. F., King, C., & Sparks, B. (2012). Customer engagement with tourism brands scale development and validation. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 304-329.
So, K. K. F., King, C., Sparks, B., & Wang, Y. (2014). The role of customer engagement in building consumer loyalty to tourism brands. Journal of Travel Research, 55(1), 64-78.
Spohrer, J., Maglio, P. P., Bailey, J., & Gruhl, D. (2007). Steps toward a science of service systems. IEEE Computer, 40(1), 71-77.
Stoffelen, A., & Vanneste, D. (2018). The role of history and identity discourses in cross-border tourism destination development: A Vogtland case study. Journal of Destination Marketing & Management, 8, 204-213.
Stylidis, D., Woosnam, K., & Ivkov, M. (2020). Tourists’ emotional solidarity with residents: A segmentation analysis and its links to destination image and loyalty. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 101-113.
Su, L., Hsu, M. K., & Swanson, S. (2017). The effect of tourist relationship perception on destination loyalty at a world heritage site in China: The mediating role of overall destination satisfaction and trust. Journal of Hospitality & Tourism Research, 41(2), 180-210.
Taheri, B., Jafari, A., & O’Gorman, K. (2014). Keeping your audience: Presenting a visitor engagement scale. Tourism Management, 42, 321-329.
Tang, T., Fang, E., & Wang, F. (2014). Is neutral really neutral? The effects of neutral user-generated content on product sales. Journal of Marketing, 78(4), 41-58.
Tavitiyaman, P., Qu, H., & Lam, C. W. (2021). The influence of smart tourism applications on perceived destination image and behavioral intention: The moderating role of information search behavior. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 479-487.
Van Doorn, J., Lemon, K., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. Journal of Service Research, 13(3), 253-266.
Van Tonder, E., & Petzer, D. J. (2018). The interrelationships between relationship marketing constructs and customer engagement dimensions. The Service Industries Journal, 21, 1-26.
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2016). Service-dominant logic 2025. International Journal of Research Marketing, 34(1), 46-67.
Vivek, S. D., Beatty, S. E., & Dalela, V. (2014). A generalized multidimensional scale for measuring customer engagement. Journal of Marketing Theory and Practice, 22(4), 401-420.
Wang, Y. C., Liu, C. R., & Huang, W. S. (2019). Destination Fascination and Destination Loyalty: Subjective Well-Being and Destination Attachment as Mediators. Journal of Travel Research, 12, 1-14.
Yousaf, S., & Fan, X. (2020). Copysites / duplitectures as tourist attractions: An exploratory study on experiences of Chinese tourists at replicas of foreign architectural landmarks in China. Tourism Management, 81, 104-115.
Zatori, A., Smith, M. K., & Puczko, L. (2018). Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience. Tourism Management, 67, 111-126.
Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. The Journal of Marketing, 52, 2-22.
Zhang, C. X., Fong, L. X., Li, S., & Phong Ly, L. (2019). National identity and cultural festivals in postcolonial destinations. Tourism Management, 73, 94-104.
Zou, Y., Meng, F., & Li, Q. (2020). Chinese diaspora tourists' emotional experiences and ancestral hometown attachment. Tourism Management Perspectives, 37(1), 101-114.